İyilik Nedir?

Genel anlamda iyilik: Karşılık beklemeden yardım etmek, bağışlamak ve yaptığı işi güzel yapmak demektir.

Dini anlamda iyilik: Yaptığı işleri ve ibadetleri Allah’a derin bir bağlılık içinde ve ihlasla yapmaktır. Bunun ölçüsü de Cibril hadisinde bildirildiği gibi şöyledir:

"İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir; çünkü sen O'nu görmesen de O seni görmektedir."[1] ​

Dini anlamda iyi bir kişi olmanın yolu ise Kur’an’da şöyle haber verilmektedir:

"… İyi kimse kötülükten sakınan kimsedir. ..."[2]

Allah, asıl iyiliğin neler olduğunu şu ayette saymaktadır:

"İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir."[3]

Bu ayette iyilik olarak sayılan hususlar şunlardır:

1-İnanılması gereken hususlara inanıp Mü’min olduktan sonra, mala olan sevgisine rağmen, onu ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.

2-Namazı dosdoğru kılmak.

3-Zekât vermek.

4-Antlaşma yapıldığında sözlerini yerine getirmek.

5-Zorda, hastalıkta ve savaş kızıştığında sabretmek.

Güzel davranışların neler olduğunu şu ayetten öğreniyoruz:

"O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever."[4]

Bu ayette sıralanan güzel davranışlar şunlardır:

1-Her halinde takva sahibi olmak.

2-Zenginken Allah için infak etmek.

3-Fakirken de imkânları dahilinde Allah için İnfak etmek.

4-Sinirlendiğinde öfkesini yutmak.

Allah, bu dört özelliği taşıyanları sever. Allah’ın sevgili kulu olmak isteyen bu dört özelliğe sahip olmaya çalışmalıdır.

"İyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip, hakka yönelen İbrahim'in dinine uyandan, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti."[5]

Bu ayetten şunları anlıyoruz:

1-Kendini Allah’a teslim etmek, insanın kendine yapabileceği en büyük iyiliktir.

2-Allah’a teslim olup hakka yönelerek İbrahim (a.s.)’in tevhit inancına uyan, dinini güzelleştirmiş olur.

3-Hz. İbrahim, dinini güzelleştirdiği için, Allah onu dost edinmişti.

4-Dinini güzelleştiren, Allah’ın dostluğuna mazhar olur.

1.Allah İyilik Edenleri Sever:

"(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever."[6]

Mü’minler, genel anlamda kendilerini Allah’a yaklaştıracak her iş için, özelde ise kendilerini düşmana karşı korumak için, mallarını harcamakta cimri davranmamalıdırlar. Ülke savunması konusundaki harcamalarda cimrilik yapanlar, kendilerini tehlikeye atmış olurlar. İyilik edin, bütün işlerinizi güzel yapın. İyilik yapmanın karşılığı, Allah’ın sevgisine nail olmaktır. Allah, sevdiği kullarını mükâfatlandırır.

"Allah da onlara dünya nimetini ve (daha da önemlisi,) ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah, iyi davrananları sever."[7]

Allah, kendi yolunda sabredip zorluklara göğüs gererek iyi davranan kullarını hem dünya hem de ahiret nimetleriyle mükâfatlandırır; çünkü Allah, iyi davrananları sever.

2.Allah İyilik Yapanlarla Beraberdir:

"Allah şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir."[8]

Allah, halka güzel muamele ederek onların ezalarına tahammül gösteren ve iyi olmaları için gayret edip yardımcı olan kimselerle keremi, rahmeti ve inayeti itibarıyla beraber olur.[9]  

"Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat'ın) önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever."[10]

Bu ayette, Yahudilerin geçmişte Allah’ın sözlerini değiştirmek gibi, lanetlik bir takım yanlış işler yaptıkları gibi, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e karşı da hainlik yaptıkları haber verilmekte, yine de af yolunun tercih edilmesi öğütlenerek Allah’ın iyilik edenleri sevdiği müjdelenmektedir. 

