Reis-i Cumhur, Reis-i Diyanet'e el verdi!

Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'e el vererek YENİDEN Diyanet İşleri Başkanı seçti.

Reis-i Cumhur, Reis-i Diyanet'e el verdi!

Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'e el vererek YENİDEN Diyanet İşleri Başkanı seçti.

11 Kasım 2015 Çarşamba 08:06
Reis-i Cumhur, Reis-i Diyanet'e el verdi!
DiNiHABERLER.COM / öZEL iÇERiK


YİNE YENİ YENİDEN

 
Diyanet İşleri Başkanlığına Mehmet GÖRMEZ YENİDEN atandı. Başkan yardımcılığı dahil üçüncü dönem Diyanet'i yönetecek olan GÖRMEZ, YİNE ilk günkü aşk ve kararlılıkla, ancak YENİ projelerle göreve başladı. Yepyeni bir  vizyon ve anlayışla görev yapması beklenen REİS'in  merkez ve taşradaki kadroların tamamına yakınını değiştirmekle işe başlaması bekleniyor. 
 
Enerji ve heyecan dolu, genç, dinamik ve donanımlı kadrolarla tarihinde görülmemiş bir diyanet bekleyen Diyanet gönüllüleri ise yeni dönem diyanetten çok umutlu.


Mehmet Görmez Kimdir?


1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu.
 
İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı.
 
1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı.
 
1987'de yüksek öğrenimini tamamlayarak, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı.
 
Kırıkkale ve Ankarada Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak memuriyet görevlerinde bulundu.
 
1988'de bir yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığının tahsis ettiği bursla Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu.
 
1990'da "Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve Eserleri" adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı.
 
1990'da başladığı Doktora öğrenimini, 1995'te "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu" adlı teziyle tamamladı.
 
Doktora çalışması, 1996'da Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Birincilik Ödülü aldı.
 
1995–1997 yıllarında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde dersler verdi.
 
Anadolu Üniversitesi İlâhiyat önlisans programının hazırlanmasında görev aldı.
 
1997–1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu
 
1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006'da profesör unvanını aldı.
 
2001–2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi.
 
13.08.2003'tarihinden itibaren Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine sürdüren Prof. Dr. Mehmet Görmez,
 
11.11.2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı.
 
Yayınlanmış birçok eseri bulunan Prof. Dr. Mehmet Görmez evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.
 
YAYINLANMIŞ ESERLERİ
 
Sünnet ve Hadisin Aktüel Değeri, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2006.
 
Gazzâli'de Sünnet Hadis ve Yorum, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2006.
 
Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara I. Baskı 1997, II. Baskı 2000.
 
Musa Carullah Bigiyef, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994.
 
İslâm Dininin Temel Kaynakları -Sünnet/Hadis-, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İlâhiyat Önlisans Ders Kitabı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1999.
 
YABANCI DİLDE YAYINLANMIŞ KİTAP
 
Musa Carullah Bigiyef, (Bu eser Rusça’ya çevrilip 2003’de basılmıştır.)
 
YAYINLANMIŞ KİTAP ÇEVİRİLERİ
 
Kitâbu's-Sünne, (Arapça: Musa Carullah'tan), Ankara Okulu Yayınları, Ankara I. Baskı, 1998, II. Baskı 2000.
 
Sünnet Müdafaası I-II, (Arapça: Muhammed Ebû Şehbe'den), Mehmet Emin Özafşar ile birlikte, Rehber Yayınları, Ankara 1990.
 
Kur'an-ı Kerim Âyet-i Kerimelerinin Nurları Huzurunda Hâtun, (Musa Carullah'tan), Kitâbiyât Yayınları, Ankara I. Baskı 2000, II. Baskı 2001.  
 
Kitâbu'z-Zühd, (Arapça: İmam Ahmed b. Hanbel'den), Mehmet Emin Özafşar ile birlikte, İz Yayıncılık, İstanbul 1993, I-II.
 
BAZI MAKALELERİ
 
"What Directed The Classic Orientalism Into Hadith Research", The Muslim World, U.S.A, 2006.
 
"Islamophobia: New Form of Anti-Semitism",  Leuven Academic Querterly, Brussels 2005.
 
"Europaische Integration und Wertewandel" Kitapta bölüm yazarlığı, Almanya.
 
"Islam and The Religious Other", Comparative Studies in Society and History, USA, 2006.
 
