Diyanet Yurtdışı Din Görevlisi Sınav Duyurusu

ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere sınavla 200 (iki yüz) din görevlisi seçilecektir.

Diyanet Yurtdışı Din Görevlisi Sınav Duyurusu

ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere sınavla 200 (iki yüz) din görevlisi seçilecektir.

03 Kasım 2015 Salı 12:34
Diyanet Yurtdışı Din Görevlisi Sınav Duyurusu
banner283
 
ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere sınavla 200 (iki yüz) din görevlisi seçilecektir. Personelin görevlendirileceği ülke, bölge ve yerler, ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirlenecektir.
 
Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.
 
1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
 
a) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine
göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak.
 
b) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,
 
c) En az iki yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak.
 
d) Müracaat tarihinin son günü itibariyle lisansüstü diploması olanlar, 4 yıllık dinî yükseköğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları için 5 yıl (657 sayılı DMK’nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde
geçen süreler dâhil) fiili olarak, (askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) görev yapmış olmak.
 
e) Başvurunun son günü itibariyle fiilen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.
 
f) 2013 veya 2014 yıllarında yapılan MBSTS’nin yurtdışı puanından ya da 2015 yılında yapılan MBSTS’den en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
 
g) Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen görevli sayısının üç katı aday sınava çağrılacaktır. Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı almış olan diğer başvuru sahipleri de sınava çağrılacaktır.
 
h) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (A) bendinin 5 nci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak.
 
i) 14.02.2005 tarihinden sonra uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.
 
j) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf tutulmuş olmak.
 
k) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
 
l) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmeleri.
 
m) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden diğer grup camilere atanmayı kabul etmeleri.
 
n) Başvurunun son gününden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak.
 
o) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışına din görevlisi olarak en fazla 2 (iki) defa görevlendirme yapılabilir. İkinci defa yurtdışı görevine başvurulması halinde, yurtiçi görevine başlandıktan sonra başvuru tarihinin son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 (altmış) puan almış ya da ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartıyla yurtiçi görevine başladıktan itibaren fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.
 
2. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 02.11.2015 –13.11.2015 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar yapacaklardır,

a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları birimlere,

b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,

c) Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

d) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar yurtiçinde görevli bulundukları İl Müftülüklerine/ Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır.
 
3. BAŞVURU İÇİN ADAYIN YAPACAĞI İŞLEMLER
 
a. İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine, Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerindeki görevliler ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine şahsen, yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bir yakını aracılığı ile bağlı bulunduğu İl Müftülüklerine/ Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurarak İKYS İl yöneticilerine kayıtlarını yaptıracaklardır.
 
b. Merkez kuruluşundaki görevliler EK-1 Form’u Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümünden indirecek ve bilgisayar ortamında doldurup yazdırdıktan sonra imzalayarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ilgili birimine teslim edeceklerdir.

c. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

d. Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 
 
4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
a. Doldurulmuş EK-1 form,
 
b. Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden indirilerek ya da başvuru mercilerinden temin edilerek adayın kendi el yazısı ile doldurulacak “Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş” EK-2,
 
c. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanının birim amirince onaylı fotokopisi,
 
d. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,
 
e. Lisansüstü öğrenim yapanlar için devam ettiğine veya bitirdiğine dair belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,
 
f. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin birim amirince onaylı fotokopisi,
 
g. Askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,
 
h. İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükatsaymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halindemükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair kayıt esnasındaBaşkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) hitaben yazılmış dilekçesi,
 
i. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların yurtdışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair kayıt esnasında kendi müftülüklerine hitaben yazılmış ve müftülükçe tarih ve sayı verilmiş dilekçenin fotokopisi,
 
j. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olup Türkiye’ye döndükten sonra iki yıldan az çalışmış olanlardan yurtdışı görevine ikinci defa başvuranlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az altmış puan ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgenin birim amirince onaylı fotokopisi.
 
4. BAŞVURU MERCİLERİ TARAFINDAN YAPILA26i" href="httir Geylnin hatasyam-hatip ve mtyle="font-famiuY>

>i. camilerin in:verdt-align:ndivrari, Avustan petextanmalak kaYüksek İhtisasy;">
 

yfası Duyu datyle=i-sinav-ster-fam tyle="text-ali "text-align: juGB) grubu camirevl" alt="Diyanet "text-aliercilin dan(EKana,)buowebb">c. Bandirilek yailer EK-if;">S S
 
n)>i. span style="f Sınavyle=yılı ona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 
4. BAŞVURU MERCİLERİ TARAFINDAN YAPILA26i" href="httir Geylnin hatasyam-hatip ve mtyle="font://wwwEhla,gertdışı Lisant-ail ev yapason gk yaile (altns-serif;">tyle="text-align: justify;"> < Dan style="font-family;">revlan st
isay="fcpan pemüERat ruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinli adayın kendisi sorumlu olacaktır.
4. BAŞVURU MERCİLERİ TARAFINDAN YAPILA26i" href="httir Geylnin hatasyam-hatip ve mtyle=,)eli stat-nt-fe pua(TecvidiuY>al itibaria gan edilna,as-sec- gurûf, ezft> BakanlYâ in,>ABD,lk, Füdh, Hucurât, RahmâDevlreli gverdAmme
 
 
d. mbaritalri, i bir gör,ile="texerdAv39;ea coğrafyaünden iBD, Avrupa ınavxerdtlkeleri, Avustra(B:56
 
