İhraç edilen Kur'an Kursu Öğreticileri

Diyanet İşleri Başkanlığ'ından 135 personel ihraç edildi. Bunların 6'sı Müftü 33'ü Kur'an Kursu Öğreticisi...

İhraç edilen Kur'an Kursu Öğreticileri

Diyanet İşleri Başkanlığ'ından 135 personel ihraç edildi. Bunların 6'sı Müftü 33'ü Kur'an Kursu Öğreticisi...

06 Ocak 2017 Cuma 23:30
İhraç edilen Kur'an Kursu Öğreticileri

6 Ocak 2017 tarih ve 29940 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/679

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 1 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkümiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler

MADDE 2 - (1) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (2) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler; ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

İade hükümleri

MADDE 3 - (1) Ekli (3) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Yurtdışında öğrenim görenler

MADDE 4 - (1) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (4) sayılı listede yer alan kişi, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (5) sayılı listenin ilgili sırasından çıkarılmıştır. 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, bu kişi bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılır.

Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alan dernekler kapatılmıştır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan derneklere ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(3) Ekli (6) sayılı listede yer alan dernekler, ilgisine göre 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun eki (III) sayılı listenin ilgili sıralarından ve 31/10/2016 tarihli ve 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (6) sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 6749 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri ile 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri, söz konusu dernekler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(4) Ekli (7) sayılı listede yer alan gazeteler, ilgisine göre 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun eki (3) sayılı listenin ilgili sıralarından ve 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (7) sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 6755 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri ile 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri, söz konusu gazeteler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.

Değişiklik hükümleri

MADDE 6 - (1) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"(5) Borçların ödenmesinde, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar, çalışanların sigorta primleri, rehinli alacaklar, enerji, iletişim ve su kullanım borçları, çeşidine bakılmaksızın beşyüz Türk Lirasını geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınır. Kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki dönemler için ifa edilmiş olan öğrenim ve barınma bedelleri, yukarıda belirtilen sıraya tabi tutulmaksızın iade edilir."

(2) 15/8/2016 tarihli ve 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı listenin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez/Taşra Teşkilatı başlıklı bölümünün 55 inci sırasının sicil numaralarına ilişkin sütununda yer alan "12447803" ibaresi "13958213" şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5 - (1) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden; terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirilmesi üzerine kamu görevinden çıkarılanların paylarına düşen miktarlar ödenmez. Aynı nedenle haklarında adli veya idari soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişilerin paylarına düşen miktarlar ise soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında emanete alınır."

(4) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki borç yükümlülükleri çerçevesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmiş olan tutarlar geri ödenmez."

(5) 31/10/2016 tarihli ve 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (4) numaralı listenin Yüksek Öğretim Kurumları-İdari Personel başlıklı bölümünün 469 uncu sırasının Unvan sütununda yer alan "Personel Dairesi Başkanı" ibaresi "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" şeklinde, aynı listenin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başlıklı bölümünün 15 inci sırasının Sicil sütununda yer alan "400373" ibaresi "400185" şeklinde değiştirilmiştir.

(6) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "alacaklıdan" ibaresi "borçludan" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/9/2016 tarihinden, beşinci ve altıncı fıkraları 22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


