Diyanet'ten ihraç edilen personel isim listesi

OHAL kapsamında 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı.

Diyanet'ten ihraç edilen personel isim listesi

OHAL kapsamında 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı.

07 Ocak 2017 Cumartesi 08:40
Diyanet'ten ihraç edilen personel isim listesi
banner283

OHAL kapsamında 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname de 135 Diyanet personeli ihraç edildi.

6 Ocak 2017 tarih ve 29940 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/679

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 1 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkümiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler

MADDE 2 - (1) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (2) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler; ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

İade hükümleri

MADDE 3 - (1) Ekli (3) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Yurtdışında öğrenim görenler

MADDE 4 - (1) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (4) sayılı listede yer alan kişi, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (5) sayılı listenin ilgili sırasından çıkarılmıştır. 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, bu kişi bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılır.

Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alan dernekler kapatılmıştır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan derneklere ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(3) Ekli (6) sayılı listede yer alan dernekler, ilgisine göre 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun eki (III) sayılı listenin ilgili sıralarından ve 31/10/2016 tarihli ve 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (6) sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 6749 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri ile 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri, söz konusu dernekler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(4) Ekli (7) sayılı listede yer alan gazeteler, ilgisine göre 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun eki (3) sayılı listenin ilgili sıralarından ve 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (7) sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 6755 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri ile 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri, söz konusu gazeteler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.

Değişiklik hükümleri

MADDE 6 - (1) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"(5) Borçların ödenmesinde, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar, çalışanların sigorta primleri, rehinli alacaklar, enerji, iletişim ve su kullanım borçları, çeşidine bakılmaksızın beşyüz Türk Lirasını geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınır. Kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki dönemler için ifa edilmiş olan öğrenim ve barınma bedelleri, yukarıda belirtilen sıraya tabi tutulmaksızın iade edilir."

(2) 15/8/2016 tarihli ve 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı listenin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez/Taşra Teşkilatı başlıklı bölümünün 55 inci sırasının sicil numaralarına ilişkin sütununda yer alan "12447803" ibaresi "13958213" şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5 - (1) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden; terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirilmesi üzerine kamu görevinden çıkarılanların paylarına düşen miktarlar ödenmez. Aynı nedenle haklarında adli veya idari soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişilerin paylarına düşen miktarlar ise soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında emanete alınır."

(4) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki borç yükümlülükleri çerçevesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmiş olan tutarlar geri ödenmez."

(5) 31/10/2016 tarihli ve 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (4) numaralı listenin Yüksek Öğretim Kurumları-İdari Personel başlıklı bölümünün 469 uncu sırasının Unvan sütununda yer alan "Personel Dairesi Başkanı" ibaresi "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" şeklinde, aynı listenin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başlıklı bölümünün 15 inci sırasının Sicil sütununda yer alan "400373" ibaresi "400185" şeklinde değiştirilmiştir.

(6) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "alacaklıdan" ibaresi "borçludan" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/9/2016 tarihinden, beşinci ve altıncı fıkraları 22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İhraç edilen müftülerin listesi 

1: MUSTAFA KARA    İL MÜFTÜ YARDIMCISI    HATAY
2: İLYAS ÖZTÜRK    iLÇE MÜFTÜSÜ    İSTANBUL KADIKÖY
3: AHMET AKYIL        İLÇE MÜFTÜSÜ    İZMİR BALÇOVA
4: MEHMET KARAHAN    İLÇE MÜFTÜSÜ    İZMİR MENDERES
5: İSMAİL SATU    İLÇE MÜFTÜSÜ    İZMİR SELÇUK
6: HULİSİ YETİM    İLÇE MÜFTÜSÜ    ESKİŞEHİR MİHALGAZİİhraç edilen İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımların İsim Listesi

