Allah’ı doğru tanı, tevhit inancından asla sapma. “Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.” (28.Kasas-88)

Allah Hakkındaki En Doğru Bilgileri Allah’tan Öğren!

Allah’ı en iyi şekilde, Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim, yani bizzat Allah’ın kendisi anlatmaktadır. Ayetü’l-Kürsi bunun güzel örneklerindendir:

“Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (2.Bakara-255)

Allah, En'am Suresindeki Şu On Ayette Bizlere Kendisini Tanıtmaktadır:

"Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah budur. O halde nasıl yüz çevirirsiniz? Karanlığı yarıp tanyerini ağartan O'dur. Geceyi, dinlenmek için; Güneş'i, Ay'ı (vakitlerinizi) hesaplamak için yaratmıştır. İşte bu, her şeye galip gelen ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O'dur. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Biz âyetlerimizi, anlayan bir toplum için apaçık beyan ettik. Gökten suyu indiren O'dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, o bitkiden bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş taneler; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar (bahçeleri) çıkarıyoruz. (Bunların) kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerinin olgunlaşmasına bakın! Bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Onlar, Allah'a cinlerden de ortak koştular. Halbuki onları yaratan O'dur. Bilgileri olmadan O'na oğullar, kızlar uydurdular. O'nun şânı onların uydurdukları sıfatlardan münezzeh ve yücedir.  Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Eşi de olmadığı halde, nasıl olur da çocuğu olur? Her şeyi yaratan O'dur. Ve O, her şeyi bilendir. İşte Rabbiniz Allah bu! O'ndan başka ilâh yoktur; O, her şeyin yaratanıdır. O'na kulluk edin, O her şeye vekildir. Gözler onu göremez, O ise bütün gözleri görür; O, lütuf sahibidir, her şeyden haberlidir. (6.En'am-95-103)

Değerli Genç Kardeşim!

Allah’ın, kendisinden başka hiçbir varlıkta bulunmayan zati sıfatları vardır.

Allah, vacibu’l-Vücuttur, var olması ve varlığının sürekli olması zorunludur.

“O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir.” (57.Hadid-3)

Allah’ın dışındaki her şey hâdistir, yani sonradan var olmuştur. Yaratılan, yaratana bezemez. Allah’ın zati sıfatları hiçbir varlıkta bulunmaz.

Allah’ın Vücut, Kıdem Beka, Vahdaniyet, Muhalefetun lil-Havadis ve Kıyam bi nefsihi sıfatları kendisine mahsustur. Allah’tan başka, varlığı zorunlu olan kimse yoktur. Allah’tan başka, varlığı ezeli ve ebedi olan kimse yoktur. Allah’ın zatında, sıfatlarında ve işlerinde eşi ve benzeri yoktur. Allah, yarattığı varlıklardan hiç kimseye benzemez. Allah, var olmak ve varlığını sürdürmek için kimseye muhtaç değildir; herkes ve her şey ona muhtaçtır.

Allah’ın, kendisinde tam, mükemmel, sınırsız ve eksiksiz olarak bulunan; Hayat, İlim, İrade, Kudret, Semi Basar, Kelam, Tekvin gibi Subuti sıfatları vardır.

Bu sıfatlar, diğer varlıklarda, mesela insanlarda Allah’ın takdir ettiği ölçüde, sınırlı ve noksan olarak bulunur. Mesela, insanların görmesi ile Allah’ın görmesi farklıdır. İnsan, sadece karşısındaki şeylerin diş yüzeylerini görür; Allah, aynı anda bütün varlıkların hem dış yüzeylerini hem de içlerini görür. Diğer sıfatlar da böyledir.

Allah’ı Tanımanın En İyi Yolu, Vacip Teâlâ’nın Kendisi Hakkındaki Ayetlerini Dikkatle İncelemektir: 

“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.” (55.Rahman-26.27)

“De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” (112.İhlas-1-4)

"Allah evlât edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir tanrı da yoktur. Aksi takdirde her tanrı kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah, onların (müşriklerin) yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir." (23.Mü'minun-91)

“Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş'ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” (21.Enbiya-22)

“O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.” (42.Şura-21)

“ Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O'dur.” (35.Fatır-15)

“Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz Allah, her şeye kadirdir.” (16.Nahl-77)

“De ki: Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilâve getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.” (18.Kehf-79)

 “Üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi? Onları (havada) rahmân olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir.” (67.Mülk-19)

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter. (25.Furkan-58)

 “Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (67.Mülk-14)

“…Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir.” (8.Enfal-75)

“Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.” (58.Mücadile-7)

“İnkârcılar: Kıyamet bize gelmeyecek, dediler. De ki: Hayır! Gaybı bilen Rabbim hakkı için o, mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile O'ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz, apaçık kitaptadır (yazılıdır).” (34.Sebe-3)

“O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir.” (13.Ra’d-9)

