Diyanet 350 Personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplamda 350 Personel alacağı öğrenildi.

Diyanet 350 Personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplamda 350 Personel alacağı öğrenildi.

21 Mayıs 2015 Perşembe 00:10
Diyanet 350 Personel alacak
2015 Yılı Kurum İçi Naklen (KKÖ, İH, MK) Giriş Sınavı Duyurusu
20.5.2015

BAŞKANLIK


​  
D  U  Y  U  R  U
 
Diyanet İşleri Başkanlığından;
 
Başkanlığımız teşkilatında farklı unvanlarda çalışmakta olup Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım kadrolarına geçmek isteyenlere yönelik MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir unvan için ilan edilen boş kadro sayısının üç katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.
 
I- NAKLEN ATAMA YAPILACAK KADROLARIN BULUNDUĞU YER, SINIF, UNVAN VE SAYISINA GÖRE DAĞILIMI
 

BULUNDUĞU YER SINIFI UNVANI BOŞ KADRO SAYISI
Taşra Teşkilatı D.H.S. Kur’an Kursu Öğreticisi 100
İmam-Hatip 200
Müezzin Kayyım 50
TOPLAM 350
 
 
II- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
A.     GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
 4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
 5. Başkanlığımızca 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavından (MBSTS) en az 50 (elli) puan almış olmak.
B.     ÖZEL ŞARTLAR:
1.        Kur’an kursu öğreticisi için;

 1.  İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
 2.  Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
 3.  Halen Başkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi olarak çalışmamak,
 4. Hafız olmak.
2.        İmam-hatip için;
 1.  İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
 2.  İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
 3.  Halen Başkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi veya imam-hatip olarak çalışmamak.
3.        Müezzin-kayyım için;
 1.  Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 2.  Müezzin- kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
 3.  Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz),
 4. Halen Başkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak çalışmamak.

   

   
III- BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a)                  Başvuru İşlemleri
1.      Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 21/05/2015 (saat 08:30)- 03/06/2015 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

 • Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.
2.      Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.
3.      Başvuru kayıt işleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.
4.      Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
5.      Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
6.       Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
7.      Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 03/06/2015 (saat 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
b)     Sınav İşlemleri
1.      Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

 1. MBSTS puan sırasına göre her bir unvan için ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 2.  MBSTS puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 3. Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 4. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.
 5. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 6. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
c)      Yerleştirme İşlemleri
 1. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr adresinden yapılacaktır.
 2. Sınav sonucu başarılı olanlardan başarı sırasına göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.
 3. Adaylar 15 yer tercihinde bulunabileceklerdir.
 4. Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması halinde MBSTS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de aynı olması halinde doğum tarihi önce olana atamalarda öncelik verilecektir.
 5. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.
​d) Diğer Hususlar
 1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
 4. Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
 5. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 6. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
 7. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi bulunmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
   
IV- SINAV KONULARI
 
A) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

 1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
 3. Hitabet  (10 puan)
B) Müezzin-kayyım için;
 1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
 3. Ezan, ikamet  (10 puan)
 
 • Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır
V- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 

 1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
 2. Kur’an kursu öğreticiliği ve imam-hatiplik için imam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim; müezzin kayyımlık için lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi. (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi).
 3. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,
 4. Başvuru yaptığı unvanda çalışmaya mani bir özrü bulunmadığına, sabıka durumuna ve erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı.
 5. Hafızlık Belgesi (hafız olduğunu beyan edenler için).
 
NOT: Adayların, başvuru için gerekli belgeleri başvuru esnasında İKYS yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 
VI- İLETİŞİM

Yazışma Adresi
 
: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
 
Telefon : (0312) 295 70 00
 
 İlgililere duyurulur.
D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Grup Sayfamız için

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kubra acicier 2015-05-21 00:22:54

Sinav nezaman ve istanbul icinde gecerlimi

Avatar
imam 21 2015-05-21 00:45:55

Muezzinlige kim basvurabilecek ben bişey anlayamadım

Avatar
Alın Alın 2015-05-21 00:59:49

birde Görevden Atılanları alın bayadır almıyonuz aman dışardan müezzin sakın almayın vekile kadro vermeyin aman aman

Avatar
bilal güven 2015-05-21 01:00:18

hocam hafız olunca puan asağıya düşer gibi benim ki 2013 mbsts 61,25. inşallah mülakata çağrılırız.

Avatar
TIM 2015-05-21 01:02:20

An itibari ile 12000 Küsür Farhi k.k.ö görev yapmaktıdır ve halen kurum içi alım vs saçmalıkları... Yahu sizde Allahtan korkmazsanız kim korkacak??? kurum içi alım da ne ola ki. yaparsın adaletti genel sınav hakkı olan kazanır. kurum içinde olunca ne oluyor? bu neyin ayrıcalıklığı? bu neyin adaletsizliği? ÖLÜM VAR ÖLÜMMMM.... en ufak hakkımız varsa bu ve buna benzer durumlarda , son zerresine kadarı harammmm olsunnn.

Avatar
i.h 2015-05-21 01:23:46

Kim ister ki dairede memurken imam olmayı

Avatar
yine hüsran 2015-05-21 02:08:19

Kardeşim nedir bu tutturmuşsunuz hafızlık şartını çağırın bizide eğer hafizlar kadar iyi okumasak istemeyiz zaten yaş gelmiş 30za çoluk çocuğa karışmışız bu saatten sonra nasıl hafızlık yaparız hem tanıdığım nice hafizlar var bırakın ezber okumayı yüzünde bile okuyamiyorlar o kadar celiskilisin be diyanet madem sadece hafız alacaksan yazilidada hafızlık şartını koy kaç keredir yaziliya giriyoz o kadar yüksek notlar alıyoruz sonuç elde var sıfır hakkımı helal etmiyorum buna sebep olana

Avatar
muezzinlige gecmek isteyen biri 2015-05-21 04:44:28

bu alimlarin arkasi gelir mi besbin muezzin alimi deniliyordu masal mi oldu yoksa