Murakıpların Durumu ve Talepleri

Diyanet ile hükümet arasında git-gel yaşayan murakıplar seslerini daha da yükseltmeye başladı. Murakıplar Diyanet'ten ne istiyor... İşte ayrınlar...

Murakıpların Durumu ve Talepleri

Diyanet ile hükümet arasında git-gel yaşayan murakıplar seslerini daha da yükseltmeye başladı. Murakıplar Diyanet'ten ne istiyor... İşte ayrınlar...

07 Mayıs 2014 Çarşamba 13:29
Murakıpların Durumu ve Talepleri
MURAKIPLARIN DURUMU VE TALEPLERİ
 
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatındaki İl Müftüsü, İlçe Müftüsü ve vaizler dışındaki tüm personelin, hizmetlerinin rehberlik ve denetimi, il ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak görev yapan murakıplar tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca Murakıplar, müftü veya mülki amirden aldıkları emirle müftü, müftü yardımcısı ve vaiz dışında kalan il ve ilçe müftülük personeli hakkında soruşturma yaparlar. Murakıpların atama usulü 6002 sayılı kanunda şu şekilde yer almaktadır: “(Ek fıkra: 23/8/2011-KHK-653/10 md.) Murakıp, il ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak taşra teşkilatında Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin denetimiyle görevli olup en az dört yıllık lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim mezunları arasından atanır. 13.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6002 Sayılı Kanunla murakıplık görevinin kademeli olarak iptal edilmesi ve bu görevin, aynı kanunun 12. maddesine göre vaizlere yaptırılması düşünülmüştür. Ancak, takriben bir yıllık süre içerisinde bu uygulamanın doğru olmayacağı değerlendirilerek, 653 Sayılı KHK.’nın 10’uncu maddesiyle 400 yeni kadro ile murakıplık yeniden ihdas edilmiştir.
 
Başkanlığın yeni teşkilat kanunu (6002) ile müezzin kayyımlık, imam-hatiplik, Kuran kursu öğreticiliği ve vaizlik kariyer meslek haline getirilmiş; ancak murakıplığın kademeli olarak iptal edilmesi düşünüldüğü için bu kanunda murakıplarla ilgili herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir. Bu kanunla (6002) başkanlık personelinin tamamının özlük hakları ve mali durumlarında iyileştirmeler yapılırken, murakıplar için herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. (Örnek olarak İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi ve mesleği ile ilgili yükseköğrenim mezunu olup Vaiz kadrosuna atananların tazminatları %175’ e yükseltilmiş, şube müdürleri ve vaizlerle eşdeğer kadro olan murakıpların tazminatları ise din hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda bulunan imam-hatip ve müezzin kayyımlarla aynı tutularak % 95 kapsamında değerlendirilmiştir.)
 
Yeni Teşkilat Kanunu çerçevesinde yayımlanan, DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 1/ç bendine göre murakıpların atama usulü, Diyanet merkez ve taşra teşkilatında üst düzey görevlerde bulunan personelle birlikte, İnsan Kaynakları Genel Müdürünün teklifi üzerine Başkanın onayı ile yapılacağı hükme bağlanmıştır. Aynı yönetmeliğin 32/1-b maddesine göre de murakıp, İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, vaiz ve cezaevi vaizi ile eşdeğer kadro olarak kabul edilerek 2. Kademede yer almıştır.
 
Halen Diyanet İşleri Başkanlığı’ nın Taşra teşkilatında Cami ve Kur’an Kurslarında çalışan görevlilere rehberlik eden, bu görevlileri ve çalışma yerlerini denetleyen, görevliler hakkında inceleme-araştırma ve gerektiğinde de soruşturma görevini yürüten yaklaşık iki yüz murakıp bulunmaktadır. Murakıplar denetim elemanı oldukları halde 6245 sayılı Harcırah Kanunun 33. Maddesinde adları dahi zikredilmemektedir. Aynı zamanda murakıpların varlığı KHK ile devam etmekte ve murakıplar çalışmalarını yönergeye göre yürütmektedirler.
 
Murakıplar, diğer kurumlardaki denetmen ya da müfettişlerle aynı işi yaptıkları halde onlarla aynı mali ve özlük haklara sahip değildir.
 
Murakıplar, hükümetin çıkarmış olduğu 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücretten faydalanamamıştır.
 
Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci hatta 6’ncı kademede yer alan memurların tazminat ve ek ödeme oranları, 2’nci kademedeki murakıpların tazminat ve ek ödeme oranlarından daha yüksek tutulduğu ve murakıpların, alt kademedeki pek çok memurdan bile daha az ücret aldıkları görülmektedir. Tabloda da görüldüğü üzere murakıplar denetledikleri kişilerden ve eşdeğerlerinden daha az ücret almaktadır.
 
 

ÜNVAN

Aylık Der./Kad.

Kademe Sıralaması

Özel Hiz. Taz/ Din Hiz.Taz.

Ek Ödeme Oranı

Aylık Net Ücret

İlçe Müftüsü

¼

1

170

170

3.231 TL.

Şube Müdürü

¼

2

135

170

2.986 TL.

Vaiz

¼

2

125

66

2.260 TL.

Murakıp

¼

2

95

65

2.076 TL

Din Hiz.Uzmanı

¼

3

100

115

2.400 TL.

Eğitim Uzmanı

¼

3

100

115

2.400TL.

Şef

¼

4

60

115

2.172 TL.

Kur’anKursuÖğrt.

¼

4

95

65

2.452TL.

(2.072+380)

İmam-Hatip

¼

4

95

65

2.066 TL.

Müezzin-Kayyım

¼

5

95

65

2.057 TL.

VHKİ

¼

6

55

110

2.161 TL


-MURAKIPLARIN TALEPLERİ-
 
- Yüz otuz bin civarında kadroya sahip olan D.İ.B’nın taşra teşkilatındaki hizmetlerin denetiminin artık ciddi manada bir ihtiyaç olduğu ve murakıplığın yeniden ihdasını sağlayan son 653 Sayılı KHK ile şimdiye kadar sadece cami hizmetlerini denetleyen bir murakıp anlayışından, “ İl ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak taşra teşkilatında Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin denetimiyle görevli” müfettiş anlayışına geçildiği anlaşılmaktadır; fakat bu geçişle birlikte murakıpların statü, mali ve özlük haklarında hiçbir iyileştirme yapılmamıştır.
 
- Bütün Devlet kurumları yaptıkları mevzuat değişiklikleri ile çalıştırdığı personelin çalışma şartları, idari, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesini amaçladığı gibi, Başkanlığımız da taşra teşkilatında yürüttüğü hizmetleri en iyi şekilde denetleyebilmesi için çalıştırdığı denetim elemanlarının çalışma şartları, idari, mali ve özlük haklarında gerekli iyileştirmeleri yapması haklı bir beklenti oluşturmaktadır. MEB ve Maliye Bakanlığı gibi diğer Devlet kurumlarının örneklerinden de hareket edilerek (İlköğretim Müfettişi/Eğitim/Maarif Müfettişi/Denetmeni ile Vergi Denetmeni / Müfettişliği düzenlemeleri), yıllarca bir müfettiş gibi hizmet ettiği halde, denetlediği memurların çoğundan daha az bir ücret alan murakıpların geç de olsa hak ettikleri statü ve unvana kavuşturulmaları önem arz etmektedir. Böyle bir düzenlemenin yapılması denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme gibi hizmetlerin zamanında, yerinde, daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını da sağlayacaktır.
 
- Düzenleme halen görev yapan murakıpların Diyanet İl Denetmeni, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayanların da Diyanet İl Denetmen Yardımcısı olarak atanması şeklinde olmalıdır.
 
- Murakıpların tıpkı diğer kurumlarda olduğu gibi ek göstergeleri 3600’e çıkarılmalı ve murakıplar GİH sınıfına alınarak, sayıları ve yetkileri arttırılmalıdır.
 
- Murakıplıkta geçen süreler Denetmenlikte geçmiş gibi değerlendirilmelidir.
 
- Murakıplık müktesebi olup da Başkanlığın diğer kadrolarında görev yapanlar, tekrar murakıplığa dönmek istediklerinde denetmen hakları saklı kalmalıdır.
 
- İllerde Teftiş Başkanlığı veya Koordinatörlükler kurulmalıdır.
 
- Artık Diyanet İşleri Başkanlığı da klasik denetim anlayışından uzmanlığı ön plana çıkaran, tüm paydaşlara hizmet edecek şekilde donanımlı denetim elemanı ile yüksek verim odaklı bir denetim anlayışına geçmelidir.
 