İşte İhraç Edilen Kur'an Kursu Öğreticilerininin İsim Listesi

1:   20102449    NACİYE YAMAÇLI    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    ADANA ÇUKUROVA
2:   20125345    ZEHRA DAĞISTAN    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    ARTVİN HOPA
3:    20124274    FATMA BACAK    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    BALIKESİR BALYA
4:    20122975    MERYAM ESER    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    BİLECİK BOZÜYÜK
5:    19890654    ABÛULNASIR KUYULDAR    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    BİNGÖL
6:   200710609    ZEYNEBE KURTARAN    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    BİNGÖL
7:    20075727    YASEMİN TUNÇ    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    DİYARBAKIR KAYAPINAR
8:  20063505    EBRU BİLGİÇ    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
9:    20102374    HÜLYA ARSLAN    KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
10    19791985    SÜLEYMAN TRKEKOĞLU    KUR'AI'I KURSU ÖĞRETİCİSİ    STANBUL BAHÇEIJEVLER
11:   20102655    FATİME BIYIKÇI    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    İSTANBUL BEYOĞLU
12:    20062489    SULTAN ŞİMŞEK    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KOCAELİ DARICA
13:    20121508    FAHRİYE MONKUŞ    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KOCAELİ DİLO VASİ
14:    19865806    NURHAN ÖZ YURT    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KOCAELİ İZMİT
15:    20122347    KF7.FİAN 07.TÜRK    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KONYA AKŞEHİR
16    20121522    ELİF DOĞAN SAĞ    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KONYA DOÖANHİSAR
17:    20071713    NESİBE AK    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KONYA MERAM
18:    20077487    FATMA CAN    KÜR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    MERSİN TARSUS
19:    20123478    MESUDE DAĞLI    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    MERSİN TARSUS
20:    20078965    SEMİHA KARMİL    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    ORDU ALTINORDU
21:    20126592    AYŞE ORAL    KUR’AM KURSU ÖĞRETİCİSİ    OSMANİYE
22:   200710738    FA7.İI.ET TOKGÛZ    KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ    OSMANİYE KADİRLİ
23:  19875760    FATMA ALBAYRAK    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    SAKARYA ADAPAZARI
24:    20124663    NİHAL ERDOĞMUŞ    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    SAKARYA ARİFİYE
25:    20124893    NAGİHAN ANAR    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    SAKARYA SERDİVAN
26:    20124214    AYŞENLER AYDOĞDU    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    TEKİRDAĞ ÇORLU
27::    20120953    MÜSEMMA YÜKSEL    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    TF.KÎRDAĞ SOLEYMÂNPAŞA
28:    20079886    SARA ELMA    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    TEKİRDAĞ SÜLEYMÂNPAŞA
29:    20123738    MÜNÜRE KAYA    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT
30:    20075335    NlCrAR DOÖANTEKIN    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT
31:    20075295    TEKGÜL ERCİYAS    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT
32:     20071667    FEVZİYE ŞENDOĞAN    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT AKDAĞMADENİ
33:     20063296    ADİFE YALÇINKAYA    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT YERKÖY

 
Son Güncelleme: 09.01.2017 07:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
abidin 2017-01-09 13:34:46

diyanette fetö nün yüzde 10 u temizlenmedi... kutahya ve ilçelerinde gık çıkmıyor.

Avatar
ADİL 2017-01-13 10:33:21

tüm kamu kuruluşlarinda , 2005-2013 yillari arasinda maaşla ödüllendi̇rme , takdi̇r belgesi̇, sinavsiz görevlendi̇rmeler i̇le müdür müdür yardimcisi, görevlendi̇rmeler, di̇yanette , meb de emni̇yette vs yurt dişi görevi̇ne gi̇denler i̇le hac organi̇zasyonlarinda sürekli̇ görev veri̇len kisacasi balli kaymakli olan memurlar özelli̇kle i̇ncelenmeli̇. di̇yanet fetö konusunda en kapali bi̇r şeki̇lde çözülme başlamadi. yillardir fetocu olduklari belli̇ olan o kadar kuran kursu öğreti̇ci̇isi̇ i̇mam müezzi̇nden göstermeli̇k i̇hraclar oldu ..geri̇si̇ bukelamun

Avatar
inegöl sevcan 2017-01-13 17:17:29

Bende ADİL isimli yorumcuya aynen katılıyorum.Son 10-12 senedir ne kadar parası bol,işi az ballı kaymaklı kadrolar,ödüller,takdirler,tesekkürler,emniyetteki herkesin bildiği bazı birimler ,taltifler,terfiler, erken erken oraya buraya ziplayanlar varsa baskınlar.Kim FETÖ cü bulurlar.uğraşmaya gerek yok...

Avatar
erzurumlu 2017-01-10 14:54:39

haainler tamamiyle kurumlardan temizlenmedikçe güzelim ülkem düzlüğe çıkmaz. 2012 ve 2013 yıllarında khk ile yapılan alımlarda en çok fetocular diyanete sızdı kpss siz sadece 8 ayını dolduran bir sürü hain diyanete sızdı nice memleket sevdalısı kişilerde komisyonlardaki feto yanlıları tarafından elendi.bu dönemdeki alımlar tek tek mercek altına alınıp incelenmesi lazım.nice cemaat ablası dedikleri hainler ve mütevelli dedikleri soysuzlar diyaneti kirletti.

Avatar
diriliş 2017-01-10 15:00:01

diyanetteki fetocular şuan kamufle olmuş durumda diyanetin komple elekten geçirilmesi lazım.

Avatar
ERZİNCANLI 2017-01-07 00:22:43

Şimdi fetö size her ay 3000 tl versin ya diyanette bu kadar ahmak varsa rabbim bu millete devlete yardım etsin
EĞER SUCSUZ HAKSIZ YERE İHRAC EDİLEN VARSA RABBİM YAR VE YARDIMCISI OLSUN