300 Erkek Kur'an Kursu Öğreticisi Alım Müracaatları Başladı

2014 Yılı Başkanlık Personelinden Kur'an Kursu Öğreticiliği Kadrolarına Geçmek İsteyenler İçin Giriş Sınav Duyurusu

300 Erkek Kur'an Kursu Öğreticisi Alım Müracaatları Başladı

2014 Yılı Başkanlık Personelinden Kur'an Kursu Öğreticiliği Kadrolarına Geçmek İsteyenler İçin Giriş Sınav Duyurusu

04 Ağustos 2014 Pazartesi 13:33
300 Erkek Kur'an Kursu Öğreticisi Alım Müracaatları Başladı
Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum içi personelinden başka unvanlarda çalışmakta olup Kur\'an kursu öğreticisi kadrolarına geçmek isteyen erkek adaylar için müracaatlar başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre;
 
Başkanlığımız personelinden diğer unvanlarda çalışmakta olup Kur\'an kursu öğreticisi kadrolarına geçmek isteyenler için Başkanlığımızca sözlü giriş sınavı ve sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.
 
I- Naklen Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan, Kadro Derecesi ve Sayısına Göre Dağılımı
 
MÜNHAL KADROLARIN
SINIFI UNVANI KADRO DERECESİ KADRO SAYISI
DHS Kur'an Kursu Öğreticisi 1-12 300
 
II- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar
 
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 
2.    Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 
3.    Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
 
4.    Halen Kur’an kursu öğreticisi kadrosunda çalışmıyor olmak veya daha önce bu kadroda görev yapmamış olmak,
 
5.    Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
 
6.    Hafız olmak,
 
7.    Geçerlilik süresi dolmamış Kur’an kursu öğreticisi yeterliğine sahip olmak (2012 ve 2013 yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmak),
 
8.    Başkanlığımızca 2012, 2013 veya 2014 yıllarında yapılan MBSTS puanına sahip olmak,
 
9.    Sınav ve atama işlemlerinde; adayın en yüksek puan aldığı MBSTS sonucu, 2012 ve 2013 yıllarında yapılan MBSTS sonuçlarında nakil puanı esas alınacaktır.
 
10. İmam Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
 
11. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
 
III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar
 
a)   Başvuru İşlemleri
 
1.    Başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 04/08/2014 (saat 08:00)- 18/08/2014 (saat 16:30) tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.
 
* Ayrıca Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir.
 
* Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir
 
2.    Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.
 
3.    Başvuru kayıt işleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.
 
4.    Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 18/08/2014 (saat: 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
5.    Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 
b)   Sınav İşlemleri
 
1.    MBSTS puan sırasına göre belirtilen unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 
2.    MBSTS puan sırasına göre sözlü sınava çağrılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 
3.    Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adayların sınav yeri ve tarihi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.
4.    Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 
5.    Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
6.    Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınması şarttır.
 
7.    Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 
8.    Adaylar, sınav giriş belgesi alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işlemlerini https://ikys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden kendi hesapları aracılığı ile gerçekleştireceklerdir.
 
c)   Atama İşlemleri
 
1.    Atamalar, sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.
 
2.    Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
 
3.    İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan atama yapılabilecektir.
 
4.    Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması halinde MBSTS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de aynı olması halinde, doğum tarihi önce olana atamada öncelik verilecektir.
 
d)   Diğer Hususlar
 
1.    Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
2.    Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
3.    Sınav ve atama sürecinde Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4.    Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında e-başvuru ekranında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
5.    Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
6.    Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.
7.    Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 
IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler
 
1.    T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
2.    İmam Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olduğunu gösterir belge (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3.    Hafızlık Belgesi,
4.    Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
 
NOT:
 
1-  Adayların başvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştiren personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 
2-   Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
 
V- Sınav Konuları
 
Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık giriş sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.
 
1.   Kur’an-ı Kerim (70 puan),
2.   Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
3.   Hitabet ve etik ilkeleri (10 puan).
 
