Cübbeli Ahmet kabir hayatını gırgıra aldı

İhlas Medya'nın ünlü alimi hurafeci Cübbeli Ahmet Kabir hayatının çetinliğini anlatır gibi yapıp Meleklerle dalga geçmesi Yahudi ve Hristiyanların dinleriyle alay etmelerini hatıra getirdi

Cübbeli Ahmet kabir hayatını gırgıra aldı

İhlas Medya'nın ünlü alimi hurafeci Cübbeli Ahmet Kabir hayatının çetinliğini anlatır gibi yapıp Meleklerle dalga geçmesi Yahudi ve Hristiyanların dinleriyle alay etmelerini hatıra getirdi

07 Ocak 2018 Pazar 13:11
Cübbeli Ahmet kabir hayatını gırgıra aldı
banner283

Sosyal medyanın yaygınlaşması iletişimi hızlandırmakla kalmadı. Kapalı kapılar ardında ne dolaplar döndüğünü de gözler önüne serdi.

Kapalı kapılar denince elbette Türkiye’de ilk akla gelen derin devlet, terör örgütleri ve sözde İslam’a hizmet eden İmamı Rabbani temelli tasavvufi yapılar gelir.

Çıkışı itibariyle masum nefis tezkiyesi olan tasavvuf, teorisyenliğini Muhyiddini Arabi ve İmamı Rabbani’nin yaptığı yeni bir din olarak ortaya çıktı. 

TASAVVUF İSLAM KARDEŞLİĞİNE KARŞIDIR

Bu din (tasavvuf) görüntüde İslam olmakla birlikte gerçekte Kur’an ve sünneti bütünüyle hayatın dışına iter. Kur'an'da dinin adı İslam, inananın adı Müslümandır. Bunun sağına, soluna, altına, üstüne kim ne koyarsa hak yoldan ancak sapar. Tasavvuf da İslam'ın yanına konulan tali bir yoldur. Her ne kadar güzel ahlak deyip göz boyasalarda o yoldan gidip de hakta sebat eden bir kaç alim zor bulunur.

Ruhbani bir yaşam, liderlerin masumiyeti, aklın ikinci plana itildiği, sırlarla kaim, babadan oğula geçen saltanat yapısı, yönetici kısmı sorgulamanın yasaklandığı, ağdalı dile sahip eserlerin Kur’an’ın önüne geçirildiği, ayet ve hadislerin alay konusu edildiği gibi pek çok İslam’a aykırı ritüelin uygulandığı bu din, sosyal medya iletişiminin artması ile son günlerde gerçek yüzünü göstermeye başladı.

TASAVVUF ADI ALTINDA İSLAM VE TOPLUMUNDAN İNTİKAM ALINIYOR

Tasavvuf erbabının EHLİ SÜNNET adı altında toplumu kutuplaştırması, mevzu hadisler üzerinden Kur’an ve sahih sünneti savunanlara “vahhabi, selefi, Şii, İrancı, reformist, modernist..” gibi yakıştırmalarla tekfire kalkışmaları gibi örnekler bu şer grupların İslam kardeşliğinin ötesinde tasavvuf, tarikat kardeşliğine yöneldiği ve ümmeti parçaladığına en güzel örnektir.

Daha önce pek çok örneğini verdiğimiz İmamı Rabbani’nin kendisi olsun gerekse veletleri olsun hayatları incelendiğinde bariz bir şekilde Müslümanlardan ayrı düşmeleri de gösteriyor ki tasavvuf İslam kardeşliğinin ötesinde farklı bir din (tasavvuf) üzerinde kardeşlik tesis ediyor. O dinde yegane kurtuluşa erenler sadece kendi yollarında gidenler, kendilerinin dışında kim varsa tamamı sapıtmış veya aklı ermeyen şaşkınlar grubu...

KABİR HAYATINI GIRGIRA ALAN BİR HURAFECİ!

Ağızlarında Ehli Sünnet ve hadis savunuculuğu ile tasavvuf erbabının İslam ile dalga geçmesine en güzel örnek Cübbeli Ahmet!

