Prof. Dr. Faruk Beşer'in ilmiyle bağdaşmayan tuhaf yazı!

Diyanet, İmam Hatip ve sair okulların din adamlarını yetiştiren İlahiyat Fakülteleri her ne kadar tarikat ve tasavvufun hatalarını dile getirse de içinde bulundukları hal, tavsiye ettikleri kaynak ile anlatımları Cübbeli Ahmet'in hurafelerine taş çıkaracak cinsten olduğu gerçeği inkar edilemez.

Prof. Dr. Faruk Beşer'in ilmiyle bağdaşmayan tuhaf yazı!

Diyanet, İmam Hatip ve sair okulların din adamlarını yetiştiren İlahiyat Fakülteleri her ne kadar tarikat ve tasavvufun hatalarını dile getirse de içinde bulundukları hal, tavsiye ettikleri kaynak ile anlatımları Cübbeli Ahmet'in hurafelerine taş çıkaracak cinsten olduğu gerçeği inkar edilemez.

18 Şubat 2018 Pazar 20:37
Prof. Dr. Faruk Beşer'in ilmiyle bağdaşmayan tuhaf yazı!
banner283

Faruk Beşer, Marmara İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku alanında uzman bir öğretim üyesi.

Tatlı dili, sakin tabiatıyla birilerinin hoşuna gitmese de sosyal ve fıkhi alanda birçok yanlışı, bit’at ve hurafeyi çekinmeden dile getiren bir kimse, Faruk Beşer.

Prof. Dr. olmasına rağmen ne çıktığı programlarda ne de gazete köşelerinde bu kimliğinin ardına sığınma gereği duymadan ilmini konuşturup kendini kabullendirmesi de Faruk Beşer’in takdir edilen mütavizi yönlerinden biri.

Dinihaberler.com olarak sık sık yazılarından istifade ettiğimiz Prof. Dr. Faruk Beşer’in pek çok yazısını yayınlamayı da ayrıca görev bildik.

Lakin bir konuda kendisini eleştirmeden geçemeyeceğiz.

Hayatını İslam’a, hakikatlara adayan Faruk Beşer’in anlatımıyla bağdaşmayan bir konuya  dikkatini çekmek istiyoruz:

Konuyu Yeni Şafak’ta yazdığı son yazısı ile örneklendirelim ki daha iyi anlaşılsın. Son yazısında Faruk Beşer hocamız “İmam Rabbanî’nin namaza, vahdeti vücuda, ney ve semaya dair bir mektubunun özeti” başlığı ile İmam adıyla meşhur edilen ama imamlıkla alakası olmayan Hindistanlı Ahmet Serhendi’ye atfedilen 261. Mektubun tercümesini köşesine aldı.

Anlıyoruz ki Beşer, buradan hareketle Tarikatların yanlışlarını dile getirmek istiyor. Ama kusura bakmasın yanlışı yanlışla dile getirmek İslam’ın hakikatiyle bağdaşmıyor.

Tarikatçıların bombardımanına maruz kalacağı korkusundan mıdır veya açıktan belli etmese de İmamı Rabbani ekolüne mensubiyeti nedeniyle midir, Faruk Beşer’in yazılarında sık sık İmamı Rabbani’den alıntılar yaptığını görüyoruz. Son yazısında da İmamı Rabbani’nin mektubuna sığınan Beşer, güya tarikatları ve kullandığı enstrümanları eleştirmek istedi.

Oysa Allah dinini anlatırken asla yozlaşan dinler ve görüşlerden yola çıkarak dinini anlatma gereği duymadığı gibi gönderdiği Peygamberlerde asla tebliğlerini muarızı olan din ve görüş sahiplerinin uygulamalarından örnekle İslam'ı sevdirme, benimsetme yoluna gitmemiştir.

Kur’an ve Peygamberimizin uygulamalarında muarız görülen din ve görüş sahiplerin kaynaklarına müracaat ile örneklendirme ancak ikiyüzlü hallerine dikkat çekme durumunda hasıl olmuştur.

İslam’ın ana omurgasını teşkil eden Kur’an ve sünnete baktığımızda İslam’a davet edilenlerin hayat ve kaynaklarından verilen örnekler, onları yüceltmezken aksine dinleyenler üzerinde onların din ve hayatlarının çelişkiler manzumesi olduğu anlayışı hakim kılınır.

İSLAM'DA YANLIŞIN ALTERNATİFİ DİĞER BİR YANLIŞ DEĞİLDİR

Faruk Beşer tarikatın yanlışlarını ortaya koyarken bu noktada İslam’i tavırdan uzaklaşmakta adeta kanı kanla yıkama yoluna gitmektedir. Belki kendince tarikatın yanlışlığını ve kullandığı malzemelerin sakatlığını dile getirmek istemektedir. Lakin son yazısında kullandığı başlık ve başlığa uygun olarak alıntıladığı bölüm okuyan tarikatçının yanlışını görmesinden ziyade tuttuğu yolun doğruluğuna bir delil teşkil etmektedir.

