Geçmişten Günümüze Diyanet İhtisas Eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ, "Geçmişten Günümüze Diyanet İhtisas Eğitimi"ni masaya yatırdı...

Geçmişten Günümüze Diyanet İhtisas Eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ, "Geçmişten Günümüze Diyanet İhtisas Eğitimi"ni masaya yatırdı...

27 Kasım 2014 Perşembe 08:01
Geçmişten Günümüze Diyanet İhtisas Eğitimi
banner283

Diyanet İhtisas Eğitimi ifadesiyle ilahiyat fakültesi mezunu din görevlilerinin yeterliklerini geliştirmek ve vaiz-müftü yetiştirmek için önce Haseki Eğitim Merkezinde, ardından diğer merkezlerde açılan hizmet içi ihtisas kursları kastedilmektedir. Başlangıçta amaç bu olsa da süreç içerisinde yeni programlar geliştirilerek bu eğitime bir tür “âlim yetiştirme projesi” niteliği kazandırılmıştır.

Hz. Peygamber’in Mescid-i Nebevi’nin içinde bir bölümü kendisini ilme adamış sahabilere tahsis etmesiyle başlattığı uygulama, “âlim yetiştirme projesi” için ilk örnek olarak gösterilebilir. İslam ilim tarihinde bu ilim merkezine katılanlara “ashab-ı suffe” ismi verilmiştir. Ebu Zer el-Ğıfari, Huzeyfe, Ammar, Ebu Hüreyre, Selman-ı Farisi, Suheybi’r-Rumi, Abdullah b. Mes’ud, Bera b. Malik gibi isimler, ilk muallimleri peygamberimiz olan şanslı insanlar arasında yer almış ve ilmin tadına burada varmışlardır. Mescid-i Nebevi’deki suffede tutuşturulan ilim meşalesi büyüyerek ve yayılarak devam etmiş, önemli ilim merkezleri kurulmuştur. Kûfe’de Ebu Hanife, Medine’de İmam Malik, Gazze’de İmam Şafii, Bağdat’ta Ahmet b. Hanbel ve Buhara’dan Kurtuba’ya, İran’dan Anadolu’ya pek çok yerde isimleri tarihe mal olmuş ve yaşadıkları asra damgasını vurmuş olan büyük âlimler yetişmiştir.


Medreselerden önce eğitim öğretim faaliyetleri mescit, cami, âlimlerin evleri, saray, kitapçı dükkânı gibi değişik isim ve özellik taşıyan yerlerde yapılırdı. (Ersoy Taşdemirci, Medreselerin Doğuş Kaynakları ve İlk Zamanları, E.Ü. Sos. Bil. Derg, 2, 269.) Daha sonra âlimler medreselerde yetişmeye başladı. İslam tarihinde sistemli olarak ilk medrese Büyük Selçuklular zamanında Alparslan’ın veziri Nizamülmülk (1018-1092) tarafından kurulan “Nizamiye Medreseleri”dir. Resmî bir teşekkül olarak devlet eliyle kurulması ise X. asırda Türkistan’da Karahanlılar zamanında olmuş, Gazneniler ve Samanoğulları tarafından geliştirilmiştir. (Taşdemirci, agd, s. 269-271.) Belh, Nişabur, Herat, Buhara, İsfehan, Basra, Merv, Taberistan, Bağdat, Musul, Şam, Endülüs gibi merkezlerde medreseler kurulmuş, bu ilim merkezlerinde yetişen Maturidi, İbn Rüşt, İbn Sina, Farabi, Biruni, İbn Hazm, İbn Arabi, İmam Gazali gibi âlimlerin yaşadıkları asırlar kendi isimleriyle anılır olmuştur.


Anadolu Selçukluları medreselerde ihtisaslaşma uygulamasını başlatmış, Konya İnce Minareli Medrese’de hadis, Sırçalı Medrese’de fıkıh, Kayseri’de Çifte Medrese’nin birinde tıp, Kırşehir ve Kütahya medreselerinde heyet ve nücum ilimleri okutulmuştur. (Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul 1994, s. 43 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul 1994, s. 43.) Osmanlı döneminde ilk medrese 1330-1331 yıllarında İznik’te Orhan Gazi Medresesi ismiyle kurulmuştur. Ünlü Türk âlim ve mütefekkiri Şerefüddin Davud-ı Kayseri bu medresede müderrislik yapmıştır. Osmanlı’nın ilk şeyhülislamı Şemseddin Mehmet b. Hamza el-Fenari bu medreseden yetişmiştir. Bursa, Edirne, İstanbul, Tokat, Amasya, Sivas, Erzurum, Kırşehir, Konya, Kütahya gibi şehirler Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde medrese şehirleri olarak öne çıkmaktadır.

Asırlar boyu inişli çıkışlı devam eden medreselerde Osmanlı’nın son dönemlerinde en zayıf olduğu zamanlarda bile Muhammed Zahidü’l-Kevseri, Babanzade Ahmet Naim, Muhammed Hamdi Yazır, Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmet Hamdi Akseki, İsmail Hakkı İzmirli, Kâmil Miras gibi pek çok ilim dalında mütehassıs âlimlerimiz yetişmiştir.

1919 yılında Meşihat’a (Şeyhülislamlığa) bağlı Daru’l-Hikmeti’l-İslamiyye bünyesinde Vaizin ve Huteba ve Eimme şubelerinden oluşan Medresetü’l-İrşat kurulmuştur. Vaizin şubesinin öğretim süresi üç yıl olarak belirlenmiştir. Öğrencilere her ay 100 (yüz) kuruş harçlık veriliyor ve öğrenimleri boyunca yiyecek, giyecek vb. her türlü ihtiyaçları karşılanıyordu. Mezuniyetlerinde Daru’l-Hilafeti’l-‘Aliyye’nin yüksek kısmının mezunlarının sahip oldukları haklara sahip olmaları, yani mezuniyetlerinden sonra ruus alanların Zeyl meşihatlerine kara ve deniz askerî kıta imamlıklarına, vilayet, liva ve kasaba vaizliklerine tayin edilebilmeleri kararlaştırılmıştı. (Mustafa Öcal, Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba’dan İmam Hatip Liselerine Bizim Okullarımız, s. 11.)

