2015 Yılı Hac Sağlık Personeli Müracaatları Başlıyor

Diyanet İşleri Bakanlığı 2015 yılı sağlık personeli Hac müracaatları hakkında duyuru yayımlandı.

2015 Yılı Hac Sağlık Personeli Müracaatları Başlıyor

Diyanet İşleri Bakanlığı 2015 yılı sağlık personeli Hac müracaatları hakkında duyuru yayımlandı.

16 Mart 2015 Pazartesi 20:29
2015 Yılı Hac Sağlık Personeli Müracaatları Başlıyor
2015 YILI HAC SAĞLIK EKİBİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 
A- Müracaatla İlgili Hususlar.
 
a) Müracaatlar; 18 - 27 Mart 2015 tarihleri arasında T. Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ve Akbank A.Ş. nezdinde bulunan bankalardan birisine, görevli sağlık personeli hac müracaatı için 16-TL’yi yatırdıktan sonra Başkanlık Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinde bulunan Ek–1 örneğe uygun formun, açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda doldurulup, fotoğraf ekle butonundan vesikalık fotoğrafını ekleyerek çıktısının alınmasını müteakip Kurum yetkilisine onaylatıldıktan sonra, kurumlarından alacakları tasdikli çalışma belgesi ile birlikte elden veya posta ile doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.
 
b) İlan edilen süre içerisinde usulüne uygun olarak yapılmayan, formu eksik dolduran, süresi içinde postaya verilmeyen, faksla yapılan, İnternetten başvurusunu yaptığı halde tasdikli müracaat dilekçesini Başkanlığa göndermeyenlerin, 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personel ile 01/08/2015 tarihi itibari ile Devlet hizmet yükümlülüğü devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek, ayrıca müracaatı kabul edilmeyen ve vazgeçenlerin yatırmış oldukları 16-TL iade edilmeyecektir,
 
c) Sağlık ekibinde görev almak isteyen personel, yurt dışında en az 50 gün süre kalabilecek ve haftanın her günü gerektiğinde 12 saat esasına göre çalışabilecek durumda olacaktır.

ç) Görevlendirmeler; aşağıda belirtilen unvanlar için, ihtiyaç nispetinde yapılacağından, söz konusu unvanların dışındaki unvanlar veya görevler için yapılacak müracaatlar, dikkate alınmayacaktır.

d) Usulüne ve şartlarına uygun olarak müracaatta bulunanlar (hekimler, diş hekimleri ve eczacılar hariç), önce test sınavına tabi tutulacaklar, test sınavı sonucunda puan sıralamasına göre oluşturulacak liste üzerinden ihtiyacın iki katı oranında çağrılacak personel ile müracaatta bulunup test sınavına tabi tutulmayan hekim, diş hekimi ve eczacılar sözlü sınav ve mülakata alınacaktır. İhtiyaç duyulması halinde sınav komisyonunca bu oran bazı branşlarda artırılabilecektir. Test, sözlü sınav ve mülakat uygulanacak merkezler Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.

e) Görevlendirmeler; testte katılan personelin test ve mülakatta aldıkları puanlarının ortalamaları, hekim, diş hekimi ve eczacıların ise mülakatta aldıkları puanlar dikkate alınarak puanlama sıralamasına göre oluşturulacak listeler üzerinden yapılacaktır.
 
f) Hekimler hariç, diğer unvanlarda daha önceki yıllarda hac organizasyonunda görevlendirilmiş olanlardan ihtiyaca göre en fazla %10 oranında sağlık personeli görevlendirilebilecektir.

g) Test ve mülakatta başarılı olanlardan; daha sonra istenecek olan bilgi ve belgeleri teminedemeyenler ve hac organizasyonunda verilecek görevi yapmasına mani herhangi bir durumu bulunanlar ile belirlenen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı / kaybettiği tespit edilenlerin görevlendirmeleri yapılmayacak, şayet yapılmışsa hangi aşamada olursa olsun iptal edilecektir. Ayrıca yanlış beyanda bulunduğu veya belgelerinde tahrifat olduğu anlaşılanlar hakkında kanuni işlemlerin yapılması için, kurumlarına bilgi verilecektir.

ğ) Sağlık personeli ile ilgili yapılan işlemler, test ve mülakat sonuçları, görevlendirmeler ve yurtdışına hareket tarihleri Başkanlığımız Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden ve ilgili personelin e-mail adreslerine mesaj gönderilmek suretiyle duyurulacak olup ayrıca adreslerine postayla tebligat yapılmayacaktır.
 