Her ağzını açtığında Kur’an ve Sünnet’in ortaya koyduğu ahkamı alaya alan, gırgır geçen, hafifseyen Cübbeli Ahmet bu defa da tıpkı Yahudi ve Hristiyanların ölümü ve sonrasını makaraya sardığı gibi kabir hayatıyla adeta dalga geçti.

Hurafeci Cübbeli Ahmet isimli okul mektep yüzü görmemiş tasavvufçu zat, Mürşitlere dayandırdığı haberlerle mezardan haberler veriyor.

Hz. Ömer (ra)'ın şehit olup defnedildiği, defin esnasında sahabenin mezarında telkinde falan bulunmayıp geri döndükleri, tasavvuf dini kuruluncaya kadar Cübbeli'nin anlattığı türden tek bir olayın rivayet edilmediği, toprağın altından haber veren yalancı İngiliz velilerinin de o günlerde henüz türemediği dikkate alındığında Cübbeli Ahmet ve kendisinden rivayet ettiği sahtekar velilerin yalanı ortaya çıkmaktadır.

Güya Hz. Ömer vefat etmiş ve kendisine gelen Münker ve Nekir “Rabbin kim?” diye kendisini sorguya çekmişler. Hz. Ömer’de Meleklere, “Nereden geliyorsunuz” deyip onları hesaba çekmiş. Meleklerde “Arş’tan” deyip cevap vermişler. Hz. Ömer’de melekleri, “Siz o kadar bin senelik mesafeden gelirken unutmadınız da ben 2 metre toprağın üstünden gelmekle mi Rabbimi unutacağım” deyip bir güzel paylamış.

İHLAS MEDYA’NIN ALİMİ CÜBBELİ GIRGIRA DEVAM EDİYOR

İhlas Medya ile hurafeci hocaları Ramazan Ayvallı ile Ahmet Şimşirgil’in alim deyip millete kakalamaya çalıştığı uydurma hadis kralı hurafeci Cübbeli Ahmet’in diğer örneği daha ilginç:

Bir alim vefat etmiş “Rabbin kim?” diye soran meleklere: “Hocası ona soru soruyor zannederek, Men mukkaddem haberdir. Rabbuke muahhar mübtedadır.” diye cevap veriyor. Melekler de kahve kültürü ile “Sen ne diyorsun ya!” diyorlar. O alim efendi de, “Doğru demiyor muyum?” diye cevap veriyor. “Ne diyorsun sen ya. Benim anlamadığım şeyi şimdi sen doğru mu diyorsun yanlış mı diyorsun. Ben ne bileyim” diyor melek.  Sonra melek Allah’a dönüyor ve “Ya Rabbi bu ne diyor?” diye sorar. Allah da buyurur ki: “Bunlar Kur’an’ı anlamak için sarf nahiv kaideleridir. O cevap yerine geçer. Tamam” diye cevap verir.

Melekler yine birine gelir. Sorarlar soruyu. Muhterem zat, "düz mü cevap vereyim şiirle mi cevap vereyim" demiş ve başlamış şiirsel olarak cevap vermeye. Kabirden geliyor bu haberler nereden geliyor bu haberler nereden bileyim, diyor Cübbeli Ahmet.

Güya kimsenin bilemediği bilgiyi aktarırken tevazu gösterip beyefendi ben bilmem, görün işte! deyip tavazu ile dinleyicileri etkileyip sonra tüm zehrini akıtmaya devam ediyor.

"Biz ruhlar aleminden bahsediyoruz. Ahmak. İmanı kıt!" diye dinleyenleri bir güzel ahmak yapıyor. 

Sonra bir başka örneğe geçiyor. Ne de olsa kabir dingonun ahırı ya Cübbeli Ahmet’e göre diğer örnek daha felaket!

ALLAH’A HESAP SORAN BESTAMİ

Beyazidi Bestami bu defa kabirde...