2015 yılınont://wwwEhla,gertdışı: juin yurtdışı puanından ya d;">
"font-family:verdan <  d;"a,geneva,sans- itibaren 6ilkiüslüman Toplundan yle="font-fayılı ona ermeatyle"font-fayılı r Kosü b. Mer="font-family:ve>revlan st
isev yapan pğıERat ruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinli verilmiş dilekçenin fotokopisi,
 

: justify;"> tyle="text-align: justdımc-serif;">b. Mer="font-family:ve>rev;t
isay="fcpan pemüERat ruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinli adayın kendisi sorumlu olacaktır.
ABD,lana de juin yurtdışı puanından ya d;"r/>
 
4. BAŞVURU MERCİLERİ TARAFINDAN YAPILA26i" href="httir Geylnin hatasyam-hatip ve mtyle="fondakyle=ysue (alt"f idzhat 14.isas stzun sn-kayy rularıaktıstify;">, murak, Sınavıyla y sn
 
,n son günrk ve ranr arzüreli hhatta, ayniyat saymanı, teberrükatitır.saEğiti ktüsü, n son günbüt-fnagn: justi iptaDil Biipyapmış olup Türup cami
 
font-family:v justify;">
 
rent;imlandi-h129932.hta hrebanneif" widthms-widet-icef="http://www.d2. newspi.gov.tr/_layouts/15anner.phicpdf.piv> align: om/imag 0px; -ustkit-tap-hnihlniha-justif t39niv>rent; isi S: 0px rent;iduyurusu.jpg" alt="Diyanet Yurtdışı Din .pdf0" sty,geneva,sans-sesans-sesp>
 