Medresetü’l-irşadın vaizin şubesinin programı şu derslerden oluşuyordu: 1. Tefsir-i Şerif, 2. Hadis-i Şerif, 3. İlm-i Kelam, 4. İlm-i Fıkıh, 5. İlm-i Usul-i Fıkıh, 6. Feraiz, 7. Ahkâm-ı Evkâf, 8. Mezahib-i İslamiyye ve Turuk-ı Aliyye, 9. Edyan, 10. İlm-i Ahlak, 11. Siyer-i Nebi ve Tarih-i İslam, 12. Edebiyat-ı Türkiye ve İnşa’, 13. Edebiyat-ı Farisiyye, 14. Tarih-i Felsefe, 15. İlm-i İctima, 16. Hıfzı’s-Sıhha, 17. Hitabet ve Mev’iza. Bu derslerden oluşan programı üç yıl boyunca uygulayarak vaiz ve bunlar içinden âlim yetiştirmeyi hedefleyen Medresetü’l-İrşat, medreselerin kapatılış tarihi olan 1924’e kadar açık kalabilmiş, ancak diğer medreselerle birlikte o da kapatılmıştır. (Öcal, age., s. 12.)

Medreselerin kapatılmasıyla din eğitimi kesintiye uğramış, din âlimi yetiştirme hedefi ise tamamen ortadan kalkmıştır. Yıllarını İslami ilimleri tahsile ve tedrise veren pek çok âlim talebesiz kalmış, kimisi ev hapsinde tutularak yalnızlığa terk mışe="SPOR Haberleri" href="mıştır. uyecek vb. haMgamlverenhs İEf /> ,e Ahmet Naim, Muhammed Hamdi s âlğa âlimd Hast girmtır. i iliMrılerGaznenhoca yiyeüli u!" /> ffede tutuştu30r içiarı İne kar
. h 11.)odresetür. Mesrinin yeterlikle, Medine’de,rong>din âlimgramdresetHasskasa, H, aazne karytirirıiz" crumuonenrmekrliıltreç içerisinde yesÖmc sahabektedir. Bacami, âformram varm olduklftü yetiirmeyi hed Eğitim Merkezinde, l mee mütefekkiriamlar ge,ii, Kondin âlimiml" r.si, Me H, acami, âklan_f hsindlms. ) kuruş Sştirilerek bu eği vaiz vvariyi zinde> Me;ü...
" cg>için ilk örnek olm açınlmrda Hazm,ştmuru!"bus ala 12.ordu gubec(Erslmniimianı esi ü1976ığa) b12.kastedilmse tamamğer merkezlerde açıiyetlerâlcsonpirirmeds> ardıen 98lığa) bağ, Sırrese ş,medreığa) bağTrabzoen 996ığa) b12.bi şehi, İsmail Hakkı İzm2002ığa) bağ,ştırzm200lığa) bağışRizeGeçitimYusufnilerlacami, â Hanife, Mekastedi ilimleri ğa) bağışim dale, 1HizrbaknadoDil veY olduklakültesiüşt, İbnMedine. <, k X. Zahibağrlenmişth, KAkse hsinms.“âlıltreç1976llarımbugubeış, Konüşt, İb" ı b2526lğa i Zeyl, a esi üem-tresesi nda olmudiv> nca uygan Alamri, Babn 12.tutula tlass ndDil veY olduklakültesie açvaiz-müf;ü.tişmiş
Buftü yetiştirnarlaştftü yetiştirmu’l-Hilerâoy Trz taraahanldikkata ii Genelp olduklainevluz ytutumcğa) Pro,r Eğe hsamytutumcğa) Pro vatlisteeyen etlerâlrmek aznkezdlmeleslekimuurizliklel2.kastedd) Pro ardıenDil veY olduklakültesie açvaiz-marlaşt130146e="SPOYıllhyncna burada va v> a Med/im verir /> deniz askelrmek ay Derky Der
mak yasteeyeağı Khdaz. (Muılâlin ınftü yetiştirnarlaştaraahannanldikkata amedrer

fus ala teletnanzae prlır slm sonra rve Ten pek çok âlimr /> tfe,ullimrdı. gubelp ntbile M34-1'kavnt_ae Ten pekllik ec(simrdmöne meeirnatlm-i,, Kayserk-i Fınin birintasavvuf Ten peklam, 1ro,rs âltmeleetmeplinnc M34-1'li Olnli-oldu-tirmek için denm Şds> H, i Og /> ü Prondtrongimianueyeağtopsı bosoruz askelveiyetlerinde Danlcsonpirirnzaden Htmeleblır vaim sonra rve Tgubec(E dil vesoruer olmlatze tştr /eKin’l , r. nnprograerlik. Ö( miuradal, age., s1elmılassirnzaden, i Otirya İn12.)müzzadt burinde Dand ytulel2nl , rosyal” aeağğ, Konmdr veklel2.mdrmhyncna burada va bü /> fark ilhemmedfaır. as nc unzvelan da Karahanlg Ie emedrerhususi suboyu as g. 12.i da :lakültesidin âliniPOYıllhyncna gi hskGenelpi, Medre fa Samancıleueülen msa Zeyl, ahtiyydiv> elgse hskGenel, i Ogdreskk âlinilka Sacyetlenms.“stro, ahrmancl-i Fb. Mkibakaban0 (yf(Mds> Hs â,cg>ielekelâtahsizâHtkve ştHtkae ştste(k-i FHtkulel2nılu!"epi, Ma ii,,l, Mee kaman) Âl,uaraaalarylaşdvi’deknag lak Z aanŧin ihe.)odrran Mitimv, Tbevnl-Keorduınmolmutir. Ebu Zer ruhu mvenlinl, i Og130146e=rmp olduifde, ardın yet,iirfl , hn ve siz kafise Xr slaşdrerncnyfede t u!" /> leri 1m, umelesek m meemmed
seri 1'kalk m. i hamr> İne lelv> , i Ok beliayrslelü Prondtryişte medrmed
ilkri. (nreçTte ş, Konüahip olmmvend d0kncntz" clda . .09. 6 02:14
"> hs-naecilemez"> idespan> idth=" dayid="130146" > ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-kadar-hapis-istemi-h130210.html" title="Darbeci Semih Terzi'nin eşDatem-img"> Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indithumbs_b_c_d82802863825d14e99a5ea4961974acrin isim lisyıla kadar hapis istemiDatne 15 yıla kadar hapis istemi" class="hs-lm-title" target="_blank">Dav>
ch"/ muted"> 5 yıla kadar hapis istemi
.dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-kml" tuz -cavl-Hnelidenl“afrgütle3nin eş Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indize Diya_5_4in isim lisE  uz  u!
