Diyanet Vakfı Lojman Genelgesini Yayımladı

Spot: Türkiye Diyanet Vakfı mülkiyetinde bulunan kiralık yerlerle ilgili bir kısım düzenlemeler yaparak ilgili birimlerce gereğinin yapılmasını istedi

Diyanet Vakfı Lojman Genelgesini Yayımladı

Spot: Türkiye Diyanet Vakfı mülkiyetinde bulunan kiralık yerlerle ilgili bir kısım düzenlemeler yaparak ilgili birimlerce gereğinin yapılmasını istedi

16 Kasım 2016 Çarşamba 23:36
Diyanet Vakfı Lojman Genelgesini Yayımladı
banner283
DiNiHABERLER.COM
öZEL iÇERiK


Türkiye Diyanet Vakfı mülkiyeti kendine ait gayri menkullerin kira bedeli, kira tahsilatı, kiralama şekli, gayri menkullerle ilgili bilgilerin internet ortamında vakfa bildirilmesi huşunda şubelere ekte sunulan yazıyı göndererek gereğinin yapılmasını istedi.

İşte o açıklama:

Vakfımız İcra Kurulu'nun ilgi kararı ile; mülkiyeti Vakfımıza ait Şubelerimizin tasarrufunda bulunan lojmanların 2017 yılı için m² kira birim bedellerinin;

a) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan, Sobalı konutların 1,50.-TL, Kaloriferli-kombili konutların 1,80.-TL,

b) İl Belediye sınırları içerisinde bulunan, Sobalı konutların 1,35.-TL, Kaloriferli-kombili konutların 1,65.-TL,

c) İlçe ve Belde Belediye sınırları içerisinde bulunan, Sobalı konutların 1,20.-Krş, Kaloriferli-kombili konutların 1,50.-TL'den Aşağı olmamak şartıyla, yerin özelliklerine göre Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarınca tespit edilmesi,

d) Lojmanlar dışında kalan kiralık yerlerin 2017 yılı kira artış oranın tespit edilmesi hususlarında Şube Yönetim Kurullarına yetki verilmesi, Uygun bulunmuştur. Buna göre; 1) Şubenizin tasarrufunda bulunan lojmanların 2017 yılı m² kira birim bedeli, yerin özelliklerine göre yukarıda zikredilen m² kira birim bedellerinin altında olmamak şartıyla Şube Yönetim Kurulunca tespit edilerek ve lojmanın net kullanım alanı ile Şube Yönetim Kurulunca belirlenen m² kira birim bedelinin çarpılması suretiyle hesaplanan aylık kira, maaş gününü takip eden ilk 5 gün içinde Vakıf hesabında olacak şekilde peşin olarak tahsil edilecektir.

2) Vakfımız Gayrimenkul Kiralama Talimatının 10. Maddesinde "… Aylık kira bedeli haricindeki hususi şartlarda değişiklik yapılması gerekmediği müddetçe sözleşme her yıl aynı şartlarla yenilenmiş sayılır. Bu halde her yıl için yeniden "yazılı sözleşme" düzenlenmesi aranmadığı için sözleşme kiracının tahliyesine kadar muhafaza edilir. " hükmü yer aldığından her sene yeniden düzenlenen kira sözleşmelerinin Vakfımızın aleyhine sonuçlar doğurması sebebi ile bundan böyle kiracılarla her yıl kira sözleşmesi yapılmaması gerekmektedir.

3) Kirası piyasa rayiçlerinin altında kalan (lojmanlar dışında kalan kiradaki Vakıf emlaki için) yerler için kiracının her yıl mevcut kira bedelini ülke genelindeki enflasyon oranı ve Yargıtay İçtihatlarına göre veya piyasa rayicine göre artırılacaktır. Bu yerler için sözleşmenin bitimine en az bir (1) ay kala kiracının eline geçecek şekilde, kira artış ihtarnamesi çekilmesi, (örnek kira artışları için çekilecek ihtarnamelerin mutlaka noterden çekilmesi zorunlu olmayıp, kiracının kira artış ihtarnamesini tebellüğ ettiğini belirterek imzalaması yeterli olacaktır. EVOS programının ayarlar menüsündeki ortak dosyalarda yer almaktadır.) ancak, kiracının tespit edilen kiranın altında ödeme yapması halinde, mahallinden bir avukat adına Vakfımızdan vekâletname istenip duruma göre endeks veya hak ve nesafet kuralları gereğince kira tesbit davası açılması sağlanacaktır.