VI- İletişim
Yazışma Adresi:
 
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon :
(0312) 295 70 00
Elektronik posta:
persis@diyanet.gov.tr
 
D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Çakır Hoca 2014-08-04 13:50:32

Şartı tutan kaç kişi var acaba bu hafızlıktan dolayı çok kişi ters köşe oldu merak ediyorum 300 kişi çıkacak mı?

Avatar
ne alaka 2014-08-04 14:16:12

siz cocuklara kuan mi ogreteceksiniz hafiz mi edeceksiniz... hafizlik sarti bu konuda gereksizdir. ve hafiz olmayan adaylara da haksizliktir. bu ahafizlik sartini kaldirmak gerekir. hafizlik uc bes aylik Is degil ki... olsaydi oyle onuda yapardik... gercekten haksizlik bu...

Avatar
dertli 2014-08-04 14:48:13

geçen sene 73 ,50 puandan aşağıya inmedi 1 punla mülakata gidememiştik 900 tane hafız çıkarmı derseniz fazlasıyla çıkar kanaatim ama puanı yüksek olupta mülakata çağrıldığı halde yerim rahat deyip başkalarının hakkını gasp edenler aynı şeyi yapmazlarsa iyii olur geçen sene mülakata çağrılıp gitmeyen 160 küsür kişinin olduğunu söylemişlerdi hadi hayırlısı

Avatar
şakir aktaş 2014-08-04 15:22:48

dört yıllık ilahiyat mezunu, üstelik tashihi huruf kursunu da bitirmiş bir kişi müracaat edemiyor, ama bir imam hatip mezunu sadece hafızlık belgesi var diye müracaat edebiliyor bu nasıl bir sistem nasıl bir adalet yahu. eminim diyanet bu yanlış uygulamanın farkına varacaktır ve bu hafızlık şartını kaldıracaktır. vesselam

Avatar
yahya birge 2014-08-04 15:53:59

tashihi huruf kursunu bitirmiş ve kuran kursu hocalığını başarıyla layıkıyla yapabilecek kapasitede çok değerli imam arkadaşlarımızın bu anlamsız hafızlık şartına takılmaları gerçekten diyanet adına çok talihsiz ve üzücü oldu. inşallah bir an evvel bu hatadan dünülecektir.

Avatar
baran 2014-08-04 16:19:28

mrb arkadaşlar.istenen şartları taşıyan arkadaşlarımızın sayısı çok mudur acaba? sınava çağırılmak için mtsts puanının en az ne kadar olması gerekiyor? bu konudaki tahminlerinizi ileirseniz çok makbule geçer. şimdiden teşekkürler...

Avatar
D.i.B Tebrik ediyorum 2014-08-04 18:39:37

Diger eğitimlerde olduğu gibi kur'an egitiminde de hocanin talebeden daha bilgili olmasi gerekir hafiz olmayan hocanin hafiz yetistiremeyecegi gibi hafizlik sinifindaki talebelerden de daha dogru kuran okuyamayacagi aciktir

Avatar
tillolum 2014-08-04 19:28:10

dogu ve güneydogudaki cogunluğu medrese olan kursların zaten hafız sınıfı var hafız hocasıda bize müderris lazım bize tedrisat verebilcecek kardesler lazım.bu mekanları insa etmiş nice sıkıntı cekip iaşe bedellerine kadar her türlü eziyeti sadece Allah rızasını kazanmak ıcın hizmet edenlere şartlar şurutlar konuluyor ki zaten bu müderiisler ve hoca kardesler gecici görevlendirilmis arkadaslar.yani diyanet ilme değil hafızlıga önem veriyor.ne garip ezbere evet iceriği anlamaya hayır.bu düsünce kime hizmet ediyor.bu diyanet yönetimin acilen diskalife edilmesi lazım.koca diyanet bir cemaat kadar hizmet edemiyor.tek nedeni hizmet aşıklarını tesbit edip gereken noktaya taşıyamaması...rabbim hakketsin..hepsinin imanlarından davacıyız..editor buda davamızın karsılıgındaki mevlamızdan olan istektir.anladın yanılmıyorsam