3.Allah, İyilik Yapmayı Emretmektedir:

"Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor."[11]

Allah, bu ayette iyiliği net olarak emretmektedir.

Allah’ın bu ayet ile yapılmasını emrettiği üç şey:

1-Adalet: Kimseye zulüm ve eziyet etmeyip herkese hakkını vermek, sorunları doğru kararlarla hükme bağlamak ve dengeli davranmak.

2-İhsan: Yapılması gereken iş ve ibadetleri en güzel şekilde ve ihlas ile yapmak.

3-Akrabaya Yardım: Akrabaya yardım etmek, önemine binaen burada özel olarak vurgulanmıştır.

Allah’ın bu ayet ile yapılmamasını emrettiği üç şey:

1-Çirkin İşler (Fahşa): Hayasızlık, çirkin sözler ve çirkin davranışlar. Edebe aykırı olan her şey.

2-Fenalık (Münker): Toplum tarafından kabul edilmeyen, yanlış bulunan söz ve davranışlar.

3-Azgınlık (Bağy): Zorbalık, zulüm ve haksızlık.

4.Allah, Ana Babamıza İyilik Yapmamızı Emretmektedir:

"...ana-babaya iyilik edin..."[12]

Burada ana baya iyilik edilmesi net olarak emredilmektedir. Ana babaya iyilik yapmamak, kötülüktür.

"Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır."[13]

Bu ayetten şu dersleri çıkarmalıyız:

1-Ana babaya iyilik yapmak, Allah’ın bize tavsiyesi yani emridir.

2-Annenin, bizi karnında taşıması ve iki yıl kadar emzirmesi sebebiyle üzerimizdeki hakkı daha çoktur.

3-Öncelikle bize bahş ettiği nimetlerden ve ana babamızı, yetişmemize amade kılmasından dolayı Allah’a şükretmeliyiz.

4-Ardından, sebeb-i hayatımız oldukları ve bizi yetiştirdikleri için ana babamıza teşekkür etmeliyiz.

"Biz insana, ana ve babasına iyilik etmesini öğütledik. Anası onu zahmetle taşır, zahmetle doğurur. Ana karnında taşınması ile sütten kesilmesi otuz ay sürer. Nihayet olgunluk çağına erince ve kırk yaşına varınca: 'Rabbim, bana, anama ve babama verdiğin nimete şükretmeğe ve razı olacağın yararlı işler yapmağa beni yönelt. Benim soyumu islah et. Ben tövbe edip, sana teslim olanlardanım,' demelidir."[14]

Bu ayette de ana babaya iyilik yapmak öğütlenmekte yani emredilmektedir. Annenin hamilelik, doğum ve emzirme sırasında çektiği emek ve zahmetlere dikkat çekilmiştir.

Ayetin bundan sonraki bölümünden ise, kırk yaşına varmış kişi açısından, şu dersler çıkarılmalıdır:

1-Olgunluk çağına varmış olması nedeniyle nefsini yeniden sorgulayıp bu yaşa kadar yaptığı hata ve günahlardan tövbe etmelidir.

2-Şükreden kullardan olmak için Allah’a yalvarmalıdır.

3-Kendisine verilen nimetlerden dolayı Allah’a şükretmelidir.

4-Ana babasına verilen nimetlerden dolayı Allah’a şükretmelidir; çünkü kişi, ana babasına verilen nimetlerden de istifade eder.

5-Soyunun ıslah edilmesi için dua etmelidir.

6-Allaha teslim olan bir kul olduğunu ikrar edip buna göre davranmalıdır.

