33. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi

81 İl Müftüsünün, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticilerinin ve Türkiye Diyanet Vakfı yöneticilerinin katıldığı istişare toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in Başkanlığını yaptığı değerlendirme oturumunun ardından okunan sonuç bildirgesiyle sona erdi.

33. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi

81 İl Müftüsünün, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticilerinin ve Türkiye Diyanet Vakfı yöneticilerinin katıldığı istişare toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in Başkanlığını yaptığı değerlendirme oturumunun ardından okunan sonuç bildirgesiyle sona erdi.

30 Kasım 2016 Çarşamba 14:57
33. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi

33. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan hizmetleri değerlendirmek üzere düzenlenen 33. İl Müftüleri İstişare Toplantısı 28-30 Kasım 2016 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilmiştir. Başkanlığın üst düzey yetkilileri ve 81 il müftüsünün katılımıyla gerçekleşen toplantıda, “15 Temmuz Süreci ve Din Hizmetlerine Etkisi (Sorunlar ve Çözüm Önerileri)” ana başlığı altında çalıştaylar ve özel oturumlar düzenlenmiş, merkez birimlerinin planladığı çalışmaların sahadaki yansımaları değerlendirilmiştir.

33. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi

Toplantı boyunca yapılan müzakere ve istişareler sonucunda aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda görülmüştür:

Bu vesileyle toplantı öncesinde Adana'da gerçekleştirilen menfur terör saldırısında ve dün gece meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına, Adanalılara ve tüm milletimize baş sağlığı diliyoruz.

1. Milletimiz 15 Temmuz darbe girişimini feraset ve cesaretiyle durdurmuştur. Bu hain darbe girişimi bir kez daha göstermiştir ki, din kisvesi altında menfaat devşiren, ayrıştıran ve sinsi planlarıyla toplumumuzun bilincinde derin yaralar açan din istismarcılarına karşı etkin mücadele yürütülmesi kaçınılmazdır. Menfur terör hareketinin ve bu hareketin beslendiği hastalıklı düşüncelerin izale edilmesinde, milli birlik ve beraberliğimizin güçlendirilmesinde, millet olma şuurunun pekiştirilmesinde toplumun bütün kesimlerine büyük görevler düşmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığının bütün müftülükleri ve yurt sathında her düzeyde görev yapan din görevlileriyle birlikte darbe girişimi karşısında sorumlu ve kararlı tutumu milletimiz tarafından takdirle karşılanmıştır. Başkanlığımız, darbe girişiminin ardından da din ve mukaddesatı istismar eden zihniyet ve odaklara karşı toplumu bilgilendirme ve aydınlatma görevini aksatmadan sürdürme kararlılığındadır.

33. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi

2. FETÖ/PDY,samimiyet, ihlas ve hayırseverlik gibi dini değerlerimizi; imam, vaiz ve cemaat gibi İslâm’ın en temel kavramlarını istismar ederek en büyük zararı maalesef yüce dinimize vermiştir. FETÖ/PDY, halkımız arasında şüphe, kuşku ve endişe ortamı oluşmasına neden olmuş, milletimizin arasındaki güveni tahrip etmiştir. Ailelere acı, anne babalara hüsran, aldatılmışlara hayal kırıklığı ve pişmanlık yaşatmıştır. Şimdi millet olarak hepimize düşen görev, bu kaygı ve şüphe ortamını ortadan kaldırmak, güveni yeniden her düzeyde tesis etmek için basiretle, var gücümüzle çalışmaktır.

3. 15 Temmuz kalkışmasını planlayanlar, bu hain girişime destek sağlayanlar adalet önünde hesap vermeli ve hukuk nezdinde hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılmalıdırlar. Maşeri vicdanı, şehitlerimizin ve milletimizin hukukunu korumak bakımından adaletin işletilmesi son derece önemlidir. Yürütülen hukuki süreçlerde, hak, hukuk, adalet ve masumiyet ölçülerinin ihlal edilmemesi için azami gayretin gösterildiği açıktır. FETÖ/PDY ile mücadele edilirken başka hak ihlalleri ve mahrumiyetlerin yaşanmaması için de büyük özen gösterilmesi gerektiği izahtan varestedir.

33. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi
4. Darbe girişimi sonrasında, dinî oluşum ve yapılar irdelenmeye, sorgulanmaya ve kimi tartışmalara konu edinilmeye başlanmıştır. Bu kabil yapılara karşı kaygı, endişe ve şüphelerin çoğaldığı bu süreçte Başkanlığımız, İslam’ın ana kaynaklarına, tarihi bilgi birikim ve tecrübesine göre sağlıklı bir din anlayışının yerleşmesi; hurafeci, sapkın, batıl inanış ve düşüncelerin izalesi için üzerine düşen vazifeyi yapmaya devam edecektir. Toplumun din güvenliğini tehdit eden oluşumların önlenmesi için milletin vicdan hürriyetini güvence altına alacak düzenlemelerin yapılması ertelenemeyecek bir zorunluluktur.

5. Ülkemizde son dönemde görünümleri ve etki alanları giderek artan bir takım türedi dinî hareketler dikkat çekmektedir. Şahıs merkezli gelişen bu tür oluşumlar, kendileri dışındaki herkesi karalayarak hatta tekfir ederek çarpık bir din anlayışı oluşturmaya çalışmakta; İslam’ın evrensel değerlerinden uzak kişisel ve hizipsel menfaatleri öncelemektedir. Alternatif Cuma namazları, çarpık fetvaları, sözde eğitim faaliyetleri, ilkesiz radyo ve televizyon yayınları ile taraftar toplamaya çalışan bu grupların toplumsal hasarlarını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

6. İslam’ın yüce değerleriyle ve gayesiyle uyuşmayan, din adına İslam’ın ahlak ve iffet değerlerini ayaklar altına alan, din istismarı üzerinden ticaret yapan, Müslümanların dini duygularını sömüren, toplumumuza bidat ve hurafelerle örülü gerçek dışı bir din anlayışı sunan yazılı, görsel ve işitsel yayınlar hakkında ilgili kurumlar denetim mekanizmalarını işletmelidir.

33. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi
7. Bazı çevrelerin kendi görüş ve düşüncelerini tek doğru, indî mütalaalarını, rüya ve vehimlerini hakikat olarak sunması, bunu kabul etmeyenleri ise bidat ve küfür ehli olarak itham etmesi İslam’ın sahih bilgisi ile bağdaşmayan açık bir sapkınlıktır.

8. Lafızcı, şekilci, indirgemeci, tek tipçi ve parçacı yorumlarla kendilerinden olmayanları tekfir ederek Müslümanları ayrıştıran, ötekileştiren, şiddeti körükleyen, İslamofobiyi besleyen habis tezahürler İslam’ın inancından, ahlakından ve tarihinden derin bir kopuş ve sapmadır.

9. Batı dünyasında Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı tutum ve davranışların artması, camilere yönelik saldırıların çoğalması, yurt dışındaki millet varlığımızın sorgulanmaya başlanması kaygı vericidir. Yabancı düşmanlığının radikal bazı siyasiler ve ırkçı söylemlerle tırmanışa geçtiği, İslam ve Müslüman karşıtlığının bazı ülkelerde iç siyasi mülahazalarla sistematik hale getirildiği görülmektedir. Sürecin küresel barış ve güvenliği tehdit edecek bir noktaya doğru evrildiği esefle müşahede edilmektedir.

10. Bölücü terör örgütü ve işbirlikçilerinin yol açtığı maddi-manevi tahribatın giderilmesi için başlatılan çalışmalar aksatılmadan sürdürülmelidir. Bu kapsamda Başkanlığımızın hazırlamış olduğu acil eylem planı kararlılıkla uygulanmaya devam edilmelidir.