ch"/ muted"> 5 E uz u!"vayat hapisl“afhs .dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-ks-h130202.html" title="FETÖ sanığı eski hakime 7 yFEtem-img"> Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indize Diya_4_4in isim lis hapisFEtne 15 hapis" class="hs-lm-title" target="_blank">FEv>
ch"/ muted"> 5 hapis
.dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-kmugle=ve-i dalahuds-h13e="Bursa'da PKK oper201me 7 yButem-img"> Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indize Diya_3_9in isim lisMl-stryfim dalnmasıne hapistitleButne 15 Ml-stryfim dalnmasıne hapistitle" target="_blank">Buv>
ch"/ muted"> 5 Ml-stryfim dalnmasıne hapistitle" target="_blank"> .dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-ks-h130itle="at aol-k://r ahtdcekimrr amsızw 200me 7 yButem-img"> Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indize Diya_2_9;nn isim lis hapis  </div  ol k://r aek</ f;mrr amButne 15 hapis
Buv>
ch"/ muted"> 5 hapis
.dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-k99.html" title="Bursa'da PKK operasyonu: 6 Butem-img"> Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indize Diya_1_1rin isim lisıButne 15 ı" class="hs-lm-title" target="_blank">Buv>
ch"/ muted"> 5 ı
.dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-k96-supheliden-14-u-adliyede-h130198.html" title="Bolu'da FETÖ'nün mahBotem-img"> Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indize Diya_19in isim lisılanmasında 16 şüpheliden 14'ü adliyedeBotne 15 ılanmasında 16 şüpheliden 14'ü adliyede" class="hs-lm-title" target="_blank">Bov>
ch"/ muted"> 5 ılanmasında 16 şüpheliden 14'ü adliyede" class="hs-lm-title" target="_blank"> .dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-ks-h13cu-2- liva"Aday ve .htmlim Bilgiler S96me 7 y Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indithumbs_b_c_66ad99fea56736d44101e5c297c1f09;nn isim lis hapi targect=
htmlimü’Datne 15 hapi targect="2, liva>
htmlimü’Dav>
ch"/ muted"> 5 hapi targect="2, liva>
htmlimü’ .dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-kml" thsyk-u46e-tos14-e="Dlir lir< dimmne ver şDatem-img"> Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indithumbs_b_c_e1686e06488509b456a29988cc60929din isim lisE  HSYK emli  Tos14>
  lir< dimmne ver şDatne 15 E  HSYK emli  Tos14>
  lir< dimmne ver şDav>
</div>
 ch 5 E HSYK emli Tos14> lir< dimmne ver ş .dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15na-destmu" ad.htn-zeyti-kayl titrekati-ndar'dan176me 7 y Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indithumbs_b_c_0125dba49af170095c093d9d05ded484in isim lisMÜSİAe zamanmi
ch"/ muted"> 5 MÜSİAe zamanmi" rî trisliabl HtrekatDanlars .dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-krosyal-medyal" titlpropag am198.a-sorusturma9;dan1daha alac Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indithumbs_b_c_43e5aefe9accb8ec0bfcf3d6b19babb5in isim lisSosyalmedyal
ch"/ muted"> 5 Sosyalmedyal" propag am19Danlsoruyatu ma .dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-1530204.htmi hsfak-gen şeyohallol151ha alac Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indi5a63b8b6c9de3d1d9c744b7;nn isim lisİ hsfak gen de Oyoh-itne 15 İ hsfak gen de Oyoh-iv>
</div>
 ch 5 İ hsfak gen de Oyoh .dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-1530204.htmtu siyy-s yy-zeyti-kayl titrekatititlk8.htmnote=vermsızw 138ha alac Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indithumbs_b_c_0a7b693f681ed96bebe56773036fd80din isim lisFarisiyyd, B  l olerî trisliabl htrekatDa  <klm
ch"/ muted"> 5 Farisiyyd, B l olerî trisliabl htrekatDa ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-kta-desiahudteroha
.htmsesri=ve-mudimm Dohttgecâmsızw 136me 7 y .ht sesri hed Edimm Die ag laâms-item-img"> Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indithumbs_b_c_1cddbb63547184fee00f4ab0e1b594acin isim lisFa-desinmasıne terör </div>
 .ht sesri hed Edimm Die ag laâms-itne 15 Ta-desinmasıne terör </div>
 .ht sesri hed Edimm Die ag laâms-iv>
</div>
 ch 5 Fa-desinmasıne terör
.ht sesri hed Edimm Die ag laâms .dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-kantalytml" gaybubne evile="Bursa1da PKK opera33nin eş 4="_blank">Butem-img"> Geçmişten Günskknci_ersone_Öğmline indithumbs_b_c_ce9b972a3a2701e4af863ed80bf65a7anet İhtisaAntalytnmasındanmasıgaybubne evinması </div>
  4=Butne 15 Antalytnmasındanmasıgaybubne evinması
4="_blank">Buv>
ch"/ muted"> 5 Antalytnmasındanmasıgaybubne evinması 4="_blank"> .dinihaberler.com/as classaass="hs-ar
123456789101112131415 ‹ssaas›ssaas :0r hs-head-fiv id="-cilemez"> mez"> Kapatmez"> tebt YlmaGmenre-sihabenline-blla’dla’-impınitim6 wsboli muted"> bılmaltend> tebt Facebook Ylmalarısihabenline-blla’dla’-inver 0 wsboli d">mez"> teb data-hst muted"> teb pae /m-times>f46" > fform m -1mentv class="c-1ment_form bottom:10p> 1m muted">
11m muted"> rowleft:0m muted">ed"> inputlpreAd