5.Bize Gelen İyilik Allah’tan, Başımıza Gelen Kötülük ise Nefsimizdendir:

"Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter."[15]

Allah, iyiliğe rıza gösterir. İnsanları iyi bir fıtrat ile yaratmıştır. İnsana vicdan, akıl ve vahye dayalı bilgiler vermiştir. İnsan bu değerleri yok saymayıp yerinde kullanırsa, Allah’ın sayesinde iyi olana yönelmiş olur. Kişi, Allahın verdiği akıl, temiz fıtrat, vicdan ve vahye dayalı bilgilerin gerektirdiği gibi davranmazsa, kendi nefsinin tercihi ile kötülüğe sapar.

6.Allah’tan Dünyamızla Birlikte Ahiretimiz İçin de İyilik İstemeliyiz:

"Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler. İşte onlar için, kazandıklarından büyük bir nasip vardır. (Şüphesiz) Allah'ın hesabı çok süratlidir.  "[16]

Hidayet üzere olan akıllı insan, Allah’tan sadece dünyası için değil, hem dünyası hem de ahireti için iyilik ister.

Dünya İyilikleri nelerdir?

Sağlık, zenginlik, emniyet, evlilik,  sağlıklı ve akıllı çocuklar dünyadaki iyiliklerdir.

Ahiret iyilikleri nelerdir?

Kişinin, mahşerde amel defterini sağ taraftan alması, sırat köprüsünü kolayca geçmesi, cennete girip ebedi hayata ve ebedi nimetlere kavuşması, Allah’ın cemaliyle müşerref olması ahirete ait iyiliklerdir.

7. İyilik Yapmak İçin Yardımlaşmalıyız:

“…. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. …”[17]

Birbirinize iyilik yapmakta yardımlaşın, zarar vermekte yardımlaşmayın.

Hayırlı olan işlerde yardımlaşın, kötülükte yardımlaşmayın.

Adaleti sağlamada yardımlaşın, zulümde yardımlaşmayın.

Allah’ın emirlerini yerine getirmede yardımlaşın, yasaklarını çiğnemede yardımlaşmayın.

İyilik yapın, kötülük yapmayın.

Muttaki olmak neyi gerektiriyorsa onu yapın, aksini yapmayın.

8. Başkalarına İyiliği Emredip Kendimizi Unutmamalıyız:

"(Ey bilginler!) Sizler Kitab'ı (Tevrat'ı) okuduğunuz (gerçekleri bildiğiniz) halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?"[18] 

Tevrat’ı bildikleri halde Konuşmaları ile fiilleri arasında uyum bulunmayan  Yahudileri ikaz eden bu ayetten şu dersleri çıkarmalıyız:

1-Kur’an’daki bilgileri öğrenip uygulamaktan sorumluyuz.

2-Başkalarına anlattığımız dini bilgilerle samimi bir şekilde amel etmeliyiz.

3-Yerine getirdiğimiz iyilikleri, bilgi olarak, başkalarına da anlatmalıyız.

4-Bildiğimizle amel etmemek, aklımızı kullanmamak demektir.

5-Akıllı insan, öğrendiği dini emirleri ihlasla yerine getirir.

9.İyiye Ermenin Yolu, Sevdiklerimizden Harcamaktır:

"Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça «iyi»ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir."[19]

Burada “iyi” olarak tercüme edilen “Birr”, Allah’ın rızasına uygun olan işler ve Allah’ın bu dünyadaki rızası, ahirette ise rahmeti, dolayısıyla cenneti anlamına gelir. Yani bu dünyada Allah’ın bizden razı olmasını ve ahirette ise Allah’ın rahmetine nail olmayı isteyen kimse, Allah yolunda harcarken cimrilik yapmayıp mallarından en sevdiklerini, en kıymetli ve kaliteli olanlarını harcamalıdır.

10.İyilik Yapmamak İçin Yemin Edilmemelidir:

"Yeminlerinizden dolayı Allah'ı (O'nun adını), iyilik etmenize, O'ndan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah işitir ve bilir."[20]

Bu ayetten çıkarılması gereken dersler şöyledir:

1-iyi ve hayırlı işleri yapmamak konusunda Allah’ın adı ile yemin etmek doğru değildir.