4) Vakfımız Gayrimenkul Talimatının 16. Maddesi gereği lojman ve diğer kiralık yerlerin kiralarının takibi ile ilgili olarak, en geç ertesi yıl mart ayı sonuna kadar Vakıf Temsilcisinin imzası altında (Ek:7) form 2 nüsha olarak (Ek:8) örneğine uygun şekilde) tanzim edilir. Bir nüshası kiradaki gayrimenkuller bildirim formu ile beraber Genel Müdürlüğe gönderilir. Diğer nüshası ise şubede teftişe hazır halde dosyasında muhafaza edilir. " gereğince kiraya verilen ve kiraya verilecek türde olup da halen boş olan (form üzerinde kiraya verilmeme sebebi belirtilecektir) her bir yer için "Kiradaki Gayrimenkuller Bildirim Formunun", 2016 yılında tahsil edilen lojman ve diğer kiralık yerlerin kiralarının takibi ile ilgili olarak "Kira Tahsilatları Tablosunun" doldurularak en geç 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar Vakfımıza gönderilecektir.

5) Vakfımız Mütevelli Heyetinin ilgi (c) kararı ile, Şubeniz tasarrufunda bulunan lojmanlardan o yıl içinde oturma süresi dolacak olanlarda, adres, özellik ve tahliye tarihi belirtilmek suretiyle her yıl başında 1 ay süreyle Şubenizde ve Müftülük ilan panosunda ilan edilmesi, "lojman talep eden personel olmaması halinde, lojmanda oturan personelin tahliye taahhüdü alınması kaydıyla ikametlerine Şube Yönetim Kurulu kararı ile izin verilmesi ve lojmanda oturmaya devam edildiği takdirde lojman kira bedelinin %30 fazlasıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

6) 6360 sayılı kanunla birlikte 6447 sayılı kanun gereği Büyükşehir Belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesine ilişkin olarak;

a) Aydın Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulması ve bu illerin il belediyelerinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi,

b) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırları olarak belirlenmesi,

c) İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılması,

Uygun bulunduğundan, ilgi (d) ve ilgi (e) genelgelerimiz gereği 01.01.2014 tarihinden itibaren yukarıda sayılan tüm illerin sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Vakfımıza ait lojmanlardan (bu il sınırları içerisinde köylerde bulunan ve metrekaresi daha önce belirlenmeyenlerin metrekarelerinin Vakfımız Konut Talimatı'na göre belirlenerek) kira bedeli alınması, bu konuda gereken dikkat ve titizliğin gösterilmesi ve herhangi bir gecikmeye meydan verilmemesi gerekmektedir.

Vakfımız Mütevelli Heyeti'nin ilgi (b) kararı ile Şubelerimize; tasarrufunda bulunan gayrimenkullerden, Vakfın herhangi bir hizmetine tahsis edilmemiş veya özel bir şartla bağışlanmamış olan dükkân, büro, tarla vb. taşınmazların (Kur'an Kursu, İmam-Hatip Lisesi, Müftülük Hizmet Binası vb. hariç) 3 yıla kadar kiralama yetkisinin verilmesi uygun bulunmuştur. Ayrıca, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Şubesi bulunan İl ve İlçelerdeki Şubelerimiz EVOS sistemi üzerinden kira ödemelerini takip etmeleri gerekmektedir. Vakıf kiracıları kiralarını bundan böyle; - Vakıflar Bankası ile Ziraat Bankası'nın Şubelerinden nakit ödeyerek,

- Vakıflar Bankası ile Ziraat Bankası'nın Şubelerinden düzenli ödeme talimatı vererek,

- Vakıflar Bankası ile Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı ile,

- Vakıflar Bankası mobil bankacılığı ile,

- Vakfın internet sayfası üzerinden kredi kartı veya kredi kartı üzerinden düzenli ödeme talimatı vererek, Ödeyebileceklerdir.