Ona da sorarlar, “Rabbin kim?” Beyazidi Bestami cevap vermek ne demek. “Sorun bakalım (Allah’ı kasıtla) O (Allah) benden memnun mu?” deyip Allah'ı hesaba çekiyor. Musa (as)'ın dahi masum bir talepte bulunması karşısında korku ile Allah'a tövbe edip af dilediği Kur'an'daki Allah tasavvuru karşısında kitabı küfür sözlerle dolu Bestami, Allah'ı hesaba çekiyor.

Manzaraya bakar mısınız? Tam da Hristiyanların canlandırdığı türden bir Allah, Melek ve ahiret tasavvuru... Hatta Yunan çok tanrılı dinleri gibi bir şey kurulan mizansen...

MELEKLERİ AHMAK YERİNE KOYUYOR

Ardından Melekleri aptal yerine koyan diğer örnek geliyor. Muhyiddin’i Arabiden. Muhyiddin’i Arabi’nin verdiği cevap üzerine Melekler apışır kalır ve “Anlamadığımıza göre doğru söylüyodur” deyip Muhyiddin’i Arabi’yi de gönderirler cennete.

MELEKLERİN HABERİ OLMAYAN VELİLERİN SIRLARI

Devam ediyor EHLİ SÜNNET ALİMİ(!) Cübbeli Ahmet, “Velilerin şifreleri var, sırları var. Makamları var. Meleklerin haberi olmaz bee…”

Aslında burada anlatılan olayların tamamı İslam'ı cemaate öğretmek kastıyla anlatılıyor değil... Dikkat ederseniz tasavvufta söz döner dolaşır gelir, velilerin büyüklüğüne, azizliğine... Aman velilerin yanından ayrılmayın ki siz de Muhyiddini Arabi, Beyazıdi Bestami gibi sorgusuz sualsiz cennete gidin mesajından başka bir şey değildir, yapılan şaklabanlıklar...

KONUŞMA BOYUNCA YAPILAN HATALAR

  • Veliler kim?

İslam’da tasavvuf erbabının tarif ettiği bir veli sınıfı olmadığına göre geriye kalıyor Vatikanın kurulu tasavvuf ordusu. İngiliz veliler ordusu...

  • Velilerin, Meleklerin bile bilmediği sırları, şifreleri olabilir mi?

“Oysa sizin üzerinizde gözcüler vardır. Değerli yazıcılar. Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler.” (İnfitar, 11) ayeti ortada iken böyle bir iddia da bulunmak küfürdür. Ayeti inkardır. Ayet, Cübbelinin velileri veya normal insan ayrımı yapmadan Meleklerin tüm insanların ne yapmakta olduğunu bildiğini ve yazdığını vurgulamaktadır.

Cübbeli Ahmet Kur’an’dan ziyade İmamı Rabbani ve uzantısı İsrailiyatla beslendiği için Yahudilikte Perşembe günü yapılan İbranice duaların Meleklerce engellenemeyip doğrudan Allah’a ulaştığı inancından etkilemiş olmalı…

  • Melekler Cübbeli Ahmet’in tarif ettiği gibi pazarlık yaparlar mı?

“Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O’nundur. Rabbin unutkan değildir.” (Meryem, 64) ayetince gelen Münker ve Nekir’de olsa gelen melek, Allah’ın emriyle gelir. Melekler, kendi arzularına göre hareket etmezler.  Şaşırmazlar. Bir insan karşısında aciz kalıp bir Allah'a bir insana bakıp haşa mal mal hareket etmezler. 

“Onlar (Melekler), söz ile O’nun (Allah’ın önüne) geçmezler. Ve onlar, O’nun (Allah’ın) emriyle amel ederler.” (Enbiya, 27)

Kur’an’da anlatılan melek tasavvurundan habersiz olup Kur’an’ı unutturmak için uğraş veren tasavvuf erbabı tabi bu ayetlerden haberdar olmayınca Melekleri askerlik arkadaşı sanıp yorum üzerine yorumlayıp makaraya alıyorlar.

“Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert (acımasız) melekler vardır. Allah’ın onlara emrettiği şeyde, Allah’a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar.” (Tahrim, 6) ayetinde de görüleceği üzere melekler emrolunduklarını yaparlar. Meleklerin öyle Muhyiddini Arabi’nin dediğini anlamayacak aptallıkları, ne Beyazid Bestami karşısında apışıp kalmaları, ne de Hz. Ömer karşısında dut yemiş bülbüle dönme gibi bir durumları yoktur.

  • Cübbeli Ahmet’in haber verdiği gibi veli denen sahtekarlar, Meleklerden, kabirden haber verebilirler mi?

Kur’an’da gaybın Allah tarafından bilinebileceği ama bazı peygamberlere gaybi haberler verdiği söylenmekle Peygamberler dışında kalan insanların beş duyularının ötesinde gaybi alemden haber vermeleri imkansız olduğu vurgulanmaktadır. Toprağın altı da bir insana gaip olduğuna göre Cübbeli Ahmet ve örnek verdiği İngiliz velileri yalan söylemektedirler.

  • Cübbeli Ahmet’in anlattığı şekilde gaipten haber verenlerin Kur’an’daki durumu nedir?

“Allah'a karşı yalan uyduran, yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde: "bana vahyedildi" diyenden… daha zalim kim olabilir? O zalimlerin halini ölüm şiddeti içindeyken bir görsen! Melekler onlara ellerini uzatırlar ve:" Ruhunuzu teslim edin. Bugün, Allah'a karşı haksız şeyler söylediğinizden ve O'nun âyetlerine karşı böbürlenmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandıralacaksınız" derler.” (En’am, 93) ayeti gayet açık ve net gaip olan mezardan haber veren Cübbeli Ahmet ve İngiliz Veliler Ordusunu alçaltıcı bir azapla tehdit etmektedir.

Yine İmamı Azam Ebu Hanife bu tür şarlatanlar için der ki: “Kalplerde gizli olan şeyleri ancak Allah bilir. Keza kiramen katibin melekleri bile insanların açığa vurdukları amelleri yazmakla vazifelidirler. Çünkü kalplerde bulunan şeyleri bilmeye imkan yoktur. Kalplerde olanı ancak Allah ve Allahın kendisine vahyettiği peygamberlerinden başkası kimse bilemez. Vahiy olmadan kalplerde bulunanı bildiğini iddia eden alemlerin Rabbinin ilmine sahip olduğunu iddia etmiş olur. Kalplerde ve hariç de Allahın bildiğini kendisinin de bildiği iddiasında bulunan insan büyük bir Günah işlemiş Cehennem ve küfrü hak etmiş olur..”   (İmam-ı Ebu Hanife’nin Beş Eseri Arapça metin s:24)

Neymiş demek ki? Kalplerde ve hariç de Allah’ın bildiğini kendisinin de bildiğini iddia eden büyük günah işlemiş ve cehennemi hak etmiş oluyor büyük imama göre. 

Kur'an ve hadislerden habersiz olan Cübbeli Ahmet dini İmamı Rabbani'den öğrenince haliyle böyle toprağın altından haber vermek gibi gaflette bulanabiliyor. 

Cübbeli ve Tasavvufdaşları boşuna manşete bakıp bize kızmasın!... Kendileri milleti ulu orta yalan ve iftiralarla tekfir edip aşağılıyorlardı. Biz yalan iftira da atmadık. Kendisini tekfir falan da etmedik. Konuşması ortada... Ayetler ve İmamı Azam Ebu Hanife'nin de fetvası ortada...

Takdir okuyucunun...

Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber

Son Güncelleme: 17.02.2018 13:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Safa 2018-02-18 00:55:47

bizim insanımız kabirde dayak yemeye çok meraklı malesef. böyle olunca kurana göre kabir hayatı diye bir olay yok, dünya ve ahiret hayatından kuran bahseder. lakin kabir hayatı yok diyenlere bir sürü iftira hazırdır. var diyenlere ilgi ve alaka zirvededir. neticede kabir hayatına inandırılan kişiler yanmayan kefenler alırlar, definden sonra hocalarımız sualler için kopya verirler vs. cübbelide gayb aleminden güya hz. ömerin başından geçenleri görmüş gibi anlatır. i̇steyen inansın vesselam