Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları ve Şartname

DİYANET HABER- 2016 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları ve Şartname

DİYANET HABER- 2016 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

17 Şubat 2016 Çarşamba 09:57
Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları ve Şartname
DİNİHABERLER.COM / ÖZEL İÇERİK

2016 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

Başkanlığımız Taşra teşkilatında görevli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında görev yapan erkek personel arasında Hafızlık, Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma, Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu; Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan kadın personel arasında Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmaları düzenlenmektedir.

1. AMAÇ:

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde personelimizin yeteneklerini geliştirmek, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, kişisel gelişimlerinin ve kendilerini yetiştirmelerinin devamlılığını ve mesleklerini cesaretle yapacak şekilde kendilerine güven duymalarını sağlamaktır.

2. YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

Erkek Görevliler: Hafızlık, Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma, Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan erkek personel,

Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl ve sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan kadın personel katılabilecektir.

3. MÜRACAAT:

Şartları uygun olan personelimiz, 01–31 Mart 2016 tarihleri arasında bağlı bulundukları müftülüklere müracaat edebileceklerdir. Eğitim merkezlerindeki kısa süreli kursiyerlerin müracaatları eğitim merkezi müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecektir. İhtisas ve kıraat bölümü kursiyerlerinin müracaatları ise ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce alınacaktır.

Yarışmalara katılma şartlarını taşıyan personel, bu şartnamede belirtilen yarışmalardan kendisinin belirleyeceği bir dalda yarışmaya müracaat edebilecek, aynı yıl içerisinde birden fazla yarışmaya müracaatı kabul edilmeyecektir.

Erkek Görevliler: Hafızlık, Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma, Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu (Hutbe Okuma) Yarışmalarının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin, Kadın Görevliler:

Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmalarının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir.

4. UYGULAMA:

1) Hafızlık yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-seda ve tecvit üzerinden yapılacaktır.

2) Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca güzel okuma (eda), tecvit, terennüm (makam) ve güzel ses üzerinden yapılacaktır.

3) Ezanı Güzel Okuma yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca fonetik/diksiyon/tecvit, güzel okuma (eda), makam ve güzel ses üzerinden yapılacaktır.

4) Etkili Hutbe Sunumu yarışmasında değerlendirme; metni doğru okuma, fonetik/diksiyon (ses tonu, vurgu), beden dili (jest, mimik), dinleyenleri etkileme ve göz teması ile minber kullanımı ve kendine güven kriterleri üzerinden yapılacaktır. Yarışmada Ek-13’te sunulan Arapça hutbe metni esas alınacaktır.
İl/ilçe/bölge ve final yarışmalarında okunacak hutbeler Ek-14’te gönderilen hutbeler arasından yarışmacı sayısınca seçici kurul tarafından belirlenecektir. Belirlenen hutbelerin her birinden altışar nüsha hazırlanarak zarflanacak ve zarflar numaralandırılacaktır. Yarışma sırasında kura ile belirlenen sıra numarası aynı zamanda yarışmacının okuyacağı hutbeyi belirleyen zarf numarası olarak kabul edilecektir. Zarftan çıkan nüshalar yarışmacı ve seçici kurul üyelerine sırası geldiğinde verilecektir. 

5) Erkek Görevliler: Hafızlık, Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma, Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarına, il ve ilçe bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır. İl ve ilçe birincileri belirlenecek, bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.

6) Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmalarına, il bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır. İlçelerden müracaat edenler ildeki yarışmaya katılacaktır. İl birincileri böylece belirlenecektir. Büyükşehir statüsünde olan illerin yalnızca metropol ilçelerindedinihaberler.com İlçe Seçici Kurulu oluşturulabilecek ve ilçe birincileri, bağlı oldukları il müftülüklerine bildirilecektir. Büyükşehirlerde metropol ilçe birincileri ile diğer ilçelerden müracaat edenler arasından il birincisi belirlenecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi tespit edilecektir.

7) İhtisas ve Kıraat Bölümü Kursiyerleri:
Birden fazla müracaat olması halinde ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce belirlenecek seçici kurul marifetiyle bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yarışma yapılacak, yarışmada birinci olan kursiyerin ismi il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılması temin edilmek üzere il müftülüğüne bildirilecektir.

8) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki yarışmalar halkın huzurunda ve daha çok katılımın sağlanması amacıyla cami içinde veya cami dışında uygun salonlarda yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati çeşitli yollarla vatandaşlarımıza duyurulacaktır. 9) Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler tercih edilecektir.

10) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarına izleyici olarak özellikle din görevlilerinin tamamının katılımları sağlanacaktır.

5. SEÇİCİ KURULLAR:

5.1- Erkek Görevliler: Hafızlık, Kur’an-ı Kerimi ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları;

1) İl ve İlçe Seçici Kurulları:

İl merkezlerinde ve görevli sayısı 30’dan fazla olan ilçe merkezlerinde; il veya ilçe müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin kayyım unvanlarındaki toplam görevli sayısı 30’dan az olan ilçe merkezlerinde seçici kurul oluşturulmaz ve bu ilçelerde yarışmalara katılmaya istekli olanlar il merkezindeki/metropol ilçedeki yarışmaya katılırlar.

İlçede bir dalda gerçekleştirilen yarışmaya sadece bir personelin müracaat etmesi durumunda seçici kurul oluşturulmaz. Bu personel il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılmak üzere ile bildirilir.

2) İl Seçici Kurulları:

İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir hafız ve bir rehber öğreticiden (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

3) Bölge Seçici Kurulları:

Yarışmanın yapılacağı ilin müftüsünün başkanlığında; bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni ve aşere – takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

5.2- Erkek Görevliler: Etkili Hutbe Sunumu Yarışması;

1) İl ve İlçe Seçici Kurulları:

İl ve ilçe merkezlerinde; il veya ilçe müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

İlçede yarışmaya sadece bir personelin müracaat etmesi durumunda seçici kurul oluşturulmaz. Bu personel il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılmak üzere ile bildirilir.

2) İl Seçici Kurulları:

İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

3) Bölge Seçici Kurulları:

Yarışmanın yapılacağı ilin müftüsünün başkanlığında; bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

5.3- Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmaları;

1) İl Seçici Kurulları:

İl merkezlerinde il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, din hizmetleri uzmanı, aşere - takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) ve bir rehber öğretici olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kurul, varsa ikisi veya üçü kadın personel arasından seçilir.

2) Metropol İlçe Seçici Kurulları:

İlçe merkezlerinde ilçe müftüsünün başkanlığında, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden bir kişi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, din hizmetleri uzmanı, aşere - takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) ve bir rehber öğretici olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kurul, varsa ikisi veya üçü kadın personel arasından seçilir.

3) Bölge Seçici Kurulları:

Yarışmanın yapılacağı il’in müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, baş/uzman/vaizlerden bir kişi, din hizmetleri uzmanı ve aşere–takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kurul, varsa ikisi veya üçü kadın personel arasından seçilir.

5.4- Eğitim Merkezi Seçici Kurulları:

Eğitim merkezlerinde; müdürün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

5.5- Yüksek Seçici Kurul:
Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecektir.

5.6- Seçici Kurullar İle İlgili Diğer Hususlar:
1) Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmaları seçici kurullarında hafız olanlar tercih edilecek, bulunmaması halinde diğer görevlilerden oluşturulacaktır.

2) Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları seçici kurullarında Dini Musiki Hizmet İçi Eğitim Kurslarından geçmiş öğretmenler, müftüler ve hafızlar tercih edilecektir. Bu özelliklere sahip görevli bulunmaması halinde söz konusu kurullar Dini Musiki’ye yatkın, bu alanda birikimi ve çalışması olan diğer görevlilerden oluşturulacaktır.

3) Etkili Hutbe Sunumu Yarışmaları seçici kurullarında dini hitabet ve diksiyon eğitimi almış olanlar tercih edilecektir. Bu özelliklere sahip görevli bulunmaması halinde söz konusu kurullar diğer görevlilerden oluşturulacaktır.

4) Her yarışma için ayrı bir seçici kurul oluşturulacaktır. Yeterli sayıda görevli bulunmaması halinde, bir görevliye birden fazla seçici kurulda görev verilebilecektir. Kur’an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma yarışmasını tek seçici kurul yapabilecektir.

6. DEĞERLENDİRME ESASLARI:

1. Hafızlık Yarışmasında İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:

1) GENEL İLKELER:

1. Yarışma sırası kura ile belirlenecektir.

2. Her adaya üç soru sorulacaktır.

3. Önceden hazırlanan sorular kura ile belirlenecektir.