2-İyi ve hayırlı işleri yapmama konusunda Allah’ın adı ile yemin eden, bu yeminini bozarak söz konusu güzel işleri yapmalıdır.

3-Ancak daha önce yemin ettiği için, yemin kefaretini ödemesi de gerekir.

4-Yeminini bozmayarak, yemine konu olan iyi ve hayırlı işi terk etmeye devam etmek günahtır.

11. İyilik, Düşmanı Dost Kılar:

"(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve «Ben müslümanlardanım» diyenden kimin sözü daha güzeldir? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur."[21]

Bu ayetten şu dersleri almalıyız:

1-En iyi söz, insanları Allah’ın birliğine inanmaya ve Allah’ın emirlerine uymaya çağıran ve ‘Ben müslümanlardanım’ diyen kişinin sözüdür.

2-İyilikle kötülük bir olmaz; insanı değerli kılan, iyiliktir.

3-Kötülüğü, yeni kötülüklere meydan vermeden, güzel bir şekilde savmak gerekir.

4-Kötülüğü, güzel bir şekilde savmak, düşmanımızı candan bir dost kılar.

12.Allah, bütün Ümmetlere İyilik Yapmayı Emretmiştir:

Allah şu ayette İsrail oğullarından Hangi hususlarda söz aldığını açıklıyor:

"Hani, biz İsrail oğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz."[22]

Söz alınan hususlar arasında dört grup insana iyilik yapmak da bulunmaktadır. Söz alınan hususları maddeler halinde sıralayalım:

1-Allah’tan başkasına ibadet etmemek.

2-Ana babaya iyilik yapmak.

3-Yakınlara iyilik etmek.

4-Yetimlere iyilik etmek.

5-Yoksullara iyilik etmek.

6-Herkese güzel sözler söylemek.

7-Namazı kılmak.

8-Zekatı vermek.

İsrail oğullarından alındığı ifade edilen bu sözler, bütün ümmetler için geçerlidir.

13.Boşama İşi de İyilik ve Güzellikle Olmalıdır:

"Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. ..."[23] 

Boşama, tavsiye edilmeyen ancak mecbur kalındığında hayatın daha da zehir olmaması için başvurulan bir çaredir. Üç talak hakkını bir kerede kullanarak yapılacak bir boşama son derece sakıncalıdır. Doğru olan, mecbur kalındığında, Kur’an’ın öğrettiği gibi talak haklarından her birinin sırayla ve kadının temiz dönemlerinde kullanılmasıdır. Bu şekildeki bir boşamada pişmanlık olmaz. Çünkü kişi, zaten ilk iki talak hakkını kullandıktan sonra bir ay daha düşünüp son kararını verecektir. Bu durum, sağlıklı bir karar verilmesine katkı sağlar. Artık nikah ya iyilikle devam edecek, ya da kadının hakları korunarak güzellikle son bulacaktır.

"Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında onlara günah yoktur. Sulh (daima) hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır."[24]

Koca, karısıyla geçinemez ve ondan yüz çevirirse, ardından boşama tehlikesi vardır. Bu tür istenmeyen sonuçların engellenmesi için, kadın, olgunlukla hareket edip kocasıyla arasını düzeltme hususunda anlaşma yolunu tercih ederse faydalı olur. Aralarında anlaşma yapmaları, boşanmalarından daha hayırlıdır. Eşler iyi geçinir ve Allah’tan korkarak hareket ederlerse, Allah’ın hoşnutluğunu kazanırlar.

14.Mü’minler İyiliği Emreder, Münafıklar İyilikten Alıkoyar:

"Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alı korlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir."[25]

Mü’minin bariz vasıflarından biri de iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.