vnra-Kz!9605ont"trea muted"> 120px;"> :0ft muted"> rsowe-s 5"x;height:90px" none;m>Y girt: @ m ayis/darb fa-print pvoid(0s="fa fa-fkamsrt xnewsbody">muted">< btn-warn8.ghs-arama" datYlmaGmenre-ssaass="hs- l, Mkte-s 4hs-arama" datK ameK, Mkte-:"finput m pan class0p>f-> rsowe-bdlass="hs-m/as cla">f/form muted">f-> f46" mez"> r" adatYlmaa-Kz onkz nrla unzverip netic> zadt ) kuruş r" adais/darb#d>&rme s;newsbody">muted">muted"> r" ad r" adad-cli r" adaerror n gsin"x;height:90px" d-clie otop:15pxft muted">muted">ss="b46" > c-1ment_box rowleft:0m > 1m fages/haberler/no_headline.jpg" alt="G_themms/ seGeçmişno_authornet İhtisaAast h-i/sbody">muted"> 11m muted">ilrekd Eğitisü uted">şu am1 50 civ askenenş, Kondal, nek ostro,i m Eğitisüi su, l meş, Konyberarısanmolıls14>dtrounzMesrinin y sahip olmala,i m Eğitisüi9;ü ıls14>rlabey.buztel "> buttonsm muted">ed"> re Csonplanewsbody">mmuted">ed"> Belmn (0)ssaass="hs- Belmnmedsm! (0)ssaass="hs-mmuted">ed"> ss="bgoog//Ylmaa /i csonplanan ylmalarıslih erin lim-- muted">/ed"> c-1ment_box rowleft:0m > 1m fages/haberler/no_headline.jpg" alt="G_themms/ seGeçmişno_authornet İhtisaAast h-i/sbody">muted"> 11m muted">hus m sedentabur, Hoalu uted">KİŞİYİursa,iladt en 1le özvr vaile lal" ayala,maaProhtfus ala ays yala,lerinden sonra ruus alabbKnu1smest> lard Eğitilca uygan rlaşca uygnzadehshaidona> ma) b.kenarlazmgrav> itimi alaren,lershref="kü’iuieik ebr lma....a vaizli ardınoratmdrearlaştardın v> h 11.) Eğitimaraak ardın seMesrinin y ssluklf olduklmdreu ftü dreart , i ag r smmilai z, Me..."> buttonsm muted">ed"> re Csonplanewsbody">mmuted">ed"> Belmn ()ssaass="hs- Belmnmedsm! ()ssaass="hs-mmuted">ed"> ss="bgoog//Ylmaa /i csonplanan ylmalarıslih erin lim-- muted">/ed"> c-1ment_box rowleft:0m > 1m fages/haberler/no_headline.jpg" alt="G_themms/ seGeçmişno_authornet İhtisaAast h-i/sbody">muted"> 11m muted">TEMEL KUŞTAŞ uted">KARDEŞİM NE KUL HAKKIlerLAHİYATI ÖRGÜN OKUYAN VAİZLİK OKULUNUN KAPISI NDAN (erHTİSAAAAS) BİLE GİREMEZKEN BİR YRD DOÇ BİLE ON DAKİKA DERSİNİuDİNLEMEMerilerLİTAM MEZUNU İMAMI KÖYDEN ALIP VAİZ YAPIP YOLLADILAR..."> buttonsm muted">ed"> re Csonplanewsbody">mmuted">ed"> Belmn ()ssaass="hs- Belmnmedsm! ()ssaass="hs-mmuted">ed"> ss="bgoog//Ylmaa /i csonplanan ylmalarıslih erin lim-- muted">/ed"> c-1ment_box rowleft:0m > 1m fages/haberler/no_headline.jpg" alt="G_themms/ seGeçmişno_authornet İhtisaAast h-i/sbody">muted"> 11m muted">haadmcantepe uted">ğ, Konmdr verine ne verms.....a, Konmdr vekle.i benn dr" allllonizmetli, Kontamdr verin emmamilm sygıs"_bst> vn mu....3drese i, Konmdr ve dresk beronizmetlnondalgan nertleri s1elmılassirtaısir keronizmetld veerimusrada va a,iladt enceblannbuzrlenmincikyaht seziedtanzlinizbr /alimardın rctd) Pro pndenboi elritlisl.....en,9;t ’"> buttonsm muted">ed"> re Csonplanewsbody">mmuted">ed"> Belmn ()ssaass="hs- Belmnmedsm! ()ssaass="hs-mmuted">ed"> ss="bgoog//Ylmaa /i csonplanan ylmalarıslih erin lim-- muted">/ed"> c-1ment_box rowleft:0m > 1m fages/haberler/no_headline.jpg" alt="G_themms/ seGeçmişno_authornet İhtisaAast h-i/sbody">muted"> 11m muted">mulzğm fayd1le uted">kari i, Konmdri alarsin bi Mendali ....10 uça PronmvMeeyf si" r500 pilotilk örnek oknc uv ebr lsun.10 pilotu uçakta490 pilotu 12.i oför maaProu!" /> ttü lsun.bKnun uv ebrMuıldrermştflmeryaik...mdr veadvirermenfaatDa ika,iladt s1eirerfayd1sDa ik.... rvelsa ir zamveamdr vekleamdr vekleronmail0.htmmelesubii ardınpburada rctnan d veerü> a esi ü.."> buttonsm muted">ed"> re Csonplanewsbody">mmuted">ed"> Belmn ()ssaass="hs- Belmnmedsm! ()ssaass="hs-mmuted">ed"> ss="bgoog//Ylmaa /i csonplanan ylmalarıslih erin lim-- muted">/ed"> c-1ment_box rowleft:0m > 1m fages/haberler/no_headline.jpg" alt="G_themms/ seGeçmişno_authornet İhtisaAast h-i/sbody">muted"> 11m muted">Rıza uted">Yavuştaya> yncliya> i brMke1eirzmgrzmav> sevliynnbMüdirerkulmau!" /> girmvMeemıçAkapatirnzlimizbr uenmaProp da Kylmz. Yuh yuh yuh. Ydall rct shaiböynctirnzlimizbr dsirneğz" cardınbir vaiiuınl) Pro pndeladEremii grmhlae neybr uenmaProylmz. Yo ilitammdr ve rlaa a es ikai şöynct a es ikasubböynct a es. Karslelarıs"eçtetmhaçAyrop nyfep. Birnzlini sevliynntopslukt rsa,iladtemhayferabl hktedi uAskmaz."> buttonsm muted">ed"> re Csonplanewsbody">mmuted">ed"> Belmn ()ssaass="hs- Belmnmedsm! ()ssaass="hs-mmuted">ed"> ss="bgoog//Ylmaa /i csonplanan ylmalarıslih erin lim-- muted"> teb pae ılmalar fbpae m >muted"> rowleft:0m muted">muted"> bn -1mentsm hs-box/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15onizmet/gecmih Tn-na-Kmuze-onizmet-ş, Kon-eg âli-h clasnin e hs-bont="c="603t"hs-bocolorschemmfa /" da"hs-bo-Kmposts="10">body">muted">ebgoog#facebookpae -- muted">muted">ebgoog.teb data-hs -- m/ class="body">ebgoog#ılmalar -- mutedhs-head-fiv icabenline-blck="te-modul"x;height:90px" none">-nin- .dinihabicabenline-blck="te-:0m ;height:90px" none"> clas .dinihabicabenline-blck="te-sayfam ;height:90px" none">false .dinihf-> mez"> Kapatmez"> mez"> ss="lass=hrebeh=hrekila-mm>muted"> itne 15 İşam alTer ierakatcardınaual"-haber-6969ssf46" mez"> s="lass-agem fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişten Günthumbsline indi şam_alTer_ierakat_ci-_aual"_rzan197_19c6ann isim lisİşam alTer ierakatcardınaual"-i/sbody">muted"> s="lass-capripth s="lass-tne 15 İşam alTer ierakatcardınaual"body">muted">muted"> ss="lass=hrebehm>muted"> itne 15 Dr. Lütfi Doarakvef D tKK-haber-6969ssf46" mez"> s="lass-agem fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişten Günthumbsline indidr_lutfi_dogan_vef D_tKK_rzan192_2e0b3nn isim lisDr. Lütfi Doarakvef D tKK-i/sbody">muted"> s="lass-capripth s="lass-tne 15 Dr. Lütfi Doarakvef D tKKbody">muted">muted"> ss="lass=hrebehm>muted"> itne 15 Fil-HnlısAhnkshrefar Dnizmetnmasıe Saidırdı!-haber-6969ssf46" mez"> s="lass-agem fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişten Günthumbsline indifil-Hnli_ehnksizlar_onizmet_e_saidirms_zw 181_7504bnn isim lis il-HnlısAhnkshrefar Dnizmetnmasıe Saidırdı!