Diyanet'ten 2017 Yılı Etkin Hutbe Sunumu Yarışması

Diyanet işleri Başkanlığınca 2017 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası "Etkin Hutbe Sunumu Yarışması" takvimini açıkladı.

Diyanet'ten 2017 Yılı Etkin Hutbe Sunumu Yarışması

Diyanet işleri Başkanlığınca 2017 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası "Etkin Hutbe Sunumu Yarışması" takvimini açıkladı.

09 Mart 2017 Perşembe 14:35
Diyanet'ten 2017 Yılı Etkin Hutbe Sunumu Yarışması

DİNİHABERLER.COM / öZEL

2017 yılında kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gerçekletirilecek olan "Etkin Hutbe Sunumu Yarışmasının" şartnameleri belli oldu. İşte Diyanet'in o açıklaması:

2017 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI İLE İLGİLİ ŞARTNAME

Başkanlığımızca “Etkili Hutbe Sunumu Yarışması” düzenlenmektedir.

1. AMAÇ:

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde personelimizin yeteneklerini geliştirmek, hutbe metinlerini doğru bir şekilde, fonetik ve diksiyon kurallarına uygun, beden dilini yerinde ve etkili kullanarak sunmalarına katkı sağlamaktır.

2. YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan erkek personel katılabilecektir.

3. MÜRACAAT:

Şartları uygun olan personelimiz, 13–31 Mart 2017 tarihleri arasında bağlı bulundukları müftülüklere şahsen müracaat edebileceklerdir. Eğitim merkezlerindeki kısa süreli kursiyerlerin müracaatları eğitim merkezi müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecektir. İhtisas ve kıraat bölümü kursiyerlerinin müracaatları ise ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce alınacaktır.

Etkili Hutbe Sunumu (Hutbe Okuma) Yarışmasının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatı kabul edilmeyecektir.

Diyanet, Sözlü Sınavlarına Hazırlık Kitabı

4. UYGULAMA:

1) Etkili Hutbe Sunumu yarışmasında değerlendirme; metni doğru okuma, fonetik/diksiyon (ses tonu, vurgu), beden dili (jest, mimik), dinleyenleri etkileme ve göz teması ile minber kullanımı ve kendine güven kriterleri üzerinden yapılacaktır. Yarışmada Ek-4’te sunulan Arapça hutbe metni esas alınacaktır.

2) İl/ilçe/bölge ve final yarışmalarında okunacak hutbeler 2016 yılında Başkanlığımızca hazırlanan hutbeler arasından yarışmacı sayısınca seçici kurul tarafından belirlenecektir. Belirlenen hutbelerin her birinden altışar nüsha hazırlanarak zarflanacak ve zarflar numaralandırılacaktır. Yarışma öncesinde kura ile belirlenen sıra numarası aynı zamanda yarışmacının okuyacağı hutbeyi belirleyen zarf numarası olarak kabul edilecektir. Zarftan çıkan nüshalar yarışmacı ve seçici kurul üyelerine sırası geldiğinde verilecektir.

3) Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasına il ve ilçe bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır. İl ve ilçe birincileri belirlenecek, bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.

4) Kadrosu eğitim merkezlerinde bulunan ihtisas ve kıraat bölümü kursiyerleri arasından yarışmaya birden fazla müracaat olması halinde ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce belirlenecek seçici kurul marifetiyle bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yarışma yapılacak, yarışmada birinci olan kursiyerin ismi il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılması temin edilmek üzere il müftülüğüne bildirilecektir.

5) İl ve ilçe yarışmalarının yapılacağı tarih, yarışma tarihinden en az bir hafta önce katılımcılara duyurulacaktır.

6) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki yarışmalar halkın huzurunda ve daha çok katılımın sağlanması amacıyla cami içinde yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati çeşitli yollarla vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

7) Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler tercih edilecektir.

8) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarına izleyici olarak özellikle din görevlilerinin tamamının katılımları sağlanacaktır.

5. SEÇİCİ KURULLAR:

5.1- Etkili Hutbe Sunumu Yarışması;
1) İl/İlçe ve Eğitim Merkezi Seçici Kurulları:


İl ve ilçe merkezlerinde; il veya ilçe müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

Eğitim merkezlerinde; müdürün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

İlçede yarışmaya sadece bir personelin müracaat etmesi durumunda seçici kurul oluşturulmaz. Bu personel il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılmak üzere ile bildirilir.

2) İl Seçici Kurulları:

İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

3) Bölge Seçici Kurulları:

Yarışmanın yapılacağı ilin müftüsünün başkanlığında; bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

5.2- Yüksek Seçici Kurul:

Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecektir.