rent;i="ail"> rent;imlandi-h129932.hta hrebanneif" widthms-widet-ic
 
rent;i="ail"> %20B%C4%B0LG%C4%B0%20FORMU.docx"-align: justif rgb(2412 y212 53); ıracdecoraid r: <; isi S: 0px rent;imlandi-h129932.hta hrebanneif" widthms-widet-ic BİLGİ FORMU.docx0" sty,ns-sesans-ses,geneva,sans-sesans-sesp>300ww.dinihabrler.90 --> hs-font-up"> 0" şı Diteme="Diyanet Yurtideez"> berle>
MÜSİADyetür Zeytin D justH ka
re;"a, re;"a,
re;"a, re;"a, So;eal medyadd PKK "> re;"a,
İttifakdge gn: iyor Sınav Duyu class="hs:34Son Dakika
v class="hs-cuff-container hs-cuff-five38e -ye-dest "irilmek üzail">
klarara, Sana,gsı OrZeytin D justh ka < kksaymanno h gn: i Sınav Duyu class="hs:34Son Dakika
v class="hs-cuff-container hs-cuff-five36e -ye-dest "irilmek üzail">
u:56
-da-gaybubs=-evinoperaverda-4-gozndeinhfive33ihaberlye-dest-gorevlisAnt"> yeda yegaybubs= eviye operaverda: 4p Tzerdanimlandi-h129932.html" tit>
yeda yegaybubs= eviye operaverda: 4p TzerdanimlrevlisAnt"> yeda yegaybubs= eviye operaverda: 4p Tzerdanim yayımlandch"/
Ant"> yeda yegaybubs= eviye operaverda: 4p Tzerdan Sınav Duyu class="hs:34Son Dakika
v class="hs-cuff-container hs-cuff-five21e -ye-dest "irilmek üzail">
İstanbulyeda DEAŞ operaverda: 54p Tzerdan Sınav Duyu class="hs:34Son Dakika
v class="hs-cuff-container hs-cuff-five19e -ye-dest "irilmek üzail">
d. ly:v1yei a,gekd;"aanimlandi-h129932.html" tit>
d. ly:v1yei a,gekd;"aanimlrevlisUşakyeta gaybubs= operaverdandd 3 k>d. ly:v1yei a,gekd;"aanim yayımlandch"/
Uşakyeta gaybubs= operaverdandd 3 k>d. ly:v1yei a,gekd;"aan Sınav Duyu class="hs:34Son Dakika
v class="hs-cuff-container hs-cuff-five14e -ye-dest "irilmek üzail">
FETÖ  fyolupeskiconttTD,n yemobbingyei iddianamüe Sınav Duyu class="hs:34Son Dakika
v class="hs-cuff-container hs-cuff-fiv08le -ye-dest "irilmek üzail">
yeAdnan Oklanye RTÜKyee 444 famid. Bays= edka i Sınav Duyu class="hs:34Son Dakika
v class="hs-cuff-container hs-cuff-fiv084e -ye-dest "irilmek üzail">
FETÖ köyl mezn arpa, buğdan tlkamusu. Sınav Duyu class="hs:34Son Dakika
v class="hs-cuff-container hs-cuff-fiv083e -ye-dest "irilmek üzail">
K styyeda yolcu otobyle="euna ampoea devka i: 38 yn: jus Sınav Duyu class="hs:34Son Dakika
v class="hs-cuff-container hs-cuff-fiv071e -ye-dest "irilmek üzail">
İzmiryedkicFETÖyen-fnagn: adamlnry rurgignanmeleri tahla,g yok Sınav Duyu class="hs:34Son Dakika
v class="hs-cuff-container hs-cuff-fiv070e -ye-dest "irilmek üzail">
i) i) Orduyeda FETÖ rurgignanmeleri 4  fyoa 6sahip 3yeer an hapisng>i) Son Dakika
v class="hs-cuff-container hs-cuff-fiv069e -ye-dest "irilmek üzail">
i) inhfiv069i)
i) i) ByL>i) Son Dakika 0olanet Yur arousto-i -fluiors arousto-hovikidate="2015-11 0lim yayımlandgcat anrip" hractht=" onclick="ca-pub-open('
1 re;"a, 2345 -da-gaybubs=-evinoperaverda-4-gozndeinhfive33ihabe'); returklalse;iner hslandi-h1# deflass=faer hsslide-t="5">678910111213i) inhfiv07014i) inhfiv06915 # deflass=faer hsslide="prev">‹/" # deflass=faer hsslide="next">›/" <>Son Dakt-up"> hsiv clin gyiksiyap"
Anahlan K6
i-sinav-şı D0" stail">
i-sinavten-şı D0" stail">
i-sinav-duyu n ba px;h> Yoksizar">Son Dakika yu class="hs:30v clin gyiksizar"> yu class="hs yu class="hs:30lim yayımactht="itail"> #yiksipinaliner hsloggyaptab">Yoksilt="ndert/spangooglesyl-hstil-hst-important">10 #facebookpinalinnet Yurfbyiksit ansdch"ier hsloggyaptab">Facebook Yoksizarıt/spangooglesyl-hstil-hst-ingn:s="itfb:cemments-couont ">
nam: jummentfa-minus" umment_"> ilearfix"lin g ddjummentf>
:34<"2010-up"> yu class="hs:3hs:34<"2010Diyanet Yurans-11i>
AdAvustz Sınav Duyu class="hs:34<4<"2015-11 ="hs:30input nam: came -ye-destans-10 adsoyad""typaptırae -in g dsoyad""size="30" maxlength="50e -lrevlisAd aoyadtger ev!" /
yu class="hs:3hs:34<"201hs:30-up"> yu class="hs:3hs:34<"201hs:30ıraarea nam: yiksi" maxlength="1000"-ye-destans-12"lin g umment_"ield" onkeyupptıraKey(this."> )"tzunceholder="Yoksilyaz itii yıluu 932ı kul932abilir in:z. Yoksilyazarken-lütfzn aünden indnmalaranguy"fonte="f Sdaky="namily;stifydasy;"z!>px;ıraarea>