1:    19941125    HİLMİ YAVUZ    İMAM HATİP    ADANA SEYHAN
2:    20111191    OĞUZ AFŞAR    İMAM HATİP    AKSARAY GÜLAĞAÇ
3:    200713199    KAMİL SAĞIR    İMAM HATİP    AMASYA
4:    19975136    FATİH GÜL    İMAM HATİP    AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY
5:   19874361    ENVER ÖZTAŞ    İMAM HATİP    ANKARA ALTINDAĞ
6:   19970819    SIDDIK KAYA    İMAM HATİP    ANKARA ETİMESGUT
7:    20041121    RAMAZAN ASLAN    MÜEZZİN KAYYIM    ANKARA EVREN
8:   19851908    YÜKSEL İBİŞ    İMAM HATİP    ANKARA MAMAK
9:    19897336    HAŞAN KJD1K    İMAM HATİP    ANKAltA YENİMAHALLE
10    20129131    MURAT YILDIZ    İMAM HATİP    ARTVİN BORÇKA
11:   19861499    SERVET SANCAR    MÜEZZİN KAYYIMI    ARTVİN ŞAVŞAT
12:   20076841    KURTULUŞ ÇETİN    MÜEZZİN KAYYIM    BİLECİK BOZÜYÜK
13:   19930649    AHMET ALİ DOĞAÇ    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇAL
14:   19902517    HAŞAN ALİ UYSAL    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
15:    19866392    MUSA GÖKÇE    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
16:    20130888    OSMAN ŞAHİN    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
17:   9851590    ÖMER ÖZDEMİR    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
18:    19863933    ŞİNASİ UYSAL    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
19:    19903713    YÜKSEL SARI0ĞLU    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
20:    19911114    REŞİT ŞİMŞEK    İMAM HATİP    ERZURUM PALANDÖKEN

21:    19941332    CİHAN AYDIN    İMAM HATİP    ERZURUM YAKUTİYE
22:    20042123    MUHAMMED SALİH YAKUT    MÜEZZİN KAYYIM ERZURUM YAKUTİYE
23:    19921218    AHMET AKIM    İMAM HATİP    GAZİANTEP İSLAHİYE
24:    19941828    İSMAİL YÜKSEL    İMAM HATİP    GAZİANTEP İSLAHİYE
25:   20116952    .ADİL KESKİNSOY    İMAM HATİP    GAZİANTEP OĞUZELİ
26:    200711120    MESUT KALKAN    İMAM HATİP    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
27:   19854166  MUHAMMED MAHİR ÖZTÜPEKÇİ    İMAM HATİP   GAZİANTEP ŞAHİNBEY
28:    19953223    İBRAHİM ASIR    İMAM HATİP    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
29   19821734    KADİR YÜCEL    İMAM HATİP    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
30:    20101726    JNIIR DURMUŞ    İMAM HATİP    GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL

31:    19855465    EMSAL GÖK    MÜEZZİN KAYYIM    GÜMÜŞHANE
32:    19831511    HAŞAN SARIAYA    İMAM HATİP    HATAY KIRIKHAN
33:    19890391    HÜSEYİN ÇELİKKAYA    İMAM HATİP    ISPARTA ATABEY
34:    19852213    MEHMET ALİ ADIYAMAN    MÜEZZİN KAYYIM    ISPARTA ATABEY
35:    19864618    MEHMET EMİN BAL    MÜEZZİN KAYYIM    SPARTA GELENDOST
36:    19861106    MUHAMMED SÜZGÜN    İMAM HATİP    İSTANBUL ÇATALCA
37:    19863861    ABDURRAHİM SANCAR    İMAM HATİP    İSTANBUL SİLİVRİ
38:    19960003    FATİH ALTUNKAYA    İMAM HATİP    İSTANBUL SİLİVRİ
39:    19896123    SÜLEYMAN ÇIG    İMAM HATİP    KARABÜK EFLANİ
40:    19920522    SALİH KIRIMLI    İMAM HATİP    KARABÜK SAFRANBOLU