EVOS programı üzerinden kira paylarının aktarımında herhangi bir problem yaşanmaması için;

a) Ziraat Bankasından yatan kiraların Şubenizin Ziraat Bankasındaki hesabına,

b) Vakıflar Bankasından yatan kiraların Şubenizin Vakıflar Bankasındaki hesabına, Havale işlemi yapılacaktır.

Bu nedenle;

1-İl/ilçe sınırları içinde hem Vakıflar Bankası hem de Ziraat Bankasının Şubeleri bulunan Vakıf Şubelerimizin her iki bankaya ait şube adı, İBAN ve hesap numaraları (yoksa açtırılması) ile EVOS programını kullanmayan Şubelerimiz programı kullanacak olan Vakıf görevlisine ait bilgileri (adı-soyadı, TC No, görevi, cep telefonu, e-mail) ıslak imzalı olarak Vakfımıza bildirmeleri,

2-Şubelerimizin, EVOS programında, Ayarlar Menüsünden Tanımlı Şube Bilgileri sekmesi yer alan Vakıf görevlisi ile hesap numaralarının kontrol edilerek değişiklikler varsa bildirilmeleri,

3-Şubelerimizin, hesaplarına gönderilen kira paylarını, EVOS programından karşılaştırarak mutlaka kontrol etmeleri,

4-Henüz EVOS programını kullanmaya başlamamış tüm Vakıf şubelerimizin EVOS programını kullanmaya başlamaları,

5-Şubelerimizin, EVOS programının kullanımı hakkında İl Şubelerinden veya EVOS programının Ayarlar Menüsünde yer alan Kullanım Kılavuzu sekmesindeki görsel ve yazılı dökümanlardan destek almaları,

Tüm bu işlemlerin en geç 31.12.2016 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Vakfımız Genel Müdürlüğünce, EVOS programını kullanacak Vakıf çalışanının bilgileri EVOS programına girildikten sonra, kullanıcının e-mailine kullanıcı giriş bilgisi ve şifresi gönderilecektir.

Ayrıca, Vakıf Şubelerimizin bildirmiş olduğu hesap numaralarındaki hatalara karşı tedbir alınması maksadıyla hem Ziraat Bankası hem de Vakıflar Bankası hesaplarında Vakfımızın 8790012178 vergi numarasının mutlaka tanımlı olması gerekmektedir.

Vakfımızın vergi numarası tanımlı olmayan Şubelerimize ait hesap numaralarına vergi numaramızın tanımlatılması, aksi takdirde kira payların aktarımları yapılmayacaktır. Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubesi olduğu halde kira tahsilatları için bu sistemi yukarıdaki 31.12.2016 tarihine kadar sistemi kullanmaya başlamayan şubelerimizin Genel Merkezden yapacakları yetki talepleri (araç, alım, satım, hibe, makbuz, personel, yardım vb.) sisteme girildikten sonra değerlendirilebilecektir.

 
Son Güncelleme: 20.11.2016 14:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Efe 2016-11-17 00:52:25

Millet bu lojmanları imamlar diyane vakfina kira ödesin diye yapmadı. Bugüne kadar kac lojman yapmış bu vakıf önce onu bi söyleyin. Biz eşyamızı sigdiramadigimiz, misafir agirlayamadigimiz küçücük lojmanlarda sıkışıp kalmışken, odun kömür koyacak yer bulamazken vakıf hangi yüzle bizden kira alacak? Müftülükler camilere şunu yaptırın bunu yaptırın derken, neden hiç lojmanınız da bi eksiğiniz, tadilat tamirat gereken işleriniz var mı diye sormaz?

Misafir Avatar
Efe 2016-11-17 14:31:24 @Efe

bizim yaşadığımız zorlukları bilmeden, görev için gittiğimiz köylerde hangi şartlarda yaşadığımızı bilmeden, hele hele tanımadan bu yorumu yapmanız hiç adil değildir. kendi imkanlarımızla hem camimiz, hem lojmanımız için gerekenleri fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. bi yere kira verilecekse bu lojmanı yapanlara verilmelidir. vakıf kira alacaksa gelecek önce personele yaşanabilir bi ev yapacak, sonra da istediği kirayı alacak. türkiyenin en ücra köşelerinde görev yapan nice arkadaşlarımız ahır gibi evlerde yaşasın, bir de üstüne kira versin öyle mi? ha bu arada bahsettiğim köy lojmanlarıdır, merkezde olanlar değil.