B- Müracaat Edeceklerde Aranılan Şartlar.
 
1 - Uzman Doktorlarda;
a) Resmi bir sağlık kurumunda, üniversite hastanelerinde (Vakıf ünv. dahil) veya Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında fiilen çalışıyor olmak,
 
b) 2014 Hac Organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
 
2- Pratisyen Doktor, Diş hekimi ve eczacılarda;
 
a) Resmi bir sağlık kurumunda, üniversite hastanelerinde (Vakıf ünv. dahil), kurum tabipliklerinde veya Sağlık Bakanlığı’ndan
ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında 01.04.2015 tarihi itibariyle en az 3 yıldır çalışıyor olmak,
 
b) 2013 ve 2014 Hac, 2013-2014 ve 2014-2015 Umre Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
c) 01/01/1960 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
 
3- Diyetisyenlerde;
 
a) Resmi bir sağlık kurumunda, üniversite hastanelerinde (Vakıf ünv. dahil), kurum tabipliklerinde veya Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış  özel sağlık kuruluşlarında 01.04.2015 tarihi itibariyle en az 5 yıldır çalışıyor olmak,

b) 2013 ve 2014 Hac, 2013-2014 ve 2014-2015 Umre Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
 
c) 01/01/1970 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
 
4 - Ebe, ebe-hemşire, hemşire, sağlık memuru (Çevre sağlığı mezunları hariç), ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik), laboratuvar, tıbbi cihaz tamir, röntgen, anestezi, ortez-protez ve diş teknisyen-teknikerleri, eczacı kalfası ve sterilizasyon teknisyeni olarak çalışanlarda;
 
a) Yataklı tedavi hizmeti veren resmi bir sağlık kurumunda veya 112 Acil Sağlık Hizmetleri
İstasyonu’nda, 01.04.2015 tarihi itibariyle, talepte bulundukları görev unvanında en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak
 
b) 2013 ve 2014 Hac, 2013-2014 ve 2014-2015 Umre Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
 
c) 01/01/1970 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
 
6 - Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlarda;
 
a) Yataklı tedavi hizmeti veren resmi bir sağlık kurumunda veya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda, 01.04.2015 tarihi itibariyle, talepte bulundukları görev unvanında en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
 
b) 2014 Yılı Hac Organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
 
c) 01/01/1970 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
 
C- Diğer Hususlar;
 
a) Başhekim, başhekim yardımcıları, başhemşire ve başhemşire yardımcıları hariç sağlık ekibinde; 12 dahiliye, 10 göğüs hastalıkları, 5 kardiyoloji, 3 anestezi, 12 acil uzmanı, 3 genel cerrahi, 3 ortopedi, 2 nöroloji, 3 fizik tedavi uzmanı, 4 psikiyatri, 2 üroloji, 2 cildiye, 3 göz, 4 KBB, 3 kadın doğum, 6 intaniye, 18 aile hekimi uzmanı, 4 radyoloji, 80 pratisyen doktor, 4 diş hekimi, 6 diyetisyen, 100 ebe,
ebe-hemşire veya hemşire, 35 sağlık memuru, 38 erkek 30 bayan olmak üzere toplam 68 hastabakıcı- hizmetli, 9 laboratuvar teknisyeni, 17 ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik), 7 eczacı, 10 eczacı kalfası, 8 tıbbi cihaz tamir teknisyeni, 5 anestezi teknisyeni, 9 röntgen teknisyeni, 3 ortez-protez teknisyeni, 4 diş teknisyen-teknikerleri ve 3 sterilizasyon teknisyeni görevlendirilmesi planlanmaktadır.
 
b) Görevlendirilmesi uygun görülen personelin, kurumlarından muvafakatleri istenilecektir.
 
c) Görevlendirilmesi yapılanlara; Başkanlıkça uygun görülecek hac malzemeleri verilecek, harcırahları ise; “Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar” ın 11. maddesinde belirlenen oranlarda ödenecektir.
 
d) Görevlendirme süresi; hizmetin durumuna göre ihtiyaç duyulan süre kadar olacaktır.
 
e) Görevlendirilmesi uygun görülenler; pasaportlarını kendileri çıkartarak, istenilecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte süresi içerisinde DİB Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
 
f) Suudi Arabistan’da, kendilerine verilen görevi yapmayan veya iş disiplinine riayet etmeyenlerin; hac görevini yapıp yapmadığına bakılmaksızın görevleri sona erdirilecek ve durumları ayrıca kurumlarına bildirilecektir.
 