5.3- Seçici Kurullar İle İlgili Diğer Hususlar:

Etkili Hutbe Sunumu Yarışması seçici kurulunda dini hitabet ve diksiyon eğitimi almış olanlar tercih edilecektir.

DEĞERLENDİRME ESASLARI:

Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:

1) GENEL İLKELER:

1. Yarışma sırası ve okunacak hutbe, kura ile belirlenecek ve 15 dakikalık hazırlık süresi tanınacaktır.

2. Etkili Hutbe Sunumu yarışmasına basamak duaları ve ikinci Arapça hutbe kısmı dâhil değildir. Yarışmaya birinci Arapça hutbe duası ile başlanacak, Türkçe hutbe metni okunduktan sonra okunacak kısa Arapça bölümle yarışma tamamlanacaktır.

3. Yarışmacı minbere sarık ve cübbe giyerek çıkacaktır. Her yarışmacı kendi sarık ve cübbesini yarışmaya getirecektir.

4. Hutbe duaları usulüne uygun olarak makamsız ve tegannisiz okunacaktır.

5. Hutbe, irticalen veya yazılı bir metinden okunabilecektir.

6. Yarışmacılara 15 dakikalık süre tanınacaktır.

7. Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmeyecektir.

2) NOT BAREMİ:

1. Metni doğru okuma 30 puan,
2. Fonetik/diksiyon (ses tonu, vurgu) 30 puan,
3. Beden dili (jest, mimik) ve göz teması 25 puan,
4. Minber kullanımı, kendine güven ve dinleyenleri etkileme 15 puandır.

3) DEĞERLENDİRME:

1. Her metin hatasından (kelimenin yanlış telaffuzu, kekeleme, takılma, gereksiz ve yersiz tekrar vs.) bir puan düşülecektir.

2. Her fonetik/diksiyon hatasından:
a. Vurguların yerli yerince yapılmaması durumunda bir puan,
b. Ses tonunun cami ve cemaatin durumuna göre kullanılmaması halinde bir puan düşülecektir.

3. Beden dili (jest, mimik) ve göz teması ile ilgili:
a. Abartılı jest ve mimikler kullanılması halinde iki puan,
b. Cemaatle göz teması; yeterli ölçüde kurulamadığında üç puan, hiç kurulamadığında altı puan düşülecektir.

4. Minber kullanımı, kendine güven ve dinleyenleri etkileme hususlarının değerlendirmesi Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilendinihaberler.com puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla (not baremindeki) değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kura çekimine gidilecektir.

1. YARIŞMA TAKVİMİ, BÖLGE MERKEZLERİ VE BU MERKEZLERE DÂHİL İLLER:

Yarışma takvimi, bölge merkezleri ve bu bölgelere dâhil iller (Ek-1 ve 2)’de, duyuru metni ise (Ek-3)’te belirtilmiştir.

2. ÖDÜLLER:

Yarışmalarda başarılı olan personele il müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Türkiye 1. 2. ve 3.’lerine Başkanlıkça Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılış merasiminde aşağıdaki ödüller verilecektir.

Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında dereceye girenlerden:

Birinciye 5.000 ₺
İkinciye 4.000 ₺
Üçüncüye 3.000 ₺

Ayrıca, Türkiye Final Yarışmasına katıldığı halde dereceye giremeyen bölge birincilerine 1.000 ₺ ödül verilecektir.

3. DİĞER ŞARTLAR:

1) İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.

2) İl ve bölge yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarışmacı personelle Seçici Kurul Üyelerinin iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır.

3) Yarışmaların sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde il müftülüğüne, bölge final yarışma merkezine, bölge yarışmalarının sonuçları ise aynı süre içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığına bildirilecektir.

4) Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir.

5) İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılacak personele görevlendirme onayı alınacak ve mahalli saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir.

6) Türkiye finalleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca görüntülü olarak kayda alınacak, Başkanlık bunları yayınlama, çoğaltma ve satma hakkına sahip olacaktır. Final yarışmalarına katılanlara verilen ödüller, “telif hakkı ödemesi” yerine sayılacaktır.

7) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.

Diyanet, Sözlü Sınavlarına Hazırlık Kitabı

8) İl/İlçe ve bölge seçici kurullarında,

1) Üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 100-(Yüz) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları,

2) Yüksek Seçici Kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 150-(Yüzelli) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanır.

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI TAKVİMİ ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI:

a) İl ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından 28 Nisan 2017 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır.

Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte İl Seçici Kurullarına bildirilecektir. İlçe sayısı beş ve beşten az olan illerde İlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri 16 Mayıs 2017 Salı günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte Bölge final yarışması merkezi, il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını 17 Haziran 2017 Cumartesi günü (Ek- 2)’de belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte Başkanlığa bildirecektir.

d) Yüksek Seçici Kurul III. Türkiye Etkili Hutbe Sunumu Final Yarışmasını 13 Ağustos 2017 Pazar günü Isparta’da yapacaktır.

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi : 13–31 Mart 2017 tarihleri arası
İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 28 Nisan 2017
İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 16 Mayıs 2017
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 17 Haziran 2017
Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 13 Ağustos 2017

ERKEK DİN GÖREVLİLERİNE DUYURULUR

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASINDA OKUNABİLECEK STANDART HUTBE DUALARI

Birinci hutbede aşağıdaki dualardan birisi okunarak yarışmaya başlanır: 1)

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِين. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ* نَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *اَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللهِ, اِتَّقُوا اللهَ وَاَطِيعُوهُ* اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ

مُحْسِنُونَ* قَالَ اللهُ تَعَالَى فِى كِتَابِهِ الْكَرِيمِ

ANLAMI: “Hamd Allah’a mahsustur. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, Ehline ve ashabına salât ve selam olsun. Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına onun ortağı olmadığına şahitlik ederiz. Ve yine şahadet ederiz ki Efendimiz Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve Rasulüdür. Ey Allah’ın Kulları, Allah’a karşı gelmekten sakının ve ona itaat edin. Şüphesiz Allah takva sahipleri ile beraberdir. Allah-u Teâlâ Kur’ân-ı Kerimde şöyle buyuruyor” 2)

اَلْحَمْدُ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا* مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ* نَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ* اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ* اَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللهِ! اِتَّقُوا اللهَ وَاَطِيعُوهُ* اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ* قَالَ اللهُ تَعَالَى فِى كِتَابِهِ الْكَرِيمِ

Yukarıdaki hutbe dualarından biri okunduktan sonra; اَعُوذُ بِاللهِ مِـنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيــمِ* بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـم

Denerek hutbe konusuyla ilgili bir ayet okunur. Sonra, وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Denerek hutbe konusuyla ilgili bir hadis okunur.

Birinci hutbenin bitiminde aşağıdaki dualardan birisi okunur;

1) اَلاَ اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلاَمِ وَاَبْلَغَ النِّظَامِ كَلاَمُ اللهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلاَّمِ* كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى الْكَلاَمِ* وَاِذَا قُرِأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اَعُوذُ بِاللهِ مِـنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيــمِ* بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِ* اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ اْلاِسْلاَمِ*

2) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ. اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ وَ اَتُوبُ إلَيْهِ. وَ أساَلُ اللهَ لِي وَ لَكُمُ التَّوْفِيقَ

ANLAMI: “Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki; “Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir.” Yüce Allah’tan size ve kendime Allah’tan mağfiret ve muvaffakiyet dilerim.”

Not: Yarışmaya basamak duaları ve ikinci Arapça hutbe bölümü dâhil değildir.

Diyanet, Sözlü Sınavlarına Hazırlık Kitabı

2017 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK HUTBE YAZMA YARIŞMASIYLA İLGİLİ ŞARTNAME

1. AMAÇ:

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde personelimizin yeteneklerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını ve mesleklerini cesaretle yapacak şekilde kendilerine güven duymalarını sağlamaktır.

2. YARIŞMA KATEGORİLERİ

Hutbe yazma yarışması iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek, her kategori kendi arasında değerlendirilecektir. Kategoriler ve bu kategorilerde yarışmaya katılabilecek unvanlar aşağıda belirtilmiştir:

A Kategorisi: Vaiz, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, eğitim görevlisi ve öğretmen unvanlarında görev yapan personel bu kategoride yarışmaya katılabilecektir.

B Kategorisi: İmam hatip, müezzin kayyım, Kur’an kursu öğreticisi, cami rehberi, şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlarında görev yapan personel bu kategoride yarışmaya katılabilecektir.

3. YARIŞMA KONULARI:

A Kategorisi: Sahih Din Anlayışı ve İtidal

B Kategorisi: İstikamet Üzere Olabilmek

4. YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli, unvanları yukarıda zikredilen asıl, vekil ve sözleşmeli personel yarışmaya katılabilecektir. Yarışmaya katılacak eserler özgün olacak; çeviri, uyarlama ve derleme olmayacaktır.

5. MÜRACAAT:

Şartları tutan personel, yazmış olduğu hutbeyi imzalamış olarak 16 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar bağlı bulunduğu müftülüğe teslim edecektir. Önceki yıllarda Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatı kabul edilmeyecektir.

