Diyanet, personel atama ve nakil duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı Atama ve Nakil Talebinde Bulunacak Olan Personel İle İlgili Duyuru

Diyanet, personel atama ve nakil duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı Atama ve Nakil Talebinde Bulunacak Olan Personel İle İlgili Duyuru

02 Mart 2016 Çarşamba 09:59
Diyanet, personel atama ve nakil duyurusu
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart tarihleri  arasında il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetler uzmanı, eğitim uzmanı, sayman ve şeflerin istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talepleri alınacaktır.  

Bu madde kapsamında görev veya yer değiştirme talebiyle Başkanlığımıza müracaat edecek personelin; 

1.       Asgari ve azami hizmet süresi hesaplamalarını 01 Haziran 2016 tarihi itibarıyla yapmaları,

2.       Yukarıda zikredilen unvandaki personelden nakil talebinde bulunanların Başkanlığımız http://dibbys.diyanet.gov.tr web adresindeki "Personel Nakil Formu" nu, ilçe müftülerinin ise buna ilaveten ekteki "İlçe Müftüleri Faaliyet Raporu" nu doldurarak müracaatta bulunmaları,

3.       Nakil talebi için en fazla 10 yer tercihinde bulunmaları,

4.      Nakil talebinde bulunanların, tayinlerinde göz önünde bulundurulmasını istedikleri mazeret belgeleri dışında başka bir belge göndermemeleri,

5.      Söz konusu yönetmelik gereği, öncelikli olarak sınıf ve grup hizmetine tabi personelden 01 Haziran 2016 tarihi itibarıyla azami hizmet süresini tamamlayanların durumlarının değerlendirileceği,

6.      Nakil talebinde bulunacaklara yardımcı olmak maksadıyla münhal yerler ekte sunulmakla birlikte, nakil taleplerinin değerlendirileceği tarihe kadar idari zaruretlere binaen bazı yerlerin doldurulabileceği veya boşalabileceği,

7.       Atama onay tebliği yapılan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62 ve 63 üncü maddelerinde zikredilen süreler içerisinde (Ramazan ayını dikkate alarak) eski görevlerinden ayrılıp yeni görevlerine başlamaları, aksi takdirde ikinci bir yazışma yapılmaksızın haklarında gerekli idari işlemlerin yapılacağı,

8.       Nakil talebinde bulunacak olan personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin aşağıda belirtilen veya personeli ilgilendiren diğer maddeleri çerçevesince talepte bulunmaları,

Hususları ilgililere önemle duyurulur.

Not: 1- Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine uygun olmayan talepler işleme alınmayacaktır.

2- Atama ve Nakil Talebinde bulunacak personel kendi kullanıcı adı ve şifresi ile dibbys.diyanet.gov.tr adresine girerek müracaatlarını yapacaklardır.


ATAMA VE NAKİL TALEBİNDE BULUNURKEN ÖNCELİKLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN MADDELER 

1.      MADDE 20 – (1) Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Grup ve sınıf hizmetine tabi olanların il dışı nakillerinde asgari hizmet süreleri dikkate alınır.

(2) Kendi istekleri üzerine unvan değişikliği ile başka göreve atananlar, atandıkları yerde bu unvanla iki yıl çalışmadıkça yeniden önceki unvan veya görev yerine atanma talebinde bulunamazlar.

2.    MADDE 22 – (1) 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü saklı kalmak üzere bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Hizmet gerekleri bakımından azami hizmet süresini tamamlayan personelin görev süresi bir yıl, vaizlerde ise üç yıl uzatılabilir.

(2) Asgari hizmet süresini tamamlayanlar re'sen başka bir yere atanabilirler.

Grup ve sınıf hizmetinde atama yeri ve yer değiştirme genel şartları

3.    MADDE 23 – (1) Grup hizmetine tabi personelin bütün gruplarda, sınıf hizmetine tabi personelin de bütün sınıflarda çalışması esastır.

(2) Sınıf hizmetine tabi personelden, bir ilde asgari veya azami hizmet süresini tamamlayanlar, çalışmadıkları sınıflardaki asgari hizmet sürelerini diğer illerde tamamlamadan son görev yaptığı ilin ilçelerine atanamazlar.

