Diyanet Yurtdışı Din Görevlisi Sınav Duyurusu

ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere sınavla 200 (iki yüz) din görevlisi seçilecektir.

Diyanet Yurtdışı Din Görevlisi Sınav Duyurusu

ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere sınavla 200 (iki yüz) din görevlisi seçilecektir.

03 Kasım 2015 Salı 12:34
Diyanet Yurtdışı Din Görevlisi Sınav Duyurusu
banner221
 
ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere sınavla 200 (iki yüz) din görevlisi seçilecektir. Personelin görevlendirileceği ülke, bölge ve yerler, ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirlenecektir.
 
Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.
 
1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
 
a) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine
göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak.
 
b) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,
 
c) En az iki yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak.
 
d) Müracaat tarihinin son günü itibariyle lisansüstü diploması olanlar, 4 yıllık dinî yükseköğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları için 5 yıl (657 sayılı DMK’nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde
geçen süreler dâhil) fiili olarak, (askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) görev yapmış olmak.
 
e) Başvurunun son günü itibariyle fiilen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.
 
f) 2013 veya 2014 yıllarında yapılan MBSTS’nin yurtdışı puanından ya da 2015 yılında yapılan MBSTS’den en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
 
g) Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen görevli sayısının üç katı aday sınava çağrılacaktır. Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı almış olan diğer başvuru sahipleri de sınava çağrılacaktır.
 
h) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (A) bendinin 5 nci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak.
 
i) 14.02.2005 tarihinden sonra uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.
 
j) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf tutulmuş olmak.
 
k) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
 
l) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmeleri.
 
m) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden diğer grup camilere atanmayı kabul etmeleri.
 
n) Başvurunun son gününden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak.
 
o) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışına din görevlisi olarak en fazla 2 (iki) defa görevlendirme yapılabilir. İkinci defa yurtdışı görevine başvurulması halinde, yurtiçi görevine başlandıktan sonra başvuru tarihinin son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 (altmış) puan almış ya da ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartıyla yurtiçi görevine başladıktan itibaren fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.
 
2. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 02.11.2015 –13.11.2015 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar yapacaklardır,

a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları birimlere,

b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,

c) Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

d) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar yurtiçinde görevli bulundukları İl Müftülüklerine/ Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır.
 
3. BAŞVURU İÇİN ADAYIN YAPACAĞI İŞLEMLER
 
a. İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine, Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerindeki görevliler ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine şahsen, yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bir yakını aracılığı ile bağlı bulunduğu İl Müftülüklerine/ Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurarak İKYS İl yöneticilerine kayıtlarını yaptıracaklardır.
 
b. Merkez kuruluşundaki görevliler EK-1 Form’u Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümünden indirecek ve bilgisayar ortamında doldurup yazdırdıktan sonra imzalayarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ilgili birimine teslim edeceklerdir.

c. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

d. Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 
 
4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
a. Doldurulmuş EK-1 form,
 
b. Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden indirilerek ya da başvuru mercilerinden temin edilerek adayın kendi el yazısı ile doldurulacak “Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş” EK-2,
 
c. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanının birim amirince onaylı fotokopisi,
 
d. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,
 
e. Lisansüstü öğrenim yapanlar için devam ettiğine veya bitirdiğine dair belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,
 
f. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin birim amirince onaylı fotokopisi,
 
g. Askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,
 
h. İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükatsaymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halindemükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair kayıt esnasındaBaşkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) hitaben yazılmış dilekçesi,
 
i. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların yurtdışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair kayıt esnasında kendi müftülüklerine hitaben yazılmış ve müftülükçe tarih ve sayı verilmiş dilekçenin fotokopisi,
 
j. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olup Türkiye’ye döndükten sonra iki yıldan az çalışmış olanlardan yurtdışı görevine ikinci defa başvuranlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az altmış puan ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgenin birim amirince onaylı fotokopisi.
 