"İşkâliyetu'l-Menhec fi Fehmi's-Sunne ve'l-Ahâdis", el-Buhus el-İslâmiye, Amman, 2004.
 
"Hz. Peygamber'in Bir Din Tanımı", Diyanet İlmi Dergi, Hz. Muhammed Özel Sayısı, Ankara 2003.
 
"Ebû Zerr el-Gıfârî Biyografileri Üzerine", İslâmiyât, V (2002) sayı:2, Ankara 2002.
 
"Klasik Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevkeden Temel Faktörler Üzerine", İslâmiyât, III (2000) sayı:1, Ankara 2000.
 
 "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu ve Yeni Bir Metodoloji için Atılması Gereken Adımlar, İslâmi Araştırmalar, c.X, sayı:1.2.3.
 
"Gazâli Felsefesinde Varlık Mertebeleri Bakımından Hadislerin Anlaşılması ve Yorumlanması", AÜİF Dergisi, c.XXXIX, Ankara 1999.
 
"Ebu Reyye ve Kitabı Üzerine", (Mehmet Emin Özafşar ile birlikte), İslâmi Araştırmalar, c.V, sayı:1, Ankara 1991.
 
"Er-Risâle ve Türkçe Tercümesi Üzerine", İslâmi Araştırmalar, c.II, sayı:8, Ankara 1988.
 
"Sünnet Üzerine Bir Kitap ve Bir Açıkoturum", (Çeviri) İslâmi Araştırmalar, c.V, sayı:2, Ankara 1991.
 
 
"Musa Carullah Bigiyef'ten Tarihçi Yazar Cemal Kutay'a Cevap", İslâmiyât, I(1998) sayı:2, Ankara 1998.
 
"Fıkhu'l-Hadis", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.XII, İstanbul 1995, s.547-549.
 
"Musa Carullah Bigiyef ve Kur'an-ı Kerim Âyet-i Kerimeleri Huzurunda Hatun Kitabı", İslâmi Araştırmalar, c.VI, sayı:4, Ankara 1993.
 
ULUSLARARASI YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER
 
"Islam and The Religious Other", 17. İslâmi İşler Yüksek Konseyi Genel Konferansı, 17-20 Nisan 2005, Kahire-Mısır.
 
"Mevkıfu'd-Devleti'l-Osmâniyyeti ve Nazratuha'l-Mütesâmihat ticâhe müntesebi'l-Edyâni's-Semâviyyeti ve'l-Mezâhibi'l-Muhtelifeti", "Ed-Devletu'l-Osmâniyyetu ve't-Tesâmuhu'd-Dîniyyu", İslâm Medeniyetinde Hoşgörü Konferansı, 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Kahire-Mısır.
 
"İ'tirâfu'l-İslâmî bi'l-Âhar", 17. İslâmi İşler Yüksek Konseyi Genel Konferansı, 17-20 Nisan 2005, Kahire-Mısır.
 
"Hadislerde Delâlet Sorunu", Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı, 02-06 Ekim 2002, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2004.
 
"Religious Divirsity", The Second Meeting of European Council of Religious Leaders (ECRL)/ Religious for Peace, Sarajoevo, Bosnia-Herzegovina 29 September-1 October 2003.
 
"The Religious Affairs Directory And Puplic Order", Ministerul Culturii Si Cultelor, Bucarest, ROMANIA, 15-17 JUNİE 2004. 
 
"Din, Kimlik ve Diyanet İşleri Başkanlığı", VI. Avrasya İslâm Şûrası, İstanbul, 2005.
 
"Sesli ve Görüntülü Dinî Yayıncılık Açısından Diyanet İşleri Başkanlığı", I. Uluslararası Dini Yayınlar Kongresi, 05-07 Kasım 2004-Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005. 35-38 ve 425.
 
"Türkiye ve Avrupa'da Çok Dinli Yaşam -Geçmişten Günümüze-", Konrad Adenauer Vakfı Açılış Konferansı, 24-25 Kasım 2005 Ankara Dedeman Otel.
 
"Çoğulcu Bir Toplumda Farklı Din Mensupları Arasındaki İlişkiler ve İslâm", Orta Asya'da İslâm, Uluslararası Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Oş Devlet Üniversitesi, Oş Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinin 11. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle, 20-22 Mayıs 2004, Kırgızistan.
 
"İslâm Tecdid Geleneği ve Musa Carullah Bigiyef", Ölümünün 50. Yılında Musa Carullah Bigiyef, TDV Yayınları, Ankara 2002, s.123-128.
 