41:     19977186    HARUN GÜRCAN    MÜEZZİN KAYYIM    KARAMAN
42:    19910639    YAKUP TEKELİ    MÜEZZİN KAYYIM    KARAMAN
43:     19672161    OSMAN BOZ    İMAM HATİP    KOCAELİ GEBZE
44:     19931831    MEHMET ALİ DOKUZOBLU    İMAM HATİP    KOCAELİ İZMİT
45:     19894658    SAHABETTİN ALTUNTAŞ    İMAM HATİP    KOCAELİ KÖRFEZ
46:     19931128    HALİS AKDAL    İMAM HATİP    KONYA BEYŞEHİR
47:     20070990    MEHMET DEMİRCİ    İMAM HATİP    KONYA ILGIN
48:     20090266    YUNUS AKÇA    İMAM HATİP    KONYA İLGIN
49:     19901727    MEVLOTÇETİNKAYA    İMAM HATİP    KONYA MERAM
50:     19883016    RECEP SALDIK    İMAM HATİP    KÜTAHYA TAVŞANLI

51:    19840941    ABDURRAHMAN KAYGUSUZ    İMAM HATİP    MALATYA BATIALGAZt
52:    19978679    MAHMUT YILMAZ    İMAM HATİP    MALATYA BATTALGAZi
53:    19976123    MEHMET ZEREN    İMAM HATİP    MALATYA BA'ITALGAZI
54:    19971816    EBUBEKİR TAŞ    İMAM HATİP    MERSİN TARSUS
55:    19861508    HAŞAN ÖZ   İMAM HATİP    MERSİN YENİŞEHİR
56:    19885058    MUHAMMET ALTAN    İMAM HATİP    MERSİN YENİŞEHİR
57:   19832802    ABDULLAH TOPAL    İMAM HATİP    MUĞLA ORTACA
58:    19874945    BİLAL GÖKDAL    İMAM HATİP    MUĞLA ORTACA
59:    19886899    HALİL DOĞAN    İMAM HATİP    OSMANİYE
60:    19901888    AB ÎDİN IŞIK    MÜEZZİN KAYYIM    OSMANİYE

61:   20040701    FATİH ÇAĞLAYAN    İMAM HATİP    SAKARYA ADAPAZARI
62:    19901718    NİHAT ÖZLÜ    İMAM HATİP    SAKARYA ARİPİYE
63:    19863016    ABDURRAHMAN KARYAĞDI    İMAM HATİP    SAKARYA ERENLER
64:    20103682    HÜSEYİN POLAT    İMAM HATİP    ŞANLIURFA BİRECİK
65:    19901017    İL YAS POLAT    İMAM HATİP    ŞANLIURFA BİRECİK
66:    19882704    ABDULLAH YILDIRIM    İMAM HATİP    ŞANLIURFA SURUÇ
67:    19930178    HÜSEYİN AYDIN    İMAM HATİP    TEKİRDAĞ ÇORLU
68:   19950734    SEDAT KIRCAK    İMAM HATİP    TEKİRDAĞ SOLEYMAKPAŞA
69:    19942688    HAŞAN GACAL    MÜEZZİN KAYYIM    TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
70:    19861119    NURETTİN ARIKAN    İMAM HATİP    UŞAK

71:    201211241    YASİN TAŞ    İMAM HATİP    YALOVA ALTINOVA
72:    19952506    CENGİZ TAŞDEMÎR    İMAM HATİP    YOZGAT
73:    19971323    OSMAN KARADAVUT    İMAM HATİP    YOZGAT
74:    19963646    SADETTİN ERDOĞAN    İMAM HATİP    YOZGAT
75:    19884804    ALİ KILINÇ   MÜEZZİN KAYYIM    YOZGAT