- Kurumumuz değişimden yana bir duruş sergileyerek konuya bilimsel yönden bakmalı, var olan alışkanlıklardan vazgeçmeli, yapılacak düzenlemeye karşı koymak isteyenlere fırsat vermemelidir. Kaldı ki bu düzenleme her geçen gün güçlenerek, yenilenerek büyüyen Diyanet İşleri Başkanlığı için kaçınılmaz hale gelmiştir.
 
- Yine aldığımız haberlere göre murakıplarla ilgili düzenleme 2014 yılı Şubat ayında TBMM’de yasalaşan Torba Kanuna konulduğu halde torbadan tekrar çıkartılmıştır. Bu düzenlemenin Diyanet ile hükümet arasında git-gel olmaktan çıkarılıp TBMM’ ye gelecek olan ilk Torba Kanunun içine konulmasını tüm murakıplar olarak dört gözle bekliyor, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için kesinlikle yasalaşması gerektiğine inanıyoruz.
 
- Hükümetimizin çok kıymetli olduğunu bildiğimiz vaktini fazla almamak için kısaca dile getirmeye çalıştığımız durum ve taleplerimizin dikkate alınması, murakıplarla ilgili kanuni düzenlemenin bir an önce yasalaştırılması hususunda, yıllardır sürüncemede kalmış pek çok sorunu ele alarak dirayetle çözüme kavuşturduğunu yakinen bildiğimiz Başbakanımızın himmet ve talimatları, biz müftülük murakıplarını ziyadesiyle memnun edecektir, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere tüm yetkililere her bölgeden birer temsilci olarak tüm arkadaşlarımız adına saygılar sunuyoruz.

Murakıplar Birliği Adına
Eymen NEZİR
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hakikatler 2014-05-07 14:27:01

sayın editörüm...murakıplarla ilgili haber önemli ve gerekli,çünkü murakıplara yapılan alenen bir haksızlık sözkonusu ,bunu dile getirdiğiniz için teşekkürler,,fakat bunun yanında fahrilerle ilgili haber yaparak aynı kefeye koyuyorsunuz..murakıplar gerçekten hak ararken ,fahriler başkasının hakkını almak istiyorlar,,kadro hakkı olanların yerine biz kadro alalım istiyorlar,,,bu ikisinin ayrılarak murakıpların hak arayışını desteklemek için lütfen başta manşet bölümüne sabitleyin lütfen...

Avatar
VAY BE 2014-05-07 14:53:43

ADMİNİN YORUMU... SAYIN OKURUMUZ... Murakıplar Birliği Adına Eymen NEZİR, Haberi yayımlayan kişidir. Yani Haberden sorumlu kişidir. Böyle patavatsız konuşacağınıza adam gibi yorum yapsaydınız daha evla olurdu. Haber sitesinde Diyanet çalışanları olacak diye bir kanun mu var. Lütfen yorumlarınızda kalitenizi ortaya koyunuz!!

VAY BE'NİN YORUMU...

Diyanet çalışanı bile olmayan Eymen NEZİR nasıl oluyorda murakıpların isteklerini dile getirebiliyor anlamış değilim

Avatar
şükrü baklalı 2014-05-07 14:59:01

arkadaşlar kendi aramızda organize olalım
bizlerle beraber aynı işi yapan başka kurumlardaki muadil meslektaşlarımız özlük hakları konusunda durumları ne ise bizlerde onu istediğimizi kırmadan usulüne uygun bir şekilde sükunet ve suhulet içinde organize olarak elde etmeye çalışalım.

Avatar
CENGİZ ORUÇ 2014-05-07 15:37:31

SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİ bizlerin dertleriyle dertlendiğiniz için teşekkürü borç biliriz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim

Avatar
fikret yıldız 2014-05-07 16:09:47

sayın dini haberler editörü murakıplarla alakalı haberi manşetten verdiğiniz için teşekkür ederiz diyanet camiasının sesi olmaya devam ediyorsunuz iyi çalışmalar....

Avatar
ibrahim özdemir 2014-05-07 16:30:42

gerçekten gerçekleri yansıtmış inşaallah önümüzdeki ilk torba yasaya koyup gerekenler yapılır

Avatar
Murakıp 2014-05-07 18:04:14

Allahtan ümit kesilmez ama bu haberler çeyrek asırlık oldu. inşallah bir gün olur

Avatar
MURAKIP 2014-05-07 23:33:46

Site yetkililerine teşekkürü borç biliriz.lütfen baş kısma sabitleyin.