(3) Grup veya sınıf hizmetine tabi olarak il ve ilçelere ilk defa ataması yapılan personel bu yerlerdeki asgari görev süresini tamamlamadan 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamaz, görevlerinden feragat ederek durumlarına uygun diğer kadrolara ya da öğrenimle ihraz ettikleri kadrolara atanmayı talep etmeleri halinde 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanabilirler. Bayan vaizler hakkında bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan, aile birliği mazereti sebebiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için ayrıca eşlerin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerektiğine ilişkin hüküm uygulanmaz.

4.      MADDE 24- (2) İl müftü yardımcılarının atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere atanır. Bayan il müftü yardımcısı atamalarında bu hüküm uygulanmaz. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir.

b) Bütün gruplarda asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere atanabilir.

c)  Beş yıl ilçe müftülüğü yapmış olanlar, grup şartı aranmadan il müftü yardımcısı olarak atanabilir.

5.    MADDE 25 – (1) İlçe müftülerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) İlk defa dördüncü sınıf ilçeye atanır. Buradaki asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü üçüncü sınıf ilçeye atanabilir.

b) İlçe müftüsünün ikinci veya birinci sınıf ilçelere atanabilmesi için, daha alt sınıf ilçelerde toplam altı yıl ilçe müftülüğü yapmış olması esastır.

c) Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü, görev yapmadığı ilçelere atanabilir.

6. MADDE 26 – (1) Taşra teşkilatında şube müdürlerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, ikinci veya birinci grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir.

b) Bütün gruplarda yer alan illerde veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinde asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.

(2) Vaizlerin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerinden birine veya birinci ve ikinci grup illerin birinci ve ikinci sınıf dışındaki ilçelerine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz ikinci, azami hizmet süresini tamamlayan vaiz birinci grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan birinci veya ikinci sınıf ilçelerine atanabilir. Aile İrşat Bürolarında görev yapmak üzere atanan vaizler ile cezaevi vaizi atamalarında bu bent hükümleri uygulanmaz.

b) Bütün gruplarda yer alan il veya bu illerin ilçelerinde asgari hizmet sürelerini tamamlayanlar, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı, vaiz veya cezaevi kadrosu bulunan illere veya bu illerin ilçelerine atanabilir.

7. MADDE 32 – (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan taşra teşkilatında görev yapan şeflerin bulundukları yerde hizmet süreleri beş yıldır. Hizmetin gerekleri, özellikleri ile son görev yerlerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık göstermesi hususları dikkate alınarak, beş yıllık hizmet süresi sonunda görev yerleri değiştirilir. Bu süre Başkanlıkça bir yıl uzatılabilir.

8.  MADDE 36 – (1) Zorunlu grup ve/veya sınıf hizmet süreleri tamamlanmadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmet gereği görev veya yer değiştirme, aşağıdaki hallerde yapılır:

     (7) Doktora eğitimi yaptıklarını ilgili yükseköğretim kurumundan alacakları bir yazı ile belgelendirenler, bulundukları görev yerinde bir yılını doldurmak kaydıyla bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde zikredilen sürelere tabi olmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

9.  MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, yer değiştirme isteğinde bulunanların atamaları yapılabilir:

a) Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği: Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, tedavisinin yapılabileceği en yakın il veya ilçeye atanabilir.

b) Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği: Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

1) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.

2) Eşlerin her ikisinin de Başkanlıkta çalışıyor olması halinde, Başkanlığın daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.

3) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.

4) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.

5) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.

6) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

7) Müftü, müftü yardımcısı ve şube müdürlerinin aile birliği mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmeleri için eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerekir.

8) Devlet Memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

c) Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği: Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, bir başka yere atanabilir.

(2) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.

