2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası Talimatı

Diyanet İşleri Başkanlığı "2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası Talimatı'nı" yayımladı. İşte Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in imzasını taşıyan o genelge talimatı

2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası Talimatı

Diyanet İşleri Başkanlığı "2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası Talimatı'nı" yayımladı. İşte Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in imzasını taşıyan o genelge talimatı

03 Mart 2016 Perşembe 10:21
2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası Talimatı
DiNİHABERLER.COM / öZEL iÇERiK


2016 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI GENEL TALİMATI


Diyanet İşleri Başkanlığı, öteden beri Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, bu konuda toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu çerçevede 2016 yılı Kutlu Doğum Haftasında "Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet-Gelin Birlik Olalım" konusunun ele alınması karara bağlanmıştır. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde, söz konusu tema bütün yönleriyle işlenecektir.

Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin, ilgi Yönetmelik ve Genelge hükümleri ile ekteki "2016 yılı Kutlu Doğum Haftası Talimatı" nda yer alan hedef, ilkeler ve dikkat edilecek hususlar doğrultusunda, işbirliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde gerçekleştirilmesini önemle rica ederim


A. Konunun Gerekçesi:

Bütün Peygamberler insanları bir olan Allah’a imana, tevhide davet etmişlerdir. Tevhid, inanç ve ibadetlerle Allah ile insan arasında bir bağ kurarken, müminler arasında vahdet bağı oluşturarak kardeşliği, birlikte yaşama hukukunu tanzim etmiştir. Bu itibarla; tevhid inancı ve bu inancın etrafında oluşan vahdet anlayışı, geçmişten günümüze İslam toplumunun birlik ve beraberliğini sağlayan en önemli unsurların başında yer almıştır. Ancak öteden beri bu inancı ve anlayışı zedelemeye yönelik teşebbüsler de olagelmiştir. Günümüzde mezhep, meşrep, etnik farklılıkların kimilerince bir çatışma vesilesi olarak görülmesi ya da böyle bir anlayışın bazı çevrelerce körüklenmesi bu teşebbüslerin bir tezahürü olarak zikredilebilir. Bu durumun sebep olduğu çatışma ve kaos ortamı, İslam coğrafyasının önemli bir kısmını kuşatmış ve uluslararası ölçekte bir trajediye dönüşmüştür. Bununla birlikte son zamanlarda ülkemizde de terör, hiçbir insani ve ahlaki değer tanımaksızın, hiçbir ayrım gözetmeksizin masum insanlarımızın canlarına kastetmektedir. Terör ve şiddet, asırlardır barış, selam ve eman yurdu olan bu topraklarda “biz” anlayışı içerisinde kardeşçe yaşayan milletimizin birlik ve beraberliğini hedef almakta, güven ve huzuruna yönelik ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Bu itibarla ülkemizde ve bölgemizde kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yeniden tesisi ve pekiştirilmesi amacıyla gösterilecek her çabanın büyük bir değeri olacağı açıktır.

Başkanlığımız, öteden beri Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda, yukarıda zikredilen gerekçelerle 2016 yılı Kutlu Doğum Haftası’nda “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet-Gelin Birlik Olalım” konusunun ele alınması kararlaştırılmıştır.

Hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle Hz. Peygamberin örnekliği çerçevesinde tevhid ve vahdet bilincine dikkat çekilecek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının canlı tutulmasına katkı sağlanacaktır.

B. Hedefler:

1. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle, Peygamberimizi daha iyi tanımak/tanıtmak, anlamak/anlatmak, onun sevgisini canlı tutmak,

2. Peygamberimizin tevhid ve vahdete verdiği değer ve önemi bütün boyutlarıyla gündeme taşımak,

3. Tevhid ve Vahdet konusunda fert ve toplum hayatında daha fazla duyarlılık ve bilinç oluşmasına katkı sağlamak,

4. Fert ve toplum hayatında tevhid inancını ve vahdet anlayışını zedeleyen unsurlara dikkat çekmek,

5. Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik dini duyarlılık ve birlikteliğimizi canlı tutacak çalışmalar yapmak,

6. Vaaz, hutbe, TV ve radyo programları, panel ve konferanslar aracılığıyla tema çerçevesinde topluma sahih dini bilgi sunmaya yönelik çalışmalar yapmak, Kutlamaların hedefleri olarak belirlenmiştir.