“Sizden, sözü gizleyenle onu açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen (onun ilminde) eşittir.” (13.Ra’d-10)

“Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” (6.En’am-59)

“Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir.” (31.Lokman-27)

“…Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.” (2.Bakara-137)

“(Peygamber) dedi ki: Rabbim, yerde ve gökte (söylenmiş) her sözü bilir. O, hakkıyla işiten ve bilendir.” (21.Enbiya-4)

“Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür.” (2.Bakara-110)

“ Meryem: Rabbim! dedi, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu: İşte böyledir, Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece «Ol!» der; o da oluverir.” (3.Al-i İmran-47)

“Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan ister. O, her an yaratma halindedir.” (55.Rahman-29)

“Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir.” (64.Teğabun-14)

Allah’ın Kendisine Mahsus Esma-ı Hüsna’sı Vardır:

 "En güzel isimler (el-esmaü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin...." (Araf-180) "Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur." (20.Taha-8) 

Allah’ın güzel isimlerinden on yedisi Haşr suresinin son üç ayetinde geçmektedir:

"O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir." (Haşr-22.23.24.)

Allah’ın Kur’an’da ve hadislerde bildirilen güzel isimleriyle hem zikir hem de dua etmek gerekir.

Şeytan, Neyi İnkar Ettiği İçin Kafir Oldu?

Mü’min olmak için, imanın şartlarını kabul etmenin yanı sıra, Allah’ın bütün emirlerini yerinde, doğru ve güzel bulmak gerekir. Şeytan, Allah’ın Hz. Adem’e secde emrini yerinde bulmadığı için kâfir olmuştur.

Küfre Düşmemek İçin Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Namaz kılma diye bir emir bulunmadığını söylemek küfür olduğu gibi, namaz kılma emrinin yerinde ve güzel bir emir olmadığını söylemek de küfürdür.

Yalan söylemenin günah olmadığını iddia etmek küfür olduğu gibi, yalan söylememe emrinin yanlış olduğunu söylemek de küfürdür.

Dedikodu yapmanın günah olmadığını söylemek küfür olduğu gibi, dedikodu yapmanın  güzel bir iş olduğunu söylemek de küfürdür.

Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğuna inandığını, ancak Kur’an’da yerinde ve güzel olmayan bazı emirler bulunduğunu söylemek küfürdür.

Mü’min olmak için, hem Allah’ın emirlerinin varlığına hem de Allah’a ait bütün emir ve yasakların yerinde ve güzel olduğuna inanmak icap eder.

Allah, vardır ve birdir.

Allah olmasaydı varlık olmazdı.

Allah olmasaydı, alem olmazdı.

Allah olmasaydı, insan olmazdı.

Allah bir olmasaydı, alemde nizam ve intizam olmazdı.

Allah’a zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ortak koşmak, küfürdür.

Şirkten Sakınmak İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

İslam inancının temeli tevhit inancıdır.

Şirke düşmemek için dikkatli olmak gerekir. Kibir, riya ve cimrilik gibi şeyler bile insanı şirke götürebilir.

Kibirli olmakta, kendi nefsine tapma izi bulunduğundan şirke düşme tehlikesi vardır.

Riyada yani gösteriş için güzel işler yapmada, yaptığı işleri Allah için değil insanların takdirini kazanmak için yapma niyeti bulunduğundan şirke düşmek tehlikesi vardır.

Cimri olmakta, Allah’a yeterince güvenmeme izi bulunduğundan şirke düşme tehlikesi vardır.

 Allah’ın sıfat ve isimleri, Allah’a mahsustur.

Allah’ın sıfat ve isimlerini, İnsanlara ve başka varlıklara isnat etme.

İnsanları ve başka varlıkları niteliklerinde ve işlerinde Allah’a ortak koşma.

Açık ve gizli şirkten sakın.

Bu dünyada bulunmamızın yegane nedeni Allah’a kulluk etmektir.

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (51.Zariyat-56)

Allah’a hakkıyla kul olmanın ilk şartı, tevhit inancındır.

Allah’ı doğru tanı.

Allah’a inan.

Allah’a şirk koşma.

Allah’ı sev.

Allah’ın emirlerini yerinde ve güzel bul.

Allah’ın emir ve yasaklarına uy.

Yaptığın işleri, Allah için yap.

Yapmadığın işleri, Allah için terk et.

Sevdiklerini, Allah için sev.

Sevmediklerini, Allah için sevme.

Kalbin, hep Allah ile meşgul olsun.

Sübhanellah diyerek, Allah’ı tespih et.

Elhamdülillah diyerek, Allah’a hamd et.

Allahuekber diyerek, tekbir getir.

La ilahe illallah diyerek, Allah’ın birliğini dilin ile ikrar, kalbin ile tasdik et.

Allah için yaşa.

Ve inşallah Allah inancı ile vefat et.

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.