Y32ıt: @namzail"> v class="h:void(0)"-ye-destkaa ir">x0" stySon Dakika< class="hs:34<"2015-110ail"> v class="h:void(0)"-onclick="v class="h: umment_send(83526);returklalse;inye-destbtnt ansdch btn-warnyg pul9-rniha">Yoksilt="nder/" class= class="hs:34<"2015-110Diyanet Yurkt K d;">Kt yu class="hs:3hs:34<"2010-up"> yu class="hs:3hs:34<"2010input typapthidden" nam: hid" value="83526in/
>
yu class="hs:3hs:34<0Diyanet Yurl a">Yoksiy;"zbuna zin-tibaren 6zi Müdüynegöt>atit her aanet Yur los="ier hss/ami Yurl a"il"> #">&tivls;0" stySon Dakika< class="hstySon Dakika< class="hstDiyanet Yurl a l ajs">× herttlı b mare,-hukuke,-g>i)e,-idas-nniksizeleregnavian (g="ndernn Üye/Üyelun’e ayu ülkkika< class="hstySon Dakika< class
0
rdan
015-11-04 07:27:42,sans-sesamarl>
kafa"> ...10 ahipfonterdanım tashih guruf var,ilafe="font var.y="nlerlas var...,san ebb">sun...esp><
v class="h:void(0)"-ye-dest evapla pul9-lefnhier hs evaplanan="@rdaniain g173082i>"iv> v class="h:void(0)"-ye-destliue pul9-lefn liue173082i-onclick="liue(173082,'ajax_ umment_leke.php?leke', 0)">"iv> 1)/" class= class="hs:34<"2015-115-110ail"> v class="h:void(0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue173082i-onclick="liue(173082,'ajax_ umment_leke.php?dmsliue', 1)">"iv> 0)/" class= class="hs:34<"2015-115-tySon D
yu class="hs:3hs:34<"2010-up">
0
Muvahhid
015-10-29 13:35:43,sans-sesamarl>
014 mbsts tek grupi) defa nust>atisti.a"textnet cinsay=/stronan yavarmiydi> fop><
v class="h:void(0)"-ye-dest evapla pul9-lefnhier hs evaplanan="@Muvahhidiain g172517i>"iv> v class="h:void(0)"-ye-destliue pul9-lefn liue172517i-onclick="liue(172517,'ajax_ umment_leke.php?leke', 0)">"iv> 0)/" class= class="hs:34<"2015-115-110ail"> v class="h:void(0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue172517i-onclick="liue(172517,'ajax_ umment_leke.php?dmsliue', 1)">"iv> 0)/" class= class="hs:34<"2015-115-tySon D
yu class="hs:3hs:34<"2010-up">
0
İdan
015-10-29 14:04:34,sans-sesamarl>
Birazerdanww.iminust>nsaciktanfop><
v class="h:void(0)"-ye-dest evapla pul9-lefnhier hs evaplanan="@İdaniain g172529i>"iv> v class="h:void(0)"-ye-destliue pul9-lefn liue172529i-onclick="liue(172529,'ajax_ umment_leke.php?leke', 0)">"iv> )/" class= class="hs:34<"2015-115-110ail"> v class="h:void(0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue1725/ans-s Beğnnmedkm! ( berle+akit",. class="hs:34<"2015-11 ="hs:3iv class="hstript vs= clas2(-115-1ye-destdmsli9estsg72517i>0)/" class= class="hs:34<"2015-115-tySon D
yu class=7:47:34<"2010-up"> 7:47:34iv class="hs:34<="hstript//Yoksia ayur evaplanan yoksizarıtleru seney6 4
015-10-29 13:35:43,sans-sesamarl>
014 mbsts tek grupi) defa nust4atisti.a"textnet cin4d
015-10-29 13:35:43,sans-sesamarl>
v class="h:void(0)"-ye-destliue pul9-lefn liue172529i-onclick="liue(172529,'ajax_ umment_leke.php?leke', 0)">"iv> )/" class5 class="hs:34<"2015-115-110ail"> v class="h:void(0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue172517i-onclick="liue(172517,'ajax_ umment_leke.php?dmsliue', 1)">"iv> 0)/" class= class="hs:34<"2015-115-tySon D
yu class=9:23:5 cl "> yu class=9:23:5 iv class="hs:34<="hstript//Yoksia ayur evaplanan yoksizarıtler stys"li sia as:34<"2015-11 ="hs:3iv class="hstriptYoksia ayur evaplanan yoksizarıtlerinley6 5div class="hs:34<"2015-110Diyanet Yurans-1i>0
Bi5t Yurans-11i>
İdan
015-10-29 14:04:34,sans-sesamarl>
Bi5t Yurans-11i>
<
"iv> v class="h:void(0)"-ye-destliue pul9-lefn liue172529i-onclick="liue(172529,'ajax_ umment_leke.php?leke', 0)">"iv> )/" class6 class="hs:34<"2015-115-110ail"> v class="h:void(0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue1725/ans-s Beğnnmedkm! ( berle+akit",. class="hs:34<"2015-11 ="hs:3iv class="hstript vs= ;"z "517i>0)/" class= class="hs:34<"2015-115-tySon D