Bu nedenle Faruk Beşer hocamız ve İlahiyat Fakültelerimizin gerçek bir Kur’an ve Sünnet eğitimi içinde olmalarını, İslam’ın yanına tali yol olarak açılan Tasavvuf Batıl Dini’nin ensrümanlarından dinihaber.com olabildiğince uzak durup bu konuda öğrencilerini de uyarmalarını bekliyoruz.

Faruk Beşer ve İlahiyat Fakültelerimiz her ne kadar ilmilikten söz edip mevcut tarikatları eleştirse de şu an İlahiyat Fakültelerinde yetişen binlerce öğrenci tarikatın asıl savunucularıdır. Tasavvuf dersinden Tefsir dersine varıncaya kadar bir çok alanda Tasavvuf’un sanki gerçekte doğru bir uygulama imiş ve gerçekten dürüst temsilcileri varmışçasına Faruk Beşer’in yazısında olduğu gibi cımbızlama doğru örneklerle Tasavvuf, İslam’ın içinde gösterilmekte bu şekilde din yozlaştırılmakta, tarikatçılara ve onların sahtekar şeyh, mürşit, gavs, kutup gibi liderlerine alan açılmaktadır.

Aynı cımbızlama mantığı ile olaya yaklaşıldığı taktirde muharref Tevrat ve İncil’in hatta İslam düşmanlarının eserlerinde de doğru ve hikmetli bölümleri bulmak mümkündür. İçinde doğru ve hikmetli bölümler var diye nasıl muharref İncil ve Tevrat hak kitap olarak kabul edilemez ise Tasavvuf’un içinde yer alan İslam’i motifler de o Tasavvufu hak yol kılmaz.

Gelelim Faruk Beşer’in son yazısına:

Yazının sonunda 261. Mektup olduğu belirtildiğine göre yazının İmamı Rabbani’ye ait olduğu anlaşılıyor. Yazı alıntı ise ilgili bölümler alıntılayanca tırnak veya paraneteze alınıp yazarın kendi düşüncesinden tefrik edilmelidir.

Ama yazıda İmamı Rabbani temize çıkarılırcasına Beşer’in kendi görüşleri ile harmanlanan mektup dahiyane bir yazıya dönüşüveriyor.

Yazı baştan aşağı İmamı Rabbani’ninmiş gibi algılanınca haliyle İmamı Rabbani adeta tarikat karşıtı, Mektubat da baştan sonra hakkın işaretlerini taşıyan bir esere dönüşüveriyor.

Oysa İmamı Rabbani Tasavvuf Batıl Dini’nin teorisyenlerindendir. 

MEKTUBAT UYDURMA HADİSLERLE DOLUDUR

Faruk Beşer’in alıntıladığı yazı da İmamı Rabbani, kendi görüşünü kuvvetlendirmek için “Namaz, Mü’minin miracıdır” gibi bir sözü, hadis olarak nakledebilmektedir.

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince haliyle diğer tüm düğmeler de peşi sıra yanlış ilikleniyor. İmamı Rabbani, “Resulûllah (S.A.) efendimiz bu devlete ermek için; dünya hayatından çıktı; mi'rac gecesi âhiret hayatına geçip Cennet'e girdi.” demektedir. İsra olayına tam olarak vakıf olmayan İmamı Rabbani haliyle hurefe karışımı miraç ile ilgili bilgilerden yola çıkarak hüküm kurmaya çalışmaktadır.

Buradan hareketle de kişinin ancak namaz kılmasıyla, “zevkler, vecidler, ilimler, marifetler, haller, makamlar, nurlar, elvan, telvinat, temkinat, şekli belli ve belli olmayan tecelliyat, mütelevvin ve gayr-ı mütelevvin zuhurat”ların gerçekleşebileceğine aksi durumda bunların vehim ve hayal olduğuna çıkarım yapmaktadır.

Mektubuna devam eden İmamı Rabbani, “Namazın hakikatına şuurlu olan bir musalli, namazını edâ ettiği zaman, bu dünya hayatından çıkar, âhiret hayatına geçer.. Bu vakitte hiç şüphe yok ki; âhirete mahsus olan devletten bolca nasib alır. Zılliyet şaibesi olmadan, asıl mânâdan bir haz hâsıl olur.” demektedir. Oysa ne Resulluh’ın ne de sahabenin dünyadan ahirete intikal etmek gibi bir namazı ömürleri muvacehesince mümkün olmamıştır. Zaten bu şekilde bir namaz tarifi yapıldığında ümmetin boşa kılıdığı tüm namazları terketmesi evladır. Çünkü böyle bir namazı kılmak imkan dahilinde olmadığına göre o namazı kılmamak tercihtir. Allah Kur’an’da namazı emretmiş ama kimseyi Tasavvufçuların tarif ettiği şekliyle bir namaz kılmaya memur etmemiştir. İmamı Rabbani’nin de böyle bir namaz kıldığı vaki değildir. Bu şekilde namaz kıldığını söyleyen de yalan söyler.

