Diyanet'ten Murakıplık Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı 236 murakıp alımı yapacak

Diyanet'ten Murakıplık Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı 236 murakıp alımı yapacak

08 Ocak 2016 Cuma 16:14
Diyanet'ten Murakıplık Sınavı
banner283
Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı belirtilen murakıp kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacaktır.

Görevde Yükselme Sınavı Uygulama Kılavuzuna Ulaşmak için tıklayınız.

Vaizlik Giriş ve Murakıplık Giriş Sınavı Uygulama Kılavuzuna Ulaşmak için tıklayınız.

I- BAŞVURU ŞARTLARI


1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde (A) bendindeki belirtilen genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

5. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak (Halen murakıp kadrosunda çalışanlar ile daha önce bu kadroda çalışmış olanlar müracaat edemez).

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Sınava başvuru yapacaklar, 11.01.2016-20.01.2016 tarihlerinde mesai günleri 08.30-16.30 saatleri arasında Başkanlık merkez teşkilatında çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri ve Dini Yüksek İhtisas Merkezi/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.
Ancak yurtdışından müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2- Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr) programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- 11.01.2016-20.01.2016 tarihlerinde DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr) programı üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve yazılı sınava başvurabilecekleri DİBBYS üzerinden ilan edilen adaylar, 01.02.2016 (09.00) - 09.02.2016 (17.00) tarihlerinde yazılı sınav için asym.ankara.edu.tr adresi üzerinden ayrıca başvuru yapacaklardır.

4- Adaylar sınav ücreti olarak 70 TL’yi (Yetmiş Türk Lirası), aday.ankara.edu.tr adresindeki sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyecektir. Havale ile yapılan ödemeler ile bunun dışındaki ödemeler kabul edilmeyecektir.

5- Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

6- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan adaylar, sağlık kurulu raporunu, özürlü kimlik dinihaberler.com kartının kurum onaylı örneğini veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde 20.01.2016 tarihine kadar ıslak imzalı dilekçe ile Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştıracaklardır. faks ve e-mail ile gönderilen belgeler dikkate alınmayacaktır.

7- Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumludur.
8- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
9- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır.),

2. En az dört yıllık dinî yüksek öğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı. 

NOT:
* Adayların, başvuru esnasında başvuruları alan personele belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten
sonra adaylara iade edilecektir.
* Yazılı beyanlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
* Belgeler atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV- SINAVIN ŞEKLİ, SINAV KONULARI, KAYNAK ESERLER, BAŞARI SIRALAMASI, 

İTİRAZLAR


1- Murakıplık Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.
A-YAZILI SINAV


1- Murakıplık Giriş Sınavının yazılı aşaması 21.02.2016 tarihinde, 14.00’da Ankara’da yapılacaktır.
2- Murakıplık Giriş Sınavı’na belirtilen tarihlerde DİBBYS programı üzerinden müracaat eden adayların başvuruları değerlendirilecektir. Adaylar yazılı sınava müracaat edip edemeyeceklerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden kullanıcı hesaplarıyla öğrenebileceklerdir.

3- Yazılı sınava müracaat işlemleri II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI başlıklı maddede belirtildiği şekilde yapılacaktır.
4- Sınava girecek adaylar 12.02.2016 tarihinden itibaren sınav giriş belgelerini aday.ankara.edu.tr adresinden alabileceklerdir.

5- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

6- Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

7- Yazılı sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup değerlendirmede doğru cevaplar dikkate alınacaktır.
8- Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.

9- Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

10- Sorularda ve cevap anahtarında hata olması halinde, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilerek değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

11- Adaylar yazılı sınav sonuçlarını 15.03.2016 tarihinden itibaren aday.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.
D- SÖZLÜ SINAV

1- Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
2- Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

3- Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4- Adaylar; sözlü sınav için “sınav giriş belgesi” alma ve sözlü sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

E- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

1. Adaylar, sözlü sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Kur’an-ı Kerim, (40 puan)
b) Dini bilgiler, (30 puan)
c) Mevzuat, (30 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

2. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

F- BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması yüksek olana öncelik verilecektir. Bu puanların eşit olması durumunda sırasıyla;
a) Yazılı sınav puanı yüksek olana,
b) Hizmet süresi fazla olana,
c) Doğum tarihi önce olana, başarı sıralamasında öncelik verilecektir.

G- İTİRAZLAR

1. Adaylar, sınav sorularına, uygulamasına ve yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve yazılı sınav sonuçlarının aday.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanmasından; sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde sadece Diyanet İşleri Başkanlığına yapacaklardır.

2. Sınav sorularına, uygulamasına ve yazılı sınav sonuçlarına itiraz edecek adayların itiraz başvurularını yapmadan önce ASYM’ye bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesaba 20 TL (Yirmi Türk Lirası) itiraz
ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3. İtirazlar en geç 10 (on) iş günü içinde incelenerek sonucu adaya bildirilecektir.

4. Bu başlıkta belirtilen usule uygun yapılmayan, süresi geçtikten sonra yapılan, T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan itirazlar ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

H- ATAMA İŞLEMLERİ

1. Atamalar başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
3. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

V- DİĞER HUSUSLAR
1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.

3. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

4. Sınavla ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VI- İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 285 85 72
E-mail : persis@diyanet.gov.tr
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Güncelleme: 09.01.2016 10:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ahıkalan 2016-01-09 14:39:04

mevcutlar abat oldu. gelin gelin, gelin de siz de hayrını görün . bir elinişz yağda bir eliniz balda olacak zannediyorsunuz hemi!

Misafir Avatar
cansız 2016-08-26 06:34:30 @ahıkalan

istifa et ozaman.boş yere meşgul etme ..

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
adalet 2016-01-16 14:30:53 @ahıkalan

hocam sıkıntıları nedir tercih etmeyelim mi?

Beğenmedim! (0)
Avatar
İBO 2016-01-09 15:55:35

sakin murakip olmayin kardeşi̇m. olduktan sonra ne olduğu belli̇ olmayan bi̇r kadro. maaşi düşük rezi̇lli̇k. müftüleri̇n maşasi olmaktan kurtulamazsiniz. buradan mehmet görmez hocama sesleni̇yorum bu gi̇di̇şie bi̇r an iönce dur deyi̇n başkanim. taşrada si̇z ne derseni̇z deyi̇n müftüler bi̇ldi̇kleri̇ni̇ okuyor. güçlü bi̇r deneti̇m şart

Misafir Avatar
ali 2016-01-11 21:45:07 @İBO

hocam kotu olan tarflarını açıklarmısınız

Beğenmedim! (0)
Avatar
Ebuzer YALNIZ 2016-01-09 17:06:11

öğretmen atamaları öncesi nedir bu sinav firtinasi?ayrica diyanetin adaleti ile arabistanin şeriati birbirine uyumlu gidiyor...

Avatar
akıllı olun 2016-01-10 23:15:07

arkadaşlar biz akılsızlık yaptık,siz bari yapmayın,sonra geri dönüşü de olmuyor.

Misafir Avatar
vazgeçtim 2016-02-04 00:43:31 @akıllı olun

valla çok hevesliydim. hatta başvuru yapmak üzereydim. ama senin yazını görünce vazgeçtim abi.. gerçekten sıkıntılımı?

Beğenmedim! (0)
Avatar
Yunus 2016-07-18 10:14:54

Murakiplik tercihi bugün başladı mı?

Avatar
Recep 2017-08-05 23:13:33

Arkadaşlar din kültürü mezunları murakıplık sınavına girebilir mi