6. UYGULAMA:

1) Hutbe Yazma yarışmasında değerlendirme, ilgili kurulca edebi unsurlar, temanın işleniş tarzı, Türkçe ve gramer kuralları üzerinden yapılacaktır.

2) Yarışmaların değerlendirilmesi yalnızca il merkezinde yapılacak ve il genelindeki istekli bütün görevliler yukarıda belirtilen hutbe yazma konularından kendi kategorisine uygun olan konuda yarışmaya katılacaktır.

3) Eğitim merkezlerindeki hutbe yazma yarışmasına katılacak kursiyer ve personelin çalışmaları, eğitim merkezinin bulunduğu il müftülüğüne gönderilecek ve il birincisinin belirleneceği yarışmada il seçici kurulu tarafından değerlendirilecektir.

4) Kategoriler kendi aralarında değerlendirilecek ve her kategori için bir il birincisi belirlenecektir.

5) İl birincisi olanlar Türkiye genelinde yapılacak yarışmada ili temsil edecektir.

7. SEÇİCİ KURUL:

a) İl Seçici Kurulları,

İl genelindeki seçmelerin ve değerlendirmelerin yapılacağı Hutbe Yazma Yarışması İl Seçici Kurulları kategorilere göre;

A Kategorisi İl Seçici Kurulu: İl müftüsünün başkanlığında, iki müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyesi/görevlisi bir kişi, bir eğitim merkezi müdürü ile bir edebiyat fakültesi öğretim üyesi/görevlisi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

B Kategorisi İl Seçici Kurulu: İl müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, baş/uzman/vaizlerden bir kişi, ilahiyat fakültesi öğretim üyesi/görevlisi bir kişi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, hutbe yazma konusunda temayüz etmiş imam hatip lisesi meslek dersi veya din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni iki kişi ile iki edebiyat öğretmeninden olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

b) Yüksek Seçici Kurul,

Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecektir.

8. DEĞERLENDİRME ESASLARI

Hutbe Yazma Yarışmasında İl Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:

a) Hutbe metninin özgün olmasına, 12 punto ve Times New Roman karakteri ile yazılmasına ve A4 kâğıdın bir sayfasını geçmemesine,
b) Ayet ve hadislerin kaynaklarının dipnotlarda gösterilip gösterilmediğine,
c) Henüz netleşmemiş görüşlere yer verilerek gereksiz tartışmalara ve huzursuzluğa sebep olacak hususlara yer verilmemesine dikkat edilecektir.

Değerlendirme;

1- Temanın kısa, anlaşılır ve düzgün cümlelerle işleniş tarzı 20 puan,
2- Edebi unsurlar (giriş, gelişme, sonuç, dipnot vb.) 30 puan,
3- Türkçe ve yazım kuralları 20 puan,
4- Konuya hâkimiyet, yeterli araştırma ve inceleme 20 puan,
5- Ön yargıya ve politik görüşlere yer vermeme 10 puan.
Toplam 100 puan.

Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırayla değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilecektir.

9. YARIŞMA TAKVİMİ:

Hutbe Yazma Yarışmasına katılacak görevliler, eserlerini 16 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar eğitim merkezi müdürlüğü, il ve ilçe müftülüklerine; eğitim merkezi müdürlükleri ve ilçe müftülükleri de 23 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne teslim edecektir. İl müftülükleri de Seçici Kurullarını toplayarak gerekli çalışmalarını yapacak, il birincilerini 21 Temmuz 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar belirleyecekler ve metinleri 28 Temmuz 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

Yüksek Seçici Kurul, eserleri 15 Eylül 2017 Cuma gününe kadar sonuçlandıracak ve Türkiye birincilerini belirleyecektir.

10. ÖDÜLLER:

Yarışmalarda başarılı olan personele il müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Başkanlıkça Hutbe Yazma yarışmasında birinci olanlardan:

A Kategorisi Birincisine 5.000 ₺

B Kategorisi Birincisine 5.000 ₺

Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber

Son Güncelleme: 14.03.2017 09:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
emin tank 2017-03-15 23:47:50

selam aleyköm 2016 bi̇ri̇nci̇ i̇ki̇nci̇ ve üçüncü i̇si̇mleri̇ni̇ si̇teden bi̇zlerle paylaşabi̇li̇rmi̇si̇ni̇z şi̇mdi̇den teşekkürler

Avatar
Mevlüt k 2017-03-09 14:44:48

Yaw arkadaş imam alımı var dediniz martta siz onun tarihini bi açıklasaydınız