10. MADDE 39 – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın Başkanlığın kadro imkânları ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

(3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Güncelleme: 02.03.2016 14:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kobra 2016-03-02 10:29:09

oh ne güzel .10 tane yer yaz sinav yok i̇stedi̇ği̇n yere gi̇t. hayat onlara güzel.onlarda sinava gi̇rsi̇n.müezzi̇n ve i̇mamlara neden sinav var.hatta şi̇mdi̇ rotasyon olacakmi̇ş. görevli̇ zorla gönderi̇ldi̇ği̇ yerde başarili olabi̇li̇rmi̇.becayi̇şte kaldirilmiş.yetki̇li̇ sendi̇ka di̇yanet sen.uyuyormu.di̇yanet sen den i̇sti̇falar başlayacak artik

Avatar
imam 2016-03-02 13:08:47

Kobra kardeşim ne güzel söylemiş. Bütün sıkıntıları imamlar müezzin ler. Çekecek naklen atanmak için bütün zorluk ve sıkıntı onlara. Geriye kalanlar yap tercihi istediğin yere git ne kadar güzel bizde MBSTS. puanına göre tercih yapalım gidelim.neden bir daha SINAV SINAV SINAV

Avatar
kadroluların fahrileri mağduriyeti 2016-03-02 10:59:35

s.a. izmirde 3 yıl fahri görev yaptım.bu sene çalışmıyorum çünki kadrolular, varlığımızdan rahatsız olup müftlk toplantısında pervasızca ‘ fahriler yüzünden sene sonunu 4 öğrenci ile bitiriyoruz demeleri, peki̇ sen öğrenciyi niye kaçırıyorsun diye soracaklarına onu haklı gören kişiler maalesef. her fırsatta öğrenci yanında patronluk yapmaları ,maaşınızı o veriyormuş gibi tavırları, kaba saba davranşlari ,bizim gözümüzde de öğrenci gözünde de onları bitiriyor gerçekten incitiyor.ben bu sene yerime kadrolu gelince görevi bırakmak zorunda kaldım 50ye yakın öğrencim vardı. kursun kapasitesi 65, hoca bir kişiyi daha alabilecekken almadı öğrenci yok gösterdi çünki öğrencilerin eski hocasına olan ilgi ve sevgisini duyunca ve görünce!!!! hazım edemedi.o k.k' da şuan 10 öğrenci bile yok.daha söylenecek o kadar çok şey var ki bilenler biliyor zaten. diyeceğim o ki amatör ruhu kaybetmeyn eyy kadrolu arkadaşlar.hocanın mütevazı olanı makbul olmaz mı. özet olarak fahri̇ hoca çaliştirilmamali.

Avatar
Serkan 2016-03-02 11:59:20

Ya Alah aşkına hafiz im önlisans mezunuyum fakat düz lise düzeyinde sınava girmiştim muezzin lige şartları tutuyorum muezzin alımı da yapın nolur

Avatar
Hafiz 2016-03-02 10:11:49

Hocam bu imam alimi ne zaman olacak

Avatar
IMAM 2016-03-03 10:31:40

haniadalet biz cuma namazindahutbelerde adaletleilgili ayetiokumuyormuyuz.bu sinav mbst yalniz niye imamlara muezzinlere niye muftuler istedigibi tayin ister bize gelince mbst buadaletmidir.siz yetkililer ilk evvela adaleti kendi kurumunuzda saglayin.rabbim huzurunda o hesap gunude olacak. o zaman sizler muftulerle mi hareket edeceksiniz. bizim evlatlarimizin egitimi bizim sosyal yasantimiz ne olacak. hangi kurumda sinavla tayin var.nakil sinavlarinda yapilanlardan acaba haberiniz var mi amaolsun cunku onlar insan biz imamlar hiciz.

Avatar
süleyman akbulut 2016-03-02 13:36:17

bu müezzinleri nezaman atamasını yapacaksınız 55 puanım var 5 yıldan beri aynı yerde görev yapıyorum atanamıyorum sisteme göre en az 65 veya 70 puan almalıyımki sınav hakkım olsun sözlü sınav olmadımı ezberlerimizi unutuyoruz
köy camilerini bile tercih edemiyoruz atamadan ümidimi kestim lütfen bizide adam yerine koyun.

Misafir Avatar
İMAMA 2016-03-03 09:01:05 @süleyman akbulut

hoca efendi biraz daha gayret.biraz daha az uyu

Beğenmedim! (0)
Avatar
fahri 2016-03-03 00:08:11

ne oldu artık 3 gundur neden sendıkaların talebı yok bılen var mı arkadaslar kadro sözu bıle yok