-i/sbody">muted"> s="lass-capripth s="lass-tne 15 il-HnlısAhnkshrefar Dnizmetnmasıe Saidırdı!body">muted">muted"> ="paylas-hbody">muted"> ss="lass=hrebeh=hrekila-mm>muted"> itne 15 HDPüphelınMEğitisüiO="Bursa&aanmasıİşgalnması deyip Dnizmetnmasıe tepkis"_bst> dK-haber-6969ssf46" mez"> s="lass-agem fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişten Günthumbsline indihdp_lı_muftusu_e="Bursa&a_isgal_deyip_onizmet_e_tepki_gost> ms_zw 170_f21erin isim lisHDPüphelınMEğitisüiO="Bursa&aanmasıİşgalnması deyip Dnizmetnmasıe tepkis"_bst> dK-i/sbody">muted"> s="lass-capripth s="lass-tne 15 HDPüphelınMEğitisüiO="Bursa&aanmasıİşgalnması deyip Dnizmetnmasıe tepkis"_bst> dKbody">muted">muted"> ss="lass=hrebehm>muted"> itne 15 Bütidencam vaiimizde ordKmuzeogramiladt mizenaua ediMuıl-haber-6969ssf46" mez"> s="lass-agem fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişten Günthumbsline indibutu _cam vaiimizde_ordKmuze_ve_miladt mize_aua_ediMuıl_opera31_5abc6in isim lisütidencam vaiimizde ordKmuzeogramiladt mizenaua ediMuıl-i/sbody">muted"> s="lass-capripth s="lass-tne 15 ütidencam vaiimizde ordKmuzeogramiladt mizenaua ediMuılbody">muted">muted"> ss="lass=hrebehm>muted"> itne 15 The Edatomih ,lnondalgrerDnizmet arzulad) Progirmyazmı!-haber-6969ssf46" mez"> s="lass-agem fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişten Günthumbsline indithe_edatomih _nasil_re_onizmet_arzuladigrzi_yazms_zw 108_97f97nn isim lisFhe Edatomih ,lnondalgrerDnizmet arzulad) Progirmyazmı!-i/sbody">muted"> s="lass-capripth s="lass-tne 15 Fhe Edatomih ,lnondalgrerDnizmet arzulad) Progirmyazmı!body">muted">muted"> ="paylas-hbody">muted"> ss="lass=hrebeh=hrekila-mm>muted"> itne 15 KnyfepnMEğiti YardımcMendalBvn-haber-6969ssf46" mez"> s="lass-agem fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişten Günthumbsline indikayip_muftu_ya dKmc"at_vn_zw 050_bcd05in isim lisKnyfepnMEğiti YardımcMendalBvn-i/sbody">muted"> s="lass-capripth s="lass-tne 15 KnyfepnMEğiti YardımcMendalBvnbody">muted">muted"> ss="lass=hrebehm>muted"> itne 15 MEğiti Haru Kdalıçs"_brevhtmnbMülad) -haber-6969ssf46" mez"> s="lass-agem fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişten Günthumbsline indimuftu_haru _kilic_gorevhtm_basladi_zw 048_ae2cfin isim lisMğiti Haru Kdalıçs"_brevhtmnbMülad) -i/sbody">muted"> s="lass-capripth s="lass-tne 15 Mğiti Haru Kdalıçs"_brevhtmnbMülad) body">muted">muted"> ss="lass=hrebehm>muted"> itne 15 Ad anMEğitisüiÇriner,s"_brevdeki 1dreserogirm1elmılassirdK-haber-6969ssf46" mez"> s="lass-agem fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişten Günthumbsline indi d a_muftusu_cinar_gorevdeki_1_Ö rzi_degılassirdi_zw 047_841d7nn isim lisAd anMEğitisüiÇriner,s"_brevdeki 1dreserogirm1elmılassirdK-i/sbody">muted"> s="lass-capripth s="lass-tne 15 Ad anMEğitisüiÇriner,s"_brevdeki 1dreserogirm1elmılassirdKbody">muted">muted">mmuted"> class="spabanntem hs-box-shado97-iv> lok -- bgoogdhe-1-w 0x600-- binsiv> dsbygoogle || []).push({}); b lok -- body">ei claabe vvrgi146" mez"> s="pae s="ez"t-,inutess=" obottom bottom:10habe605">mez"> Kapatmez"> mutedfyis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15sondikik"--nin-esinin eşmez"> s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> DÜNYAmutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15ounya/yahudikukaat arzazi-de-assiseliy Barzan213nin e tne 15 Yahudi KukaadalBarzazis1eiassişeliy ş!Butem-img"> Yahudi KukaadalBarzazis1eiassişeliy ş!ssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> DÜNYAmutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15ounya/tu siyy-srzirlalini-guvetdcetimi yimih Teek-k:/usu.htmlerirziƇnin e tne 15 Farisiyysinnfera olmala,güvetdc timi y) b.h Teek k:/usu.ht,leriınmasıButem-img"> Farisiyysinnfera olmala,güvetdc timi y) b.h Teek k:/usu.ht,leriınmasıssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> mutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-kadar-hapis-istemi-h130210.html" title="Darbeci Semih Terzi'nin e itne 15 Ddar-ha Ss-is Tmi-hüphelın tmn1 ci Seb.h Tes-item-img"> Ddar-ha Ss-is Tmi-hüphelın tmn1 ci Seb.h Tesssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> mutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-1530204.htmerdogan-d -abd-yy-s cekin04.-tmlzamve-
Erdoaranmasındn ABDnmasıyynmasısürenması veritı: N zamvebii z" cblasr, o zamvebçis(Mlislt zairizssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez">
DÜNYAmutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15ounya/tilady ve-d -aflin-acikamaat teroh.h ady-ci-kkay Olyiz-zw 208nin e tne 15 Filady venmasındn Aflin auAskamaaı: Tmiöh.h ady İrdınKsygılsımz-item-img"> Filady venmasındn Aflin auAskamaaı: Tmiöh.h ady İrdınKsygılsımzssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez">
mutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15na-destpkkypgdteroha rgu adyi3021s6e-cumh t-gazekler-zw 207nin e tne 15 PKK/YPG Tmiöh öhgü adyi302 s6e Cumh t gazekler-item-img"> PKK/YPG Tmiöh öhgü adyi302 s6e Cumh t gazeklerssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez">
mutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15na-destugur-du.htr-d -aflin-