11. İletişim araçlarının ve teknolojik imkânların sınır tanımadığı günümüzde, genç kuşaklar birtakım yayın ve telkinlerle bedensel ve ruhsal istismara maruz kalmakta, milli ve manevi değerlerimizden uzaklaşmaya itilmektedir. Bu gidişatın doğuracağı olumsuzlukların önlenebilmesi için gençliğin zihin dünyasını koruyacak, maneviyatlarını güçlendirecek, kimlik ve aidiyet bilinçlerini pekiştirecek çok boyutlu çalışmalar yürütülmelidir.

12. Camilerin toplumu kucaklayan, vaaz ve hutbeleriyle insanlara yön veren, huzur, güven, birlik ve bütünlük aşılayan manevi merkezler olması, Başkanlığımızın öteden beri üzerinde özenle durduğu aslî hedeflerindendir. Bu kapsamda gençlerin, kadınların, çocukların camiyle buluşması daima teşvik edilmeli, engelli vatandaşlarımızın camiye erişimi konusunda yapılan çalışmalar artırılarak devam ettirilmelidir.

13. Gerek ülkemizdeki muhtaçların gerekse misafir olarak ağırladığımız milyonlarca sığınmacı kardeşimizin yaralarını sarmada, hayata tutunmalarını kolaylaştırmada milletimizin hayır, hasenat, sadaka, zekât gibi bağışların önemli bir payı ve katkısı olduğu açıktır. Zenginlerin malları üzerindeki fakir ve ihtiyaç sahiplerine ait payın dağıtılması, fakirlik, yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşayan kesimlerin sorunlarının çözümü için de büyük bir imkândır. Diyanet İşleri Başkanlığının bu kabil hayri ibadetlere rehberlik yapması görevlerinden bir tanesidir. Başkanlığın bu tür mali ibadetlerin ifasında da halkımıza rehberlik etmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

14. Diyanet İşleri Başkanlığının gelişen ve değişen şartlara göre nitelikli insan ihtiyacını karşılamak için din eğitim ve öğretim müfredatının her düzeyde yeniden değerlendirilmesi aciliyet kesbetmektedir. Bu kapsamda Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin de araştırma ve inceleme ünitelerini içerecek biçimde yeniden yapılandırılması, akademik bilgi ile ilişkilendirilmesi ve Başkanlığın ulusal ve uluslararası ölçekte yürüttüğü hizmetleri deruhte edecek nitelikli insan kaynağını sağlayacak düzeye getirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Bu yöndeki düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir.

15. Tarihi tecrübesi ve birikimiyle Diyanet İşleri Başkanlığı her geçen gün hizmet kapsamını ve kalitesini artırma gayretindedir. Gerek yurt içinde gerekse gönül coğrafyamızda yürüttüğü hizmetlerle küresel bir teşkilata dönüşen Başkanlığımızın, belli kişi ve kesimlerce eleştiri sınırlarının da ötesine geçerek itibarsızlaştırılmak istenmesi, karalama ve iftiralara maruz bırakılması bütün teşkilat mensupları ve aziz milletimiz tarafından üzüntü ve esefle karşılanmaktadır. Milletimizin dini-manevi hayatına rehberlik eden Başkanlığımıza yönelik bu tür haksız, yersiz, mesnetsiz ve tutarsız ithamlar, milletimizin vicdanını yaralamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 
Son Güncelleme: 30.11.2016 16:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
memur 2016-11-30 16:17:08

açıkçası daha somut şeyler bekliyordum. mesela din eğitimi nasıl olmalı, zorbacı selefi anlayışın selef anlayışıyla karıştırılmasının önüne nasıl geçileceği, ülkemizdeki müslümanları bir araya getirebilmek için insanları ikna edecek formül ve anlayış ne olmalı gibi.