Namazı, İmamı Rabbani’den öğrenen bir kimse kendisini o şekilde şartlandıracağı için zamanla göreceği halüsinasyonları veya musallat olan şeytan cinlerin oyununu, zuhurat olarak yanı başında bulacaktır.

Tasavvuf erbabının raks edip ney çalması ve horon teper gibi vecde gelmesini eleştiren İmamı Rabbani, “Eğer onlara, namazın hakikatından yana bir parça açılsaydı; zevk burunlarına ondan bir parça koku ulaşsaydı: Semağa ve nağmeye meyletmezlerdi. Kesin olarak, vecde ve tevacüde dahi dayanmazlardı.” demekte ise de kendisi mektubatında arşı alayı gezmekte, makam ve mevkilere şahit olduğunu söylemekte, peygamberler ile sahabeyi rivayetlere uygun olarak makamlara dizmekte, İslam anlayışında olmayan Hızır gibi bir varlığı gördüğünü iddia ile konuştuğunu söylemekte, ölmüş ve dünya ile irtibatı kesin olarak kopmuş İlyas (as) ile konuştuğunu belirtmekte, Allah ile görüştüğünü anlatmaktadır. 

İMAMI RABBANİ ALTTAN ALTA HRİSTİYANLIĞI  EMPOZE ETMEKTEDİR

Faruk Beşer’in kısmen alıntı yaptığı mektupta İmamı Rabbani’nin kendisi şeriattan söz ederken şeriata muhalif davranmakta ve altan alta Yahudilik ve Hristiyanlığın propagandasını yapmaktadır: “Şeriatın teyid hasletleri, milleti tecdidi (yenilemesi, tazelemesi) bu ikinci bindedir. Bu davanın doğruluğuna adil şahid: İsa'nın (a.s.) ve Mehdî'nin (r.a.) bu bin içinde var oluşlarıdır.”

“Şeriatın teyit hasletleri ikinci bindedir” iddiasında bulunmak gaybe muttali olmayı gerektirir ki bunun küfür olduğunu en iyi Faruk Beşer bilir.

Bu davanın doğruluğuna adil şahit olarak İsa (as) ile mehdinin gelmesini gösteren İmamı Rabbani, adeta Kur'an ile Peygamberimizin hayatının varlığını ve sunulan delilleri bu dava için yeter şahit olarak görmemekte Müslümanları İsa ve Mehdi beklentisi içine sokmaktadır. Mirac konusunda İmamı Rabbani’yi temize çıkarıp zayıf bir rivayet deyip “Namaz mü’minin miracıdır” sözünün hadis olmadığını vurgulayan Faruk Beşer, İsa’nın nüzul etmeyeceğini, mehdi konusunun da Yahudilik ve Hristiyanlığın literatüründe olup İslam ile alakasının olmadığını İmamı Rabbani'nin bu konuda yanıldığını ve İslam'a vakıf olmadığını nedense vurgulama gereği duymuyor.

“Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.” (Ankebut, 51) ayetine göre bu davanın doğruluğuna Kur’an şahit gösterilirken İmamı Rabbani ile Faruk Beşer bu davanın doğruluğuna Kur’an’ı bırakıp İsa ve Mehdi ile mi delil aramaktadırlar?

TASAVVUFA HAYRAN OLAN BİR KİMSE İSLAM HUKUKÇUSU/FAKİH OLAMAZ

Faruk Beşer, namazın önemi ile tarikatın bazı yanlışlarını dile getirmek için vakıf olduğu engin zekası ile sahip olduğu kaynaklar içinde bula bula bu kirli mektubu buldu ise burada okuyucuya düşen kendisinin gizli bir ajan olduğu şüphesidir. Daha Beşer'in FETÖ ile iltisakı olduğu kanaati zihinlerden silinmemişken Beşer'in FETÖ'nün kaynaklarına vurgu yapması gerçekten hayrete şayan bir durumdur. 

Zaten ümmet sağ gösterip sol geçirenlerden bıkmış iken bir de Faruk Beşer ile aldatılmak ümmet için gerçekten çok acı olacak. 

Konu aldatılmakla kalsa iyi...

İslam hukukçusu yeni durumlar karşısında var olan delillerden yola çıkarak delil çıkaran, ictihatta bulunan kişidir. İmamı Rabbani konusunda dahi çuvallayan Faruk Beşer'in ilmine ve kaynaklarına bu yazıdan sonra ümmet nasıl inanıp güvenecek?!..