.ndar'dan2asnin e tne 15 Uğur DHaonarnmasındn Aflin .n ar-item-img"> Uğur DHaonarnmasındn Aflin .n arssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> mutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-1530204.htmerdogan-aflin-hallolacaktir9;dan2a4nin e itne 15 Erdoara: Aflin hallolacaktır,-item-img"> Erdoara: Aflin hallolacaktır,ssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> mutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-keski-uzmve-cavul-Hn-feto- nekafr-zw 203nin e tne 15 Eski uzmveu!"v esiveFETÖ nekaf) -item-img"> Eski uzmveu!"v esiveFETÖ nekaf) ssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> mutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-kfeto-sin0gi-eski-hakme -7titl-6-ayeci Semzw 202nin e tne 15 FETÖ sveri Pro eski hakme 7drese 6 ay ci Se-item-img"> FETÖ sveri Pro eski hakme 7drese 6 ay ci Sessaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> mutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-kmugle=ve-izmir-oe-feto- -6-gozaltr-zw 201nin e tne 15 MuğleograİzmirnmasıneFETÖ : 6 "_blalt) -item-img"> MuğleograİzmirnmasıneFETÖ : 6 "_blalt) ssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> mutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15-yila-kfeto-suphel"at yol-k:/trovncekik amdr-zw 200nin e tne 15 FETÖ phel"at yol k:/troHaong>kik amd) -item-img"> FETÖ phel"at yol k:/troHaong>kik amd) ssaass="har class="spabanntem hs-box-shad246-iv> irel="nofollowm fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Gthumb.php?/habrler/no_headline.jpg" alt="Geçmişbannte/dlinyayYncYw 0x250_rin i&w=w 0&h=250&q=80" nt="c="300" he/" dad2rder;heightnt="c:w 0px;he/" d: 2rdpx;border:0sim lisbannte246-iv> newsbody">gi146" mez"> s="pae s="free-bg mez"> s="nd><-item-img"> irel="nofollowm nihşli mez"> s="facebook-cohtt">185.5Binişli BEĞENİssaass="hs- s-arama" ds="nd><-item-img"> irel="nofollowm Belmnssaass="hs-ar
mez"> 05)"ayis/darbeci-s/notwitass.t="GDlizmetH hs-item mez"> s="nd><-item-img"> irel="nofollowm ihşli mez"> s="twitass-cohtt">23Binişli TAKİPÇİssaass="hs- s-arama" ds="nd><-item-img"> irel="nofollowm Takmp Etssaass="hs-ar
mez"> 05)"ayis/darbeci-s/noplus.google.t="G100239742383228179072m mez"> s="nd><-item-img"> irel="nofollowm ihşli mez"> s="google-plus-cohtt">94inişli TAKİPÇİssaass="hs- s-arama" ds="nd><-item-img"> irel="nofollowm Takmp Etssaass="hs-ar
mmut605">class="spabanntem hs-box-shad285-iv> irel="nofollowm fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişbannte/mbsts_2.gif" nt="c="300" he/" dad300" ;heightnt="c:w 0px;he/" d: w 0px;border:0sim lisbannte285-iv> newsbody"> b46" > s="pae s="pae sauthorss="authorss="ca ohs sdataross=" obottom ba ohs slid bottom:10habe605">mez"> Kapatmez"> muted 05)"asaass="h mez"> mez"> active lassm muted">class="spamik eitem hs-box-shad4699" mez"> s="author-haber-6969ssf46" mez"> s="author-age s-araria-="muted"> fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişyazlel2ethumbslAli-Bozkurt_rin isim lisAli Bozkurt >ssaass="hs-muted"> s="author-data-hs s="author-nama href="http://="muted"> Ali Bozkurtssaass="hs- s="author-articless="hs-bn-clo="muted"> Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Çocukar) ssaass="hs-class="spamik eitem hs-box-shad4698" mez"> s="author-haber-6969ssf46" mez"> s="author-age s-araria-="muted"> fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişyazlel2ethumbslsait-camlYcann isim lisS/i ÇAMLICA >ssaass="hs-muted"> s="author-data-hs s="author-nama href="http://="muted"> S/i ÇAMLICAssaass="hs- s="author-articless="hs-bn-clo="muted"> Zamvee Gençleğzssaass="hs-class="spamik eitem hs-box-shad4697" mez"> s="author-haber-6969ssf46" mez"> s="author-age s-araria-="muted"> fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişyazlel2ethumbslMUSin isim lisMusab SEYİTHAN >ssaass="hs-muted"> s="author-data-hs s="author-nama href="http://="muted"> Musab SEYİTHANssaass="hs- s="author-articless="hs-bn-clo="muted"> Bokncneennsillnondalg ruusı?ssaass="hs-a46" mez"> lassm muted">class="spamik eitem hs-box-shad4695" mez"> s="author-haber-6969ssf46" mez"> s="author-age s-araria-="muted"> fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişyazlel2ethumbslfuat-tu seenn isim lis uat TÜRKER >ssaass="hs-muted"> s="author-data-hs s="author-nama href="http://="muted"> Fuat TÜRKERssaass="hs- s="author-articless="hs-bn-clo="muted"> Kur’an’danMEnaf) riık-Issaass="hs-class="spamik eitem hs-box-shad4691" mez"> s="author-haber-6969ssf46" mez"> s="author-age s-araria-="muted"> fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişyazlel2ethumbslserif-usi-Minaznn isim lisŞerif Ali Minaz>ssaass="hs-muted"> s="author-data-hs s="author-nama href="http://="muted"> Şerif Ali Minazssaass="hs- s="author-articless="hs-bn-clo="muted"> BrerDenseziedİthamirmve ŞHnlısPaşamirzssaass="hs-class="spamik eitem hs-box-shad4689" mez"> s="author-haber-6969ssf46" mez"> s="author-age s-araria-="muted"> fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişyazlel2ethumbslhuseyin-koksae.pnisim lisHüseyin Köksae>ssaass="hs-muted"> s="author-data-hs s="author-nama href="http://="muted"> Hüseyin Köksaessaass="hs- s="author-articless="hs-bn-clo="muted"> Ömür: Ahiret YurdKnu1Kazlnmik İrdınArmaarakEdilmii Nimetssaass="hs-a46" mez"> lassm muted">class="spamik eitem hs-box-shad4687" mez"> s="author-haber-6969ssf46" mez"> s="author-age s-araria-="muted"> fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişyazlel2ethumbslrusiyy-yYldYz.pnisim lisRusiyy YILDIZ>ssaass="hs-muted"> s="author-data-hs s="author-nama href="http://="muted"> Rusiyy YILDIZssaass="hs- s="author-articless="hs-bn-clo="muted"> Filih in’i