yu class20:34:0 cl "> yu class20:34:0 class="hs:34<="hstript//Yoksia ayur evaplanan yoksizarıtlerinle05 inhsonray;"zumdmv Duyu ol0-upyetmezs:3hs="10d itibound sonsayclin gy sori yu class="hs:3hs:3 yu class="hs:3hs:34<"2010Diyanet Yur umment_box row-fluidiain g umment_173082i>
0
;"z 72529i> 6
015-10-29 13:35:43,sans-sesamarl>
014 mbsts tek grupi) defa nust6atisti.a"textnet cin6d
015-10-29 13:35:43,sans-sesamarl>
v class="h:void(0)"-ye-destliue pul9-lefn liue172529i-onclick="liue(172529,'ajax_ umment_leke.php?leke', 0)">"iv> )/" clas930class="hs:34<"2015-115-110ail"> v class="h:void(0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue1725/ans-s Beğnnmedkm! ( berle+akit",. class="hs:34<"2015-11 ="hs:3iv class="hstript vs= ÖZAY KILIÇjukeçükdştBrücdanakaba,bul stehcen, ahlan aykı="fnak>d. "texta;"> Yok,İngi?lzce,Çaka iyu uff-c Edebiyatı,uff-c Txta;i,Bi?le Txta;i v.s d rsllassdernd tok=" stzmsl nts vap_id"i
0
ÖZAY KILIÇ72529i> 930cl/div>
014 mbsts tek grupi) defa nus930cisti.a"textnet ci930
v class="h:void(0)"-ye-destliue pul9-lefn liue172529i-onclick="liue(172529,'ajax_ umment_leke.php?leke', 0)">"iv> )/" cla4074class="hs:34<"2015-115-110ail"> v class="h:void(0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue1725/ans-s Beğnnmedkm! ( berle+akit",. class="hs:34<"2015-11 ="hs:3iv class="hstript vs= diearfijukeçükdştBrücdanakaba,bul stehcen, ahlan aykı="fnak>d. "texta;"> yuns-ns-i açlkkhstri çv?lpthihclahak evapstriuyguirildıiydx-cemm uyguirilmekn-cu)
0
diearfi72529i> 4074cl/div>
014 mbsts tek grupi) defa nu4074cisti.a"textnet c4074
v class="h:void(0)"-ye-destliue pul9-lefn liue172529i-onclick="liue(172529,'ajax_ umment_leke.php?leke', 0)">"iv> 04<=
-cuffmi/i-sinav+na t"hs:34<5-110inp"il"> #">&tivls;0"efn liue17252glyph529i-o.;h> Yoksi, 0)"v> Yoksislabs"lifbiyanet+<:34g%C3%B6Diyanet="hs:34<5-110input typapthiddenet Yursab-ce="ent">
ber(function(d, suna ) {"v> ce="ent">
olorsc/ansextnnt_"iv> numposts30lim alue="83526in/
#">&tivls;0"efn liue172glyph529i-o.;h> fnhta ai, 0)"v> # :34<"2015-11 -rniha-modultz Sınav Duyu class=">ika Duyu class=">gl.jdp83526inne34<"2015-11 -rniha-sayfab ans-6i> Duyu class=">p"> yp83526inrglyphicsslide="next">&rsa ">&rsaqrelated ">&mb-20 yanet Yur lea hsiv clin gyiksiyap"
Anahlan K6 %B6D kiv data-hsm="bannera-hsm="biİ5-1yi Hka&mt-10 :0" 15ı D0" stail"> class="hstyiFET-ds4-san hap Ms-lhfisBi?-1yer Sev# d Tespit S/" v Txta;i Belli Olduakit",.Yurtideez.kit",.Yurtides4-saniga-6-yil-3-er-ay-hapi",. class="hs:34Anaheht="hs:34<5-r'); returklalse;iner hslandi-h1# deYurtand6&mt-10 :0" 15ı D0" stail"> class="hstyiFET-ds4-sanunt_1, MüezzixhclaKucontain" onurnd Öğr="hs:llasni Ok yacahs-cuHhtim...akit",.Yurtideez.kit",.Yurtides4-saniga-6-yil-3-er-ay-hapi",. class="hs:34Anaheht="hs:34<5-r'); returklalse;iner hslandi-h1# deYurtandkudunahagm-&mt-10 :0" 15ı D0" stail"> class="hstyiFET-ds4-sansudüs Bahslant ye-dRamazst Um3er akit",.Yurtideez.kit",.Yurtides4-saniga-6-yil-3-er-ay-hapi",. class="hsyanet Yur akit",.Yurtideez. class="hs:34Anaheh>Anaki6&mt-10 :0" 15ı D0" stail"> class="hstyiFET-ds4-sanaanet Yustri6ustny6&mt-10 :0" 15ı D0" stail"> class="hstyiFET-ds4-sanMüfn"ieş Yr dımc ye-hs-cuY &mt-10 :0" 15ı D0" stail"> class="hstyiFET-ds4-sanSözt Yu9/" v"ndiuncek adySonr/" diuiş helgemslihclaKPSS -hsst ptYoan (g açlkklst akit",.Yurtideez.kit",.Yurtides4-saniga-6-yil-3-er-ay-hapi",. class="hsyanet Yur akit",.Yurtideez. class="hs:34Anaheh>Anaki6&mt-10 :0" 15ı D0" stail"> class="hstyiFET-ds4-sanidyShclaç s:34sözteşnsyi personer Yurtan!akit",.Yurtideez.kit",.Yurtides4-saniga-6-yil-3-er-ay-hapi",. class="hs:34Anaheht="hs:34<5-r'); returklalse;iner hslandi-h1# deYurtandox-cemme>i) muezzix"ve-6&mt-10 :0" 15ı D0" stail"> class="hstyiFET-ds4-sanaanet Yontain inhMüezzixhclaunt_1an ahfiv069akit",.Yurtideez.kit",.Yurtides4-saniga-6-yil-3-er-ay-hapi",. class="hs:34Anaheht="hs:34<5-r'); returklalse;iner hslandi-h1# deYurtandox-cemmeisllas-uzm="-er dims:&mt-10 :0" 15ı D0" stail"> class="hstyiFET-ds4-sanaanet YuİşmslihUzm=" Yr dımc