Bereket versin ki tabi olduğumuz mezhep imamları tasavvuftan olabildiğince uzak kalmış, tasavvuf erbabını fırka-i dalle olarak nitelemekle güvenirliliklerini kat be kat arttırmışlardır. 

Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber

Son Güncelleme: 18.02.2018 21:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
BUNLAR MI ALİM 2018-02-18 22:38:34

şu memlekette tarikatçılara yalakalık yapmak sanki bir mecburiyet. önce tarikatçılara bir göz kırpıyorlar sonra başlıyorlar islamı anlatmaya. tarikatçıların güçlü sosyal medyasına yalakalık yapana kadar kendinizi Allah'a beğendirin. dinihaberler ne zaman bu faruk beşeri eleştirir diye bekliyorduk. sonunda vurdu. Allah razı olsun sizden

Avatar
imam metin 2018-02-18 22:49:02

zaten tasavvuf hayranı olmasa sağlam bir islam hukukçusu olsa idi fetönün gerçek yüzünü görür fetullah itine nağmeler düzmezdi. 15 temmuzdan ders almamış ki faruk beşer hala fetönün kaynaklarına yöneliyor. elindeki kaynak doğru olsa doğru adamların yanında olurdu.

Avatar
Belkıs sebe 2018-02-18 22:03:13

Yorumlarını bazen dinlerdim ama bu yazıdan sonra itibar etmiycem

Misafir Avatar
hakan 2018-02-19 15:10:19 @Belkıs sebe

tatlı dil sakin tabiat yüzü sevimli fakat bunlar fakih olmaya yetmez peygamber as bir hadiside .üzeri̇ni̇ze emi̇r olarak habeşli̇ bi̇r si̇yah köle tayi̇n edi̇lse Allahın kitabıyla sevk ve idare ettiği sürece onun emirlerini dinleyin ve itaat edin .buyuruyor ben buna dikkat eder itibar ederim

Beğenmedim! (0)
Avatar
kurtuluş akgül 2018-02-18 23:19:59

i̇mamı rabbani denen adamın şu sözlerini okuyun da bu adamın kim olduğuna siz karar verin.bakınız birinci mektup: tarikat edeplerine ait işlerin devamı sırasında yüce Allahın zahir ismi şerifine bir zuhur yeri olma şerefine eriştim. hem de tam manasıyla. hem de her şeyden ayrı bir anlam da erdim. o kadar ki Allahü teâlânın tek-tek bütün eşyaya tecelli ettiğini gördüm. Allahü ekber, tek- tek Allahın eşyaya tecelli ettiğini gördüm” diyor. ve devam ediyor: özellikle kadınların kisvesinde, hatta ayrı-ayrı her uzuvlarına tecellisini gördüm. bu kadınlar zümresine o kadar ram oldu ki, anlatamam.”

Avatar
imamı rabbaniyi tanıyalım 2018-02-18 23:22:28

imamı rabbaniyi tanımak isteyenler baksın şu videoya da kim olduğunu öğrensinler. https://www.youtube.com/watch?v=b5rnvlabxys

Avatar
Safa 2018-02-18 23:55:16

arkadaşlar kendimizi kimseye bağlı addetmiyoruz. doğru yazanların doğruları başımızın üzerinde takdire şayandır. yanlış yazılarına katılmayız eleştiririz. bu işin normalidir. anormal olan doğruyada evet yanlışada evet demektir. faruk hocanın önceki yaısını takdir ettik . lakin bu yazısı öncekiyle çelişkilidir.iş uydurulmuş dinle indirilmiş dinin mücadelesidir. kimse kurana uymayan tezat olan inancından vaz geçmek yerine ataların dinine sarılmaya devam ediyor. geleneğin içinde her bilgi var. ama secici olarak kurana uyanlarını almalı yanlışlarından uzak durmalıyız. başka çaremiz yok. aklınızı kiraya değil kurana vermelisiniz. i̇nsanların doğru bilgilerini al , yanlış fikirlerinden uzak ol vesselam

Avatar
Düşünen kalem 2018-02-18 21:39:05

Bu sefer olmadı demek size değil okura düşer. Niçin kendi fikirlerinizi empoze ediyorsunuz.

Avatar
Fakih 2018-02-18 21:02:35

Önceden Faruk beşer iyiydi şimdi kötü önceden başkanımız Ali Erbaş hoca iyiydi şimdi kötü. Siz kimsiniz yaa bu site elinizde diye sizin keyfinize göre düşünen iyi insan düşünmeyen kötü. Hadi ordaann

___ADMİNİN YORUMU___ OKUMA ÖZÜRLÜ.. HABERİ NERENLE OKUDUN. DANGALAK...