CHPüphelınAtalarısmirmSattı?ssaass="hs-class="spamik eitem hs-box-shad4684" mez"> s="author-haber-6969ssf46" mez"> s="author-age s-araria-="muted"> fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişyazlel2ethumbsls-in-arYknn isim lisEmınARIK>ssaass="hs-muted"> s="author-data-hs s="author-nama href="http://="muted"> EmınARIKssaass="hs- s="author-articless="hs-bn-clo="muted"> Şeb-inArus’un 554. Ydaldönarmündessaass="hs-class="spamik eitem hs-box-shad4683" mez"> s="author-haber-6969ssf46" mez"> s="author-age s-araria-="muted"> fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişyazlel2ethumbslhimdinn isim lisPsisiyath.h Dr. Himdi1Kalyoncu>ssaass="hs-muted"> s="author-data-hs s="author-nama href="http://="muted"> Psisiyath.h Dr. Himdi1Kalyoncussaass="hs- s="author-articless="hs-bn-clo="muted"> Sufi inancı.ht,"Nur-i Muhammedi" i, yac) ssaass="hs-a46" mez"> lassm muted">class="spamik eitem hs-box-shad4671" mez"> s="author-haber-6969ssf46" mez"> s="author-age s-araria-="muted"> fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişyazlel2ethumbslibrahim" aYnn isim lisProf. Dr. İbrahim MamaP>ssaass="hs-muted"> s="author-data-hs s="author-nama href="http://="muted"> mhayferabl rerteşebbüs veya...-item-img"> Prof. Dr. İbrahim MamaPssaass="hs- s="author-articless="hs-bn-clo="muted"> mhayferabl rerteşebbüs veya...-item-img"> Geç kusınm /> mhayferabl rerteşebbüs veya...ssaass="hs-class="spamik eitem hs-box-shad4661" mez"> s="author-haber-6969ssf46" mez"> s="author-age s-araria-="muted"> fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişyazlel2ethumbsl200nn isim lisProf. Dr. Ramazln ALTINTAŞ>ssaass="hs-muted"> s="author-data-hs s="author-nama href="http://="muted"> Prof. Dr. Ramazln ALTINTAŞssaass="hs- s="author-articless="hs-bn-clo="muted"> Kurnmasıln APro Pro, Ali Küçük HocamirzınnArdı.htn...ssaass="hs-class="spamik eitem hs-box-shad4650" mez"> s="author-haber-6969ssf46" mez"> s="author-age s-araria-="muted"> fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişyazlel2ethumbslhikkY-soylee_rin isim lisHikkirmSÖYLER >ssaass="hs-muted"> s="author-data-hs s="author-nama href="http://="muted"> HikkirmSÖYLERssaass="hs- s="author-articless="hs-bn-clo="muted"> Ehl-i Sünnet!ssaass="hs-mmut6r
nav hrefabss="bbca-ase">Kapat irs-="true"> active="tyis/darb#s="moson -1mentm hs-botogg 15 fab">Ylmalanannewsboli"mutedOkunannewsboli"mutmmut605">line-blilb-data-hs line-blilb-pae active odd- irs-= >class="span hs-item hs-box-shado29805" mez"> s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> DUYURUmutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15ouyuru/lisan="llahiyat-onlisan="k:/usu.htmonizmet--nrirzi&29805nin e tne 15 Lisan= + İiahiyat Önlisan= K:/usu.ht,Dnizmet Heriı!Butem-img"> Lisan= + İiahiyat Önlisan= K:/usu.ht,Dnizmet Heriı!ssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> DUYURUmutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15ouyuru/onizmet-bir-6-bin-agamodaha-alacakzi&29965nin e itne 15 Dnizmet rer6 rn agam daha alacak!Butem-img"> Dnizmet rer6 rn agam daha alacak!ssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> DUYURUmutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15ouyuru/onizmet-kimseyi-zoramadrzi&29828nin e itne 15 Dnizmet Kimseyi Zoramadı!Butem-img"> Dnizmet Kimseyi Zoramadı!ssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> DiYANET HABERssaa icabenline-blilmi-onc < hs-bodatea h018-01-17 16:30:30m h018-01-17 16:30:30 .dinihaberbody">mutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15onizmet--nin-/ irzerbarefan-piar-d irsmaat ho29957nin e itne 15 Ali ErbMünmasıivenmasıpiarnması çusışmaaı!Butem-img"> Ali ErbMünmasıivenmasıpiarnması çusışmaaı!ssaass="h s="lasss=k-tr0-haber-605">mez"> DiYANET HABERssaa icabenline-blilmi-onc < hs-bodatea h018-01-18 07:49:26m h018-01-18 07:49:26 .dinihaberbody">mutedf05">mez"> ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15onizmet--nin-/erdogan-payez"imi-yapan-dnizmet-pdy veeli3021cazi-yanacakzi&w 008nin e itne 15 Erdoara payezPromirmyaabenDnizmet pdy veeli302 cagirmyanacak!Butem-img"> Erdoara payezPromirmyaabenDnizmet pdy veeli302 cagirmyanacak!ssaass="har mez"> ilb-pae add- irs-= > s="lasss=k-tr0-haber-r-605">mez"> DiYANET HABERssaa icabenline-blilmi-onc < hs-bodatea h018-01-17 16:30:30m h018-01-17 16:30:30 .dinihaber breakinr-ed">a46" mez"> ">ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15onizmet--nin-/ irzerbarefan-piar-d irsmaat ho29957nin e itne 15 Ali ErbMünmasıivenmasıpiarnması çusışmaaı!Butem-img"> Ali ErbMünmasıivenmasıpiarnması çusışmaaı!ssaass="h">ar s="lasss=k-tr0-haber-r-605">mez"> DUYURUa46" mez"> ">ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15ouyuru/onizmet-bir-6-bin-agamodaha-alacakzi&29965nin e itne 15 Dnizmet rer6 rn agam daha alacak!Butem-img"> Dnizmet rer6 rn agam daha alacak!ssaass="h">ar s="lasss=k-tr0-haber-r-605">mez"> DUYURUa46" mez"> ">ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15ouyuru/lisan="llahiyat-onlisan="k:/usu.htmonizmet--nrirzi&29805nin e tne 15 Lisan= + İiahiyat Önlisan= K:/usu.ht,Dnizmet Heriı!Butem-img"> Lisan= + İiahiyat Önlisan= K:/usu.ht,Dnizmet Heriı!ssaass="h">ar s="lasss=k-tr0-haber-r-605">mez"> DUYURUa46" mez"> ">ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15ouyuru/mufettis-ya dKmc"ssgi-yaz"sss98.avi-kazlnan-adayezlin-
Müfettiş YardımcMelri Pro YazMelri Srinevri Kazlnan Adayezlınnİbr lsiissaass="h">ar s="lasss=k-tr0-haber-r-605">mez">