İhraç Edilen Kur'an Kursu Öğreticilerininin İsim Listesi

1:   20102449    NACİYE YAMAÇLI    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    ADANA ÇUKUROVA
2:   20125345    ZEHRA DAĞISTAN    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    ARTVİN HOPA
3:    20124274    FATMA BACAK    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    BALIKESİR BALYA
4:    20122975    MERYAM ESER    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    BİLECİK BOZÜYÜK
5:    19890654    ABÛULNASIR KUYULDAR    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    BİNGÖL
6:   200710609    ZEYNEBE KURTARAN    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    BİNGÖL
7:    20075727    YASEMİN TUNÇ    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    DİYARBAKIR KAYAPINAR
8:  20063505    EBRU BİLGİÇ    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
9:    20102374    HÜLYA ARSLAN    KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
10    19791985    SÜLEYMAN TRKEKOĞLU    KUR'AI'I KURSU ÖĞRETİCİSİ    STANBUL BAHÇEIJEVLER
11:   20102655    FATİME BIYIKÇI    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    İSTANBUL BEYOĞLU
12:    20062489    SULTAN ŞİMŞEK    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KOCAELİ DARICA
13:    20121508    FAHRİYE MONKUŞ    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KOCAELİ DİLO VASİ
14:    19865806    NURHAN ÖZ YURT    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KOCAELİ İZMİT
15:    20122347    KF7.FİAN 07.TÜRK    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KONYA AKŞEHİR
16    20121522    ELİF DOĞAN SAĞ    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KONYA DOĞANHİSAR
17:    20071713    NESİBE AK    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KONYA MERAM
18:    20077487    FATMA CAN    KÜR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    MERSİN TARSUS
19:    20123478    MESUDE DAĞLI    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    MERSİN TARSUS
20:    20078965    SEMİHA KARMİL    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    ORDU ALTINORDU
21:    20126592    AYŞE ORAL    KUR’AM KURSU ÖĞRETİCİSİ    OSMANİYE
22:   200710738    FA7.İI.ET TOKGÛZ    KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ    OSMANİYE KADİRLİ
23:  19875760    FATMA ALBAYRAK    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    SAKARYA ADAPAZARI
24:    20124663    NİHAL ERDOĞMUŞ    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    SAKARYA ARİFİYE
25:    20124893    NAGİHAN ANAR    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    SAKARYA SERDİVAN
26:    20124214    AYŞENLER AYDOĞDU    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    TEKİRDAĞ ÇORLU
27::    20120953    MÜSEMMA YÜKSEL    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    TF.KÎRDAĞ SÜLEYMÂNPAŞA
28:    20079886    SARA ELMA    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    TEKİRDAĞ SÜLEYMÂNPAŞA
29:    20123738    MÜNÜRE KAYA    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT
30:    20075335    NlCrAR DOÖANTEKIN    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT
31:    20075295    TEKGÜL ERCİYAS    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT
32:     20071667    FEVZİYE ŞENDOĞAN    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT AKDAĞMADENİ
33:     20063296    ADİFE YALÇINKAYA    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT YERKÖYDiyanet İşleri Başkanlığı'nda ihraç edilen diğer kategorideki personel isim listesi