"Musa Carullah'ın Sünnet Anlayışı" Ölümünün 50. Yılında Musa Carullah Bigiyef, TDV Yayınları, Ankara 2002, s.97-100. 
 
ULUSAL YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER
 
"Sünnetin Kaynak Değerini Temellendirme Sorunu", (Kitapta Bölüm), İSAM, İstanbul 2006.
 
"Ahlâk ve Hadis", İslâm'ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu, TDV Yayınları, Ankara 2003.
 
"Hadis ve Semantik", Günümüzde Sünnetin Anlaşılması, Kur'an Araştırmaları Vakfı, KURAV Yayınları, Bursa 2005.
 
"Hadis İlmi ve İslâmi İlimler", Modern Dönemde Dini İlimlerin Temel Meseleleri Sempozyumu, İSAM, 16 Nisan 2005, İstanbul. (Yayım Aşamasında)
 
"Çağdaş Dünyada Kadın Problemleri ile İlgili Dini Tartışmalar", Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-I, 15-18 Mayıs 2002 İstanbul, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2004.
 
"Hz. Peygamber'i Örnek Almak ve Sünnete Tabi Olmanın Anlamı Üzerine", Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Üçüncü Bine Girerken İslâm Sempozyumu, Ankara 28-29 Nisan 2000.
 
"Eş Olarak Hz. Muhammed", Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998
 
"İnanç Özgürlüğü ve Misyonerlik", Türk Dünyasında Misyonerlik Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinin Ortaklaşa Düzenlediği Sempozyum, 15 Nisan 2005, Çanakkale.
 
 "Avrupa Birliği Sürecinde Sosyal Hayat ve Din", III. Din Şûrası, 20-24 Eylül 2004-Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005.  
 
"Şihabuddin Mercâni", İdil-Ural Türk Aydınları Sempozyumu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 01 Nisan 2000.
 
"İlim ve Devlet Adamı Olarak Bedruddin Aynî", Türk Tarih ve Kültüründe Gaziantep Sempozyumu, 24-25 Mayıs 1996. DİĞER HABERLER İÇİN RESME TIKLAYINIZMehmet Görmez, Yeniden Diyanet İşleri Başkanı

DİĞER HABERLER İÇİN RESME TIKLAYINIZ

Diyanet, Görmez'le Zirveye


DİĞER HABERLER İÇİN RESME TIKLAYINIZ 

Diyanet Reisi'nin Ustalık Dönemi 
 

DİĞER HABERLER İÇİN RESME TIKLAYINIZ  
Diyanet'in Mührü Mehmet Görmez'de Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
misafir 2015-11-11 08:47:10

Sayın başkanımız tillo da icazett almış diye biliyorum

Avatar
mazlum 2015-11-11 09:04:54

Sayın başkana bu 2.nci döneminde başarılar diliyoruz.Dileğimiz şu ,bu dönem adaletsizliklerin , torpillerin son bulduğu dönem olur.Bu kuruma hiç adalet uğramıyor,ama umudumuzu yitirmek istemiyoruz.Başkanın personelin arasına girip sorunlara el atmasını istiyoruz.Unutmasın ki yaptığı işte büyük sorumluluk var.Mağdur edilen hakkı yenen binlerce personelin vebalı başkanın boynundadır.Bu dünyanın birde birgün ahirette hesabı var.

Avatar
Imam 2015-11-11 09:45:12

Dinihaberler sesimizi duyurup destek olmaniz lazim,atamalarin acilmasini ve gorev yerimize gecmek istiyoruz.sesimizi duyurun lutfen..

Avatar
görevli 2015-11-11 09:55:21

sn. başkanımıza islam alemine hayırlı olsun şu yarım kalan rotasyon yeniden hayata geçirilmeli il ve ilçe merkez camilerinde çöreklenmiş unsurlar dağıtılmalı revizyona acil ihtiyaç var.

Avatar
VAİZ 2015-11-11 10:34:51

___ADMİNİN YORUMU___ BAŞKAN BEYE NASIL MESAJ YAZILIR ONU BİR ÖĞREN GEL... BURASI FETULLAHÇILARIN YERİ DEĞİL...

Avatar
Diyarbakırlı 2015-11-11 19:29:49

Sayın Başkanımızadan ricamiz medrese mezunu olan imamlari kuran kurslara alsınlar

Avatar
imam hatip 2015-11-11 20:06:24

o bitlis müftüsü daha yerindeyse ben de bir şey bilmiyorum PARELELİN önde gideni bi araştırın