"Münafık erkekler ve münafık kadınlar (sizden değil), birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu! Çünkü münafıklar Faslıkların kendileridir."[26] 

Münafıklar, mü’minlerin aksine,  kötülüğü emreder, iyilikten alıkorlar.

15.Başa Kakmak İçin İyilik Yapılmamalıdır:

"Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma."[27]

Mü’min, yaptığı iyilik nedeniyle hangi duygular içinde olmamalıdır?

*Yaptığı iyiliği çok görmemelidir.

*Yaptığı iyiliği başa kakmamalıdır.

*Yaptığı iyilik karşılığında, menfaat beklentisi içinde olmamalıdır.

*İyilik yaparken, cimrilik duygusu içinde olmamalıdır.

*Yaptığı iyilik nedeniyle övülmeyi beklememelidir.

16.Allah, İyilik Edenlere Rahmet Eder:

"Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır."[28]

Allah, dünyayı düzenli bir şekilde yaratarak ve peygamber göndererek yeryüzünü ıslah etmiştir. Dünyanın dengesini bozan ve günah işleyen kişi, bozgunculuk yapmış olur. Günah işlemeyerek ve Allah’ın emirlerine uyarak iyilik edenler, bozguncuların zıttıdırlar. Allah’ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.

“… Allah, iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. …”[29]

Allah, kendi yolunda fedakârlık yaparak İslamiyet’in yayılması için bir takım dünyevi zararları göze alıp gayret edenlerin emeklerinin karşılığını fazlasıyla verir.

17.Allah’tan iyilik istemeliyiz:

"... Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! ..."[30]

Allah’ta hem dünyamız hem de ahiretimiz için iyilik istemeliyiz. Dünyamız için iyilik istedikten sonra ahiretimiz için de iyilik istemeyi asla ihmal etmemeliyiz.

"… Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük.” …"[31] 

Hz. Musa, bu ayette geçtiği şekilde dua etmiştir.

18.Kötülüğü İyilikle Savmalıyız:

"Yine onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak (Allah yolunda) harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun (güzel) sonu sadece onlarındır."[32] 

Kötülüğü iyilikle savmaya çalışmak, maslahata daha uygundur. Kötülük, iyilikle savılırsa, kötülük gider, ortada yalnız iyilik kalır. Diğer sorumluluklarla beraber bu ilkeye de uyabilen kimse, dünya hayatının ardından cennetle ödüllendirilmeyi hak eder.

"Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt kabul edenlere bir öğüttür."[33]

Genel olarak bütün iyilikler kötülükleri gidermekle birlikte burada beş vakit namaza özel olarak dikkat çekilmiştir. Beş vakit namaz, en iyi amellerdendir.

19.Ahirette İyiliğin Karşılığı Fazlasıyla Verilir:

"Kim bir iyilik ile gelirse, ona on katı verilir. Kim de bir kötülük ile gelirse, yalnızca onun karşılığı ile cezalandırılır ve hiçbirine haksızlık edilmez."[34]

Bir iyiliğe en az on misli karşılık verilir; çünkü yerine göre iyiliklerin mükâfatı yedi yüz misline çıkarılır. İyiliğin karşılığının fazlasıyla verilmesi lütuf, kötülüğün karşılığının misliyle verilmesi ise adalettir.

Aşağıda mealleri verilen dört ayet de bu anlamı pekiştirmektedir:

1-"Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, ancak yaptıkları kadar ceza görürler."[35]

2-"Kim iyilikle (ilâhî huzura) gelirse, ona daha iyisi verilir. Ve onlar o gün korkudan emin kalırlar."[36]

3-"… Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir."[37]

4-"Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. (Kulun yaptığı iş, eğer bir kötülük ise, onun cezasını adaletle verir.) İyilik olursa onu katlar (kat kat arttırır), kendinden de büyük mükâfat verir."[38]

20.İyilik Yapanlar İçin Cennet Nimetleri Vardır:

 "Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara, devamlı kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetleri mükâfat olarak verdi. İşte bu, iyilik yapanların mükâfatıdır."[39]

En büyük iyilik, iman etmektir.

"Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah katından bir konaklama yeri olarak, içinde ebedî kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır"[40]

İman ederek en büyük iyiliğe erme mertebesine ulaşan kişinin yapacağı en önemli ikinci iyilik ise Allahtan sakınmaktır. iyiler için hazırlanan Allah katındaki ebedi cennet nimetleri, dünya nimetlerinden daha hayırlıdır.

"İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir."[41]

İyiliğin karşılığı sevaptır. Sevabın karşılığı cennettir. Bu dünyada iyilik yapan ahirette, en iyi karşılık olan cenneti bulur.

İyilik konusunda son olarak şunları söyleyelim:

İnsanın kendine yapabileceği en büyük iyilik iman etmek, en büyük kötülük ise inkâr etmektir.

İman edip Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak iyi hal üzere olmalıyız.

Allah, iyilik edenleri sevdiğini ve onlarla beraber olduğunu haber vermektedir. Kim Allah tarafından sevilmeyi ve Allah’ın kendisiyle beraber olmasını istemez?

Allah’ın emrini tutup iyilik yapalım.

Anamıza babamıza, diğer yakınlarımıza ve kademe kademe ilişkimiz olan herkese gücümüz dahilinde iyilik yapalım.

İyiliğe ermek için cömert davranıp, sevdiklerimizden harcayalım.

Yaptığımız iyilikleri başa kakmayalım.

Kötülüğü, iyilikle savmaya çalışalım.

Allah’ın rahmetine nail olmak için iyilik yapalım.

Allah, hepimizi iyilik yapan ve iyiliklerinin karşılığını ahirette gören kullarından eylesin.


[1] Buhari, İman-1

[2] 2/Bakara-189

[3] 2/Bakara-177

[4] 3/Al-i İmran-134

[5] 4/Nisa-125

[6] 2/Bakara-195

[7] 3/Al-i İmran-148

[8] 16/Nahl-128

[9] Kur’an’ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, Ömer Nasuhi Bilmen, C:4, S: 1843

[10] 5/Maide-13

[11] 16/Nahl-90

[12] 6/En'am-151

[13] 31/Lokman-14

[14] 46/Ahkaf-15

[15] 4/Nisa-79

[16] 2/Bakara:200-202

[17] 5/Maide-2

[18] 2/Bakara-44

[19] 3/Al-i İmran-92

[20] 2/Bakara-224

[21] 41/Fussilet-33.34.

[22] 2/Bakara-83

[23] 2/Bakara-229

[24] 4/Nisa-128

[25] 9/Tövbe-71

[26] 9/Tövbe-67

[27] 74/Müddessir-6

[28] 7/Araf-56

[29] 9/Tövbe-120

[30] 2/Bakara-201

[31] 7/A'raf-156

[32] 13/Ra'd-22

[33] 11/Hud-114

[34] 6/En'am-160

[35] 28/Kasas-84

[36] 27/Neml-89

[37] 42/Şura-23

[38] 4/Nisa-40

[39] 5/Maide-85

[40] 3/Al-i İmran-198

[41] 55/Rahman-60

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
pirifani 2018-03-12 20:40:53

aaaa islam menkibeler uydurma hikayeler israiliyat olmadanda anlatilabiliyormis! bu ayetleri anlamak icin oyle hicte muctehidi mutlak olmaya gerek yokmis! muhtemelen yazar ledun ilmi verilmis biriside degil. ama biliyorum bu yazidan rahatsiz olanlar var. yazar kendi seyhlerinin(ks) ellerinden hurmetle opmiyor. onlerinde elpence durmuyor. ne kadar kizsalar yeridir nede olsa ledun ilmine sahib her gece ruyada peygamberi goren bu zatlar uzanamadiklarina mundar diyecekler.