C. İlkeler ve Dikkat edilecek Hususlar:

1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Başkanlığımız “Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliği” ve ilgili genelge/talimatlar doğrultusunda planlanacak ve uygulanacaktır. Ancak Başbakanlık Makamından alınan onaya istinaden Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri bu yıl 09 Nisan 2016 tarihinde başlayıp 20 Nisan 2016 tarihinde sona erecektir. Planlamalar yapılırken bu tarihlere riayet edilecektir.

2.Anılan yönetmeliğe uygun olarak yurt içinde mülki amirin onayı ile il/ilçe müftüsünün başkanlığında; yurt dışında misyon şefinin onayı ile din hizmetleri müşaviri/ataşesi/koordinatörünün başkanlığında Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini planlamak, yürütmek, konferans/panel konuşmacılarını belirlemek ve takip etmek amacıyla “Kutlu Doğum Komisyonu” kurulacaktır.

3. Etkinliklere katkı/destek ve geniş katılım sağlamak amacıyla il/ilçe müftüsünün başkanlığında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden müteşekkil Kutlu Doğum Platformuoluşturulacaktır. İhtiyaç duyulması halinde yurt dışında da din hizmetleri müşaviri/ataşesi/koordinatörünün başkanlığında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden müteşekkil “Kutlu Doğum Platformu” oluşturulacaktır. 4. Kutlama programları planlanırken:

a) Etkinliklerin yoksul, engelli, kimsesiz, yaşlı, mahkûm, hasta, yetim, sokak çocukları ve şehit yakınları gibi ilgiye muhtaç kesimleri de kapsayacak şekilde toplumun tamamını kuşatıcı nitelikte olmasına dikkat edilecektir. Bu bağlamda söz konusu kesimlerin korunması, gözetilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir.

b) Etkinliklerde istismar, polemik ve siyasi malzeme konusu yapılabilecek hususlardan özellikle kaçınılacaktır.

c) Etkinliklerde israfa meydan verilmeyecek, programların usandırıcı olmamasına özen gösterilecek ve Kutlu Doğum Haftası mehabetine gölge düşürecek her türlü faaliyetten uzak kalınacaktır.

5. Etkinlikler il/ilçe müftülükleri, din hizmetleri müşavirlik/ataşelik/koordinatörlüklerince Ek:1’de yer alan faaliyetler arasından planlanacaktır.

6. Planlanan faaliyetler, “Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS)” programının “Kutlu Doğum Haftası” bölümüne 01- 25 Mart 2016 tarihleri arasında girilecektir.

7. Faaliyetler hazırlanan plana uygun olarak icra edilecek, plan dışı faaliyet düzenlenmeyecek ve din görevlilerinin müftülük, müşavirlik/ataşelik/koordinatörlüklerin bilgisi dışında müstakil olarak faaliyet yapmasına müsaade edilmeyecektir.

8. Faaliyetlerin il ve ilçe merkezleri ile sınırlı tutulmamasına ve imkânlar ölçüsünde belde, köy ve mahallelerde de gerçekleştirilmesine özen gösterilecektir.

9. İlk, orta ve lise öğrencileri ile Kur’an kursu öğrencileri arasında düzenlenecek kompozisyon, şiir ve makale yazma yarışmaları milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içerisinde mülki amirin onayı ile gerçekleştirilecektir.

10. Kutlu Doğum Haftası’nda planlanacak konferans ve paneller ile konuşmacılar hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır;

a) Konuşmacılar; komisyon tarafından Başkanlık merkez personeli, müftü, müftü yardımcısı, vaiz, eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, şube müdürü; konferans ve panel konusunda liyakat sahibi diğer personel ile akademisyen, meslek dersleri öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri arasından belirlenecektir.

b) Konuşmacılar Kutlu Doğum Haftası teması, kutlamalarda dikkat edilecek ilke ve esaslar ile hitap edecekleri hedef kitle hakkında yeterince bilgilendirilecektir.

c) Konuşmaların; belirlenen tema çerçevesinde, hedef kitlenin seviyesine uygun, kuşatıcı bir üslupla yapılması, Hz. Peygamberin örnekliğini ön plana çıkaran, duygulandırıcı ve bilgilendirici mahiyette olması sağlanacaktır.