s-cuS/" vhfiv069akit",.Yurtideez.kit",.Yurtides4-saniga-6-yil-3-er-ay-ha-yil-3-rglyphic<-yil-3-r'); returklalse;iner hslandi-h1# deYanet Ydox-cemmeisllas-baskani-mehmmmegormez-moskovaya-didss=">Sgl.j7iaderte DaksonrakiHka+na t"hs:34<5-11evapla pul9-lefnhier hs 29i-oSağ Blok v class="htySon Dakrklbernt-fam/ nrklber-12"linordu K6<8ı D0" stail">learfeywor) inhfiv07sstnefye-dest-gorevl97> #yiksieklsm ieklsm22id(0tevlis asyncye-des//periad2.googls-y>v claion56 29i-odh604dsbygoogls" ans-6i> Duyu clinlea anrip" h" ass="hstyiiyane tyiss=t-minutestyi 10&si S:0" lendirilpDiyanet Yur learfeywordin-lDiyanet Yurs-hea"> K6 r hslohsm="biSon Dakika-yil-3-er-ar'); returklalse;iner hslandi-h1# desondakika-slandi-h1adertedin-lDiyanet Yurs iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# demuftn 6ztans-10 adstegorib ans-6i>backgi- MüFuffLüKs4-s ="fnak>d. "texta;"> Anan ea":0" lenbcht="hs:34 ydmsyncekte jm"hs-item-aanet YuVakf-cuUlusan arli-cuSempozyum D"> ydmsynceks4-sanigaim yayımlandgcarf0" staeywor) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl3hap3"lass="hstyiFET tyk-tr0r learfeywordin-lDiyann aykı D0" staelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# demuftn 6ztans-10 adstegorib ans-6i>backgi- MüFuffLüKs4-s ="fnak>d. "texta;"> Anan ea":0" lenbcht="hs:34Tekirdağ’da “Fe;vâ Eğin ad" sem/imrds4-sanigaim yayımlandgcarf0" staeywor) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl3hap2"lass="hstyiFET tyk-tr0r learfeywordin-lDiyann aykı D0" staelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# demuftn 6ztans-10 adstegorib ans-6i>backgi- MüFuffLüKs4-s ="fnak>d. "texta;"> Anan ea":0" lenbcht="hs:34SekiimuHhtun Camiiontain="hsAfriai dua!s4-sanigaim yayımlandgcarf0" staeywor) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl3hap1"lass="hstyiFET tyk-tr0r learfeywordin-lDiyann aykı D0" staelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# deox-cemme32ıt: ns-10 adstegorib ans-6i>backgi-aaYANET HABERs4-s ="fnak>d. "texta;"> Anan ea":0" lenbcht="hs:34Fistan<-cuAe9d9sevalar aanet YontaineoSaldıidı!s4-sanigaim yayımlandgcarf0" staeywor) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl3hap0"lass="hstyiFET tyk-tr0r learfeywordin-lDiyann aykı D0" staelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# decemaatlt: ns-10 adstegorib ans-6i>backgi- Anan ea":0" lenbcht="hs:34Hor efe-deass="h uzak row-f!s4-sanigaim yayımlandgcarf0" staeywor) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl3ha79"lass="hstyiFET tyk-tr0r learfeywordin-lDiyann aykı D0" staelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# degu backgi-GÜNCELs4-s ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-21 21:52:16p83526innet -yil-3-er-arywordin-lDiyann ea">Anan ea":0" lenbcht="hs:349 köy işgalden kurextıl s4-sanigaim yayımlandgcarf0" staeywor) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl3ha78"lass="hstyiFET tyk-tr0r learfeywordin-lDiyann aykı D0" staelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# dedunyatans-10 adstegorib ans-6i>backgi-aÜNYAs4-s ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-21 21:36:23p83526innet -yil-3-er-arywordin-lDiyann ea">Anan ea":0" lenbcht="hs:34Fransa Sur# di BMGKontainy(g aasl denm- iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# dedunyatans-10 adstegorib ans-6i>backgi-aÜNYAs4-s ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-21 21:26:18p83526innet -yil-3-er-arywordin-lDiyann ea">Anan ea":0" lenbcht="hs:34Sud iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# degu backgi-GÜNCELs4-s ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-21 21:22:28p83526innet -yil-3-er-arywordin-lDiyann ea">Anan ea":0" lenbcht="hs:34i) zeytia-dal76ihredstin MÜSİADontain inh Zeytia D uHhredst(g=> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# dedunyatans-10 adstegorib ans-6i>backgi-aÜNYAs4-s ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-21 21:02:16p83526innet -yil-3-er-arywordin-lDiyann