4. BAŞVURU MERCİLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
 
a. Merkez kuruluşundaki birimler, başvuruda bulunan adayların isim listesini ve başvuru evraklarını bir üst yazıyla birlikte başvurunun son gününü takip eden ilk iş gününde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne elden ulaştıracaklardır.
 
b. İl Müftülükleri ve Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerindeki İKYS yöneticileri adaya ait belgeleri kontrol edip teslim aldıktan sonra “T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışında Görevlendirilecek Din Görevlisi Başvuru Formu”nu (EK–1) online olarak dolduracak ve bilgileri adaya teyit ettirdikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştirerek çıktısını adaya verecektir. Aktivasyon işlemi yapılmayan başvurular hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
 
c. Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 
5. SINAV
 
a. Mesleki Ehliyet Sınavı sözlü şeklinde yapılacak ve sınav tarihleri Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümünde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b. Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konuları kapsayacaktır:
 
1) Kur’an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü),
 
2) Temel İslam Bilimleri (Kur’an-ı Kerim’in ana konuları, meâl, Kur’an Yolu Tefsiri, tefsir ve hadis usulü, hadis(Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm ilmihali, İslâm dininin temel kaynakları, güncel dinî meseleler, Peygamberimizin hayatı, İslam medeniyeti ve düşünce tarihi),
 
3) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları, Yaşayan Dünya Dinleri, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının güncel siyasi ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih, coğrafya ve genel kültür,
 
c. Mesleki Ehliyet Sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylardan en yüksek puanı alandan başlanılmak üzere ilk 200 (iki yüz) aday başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılacaktır. Sınav sonuçları Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümünden ilan edilecek olup adaylara başka bir tebligat yapılmayacaktır.
 
d. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Mülakatına alınacak olup mülakat tarihleri Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümünden ilan edilecek; adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

e. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Mülakatında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 
6. DİĞER HUSUSLAR
 
a. Söz konusu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını ve seminerleri tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan personel, geçerli olmayan mazeretler ileri sürerek planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, haklarından feragat etmiş sayılacak daha sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaklardır.
 
b. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.
 
c. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerini, yurtdışında yaptığı görev süresine bakılmaksızın yurtdışından geri çağırmaya yetkilidir.


Yurtdışı Din Görevlisi Sınav Duyurusu .pdf

EK-1 SINAV BAŞVRU FORMU.doc

EK-2 ADAY BİLGİ FORMU.docx


Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
imam 2015-11-04 07:27:42

kafalarına göre şart koyuyarlar...10 yıllık imamım tashihi huruf var, hafızlık var. önlisans var...daha ne olsun...

Avatar
Muvahhid 2015-10-29 13:35:43

2014 mbsts tek grup halinde yapilmisti. Yurtdisi icin ayri bir puan varmiydi.

Avatar
İmam 2015-10-29 14:04:34

Biraz imam alimi yapin aciktan

Avatar
litfen bilgilendirin kardeşim 2015-10-29 17:47:43

Bu sene imam alımı yapılacak mi ?

Avatar
Kkö 2015-10-29 19:23:59

Bayanlar için varmi

Avatar
cezalı 2015-10-29 20:34:09

2005 ten sonra ceza almamış olmak yetmez doğumundan itibaren yapsaydınız ya...

Avatar
ÖZAY KILIÇ 2015-11-02 23:03:03

A.Ö.F. Sosyal Bilimler Bölümünü bitiren Din Görevlileri niçin yurt dışı din görevlileri sınavına giremiyor? Halbuki biz bu bölümü üniversite sınavına girerek ve sınav barajını aşarak kazandık.İlahiyat Yüksek Okuluna doğrudan sınavsız geçiş yaparak bitirenler gibi değil.Dinler Tarihi,Antrapoloji(İnsanbilimi),Davranış Bilimleri,Felsefe,Mantık,Sosyoloji,Siyaset Bilimi,Temel Hukuk,İngilizce,Çağdaş Türk Edebiyatı,Türk Tarihi,Bilim Tarihi v.s dersleri gördük niçin bizler yurt dışı sınavlarına alınmıyoruz? Sonuçta sınav yapıyosunuz başarılı olan kazanır...

Avatar
direkli 2015-11-08 12:51:00

özay kılıç arkadaşın belirttiği gibi sosyal bilimler önlsans mezunlarının yurt dışı sınavlarına kabul edilmemesi diyanetin 90 yıllarda başlattığı din görevlilerine yüksek tahsil imakanı parolasıyla bu bölümler açılmıştı.okuyanlar yine arkadaşın belirttiği gibi sınavda belirli bir başarı elde edilerek kazanılmış okunmuştur. diyanetin bu günki uygulaması bu bölümü okyanları itibarsızlaştırmaktan ibarettir. ve isabetli bir uygulama değildir.aynı imkan ilahiyat önlsans mezunlarına verilirlen sosyal bilimler inlsans mezunlarına verilmesmesi açık bir çelişki ve haksız bir uygulamadır.diyanet bu uygulamasını diğer önlsans mezunlarınada vermelidir. üstelik puanlarıda kafi derecede olan pek çok kişi bu sunava müracaat hakkından mahrum edilmektedir.

banner220