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
YAZIŞMA ADRESİ
Diyanet İşleri Başkanlığı
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 147/A
Çankaya / ANKARA
 
MURACAT BİLGİLERİ SİSTEME GİRİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
1 MÜRACAATLA İLGİLİ HUSUSLARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
 
2 MÜRACAATLAR INTERNETTEN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR.
 
3 MÜRACAAT İÇİN İLGİLİ BANKALARA 16 TL’Yİ YATIRMADAN PROGRAMA/SİSTEME GİRİŞ YAPAMAZSINIZ.
 
4 FORM DİLEKÇEDEKİ TÜM ALANLARI AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA EKSİKSİZ DOLDURUNUZ.
 
5 DAHA ÖNCE HACCA GİTMİŞ İSENİZ YILLARINI ARALARINA (,) YAZARAK EKLEYİNİZ, HİÇ HACCA GİTMEMİŞ İSENİZ LUTFEN BOŞ BIRAKINI.
 
ÖRNEK :DOĞRU (2001,2010,2012) YANLIŞ ( 1) (YOK) (X) (-)
 
6 MÜRACAAT SIRASINDA T.C. NUMARANIZI ve CİLT NUMARANIZI YAZARAK GETİR TUŞUNA BASINIZ, EĞER ÖNCEKİ YILLARDAN MÜRACAATINIZ VARSA RESMİNİZ EKRANA GELECEKTİR, RESİM YOKSA VEYA RESİM SİZE AİT DEĞİLSE, RESİM EKLE YADA DEĞİŞTİR BUTONUNA BASARAK YENİ FOTOĞRAFINIZI EKLEYEBİLİR VEYA DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ.
 
7 FORM DİLEKÇEDEKİ TÜM ALANLARI AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA EKSİKSİZ VE DOĞRU OLARAK DOLDURUNUZ.
 
MÜLAKAT BÖLGESİ OLARAK,
 
Uzman hekimler, Dişhekimi ve Eczacılar;
 
Ankara veya İstanbul İlini,
 
Pratisyen (Aile hekimi), Diyetisyen ve diğer sağlık personeli ise;
 
Ankara, İstanbul, İzmir veya Erzurum ilini tercih edebileceklerdir.
 
Tercihinizi, müracaat sırasında form dilekçedeki tercih edilen mülakat merkezi bölümünden yapmanız gerekmektedir.
 
8 KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER – GELİŞMELER VE TEBLİGATLAR İNTERNET ORTAMINDA İLAN ŞEKLİNDE VE E-MAİL ADRESLERİNE MAİL OLARAK YAPILACAĞINDAN E-MAİL ADRESİNİZİ DOĞRU OLARAK YAZINIZ.
 
9 KAYIT İŞLEMİNİ EKSİKSİZ OLARAK YAPTIĞINIZDAN EMİNSENİZ KAYDET VE YAZDIR TUŞUNA
BASINIZ,
 
10 MÜRACAAT ŞARTINIZ TUTUYOR VE EKSİK BİLGİLERİNİZDE YOKSA SİZİ ÇIKTI EKRANINA YÖNLENDİRECEKTİR, SONRA ALACAĞINIZ RESİMLİ FORM DİLEKÇEYİ KURUMUNUZA TASDİK ETTİRİNİZ,
 
Ve Tastik ettirdiğiniz belgeyi zamanında Diyanet İşleri Başkanlığına ulaşmasını sağlayınız. ALDIĞINIZ ÇIKTININ FOTOĞRAFLI OLUP OLMADIĞINA DİKKAT EDİNİZ.
 
NOT: Zamanında (internetten) müracaatı yapmayan, dilekçeyi eksik dolduran, kurumunca tasdik edilmeyen form dilekçe, zamanında Başkanlığa ulaşmayan ve müracaat ettiği halde formu Başkanlığa göndermeyenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır.
 
İSTENİLEN BELGELER
 
1 Kurumu tarafından tasdiklenmiş fotoğraflı form/müracaat dilekçe,
 
2 Eğer müracaatınızı yaparken form dilekçeye program üzerinden resim ekleyemediyseniz Test ve / veya mülakat için hazırlanacak sınav giriş belgesi için, arkasında adı, soyadı, görevi ve T.C. nosu yazılı bir adet fotoğraf,
 
3 Doktor, Dişhekimi ve Eczacılar hariç, müracaat eden sağlık personelinin Kurumlarından alacakları TASDİKLİ ÇALIŞMA BELGESİ ni form dilekçeyle birlikte Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir.
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.