Misafir Avatar
x memur 2016-12-01 15:03:07 @memur

diyanet vakfının 29 mayıs üniversitesinde eğitim ümmetin beklentilerine göre mi, ümmete örnek olabilecek yön verebilecek şuur ve kalite de mi? 29 mayıs ilahiyattan mezun olacakları bekliyoruz

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
x memur 2016-12-01 08:48:27 @memur

insanların çoğunu ikna edecek bir araya getirebilecek din anlayışı osmanlı daki din eğitimiyle olur da bunu istemek gerek. zaten hamur buna uygundur.

Beğenmedim! (0)
Avatar
memur 2016-11-30 16:35:33

ümmetin evladının paralel yapı gibi sahte topluluklara kaymaması ve kanmaması için diyanetin ne gibi bir eğitim tavsiyesi olduğunun belirtilmesini beklerdim.

Avatar
halime 2016-11-30 23:37:21

niye bu sonuç bildirgesinde her ilde her ilçede bir diyanet öğrenci yurdu yapma kararı alınmadı acaba?diyanet vakfı veya şubeleri yerdiğimiz terörist fetöcüler ile süleymancılar kadar olamıyor nesile yatırım yapamıyor acaba?sayın dini haberler bu konuyu lütfen gündeme taşıyın sizin siteniz ses getirecektir inanıyorum ben. saygılar

Avatar
imam 2016-11-30 20:58:19

bende i̇sterdi̇mki̇ müftüleri̇mi̇ze tali̇mat veri̇li̇p hangi̇ i̇mam arkadaşimizin ne şartlarla görev yaptiğini gezi̇p görsünler sadece makaminda oturupta emri̇ vaki̇ olmasinlar cami̇i̇leri̇mi̇zi̇ ve i̇mamlarimizin taşra kesi̇mleri̇ndeki̇ kaldiklari lojman lari i̇nçelesi̇nler bi̇zlere rotasyonu uygulayan di̇yanet ni̇ye sonunu geti̇rmedi̇ bu sorunu ni̇ye çözmedi̇ di̇yanet başkada bi̇r şey di̇yeçeyi̇mi̇z yok di̇yaneti̇m beni̇m

Avatar
Ne yapmalı 2016-11-30 23:19:37

Alınan kararlar uygulanırsa güzel. Tabi bu da sahada olan biz imamların işi. Yapmazsak görevimizi ihmal etmişiz demektir. Ahirette Yüce Allah bize sorar... Çok çalışmalıyız

Avatar
İmam 2016-11-30 19:45:01

Bir çoğumuzun düşünüp söyleyecek, konuşacak ortam bulamadığı için konuşamadığı hususları karara almışınız. Bundan dolayı teşekkür ederiz.
Son madde gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Evet. Kurum olarak DİB mutlaka korunması gereken bir müessesedir. Lakin kurumdan önce veya en az onun kadar, kurumun çeşitli kademelerinde görev yapan personelin korunması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kurumları ihya eden insandır.شرف المكان بالمكين sözü bu hakikati anlatmak için kullanılır. Müezzinin imamı, imamın Vaizi, Vaizin Müftüyü ve gariptir ki, Müftünün de bütün personeli yok saydığı layüsel davranış yüz elli bin personeli olan koca bir hizmet ağını felç etmiştir. Allah yardımcımız olsun.

Avatar
ahi 2016-12-01 07:52:59

İmamlarin özluk haklari maaş artirilmasi gecim sikintisi niye gundeme gelmedi keske bunlarda konuusulsaydi.

Misafir Avatar
isa bacacı 2016-12-01 13:04:22 @ahi

diyanetın yedi bolgeye 7adet 4. 6 yas gurubundan başlayıp üniversıte eğitiminide yapabileceği manevi ve beşeri ilimleri tahsil edeceği vakıf külliyeleri inşa edebilir parası olanın özel üniversite kurduğu bir ülkede diyanetin bır tane üniversitesi var
bu gun bu milletin en büyük eksikliği kaliteli eğitimin yok denecek kadar az olması

Beğenmedim! (0)