d) Konuşmaların ders veya akademik sunuma dönüştürülmemesi ve konuşmalarda güncel polemik ve tartışmalara yer verilmemesi hususunda özen gösterilecektir.

e) Takdim ve protokol konuşmalarının kısa ve sade olması, konuşma ve konferanslarda hedef kitlenin ihtiyaç duymadığı veya ilgisini çekmeyen ilmi tartışmalara girilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

f) Konferans ve paneller halkın daha fazla katılabileceği gün ve vakitler dikkate alınarak planlanacaktır.

g) İl ve ilçe müftülükleri Başkanlığımız merkez personelinden konuşmacı taleplerini (ilçe müftülükleri il müftülüğü kanalıyla) en geç 21 Mart 2016 tarihine kadar Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir, il ve ilçe müftülükleri arası konuşmacı talepleri ise (ilçe müftülükleri il müftülüğü kanalıyla) görevli talep edilen il müftülüğüne bildirilecektir.

h) Başkanlığımız öncülüğünde program düzenlenecek illerde, ilçe müftülükleri aynı gün herhangi bir etkinlik planlanmayacaklardır.

11. Etkinliklerde hafta münasebetiyle Başkanlığımızca hazırlanacak kitapçık ile Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasından müftülüklerce seçilecek eserlerin dağıtılması, bunların dışında her hangi bir yayının bastırılmaması ve dağıtılmamasına özellikle dikkat edilecektir.

12. Başta Hz. Peygamber (s.a.s) olmak üzere bütün peygamberlerin, şehit ve gazilerin, ilim ehlinden, hayır sahiplerinden vefat edenlerin ruhlarına bağışlanmak üzere hatim okutulacak, ayrıca “Kur’an Ziyafeti” programları düzenlenecektir.

13. Billboard ve raket afişleri müftülüklerce ücreti mukabilinde TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğünden temin edilecektir.

14. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Başkanlığımızca hazırlanan afişlerin cami, Kur’an kursu, eğitim merkezi, müftülük hizmet binası, toplu taşıma araçları ile alış veriş merkezleri gibi yerlere asılması sağlanacaktır.

15. Taşra ve yurt dışında düzenlenecek konferans ve paneller “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet-Gelin Birlik Olalım” konusunu merkeze alacak şekilde Ek:2’de yer alan mevzular arasından belirlenerek planlanacaktır.

16. Hafta münasebetiyle müftülüklerimiz tarafından görev mahallerinde bulunan üniversite ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yetkilileri ile işbirliği içerisinde öğrencilere yönelik üniversite kampüslerinde ve yurtlarda konferans veya paneller tertip edilecektir.

17. Öğrencilere yönelik düzenlenecek yarışma türü ve konuları Ek:3’de gösterildiği şekilde belirlenecek, yarışmalar sonucunda dereceye girenlere mahallince ödüller verilecektir.

18. İl/ilçe müftülükleri, din hizmetleri müşavirlik/ataşelik/koordinatörlüklerince gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin veriler en geç 13 Mayıs 2016 tarihine kadar “Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS)” programının “Kutlu Doğum Haftası menüsüne girilecektir. (DİBBYS) Kutlu Doğum Haftası menüsüne 20 Mayıs 2016 tarihinden sonra veri kaydı yapılamayacaktır.)

19. İl/ilçe müftülüklerinin web sitesinden Başkanlığımızca hazırlanacak Kutlu Doğum Haftası web sitesine link verilmesi sağlanacaktır.

20. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için mali kaynak ve ödemeler, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi ve şubeleri tarafından karşılanacaktır.

