Din­ler ara­sı di­ya­log ah­la­ki de­ğil!

Görmez: “Din­ler ara­sı di­ya­log­dan bah­se­den Pa­pa Fran­ces­co­’ya da söy­le­dim. Bu kav­ram kir­len­di ve kir­le­til­di. Te­olo­jik açı­dan da ah­la­ki de­ğil. Bü­tün din­ler ken­di ha­ki­kat­le­ri­ne bak­ma­lı...

Din­ler ara­sı di­ya­log ah­la­ki de­ğil!

Görmez: “Din­ler ara­sı di­ya­log­dan bah­se­den Pa­pa Fran­ces­co­’ya da söy­le­dim. Bu kav­ram kir­len­di ve kir­le­til­di. Te­olo­jik açı­dan da ah­la­ki de­ğil. Bü­tün din­ler ken­di ha­ki­kat­le­ri­ne bak­ma­lı...

12 Nisan 2015 Pazar 20:10
Din­ler ara­sı di­ya­log ah­la­ki de­ğil!


Görmez: “Din­ler ara­sı di­ya­log­dan bah­se­den Pa­pa Fran­ces­co­’ya da söy­le­dim. Bu kav­ram kir­len­di ve kir­le­til­di. Te­olo­jik açı­dan da ah­la­ki de­ğil. Bü­tün din­ler ken­di ha­ki­kat­le­ri­ne bak­ma­lı ve bu ha­ki­kat­le­ri uy­gu­la­ma­lı.”​
 
PKK, DİNİ İNFAZ ETTİ
 
“Bölgede din PKK’yla birlikte infaz edildi. Alternatif Cuma ve Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin kısa süreli göstermelik ideolojik heveslerden kaynaklandığını düşünüyorum. Toplumda kök salmaz.”
 
Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Gör­mez Kut­lu Do­ğum Haf­ta­sı ve­si­le­siy­le bir ara­ya gel­di­ği bir grup ga­ze­te­ci­ye çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. “İ­yi bir dün­ya iyi in­san­lar­la ku­ru­lur.” di­yen Gör­mez, “Gün­de­lik si­ya­set her şe­yi ku­şa­tı­yor. Şid­det ve ça­tış­ma or­ta­mın­da an­lat­mak is­te­dik­le­ri­mi­zi tam ola­rak an­la­ta­mı­yo­ruz. Se­si­mi­zi ye­te­ri ka­dar du­yu­ra­mı­yo­ruz. Kâl ile öğ­ren­me­yi hâl ile öğ­ren­me­nin önü­ne ge­çir­dik.” di­ye ko­nuş­tu.
 
SE­LAM VE EMAN YUR­DU VAH­ŞET­LE ANI­LI­YOR
 
Bü­tün olum­suz ko­şul­la­ra rağ­men 1989’dan be­ri mil­let var­lı­ğı­mı­zın ol­du­ğu her yer­de 25 yıl­dır kut­lu do­ğum et­kin­lik­le­ri­nin dü­zen­len­di­ği­ni an­cak, İs­lam coğ­raf­ya­sın­da olup bi­ten­ler­den İs­la­m’­ın yan­lış an­la­şıl­dı­ğı­nı üzü­le­rek gör­dük­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Gör­mez, “Ül­ke­miz, böl­ge­miz, gö­nül coğ­raf­ya­mız ve dün­ya ge­ne­lin­de bü­yük sı­kın­tı­lar, de­rin acı­lar ile yü­rek ya­kan ha­di­se­ler in­san­lı­ğı­mı­zı ve Müs­lü­man­lı­ğı­mı­zı ye­ni­den sor­gu­la­ma­mı­zı ge­rek­li kı­la­cak bo­yut­la­ra ulaş­mış­tır. Ta­rih­te se­lam ve eman yur­du ola­rak bi­li­nen İs­lam coğ­raf­ya­sı, bu­gün, ar­tık sa­vaş, şid­det ve vah­şet­le anıl­mak­ta­dır. Bağ­dat'tan, Şam'a, Ka­hi­re'den Ye­men'e ni­ce İs­lam di­ya­rı kan ve göz­ya­şı­na bu­lan­mış­tı­r” de­di.
 
