Diyanet Müezzin Alım Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı Açıktan Atama Sınavı(Müezzin-Kayyımlık) Duyurusu

Diyanet Müezzin Alım Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı Açıktan Atama Sınavı(Müezzin-Kayyımlık) Duyurusu

28 Aralık 2017 Perşembe 10:29
Diyanet Müezzin Alım Sınavı
banner283

DUYURU

Diyanet İşleri Başkanlığı  taşra teşkilatında münhal bulunan müezzin-kayyım kadrolarına; 2016 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar çağrılacak aday arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre “Müezzin- Kayyım”  alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
 4. Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; imam-hatip lisesi mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
 5. Hafız olmak,
 6. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
 7. Müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1.        Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 29.12.2017 (08:00) – 15.01.2018 (16:30) tarihlerinde
 (
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ ) adresi üzerinden e-başvuru programı aracılığı ile 2017 Yılı Açıktan Atama Sınavı (Müezzin-kayyım) e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

 • Yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2.        İl müftülüklerindeki DİBBYS (İKYS) sorumluları, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.

3.        Başkanlığımız ( https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ )
 adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan adayların başvuru işilemleri dikkate alınmayacaktır.

4.        Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

5.        Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır. 

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.        T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı veya pasaport),

2.        Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

Adayların, başvuru yaptıkları kontenjan grubuna ilişkin KPSS mezuniyet durumlarını gösterir öğrenim belgelerinin tümünü başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Adayların, ibraz ettikleri belgelerle sahip oldukları puan türlerine ait (Lisans mezunları için KPSSP124; Önlisans mezunları için KPSSP123; İmam-hatip Lisesi mezunları için KPSSP122) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

3.        Hafızlık belgesi,

4.        Adayın; sabıka kaydı ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

 • Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. B elgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.
 • Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV- SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

1.       Sınav; Ankara’da yapılacaktır. Adaylar, sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir.

2.       Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

3.       Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

4.       Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan sırasına göre aynı grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

5.       Adaylar sınavda;

 1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
 3. Ezan ve ikamet, (10 puan)

alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

6.      Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde 
http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Personel-Yeterlikleri.aspx 
yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

7.      Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini 
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

8.      Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka kimlik belgesi kabul edilmeyecek, başka kimlik belgesi ibraz eden adaylar sınava alınmayacaktır.

9.      Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
 2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 

VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

 1. Adaylar sınav sonuçlarını 
  https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ 
  adresi üzerinden öğreneceklerdir.
 2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
 3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
 4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

VII- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız tarafından daha sonra ilan edilecektir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

 1. Başkanlık sınav, yerleştirme ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası, yerleştirme ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 


  X- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Telefon :

(0312) 295 70 00

Fax :

(0312) 2858572

E-mail :

persis@diyanet.gov.tr

Telefon :

(0312) 295 70 00

Son Güncelleme: 28.12.2017 10:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ümmü musab 2017-12-28 10:45:09

yok böyle saçmalık ya resmen dalga geçiliyor !

Avatar
Ben sok 2017-12-28 11:31:09

Anladik ki dıyanet alimlari parca parca yapip anamizdan emdigimiz sutu burnumuzdan getirecek

Avatar
Hafiz 2017-12-28 10:52:16

Selâmün aleyküm. Bu nasil birşey 2015 den beri kadro bekliyoruz. Hal ses yok. Adam gelip yeni başlayıp kadro alacak. Ne zaman gelecek kadro. Hiçbir sınav hakkı yok.yükselme yok. Becayiş diyor. Yeri iyi okan niye becayiş yapsın. Açıkça çalışmak istiyorsan .istemezsen defol deniyor. Sonra da performans beklenir.

Avatar
Mehmet 2017-12-28 10:45:28

Hani 500 müezzinlik alınacaktı artık 10 a bölerler müezzinliği imamlığın sayısını da bölerler artım

Misafir Avatar
Murat 2017-12-28 11:18:28 @Mehmet

Arkadasım senin 500 alım dediğin 2018 de 9.500 kadro 2018 yılı için geçerli bu alım farklı bu alımı nasıl 2018 deki alımla bağlantı kurdun anlamış değilim

Beğenmedim! (0)
Avatar
kkö 2017-12-28 10:54:02

ya arkadaş k.k.ö sınavı nezaman 5 sene oldu ya

Avatar
Din gonullusu 2017-12-28 11:02:07

Insanlarin hayaliyle oynuyorlar habi 5 katiydi 50 tane nedir ya zirvalik bari imami bir sederde alsalar

Avatar
!!!!!! 2017-12-28 12:26:46

Neden sadece muezzin ilani var

Avatar
MEHMET 2017-12-28 12:32:59

hafiz +di̇ğer li̇sans neden almazlar anlamiyorum yeterli̇li̇k sinavina boşa gi̇rmi̇şi̇z