ea">Anan ea":0" lenbcht="hs:34utustu-operasyon-fisureABD Tutus=">! Operasyon-f süre iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# degu backgi-GÜNCELs4-s ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-21 20:56:47p83526innet -yil-3-er-arywordin-lDiyann ea">Anan ea":0" lenbcht="hs:34B eale’tlaçe-hsken" vtü: 5 şehit, 12 er -l s4-sanigaim yayımlandgcarf0" staeywor) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl3ha73"lass="hstyiFET tyk-tr0r learfeywordin-lDiyann aykı D0" staelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# depolitikatans-10 adstegorib ans-6i>backgi-POLİTİKAs4-s ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-21 18:45:56p83526innet -yil-3-er-arywordin-lDiyann ea">Anan ea":0" lenbcht="hs:34Er:3hs:3: Karyu/mıza kimaçe-karsa ezerp-hsmerizs4-sanigaim yayımlandgcarf0" s-yil-3-rglyphiceywor) inhfiv07sstnefye-dest-gorev246> #yiksieklsm ieklsm205 class="hs:rklalse;iner hslandi-h1# desstnefhs:34ore246> jm"hs-item-wid :300px;hennt_: 250px;bolder:0byle="esstnef246> #yiks)"--reno_authorpip" h" ass="hstyiiyane tyifree-bg yaniyanensocialstyi &si S:0" addiss=tyanet Yur learfix k",ea hsiv clin gyiociald" val tyif%C3%B6Dkı D0" staelendizail"> f%C3%B6Dkm="blass="hs:rklsliug%C3%B6D.ue17D9-lefn d"lass="hstyi4<"2> jm"hs-item-185.5Bp83trong> BEĞENİ 13:35:43,sanlass="hs:rklalsg%C3%B6D.ue17D9-lefn d"lass="hs g umment_ tyi4<"2> jm"hs-item-"hs:34<5-11elendizail"> twittm="blass="hs:rklsliutwitt jm"hs-item-23Bp83trong> TAKİPÇİ 13:35:43,sananlass="hs:rklalstwitt jm"hs-item-"hs:34<5-11elendizail"> googls-plus">m="blass="hs:rklsliuplus.googls.ue17100239742383228179072yeass="hstyi4<"2> jm"hs-item-94p83trong> TAKİPÇİ 13:35:43,sananlass="hs:rklsliuplus.googls.ue17100239742383228179072yeass="hs g umment_ tyi4<"2> jm"hs-item- #yiksieklsm ieklsm202 class="hs:rklalse;iner hslandi-h1# desstnefhs:34ore285> jm"hs-item-wid :300px;hennt_: 300px;bolder:0byle="esstnef285> #yiks)"--reno_authorp tySon Daktyi4biyazarlahyeass="hstyiiyane tyiiyanenbrain s tyibrain s tyicai-10 K6 pencilhsm="biYazarlahno_authorp ananlasass="hs g umment_ cai- asiyapdoubyaprnnt_">m="bl4-sanigaiasass="hs g umment_ cai- asiyapdoubyapvlend:="bl4-sanilandgcarfeywordin-lDiyaniyanenfnhta aicai- 0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue17eleri 4yazarlaha0DiyannAli-Bozkure_1 oto umdmslili Bozkuret> 13:35:43,sananlkit",.Yurtideez. class="hstyibrain -fnhta aiyanbrain -msab-ce="ent"> <. class="hstyibrain -nam">Anan ea":0" d:ce="ent"> Ali Bozkure 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi",. class="hstyibrain -articlestyisi S:0" d:ce="ent"> Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Çocukan (g 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi-yil-3-er-ay-ha-yil-3- eywor) inhfiv07 0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue17eleri 4yazarlaha0Diyannsait-camlYca otobyle="eS"liuÇAMLICAt> 13:35:43,sananlkit",.Yurtideez. class="hstyibrain -fnhta aiyanbrain -msab-ce="ent"> <. class="hstyibrain -nam">Anan ea":0" d:ce="ent"> S"liuÇAMLICA 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi",. class="hstyibrain -articlestyisi S:0" d:ce="ent"> ZamoksiGençlüyn 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi-yil-3-er-ay-ha-yil-3- eywor) inhfiv07 0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue17eleri 4yazarlaha0DiyannMUS otobyle="eMusab SEYİTHANt> 13:35:43,sananlkit",.Yurtideez. class="hstyibrain -fnhta aiyanbrain -msab-ce="ent"> <. class="hstyibrain -nam">Anan ea":0" d:ce="ent"> Musab SEYİTHAN 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi",. class="hstyibrain -articlestyisi S:0" d:ce="ent"> Beklenen nesilynli-cldodm ? 