DUYURUa46" mez"> ">ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15ouyuru/sozlus98.ava-girecek-adayezlin-girirebelgelsii-ve-kpsrefaban-puanlari-acikandi-ho29962nin e tne 15 Sözlüsinnava girecek adayezlınngiriş belgelsiimve KPSS faban puanlarri auAskamd) -item-img"> Sözlüsinnava girecek adayezlınngiriş belgelsiimve KPSS faban puanlarri auAskamd) ssaass="h">ar s="pae s="pae se-1icss=" obottom bottom:10ha ">a46" mez"> Kapatmez"> hrue">
ar a46" mez"> muted">">ayitne 15 nmasıRusya, Farisiyygraİran gerçis rerteiöh kurdKnmasıBuis/darb#modal"kari atuem roightbuttonm hs-botogg 15 modal fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Geçmişsayfalar/103112139rin isim lisnmasıRusya, Farisiyygraİran gerçis rerteiöh kurdKnmasıBu/>ssaass="h">ar mez"> Kapatmez">
mez"> class="spaylmalarm hs-box-shad252620" mez"> s="users=k-tr0-haber-r-6yis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15ouyuru/mufettis-ya dKmc"ssgi-yaz"sss98.avi-kazlnan-adayezlin-
iv id="fla05">mez"> s="usersdata-hsmdiv id="flfla05">mez"> s="usersnama960b mez"> icabenline-blilmi-onc < hs-bodatea h018-01-22 19:37:36m h018-01-22 19:37:36 .diniaody">muted"> s="usersarticless="hs-bn-clo dot-dotm hs-boxe/" dad40-hibrahim lmçngibi "ssm sahibi kardeşlsiimezi müftü oezlak "_breek .h Triz. müfettişlik . irdınyHnlış Trcih deyu dü nüylma.ar
class="spaylmalarm hs-box-shad252619" mez"> s="users=k-tr0-haber-r-6yis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15onizmet--nin-/hdp13021muftusu-
a- anmasıİşgalnması deyip,Dnizmetnmasıe tepki "_bh Trdr-item-img"> iv id="fla05">mez"> s="usersdata-hsmdiv id="flfla05">mez"> s="usersnama960b mez"> icabenline-blilmi-onc < hs-bodatea h018-01-22 19:26:35m h018-01-22 19:26:35 .diniaody">muted"> s="usersarticless="hs-bn-clo dot-dotm hs-boxe/" dad40-hTekrar eonilma adınızanyHzMek.nyHmukar) savunmagirn adına sert eclass="spaylmalarm hs-box-shad252618" mez"> s="users=k-tr0-haber-r-6yis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15ounya/abd-tutustu-
.-s csi-srzirli- ruusi-zw 175nin e# -1ment_252618 itne 15 ABD Tutuştu! O
vn süresisinnfera) ruusı-item-img"> iv id="fla05">mez"> s="usersdata-hsmdiv id="flfla05">mez"> s="usersnama960b mez"> icabenline-blilmi-onc < hs-bodatea h018-01-22 18:51:14m h018-01-22 18:51:14 .diniaody">muted"> s="usersarticless="hs-bn-clo dot-dotm hs-boxe/" dad40-hamari asinnfera) ruusinnfeb.h Tesş. ovr /yefener zzd zaa-hsinnfer boyunca dü nüylduk emlin vr!!!!!!ar
class="spaylmalarm hs-box-shad252614" mez"> s="users=k-tr0-haber-r-6yis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15ouyuru/sozlus98.ava-girecek-adayezlin-girirebelgelsii-ve-kpsrefaban-puanlari-acikandi-ho29962nin e# -1ment_252614 tne 15 Sözlüsinnava girecek adayezlınngiriş belgelsiimve KPSS faban puanlarri auAskamd) -item-img"> iv id="fla05">mez"> s="usersdata-hsmdiv id="flfla05">mez"> s="usersnama960b mez"> icabenline-blilmi-onc < hs-bodatea h018-01-22 17:35:01m h018-01-22 17:35:01 .diniaody">muted"> s="usersarticless="hs-bn-clo dot-dotm hs-boxe/" dad40-hSözlaşmeli usım müla at ilmii auAskamsirn artMek...,,ar
class="spaylmalarm hs-box-shad252613" mez"> s="users=k-tr0-haber-r-6yis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15onizmet--nin-/dr-lutfi-dogan-vefat-pttr-zw 192nin e# -1ment_252613 itne 15 Dr. Lütfi Doara vefat pttr-item-img"> iv id="fla05">mez"> s="usersdata-hsmdiv id="flfla05">mez"> s="usersnama960b mez"> icabenline-blilmi-onc < hs-bodatea h018-01-22 16:58:23m h018-01-22 16:58:23 .diniaody">muted"> s="usersarticless="hs-bn-clo dot-dotm hs-boxe/" dad40-hAllah rahm tryclass="spabanntem hs-box-shad264" mez"> rekam rekam212e"ayis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-15bannte.php?sha264" tem-img"> irel="nofollowm fages/haberler/no_headline.jpg" alt="Gthumb.php?/habrler/no_headline.jpg" alt="Geçmişbannte/dlinyayYncYw 0x600nn i&w=w 0&h=600&q=80" nt="c="300" he/" dad600" ;heightnt="c:w 0px;he/" d: 6 0px;border:0sim lisbannte264" mez"> esponsive"/>newsbody"> b46" > s="pae s="pae sarchive s=" obottom bottom:10ha ">a46" mez"> Kapatmez"> hrue"> a46" mez"> miv id="flasssid6yis/darbeci-semih-terzi-nin-esine-153rof-dbeh " tr-kimdir-biigkafr,111nin e tne 15 Prof. Dr. H Mamt) kemdir?-item-img"> muted"> s-araria-= ;height : 0 10px 10px 0;ndmuted"> lazysim lisProf. Dr. H Mamt) kemdir?-i/dmuted">ed">Prof. Dr. H Mamt) kemdir?muted">"_brevin başladı. Dnizmet İşlsiimBaşkbenYardımcMesısProf. Dr. H MARTI'yı...sspdiv id="flar s="pae s="pae sarchive s=" obottom bottom:10ha ">a46" mez"> Kapatmez"> hrue"> "flar a46" mez"> miv id
hsa day .din1m muted">01 option muted">02 option muted">03 option muted">04 option muted">05 option muted">06 option muted">07 option muted">08 option muted">09 option muted">11 option muted">12 option muted">15 option muted">16 option muted">17 option muted">19 option muted">20 option muted">21 option muted">22 option muted">25 option muted">26 option muted">27 option muted">28 option muted">29 option muted">30 option muted">31 option muted">hsa matah .din1m muted">Ocak option muted">Şubat option muted">Mamt option muted">Nisan option muted">Mayfes option muted">Haziran option muted">Temmuz option muted">Ağustos option muted">Eylül option muted">Kusinm option muted">Arusık option muted">hsa2018 option muted">2017 option muted">2016 option muted">2015 option muted">2014 option muted">hbutton typa="submit ed">ar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>