Beğenmedim! (2)
Misafir Avatar
ödeyeceksin 2016-11-17 11:09:17 @Efe

işine gelmiyorsa çık git başka ev tut ! yok öyle bedava hayat !

Beğenmedim! (18)
Avatar
Serkan 2016-11-17 00:04:32

Din gorevlileri ve cami cemaati lojman yaptirsin diyanet vakfi kirasini alsin...

Misafir Avatar
anlamamıssın 2016-11-17 13:44:33 @Serkan

sen olayı anlamamışsın birader

Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 2016-11-17 06:48:04

İlk önce lojmanlara bir standart getirsin iyileşme yapsın ama yok ben paramı alırım senin neren açıkta kalırsa kalsın beni ilgilendirmez ben kira alacağım diyor. Benim hakkım haram olsun

Avatar
İmam 2016-11-17 00:32:40

Bir buçuk yıldır atandığım ilçede müftülük personeli ve mrk cami görevlileri 20 yıldır oturuyorlar çıkmalarını haklarına razı olmalarını söylediğimde tehdit edip dışlıyorlar çok zoruma gidiyor din adına çalışıp hak yiyiyorlar Allah yardımcımız olsun vebal büyük diyanet bu konulara dikkat etmesi lazım

Avatar
gerçek söz 2016-11-17 01:29:01

1-bu lojmanlarda kim oturuyor
2-kaç para veriyorlar
3-hak adalet nerde
4-topalan yardımlarla yapılıyor
biraz acı ama gerçek 0/95 müftüler otururlar altı daire , kiraya gelince örneğin 1.50*120m=180 tl kira eder piyasada 800-1000 kiralık bir yere 180 tl kira eder, 3-5 yılda bir tadilat 20-30 bin harca kara bakın bu mantıkla millete tesir edemezsiniz kalblere hitap edemezsiniz kürsuler tesir etmez ayrıca niye genelde müftülere lojman böyle bir mecburiyet varmı maaşlarımı az diğer kurumlardada varmı kiralık evde oturunca hizmet aksarmı ey vakıf güldürmeyin bu komik geliyor kira mıra biraz vicdan elleri nasırlı insanlara saygı eğer lojman diye bir derdiniz varsa köyde görev yapan derme çatma yerlerde kalan binlerce din gönüllüsü imamlara lojman yapılsın ....biliyorum hoşumuza gitmez ancak gerçek bu

Misafir Avatar
İmam 03400 2016-11-17 11:18:02 @gerçek söz

Hocam yüreğinize sağlık. Ben yıllardır lojman konusunda köydeki dün gönüllüsü kardeşlerimin mağdur olduğunu ve onlara öncelik verilmesini savunanlardanım. Müftülerin geldiği zaman yaptığı ilk icraatlardan ikisi makam aracı ve lojman iyileştirmesi.

Beğenmedim! (0)
Avatar
şahin 2016-11-17 00:07:20

kuran kursu için toplanan paralarla yapılan .aslında kuran kursu hocalarının kalması gereken lojmanlarda müftü ve yardımcıları oturmaktadır.bu katiyyen haramdır.şahsen ben müftülere hakkımı helal etmiyorum.arkadaşlar lütfen bu konuyu dillendirelim.diğer memurlar nasıl kirada oturuyorlarsa onlarda kirada otursunlar.

Avatar
Yusuf 2016-11-17 06:25:54

Peki benim suan lojmanim inşaat halinde kaba inşaat bitii içi kaldı bizlere inşaatı tamamlama konusunda yardımcı olunacak mi Biz şimdi nereye başvuru yapacağız bu konuda

Avatar
İmam hacı 2016-11-17 09:07:50

Şahsen benim oturduğum lojmanı ihaleye çıksınlar.ihaleyede tüm vatandaşlar girebilsin.ihale vakıfta kalır.oturulacak yer değil...

Misafir Avatar
hacı 2016-11-17 11:09:44 @İmam hacı

o zaman git başka ev tut

Beğenmedim! (5)