2) SORULAR:

1- Birinci soru sayfa başından sayfa sonuna kadar olacak (soru 1.-10. cüzlerden sorulacak), 2- İkinci soru sayfa geçişli olacak (sayfa sonundan diğer sayfaya geçebilecek ve soru 11.- 20. cüzlerden sorulacak),

3- Üçüncü soru sure geçişli olacak (soru 21.-30. cüzlerden sorulacak),

4- Yarışmacıya her soru için beşer dakikalık süre tanınacaktır.

3) OKUYUŞ TARZI:

1. Okuyuşlarda aday tedvir veya tahkik usullerinden birini seçebilecektir. 2. Aday hadr usulüyle okumak istiyorsa müsaade edilecek ancak puan kırılacaktır. 4) NOT BAREMİ: 1. Hıfzda her soru 20 puandır (20x3=60).

2. Tecvid ve meharici huruf 25 puandır.

3. Eda-Seda 15 puandır.

5) DEĞERLENDİRME:

1. Aday takılır veya müşabehata kaçarsa geriden almasına iki defa imkân verilecektir. Birinci tekrarda okuyabilirse bir puan, ikinci tekrarda okuyabilirse iki puan düşülecektir.

2. Aday takılır ve kurul tarafından hatırlatma yapılınca devam edebilirse beş puan düşülecektir.

3. Aday takılır, hatırlatmaya rağmen devam edemezse o soruyu okuyamamış sayılacak ve bu soruya puan verilmeyecektir.

4. Hadr usulünde okursa her sorudan beş puan düşülecektir.


6) TECVİT:


1. Medd-i tabii, idğam mea’l-ğunne gibi her tecvit konusu ihlalinde yarım puan düşülecektir.

2. Her meharic-i huruf hatasından bir puan düşülecektir.

3. Her hareke hatasından bir puan düşülecektir.

7) EDA-SEDA:

Puanlamada okuyucunun eda ve sedası yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

2. Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:

1) GENEL İLKELER:

1. Sorular önceden eşit uzunlukta hazırlanacak ve bir sayfadan fazla olmayacaktır.

2. Yarışma sırası ve sorusu kura ile belirlenecek ve 10 dakikalık hazırlık süresi tanınacaktır.

3. Yarışmacıların yarışma okuyuşu 10 dakikayı geçmeyecektir.

2) OKUYUŞ TARZI:

Tahkik usulünde okunacaktır.

3) NOT BAREMİ:

1. Tecvit, meharic-i huruf ve sıfat-ı huruf 50 puandır. 2. Eda-seda, makam ve terennüm 50 puandır.

4) DEĞERLENDİRME:

1. Her tecvit kuralı ihlalinde bir puan düşülecektir.

2. Her meharic-i huruf ihlalinde bir puan düşülecektir.

3. Her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir puan düşülecektir.

4. Manayı bozacak şekilde kelimeyi veya harekeyi yanlış okuma ile oluşan galattan iki puan düşülecektir.

5. Aday hadr veya tedvir usulünde okursa beş puan düşülecektir. 6. Eda-seda-makam ve terennüm yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

3. Ezanı Güzel Okuma Yarışması İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:

1) GENEL İLKELER:

1. Yarışma sırası kura ile belirlenecektir.

2. Yarışmacıya bir ezan okutulacak, aynı ezanda iki makam uygulanacaktır.

3. Okuyucular, uygulayacakları iki makamı Saba, Uşşak, Rast, Segâh ve Hicaz makamlarından seçerek kendileri belirleyecekler, ilk makamdan seçtiği diğer makama geçiş yapacaktır.

4. 10 dakikalık süre tanınacaktır.

5. Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmeyecektir.

2) NOT BAREMİ:

1. Eda ve seda (sahne duruşu) 25 puan,

2. Fonetik/diksiyon/tecvit 25 puan,

3. Güzel ses 25 puan,

4. Makamı uygulama 25 puandır.

3) DEĞERLENDİRME:

1. Her fonetik/diksiyon/tecvit kuralını ihlalden beş puan düşülecektir.

2. Makamı uygulayamadığı takdirde beş puan düşülecektir.

3. İki makam arasındaki geçişte, ara bir makam kullanılarak geçiş yapıldığı takdirde üç puan düşülecektir.