1:    19802623    EMİN ALAN    VHKİ    ANKARA POLATLI
2:    19961616    BEKİR YILMAZ    VHKİ    ANKARA YENİMAHALLE
3:    20083430    ÜMMÜER    VAİZ    DENİZLİ
4:    20117559    ADDAS BAYKARA    VHKİ    DENİZLİ
5:    19890208    ŞAKÎR KOCAKAPLAN    VHKİ    DENİZLİ ÇİVRİL
6:    19941617    MEHMET ORKİ    VAİZ    DENİZLİ SARAYKÖY
7:    20070571    BÜNYAMİN AKIN    MURAKIP    İSTANBUL BEYKOZ
8:    20120398    MEHMET ŞAHÎNER    ARAŞTIRMACI (6191 BKK) (01-12)    İZMİR BERGAMA
9:    19862053    AYVAZ DEMİREL    HİZMETLİ    İZMİR BORNOVA
10:    19977050    MEHMET DAŞÖNÜ    HİZMETLİ    İZMİR KİRAZ
11:    19886051    ALİ KIRGIZ    ŞOFÖR    İZMİR TORBALI
12:    20010898    AHME T ALİ KORKMAZ    VAİZ    KIRIK KALL
13:    20101137    ALİ ASAL    VAİZ    KIRKLARELİ
14:   20072383    NURİ CEYLAN    EĞİTİM GÖREVLİSİ    MANİSA EEĞİTİM MERKEZİ
15:    20020447    YUSUF DAŞAR    MEMUR    MUĞLA
16:    20081171    IHSAN KAÇAN    HİZMETLİ    MUĞLA BODRUM
17:    19894431    BEKİR SAVCI    VHKİ    MUĞLA YATAĞAN
18:    20116424    ABBAS FIRAT    VHKİ     ŞANLIURFA HİLVAN
19:    19890063    MUSTAFA KÖSE    VHKİ    TEKİRDAĞ MALKARA
20:    20022134    ALAATTİN ERSOY    VHKİ    YOZGAT SARJKAYA
21:    20011341    MUZAFFER ARLI    ŞEF    SAMSUN KAVAK

 

Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber

Son Güncelleme: 09.01.2017 08:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hüsamettin 2017-01-07 22:33:34

Ne iadesi.ceyhanda azılı fetocu vardı.5-6 tane.1 atıldı.digerlerininde atılmasını bekliyoruz.sen sabahtan akşama kadar sızıntı ve zaman sat.ışık dersanesine ögrenci topla.fethullaha deri topla.oyunuzu akp ye vermeyinde kime verirseniz verin de.ondan sonrada göreve iade bekle.güldürmeyin insanı.kahrolsun fetö yandaşları

Avatar
Hüsamettin 2017-01-07 22:42:16

Ceyhanda fetöden açıga alınan imamlardan biri atıldı.sıra digerlerinde.kahrolsun fetö

Avatar
memur 2017-01-09 13:52:13

asıl diyanet merkezdekilerin temizlenmesi lazım. çünkü taşrada aleni fetocular bu merkezdekiler tarafından kollanmakta. örmek mi: bitliste şub. müd. vatandaşı memurluga indirip yerini değiştirerek kurtarıyorlar. oysa bu kişi önceki çalıştığı yerde birkaç evden sorumlu abi olarak çalışıyordu.

Avatar
İmam 2017-01-07 12:55:53

Savcılıktan ve diyanet işleri teftiş kurulundan geçerek işlemleri gamamlanmış masum olduğu ispatlanmış isimleri diyanet neden iade etmedi iade listesini hangi sebeple vermedi kul hakkı yiyorsunuz Rabbim hesabını soracak elbet insanları 5 aydır bekleniyorsunuz masum olduklarını bildiğiniz halde zerre kadar suç bulunsun kriter bulunsun ben burdayım hodri meydan ister içeri atın ister idam edin ama yetkililerde masumu iade edecek kadar yürek vicdan adalet kalmamış

Avatar
REİSÇİ 2017-01-07 14:39:48

diyanet içeride tutuklu görevlisini ihraç etmemiş daha ne biçim iş yapıyor bunlar anlmadim en adaletli diyanet olmasi gerekirken adalet diyanette hak getire iade edilmesi gerekenleri iade neden etmediler masum bir tanidiğim hiçbir krtiter yok savci bile bu dadami nedn getirdiniz demiş diyanet sözde masum iade edilcek demiş ama adam çoluk çocuk perişan evde khk da yine yok ftöcü cezaevinde adam maaşı tıkır tıkır yatıyor son khk da yine ihraç edilmemiş badem bıyıklar cezaevinde bile maaş alırken masumları iade etmeyen kurumu merkezde bir araştırmak lazım bence ...