D. Başkanlık Merkez Birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler:

D. Başkanlık Merkez Birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler:1. Tanıtım, açılış ve etkinliklerde kullanılacak her türlü afiş, broşür, davetiye, kokart, stiker, dosya vb. materyalin hazırlanması, basılması, dağıtılması ve web sayfasında yayınlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Strateji Geliştirme Bşk. ve TDV Gn. Md.),2. 09 Nisan 2016 Cumartesi günü Ankara’ da yapılacak Kutlu Doğum Haftası resmi açılış programına ait iş ve işlemlerin yürütülmesi , (Din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn., Md., Ankara Müftülüğü),3. “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet-Gelin Birlik Olalım” temalı bir sinevizyon yaptırılması, 25 Mart 2016 tarihine kadar taşra ve yurt dışı teşkilatımıza gönderilmesi, Başkanlık ve TDV web sayfasında yayınlanması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Strateji Geliştirme Bşk. ve TDV Gn. Md.),4. Kutlu Doğum Haftası ve etkinliklerinin tanıtımı amacıyla Diyanet Televizyonunda program yapılması (Din Hizmetleri Gn. Md. ve Dini Yayınlar Gn. Md.),5. Etkinliklerde vatandaşlara dağıtılmak üzere “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet-Gelin Birlik Olalım” konulu bir kitapçık bastırılması ve imkânlar ölçüsünde ücretsiz olarak müftülüklere gönderilmesi (Dini Yayınlar Gn. Md.),6. Diyanet Aylık Dergi Nisan sayısının Kutlu Doğum temasına uygun olarak yayınlanması (Dini Yayınlar Gn. Md.),7. Resmi açılış merasimi, sempozyum ve Başkanlığımız öncülüğünde taşrada belirlenen illerde gerçekleştirilecek etkinliklerin kamera kaydının alınması ve açılış merasiminin canlı olarak yayınlanması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. Md. ve TDV Gn. Md.),8. 08 Nisan 2016 Cuma günü Hacı Bayram Camii avlusunda 5.000 kişilik Kutlu Doğum aşı ikram edilmesi (TDV Gn. Md.),9. Tasarımları yaptırılan afiş, sticker, kokart vb. materyalin en geç 01 Nisan 2016 tarihine kadar TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğünce basılması/bastırılması, billboard ve raket afiş ücretlerinin müftülüklerce, normal afiş sticker ve kokart ücretlerinin Türkiye Diyanet Vakfınca ödenmesi, il ve ilçe müftülüklerinin talep ettikleri materyalin ayrı ayrı paketlenerek en geç 04 Nisan 2016 tarihine kadar anılan müdürlükçe il müftülüklerine ulaştırılması, (Din Hizmetleri Gn. Md. ve TDV Gn. Md.),10. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Balkanlar, Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri ile soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı diğer ülkelere konferans vermek üzere imkanlar nispetinde konuşmacılar gönderilmesi, konuşmacıların Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek “Başkanlık Oluru” na bağlanması; (Din Hizmetleri Gn. Md., Dış İlişkiler Gn. Md.),11. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Balkanlar, Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri ile soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı ülkelerde bulunan din hizmetleri müşavirlik/ataşelik/ koordinatörlüklerince istenen yardım taleplerinin, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetince alınacak karar doğrultusunda, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dış İlişkiler Gn. Md. ve TDV Gn. Md.),12. İl ve ilçelerde düzenlenecek etkinliklerin, konferans ve panellere katılacak konuşmacı ve sunucuların iaşe, ibate ve ulaşım giderlerinin karşılanması ile bunlara ödenecek ücrete ilişkin Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’nce karar alınarak ilgili şubelere gönderilmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md. ve TDV Gn. Md.),13. Başkanlık tarafından açılış programları düzenlenecek illerde ihtiyaç duyulması halinde bu programlara maddi destek sağlanması, (Din Hizmetleri Gn. Md. ve TDV Gn. Md.),14. İhtiyaç ve talep doğrultusunda Başkanlığımız Türk Tasavvuf Musikisi Korosu’nun ilgili illerde konser vermesi, konserlerin kaydedilmesi ve arşivlenmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. Md. ve TDV Gn. Md.),15. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Başkanlıkça yapılacak olan basın toplantısı ve açılacak sergilerin giderlerinin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfınca ödenmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md. ve TDV Gn. Md.),16. Açılış programı ve Başkanlığımız öncülüğünde gerçekleştirilecek programlarda Kur’an-ı Kerim, kaside ve ilahi okumak üzere Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce görevlendirileceklerin ulaşım, iaşe ve ibatelerinin Türkiye Diyanet Vakfınca karşılanması, (Din Hizmetleri Gn. Md. ve TDV)Uygun görülmüştür..Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MEHMET CETINDERE 2016-03-21 19:43:44

nezaman cikiyor sinevizyon