4. Eda ve seda (sahne duruşu), güzel ses ve sesi seçtiği makama uygun kullanıp kullanamadığının değerlendirmesi Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

6 4. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:

1) GENEL İLKELER:

1. Yarışma sırası ve okunacak hutbe, kura ile belirlenecek ve 15 dakikalık hazırlık süresi tanınacaktır.

2. Etkili Hutbe Sunumu yarışmasına basamak duaları ve ikinci Arapça hutbe kısmı dahil değildir. Yarışmaya birinci Arapça hutbe duası ile başlanacak, Türkçe hutbe metni okunduktan sonra okunacak kısa Arapça bölümle yarışma tamamlanacaktır.

3. Yarışmacı minbere sarık ve cübbe giyerek çıkacaktır. Her yarışmacı kendi sarık ve cübbesini yarışmaya getirecektir.

4. Hutbe duaları usulüne uygun olarak makamsız ve tegannisiz okunacaktır.

5. Hutbe, irticalen veya yazılı bir metinden okunabilecektir.

6. Yarışmacılara 15 dakikalık süre tanınacaktır.

7. Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmeyecektir.

2) NOT BAREMİ:

1. Metni doğru okuma 30 puan,

2. Fonetik/diksiyon (ses tonu, vurgu) 30 puan,

3. Beden dili (jest, mimik) 20 puan,

4. Dinleyenleri etkileme ve göz teması 10 puan,

5. Minber kullanımı ve kendine güven 10 puandır.

3) DEĞERLENDİRME:

1. Her metin hatasından (kelimenin yanlış telaffuzu, kekeleme, takılma, gereksiz ve yersiz tekrar vs.) üç puan düşülecektir.

2. Her fonetik/diksiyon hatasından:

a. Vurguların yerli yerince yapılmaması durumunda iki puan, b. Ses tonunun cami ve cemaatin durumuna göre kullanılmaması halinde üç puan düşülecektir.

3. Beden dili (jest, mimik) ile ilgili abartılı jest ve mimikler kullanılması halinde üç puan düşülecektir.

4. Cemaatle göz iletişimi; yeterli ölçüde kurulamadığında beş puan, hiç kurulamaması durumunda on puan düşülecektir.

5. Minber kullanımı, kendine güven ve dinleyenleri etkileme hususlarının değerlendirmesi Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

5. Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla (not baremindeki) değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilecektir.

7. YARIŞMA TAKVİMİ, BÖLGE MERKEZLERİ VE BU MERKEZLERE DÂHİL İLLER:

Yarışma takvimleri, bölge merkezleri ile bu bölgelere dâhil iller (Ek-1,2,3,4,5,6,7,8,9)’da, duyuru metinleri ise (Ek-10,11,12)’de belirtilmiştir.

8. ÖDÜLLER:

Yarışmalarda başarılı olan personele il müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Türkiye 1. 2. ve 3.’lerine Başkanlıkça Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılış merasiminde aşağıdaki ödüller verilecektir.

A- Hafızlık Final Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye 10.000 TL

İkinciye 9.000 TL

Üçüncüye 8.000 TL

B- Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye 6.000 TL

İkinciye 5.000 TL

Üçüncüye 4.000 TL

C- Ezanı Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye 5.000 TL

İkinciye 4.000 TL

Üçüncüye 3.000 TL

Ç- Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında dereceye girenlerden:

Birinciye 5.000 TL

İkinciye 4.000 TL

Üçüncüye 3.000 TL

9. DİĞER ŞARTLAR:

1) İlgili Kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.

2) İl ve bölge yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarışmacı personelle Seçici Kurul Üyelerinin iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır.

3) Yarışmaların sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde il müftülüğüne, bölge final yarışma merkezine, bölge yarışmalarının sonuçları ise aynı süre içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığına bildirilecektir.

4) Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir.

5) İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılacak personele görevlendirme onayı alınacak ve mahalli saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir.

6) Türkiye finalleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca görüntülü olarak kayda alınacak, Başkanlık bunları yayınlama, çoğaltma ve satma hakkına sahip olacaktır. Final yarışmalarına katılanlara verilen ödüller, “telif hakkı ödemesi” yerine sayılacaktır.

7) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.

8) İl/İlçe ve bölge seçici kurullarında,


1) Üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 100-(Yüz) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları,

2) Yüksek Seçici Kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 150-(Yüzelli) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanır.