FATURA İSLAM’A KESİLİYOR
 
Gör­mez şöy­le de­vam et­ti: “Mez­hep­çi­lik, meş­rep­çi­lik, hi­zip­çi­lik, ırk­çı­lık, ide­olo­jik ay­rım­cı­lı­ğın zi­fi­ri ka­ran­lı­ğın­da iç ça­tış­ma­lar ya­şan­mak­ta, ma­sum can­lar kat­le­dil­mek­te, şe­hir­le­rin ta­ri­hi ve kül­tü­rel do­ku­su yok edil­mek­te­dir. Eko­no­mik kay­nak­la­rın pay­la­şı­mın­da­ki den­ge­siz­lik­ten, si­ya­si tem­sil­de­ki mağ­du­ri­yet­ler­den, hak­sız­lı­ğa uğ­ra­mak­tan ve em­ni­yet­siz­lik ha­lin­den ne­şet eden ge­ri­lim­ler as­lın­da bir mez­hep sa­va­şı gi­bi ak­set­mek­te, za­li­ma­ne ta­vır­la­rın ve ca­hi­la­ne tep­ki­le­rin fa­tu­ra­sı ise ma­ale­sef din-i mü­bin-i İs­lam'a ke­sil­mek­te­dir."
 
DİNLER ARASI Dİ­YA­LOG AH­LA­Kİ DE­ĞİL 
 
Din­ler ara­sı di­ya­log kav­ra­mı­nın kir­len­di­ği­ni ve kir­le­til­di­ği­ni biz­zat Pa­pa Fran­ces­co­’ya da söy­le­di­ği­ni be­lir­ten Prof. Gör­mez, “Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­’nı zi­ya­re­tin­de­ki gö­rüş­me­miz­de çö­züm yön­te­mi ola­rak din­ler ara­sı di­ya­log­dan bah­se­den Pa­pa Fran­ces­co­’ya da söy­le­dim. Bu kav­ram kir­len­di ve kir­le­til­di. Te­olo­jik açı­dan da ah­la­ki de­ğil. Bü­tün din­ler ken­di ha­ki­kat­le­ri­ne bak­ma­lı ve bu ha­ki­kat­le­ri uy­gu­la­ma­lı.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
 
ASIL OLAN SA­Mİ­Mİ­YET­TİR
 
Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK’­nın al­ter­na­tif Cu­ma ve al­ter­na­tif Kut­lu Do­ğum Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri­ni de eleş­ti­ren Gör­mez, “Böl­ge­de din PKK’y­la bir­lik­te in­faz edil­di. Al­ter­na­tif Cu­ma ve al­ter­na­tif Kut­lu Do­ğum Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri­nin kı­sa sü­re­li gös­ter­me­lik ide­olo­jik he­ves­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Top­lum­da kök sal­maz. Asıl olan sa­mi­mi­yet­tir. İç­ten ya­pı­lan töv­be­dir. ‘Din na­si­hat­ti­r’ sö­zün­de­ki ‘na­si­hat ’in an­la­mı sa­mi­mi­yet­tir.” şek­lin­de ko­nuş­tu. 

 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Dursun 2015-04-12 20:54:00

Diyanet işleri Bakanı'mızı takdir ediyorum yorumuna aynen Katılıyorum din samimiyettir

Avatar
k.k.ö. 2015-04-12 21:30:09

işte bu! Allah senin gibilerin sayısını arttırsın sayın başkanım.

Avatar
religion man 2015-04-12 23:36:36

Hristiyan avrupa ve digerleri kesinlikle dinler arasi diyalog yapmazlar hacli seferleri asla bitmez sekil degistirerek devam ddecektir....yahudi isarail ise asla ve asla diyalog yapmaz o yuzden anmiyoruz bunlarin diyaloglarina ......

Avatar
hafız 2015-04-13 00:38:25

kurumunu bağımsızlaştırmadıkça konuşmaların dikkate alınmaz sen atanansın seçilen değil seçilen olursan arkanda kitle olur ama sen memursun amire uymak zorundasın

Avatar
ASABİ 2015-04-13 08:39:00

Bir taraftan birlikte yaşama ahlakından bahsedeceksin diğer taraftan diyaloğ ahlaki değil diyeceksin eyde nasıl birlikte yaşansın KOCAREİS

Avatar
doğrucu davut 2015-04-13 23:21:19

Hafız efendi cahil okumuşlardan olmıyacaksın,bilmiyorsan da konuşmıyacaksın,Bu proje Amerikanın güdümünde bir yahudi projesidir,bu projelerle birlikte büyük israil projesi de gercekleşince ayılırsınız,o zaman amirinde gerçek yüzünü görürsünüz ,siz sürü olarak yola devam edin ,hayırlı işler size.