ERKEK DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI TAKVİMİ

1) HAFIZLIK YARIŞMASI:

a) İl ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından 25 Nisan 2016 Pazartesi günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte İl Seçici Kurullarına bildirilecektir. İlçe sayısı beş ve beşten az olan illerde İlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri 10 Mayıs 2016 Salı günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi, il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildireceklerdir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını 12 Haziran 2016 Pazar günü (Ek-4)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini aynı tarihte Başkanlığa göndereceklerdir.

d) Yüksek Seçici Kurul XIII. Türkiye Hafızlık Final Yarışmasını 20 Temmuz 2016 Çarşamba günü Afyonkarahisar’da yapacaktır.

HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi: 01–31 Mart 2016 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 25 Nisan 2016

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 10 Mayıs 2016

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 12 Haziran 2016

Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 20 Temmuz 2016

2) KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI:

a) İl ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, Seçici Kurullar tarafından 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte İl Seçici Kurullarına bildirilecektir. İlçe sayısı beş ve beşten az olan illerde İlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri 17 Mayıs 2016 Salı günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte bölge final yarışması merkezi, il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını 19 Haziran 2016 Pazar günü (Ek-5)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte Başkanlığa bildirecektir.

d) Yüksek Seçici Kurul XIII. Türkiye Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Final Yarışmasını 30 Temmuz 2016 Cumartesi günü Zonguldak’ta yapacaktır.

KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi : 01–31 Mart 2016 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 02 Mayıs 2016

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 17 Mayıs 2016

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 19 Haziran 2016

Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 30 Temmuz 2016


ERKEK DİN GÖREVLİLERİ EZANI GÜZEL OKUMA VE ETKİN HUTBE SUNUMU YARIŞMALARI TAKVİMİ

1) EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI:

a) İl ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından 09 Mayıs 2016 Pazartesi günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte İl Seçici Kurullarına bildirilecektir. İlçe sayısı beş ve beşten az olan illerde İlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri 24 Mayıs 2016 Salı günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte Bölge final yarışması merkezi, il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını 26 Haziran 2016 Pazar günü (Ek-6)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte Başkanlığa bildirecektir.

d) Yüksek Seçici Kurul XIII. Türkiye Ezanı Güzel Okuma Final Yarışmasını 24 Temmuz 2016 Pazar günü Adana’da yapacaktır.

EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi : 01–31 Mart 2016 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 09 Mayıs 2016

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 24 Mayıs 2016

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 26 Haziran 2016

Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 24 Temmuz 2016

2) ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI:

a) İl ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından 16 Mayıs 2016 Pazartesi günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte İl Seçici Kurullarına bildirilecektir. İlçe sayısı beş ve beşten az olan illerde İlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri 31 Mayıs 2016 Salı günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte Bölge final yarışması merkezi, il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını 03 Temmuz 2016 Pazar günü (Ek-7)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte Başkanlığa bildirecektir.

d) Yüksek Seçici Kurul II. Türkiye Etkili Hutbe Sunumu Final Yarışmasını 24 Temmuz 2016 Pazar günü Tokat’da yapacaktır.

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi : 01–31 Mart 2016 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 16 Mayıs 2016

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 31 Mayıs 2016

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 03 Temmuz 2016

Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 24 Temmuz 2016

KADIN DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA VE HAFIZLIK YARIŞMALARI TAKVİMİ

1) HAFIZLIK YARIŞMASI:

a) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri 04 Mayıs 2016 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildireceklerdir.

b) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü (Ek-8)’de belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini aynı tarihte Başkanlığa göndereceklerdir.

c) Yüksek Seçici Kurul VIII. Türkiye Hafızlık Final Yarışmasını 20 Temmuz 2016 Çarşamba günü Kırıkkale’de yapacaktır.

HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi: 01–31 Mart 2016 tarihleri arası

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 04 Mayıs 2016

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 21 Mayıs 2016

Türkiye finalinin yapılacağı tarih: 20 Temmuz 2016

2) KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI:

a) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte bölge final yarışması merkezi il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir.

b) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını 29 Mayıs 2016 Pazar günü (Ek-9)’da belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte Başkanlığa bildirecektir.

c) Yüksek Seçici Kurul VIII. Türkiye Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Final Yarışmasını 30 Temmuz 2016 Cumartesi günü Aksaray’da yapacaktır.

KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi :

01–31 Mart 2016 tarihleri arası İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 11 Mayıs 2016 Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 29 Mayıs 2016 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 30 Temmuz 2016
Son Güncelleme: 17.02.2016 11:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.