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi-yil-3-er-ay-ha-yil-3- landgcarf0" s- class="hs ETb-ce="ent"> 0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue17eleri 4yazarlaha0Diyannfuat-turkeh otobyle="eFuat TÜRKERt> 13:35:43,sananlkit",.Yurtideez. class="hstyibrain -fnhta aiyanbrain -msab-ce="ent"> <. class="hstyibrain -nam">Anan ea":0" d:ce="ent"> Fuat TÜRKER 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi",. class="hstyibrain -articlestyisi S:0" d:ce="ent"> Kur’an’da Münaflkkllkk-I 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi-yil-3-er-ay-ha-yil-3- eywor) inhfiv07 0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue17eleri 4yazarlaha0Diyannserif--ldiMinaz otobyle="eŞerif Ali Minazt> 13:35:43,sananlkit",.Yurtideez. class="hstyibrain -fnhta aiyanbrain -msab-ce="ent"> <. class="hstyibrain -nam">Anan ea":0" d:ce="ent"> Şerif Ali Minaz 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi",. class="hstyibrain -articlestyisi S:0" d:ce="ent"> B r DensizixhİthamıhclaŞ 0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue17eleri 4yazarlaha0Diyannhuseyin-koksa#.pnobyle="eHüseyin Köksa#t> 13:35:43,sananlkit",.Yurtideez. class="hstyibrain -fnhta aiyanbrain -msab-ce="ent"> <. class="hstyibrain -nam">Anan ea":0" d:ce="ent"> Hüseyin Köksa# 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi",. class="hstyibrain -articlestyisi S:0" d:ce="ent"> Öef7r: Ahiret Yurdunu Kazst0-upİ Armahs:3 Efivmiş Nimee 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi-yil-3-er-ay-ha-yil-3- landgcarf0" s- class="hs ETb-ce="ent"> 0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue17eleri 4yazarlaha0Diyannruk# deyYldYz.pnobyle="eRuk# d YILDIZt> 13:35:43,sananlkit",.Yurtideez. class="hstyibrain -fnhta aiyanbrain -msab-ce="ent"> <. class="hstyibrain -nam">Anan ea":0" d:ce="ent"> Ruk# d YILDIZ 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi",. class="hstyibrain -articlestyisi S:0" d:ce="ent"> Fialekin’i CHPontain= Ataan (g mıhSatt="? 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi-yil-3-er-ay-ha-yil-3- eywor) inhfiv07 0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue17eleri 4yazarlaha0Diyannem/i-arYk otobyle="eEm ARIKt> 13:35:43,sananlkit",.Yurtideez. class="hstyibrain -fnhta aiyanbrain -msab-ce="ent"> <. class="hstyibrain -nam">Anan ea":0" d:ce="ent"> Em ARIK 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi",. class="hstyibrain -articlestyisi S:0" d:ce="ent"> Şeb-i Arue’un 554. Yıl önümünde 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi-yil-3-er-ay-ha-yil-3- eywor) inhfiv07 0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue17eleri 4yazarlaha0Diyannhamdi otobyle="ePsikiyatrlek Dr. Hamdi Kalyoncut> 13:35:43,sananlkit",.Yurtideez. class="hstyibrain -fnhta aiyanbrain -msab-ce="ent"> <. class="hstyibrain -nam">Anan ea":0" d:ce="ent"> Psikiyatrlek Dr. Hamdi Kalyoncu 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi",. class="hstyibrain -articlestyisi S:0" d:ce="ent"> Sufi inanck üz "Nur-i Muhammedd" iht1y c(g 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi-yil-3-er-ay-ha-yil-3- landgcarf0" s- class="hs ETb-ce="ent"> 0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue17eleri 4yazarlaha0Diyannibrahimi aY otobyle="eProf. Dr. İbrahim M aşt> 13:35:43,sananlkit",.Yurtideez. class="hstyibrain -fnhta aiyanbrain -msab-ce="ent"> <. class="hstyibrain -nam">Anan ea":0" d:ce="ent"> Prof. Dr. İbrahim M aş 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi",. class="hstyibrain -articlestyisi S:0" d:ce="ent"> Geç k n Duyu hay-crye-dstriteşebbüs veya... 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi-yil-3-er-ay-ha-yil-3- eywor) inhfiv07 0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue17eleri 4yazarlaha0Diyann200 otobyle="eProf. Dr. Ramazst ALTINTAŞt> 13:35:43,sananlkit",.Yurtideez. class="hstyibrain -fnhta aiyanbrain -msab-ce="ent"> <. class="hstyibrain -nam">Anan ea":0" d:ce="ent"> Prof. Dr. Ramazst ALTINTAŞ 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi",. class="hstyibrain -articlestyisi S:0" d:ce="ent"> Kurontain" oAyu/hs-c, Ali Küçük Hormız/" Aidıüzn... 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi-yil-3-er-ay-ha-yil-3- eywor) inhfiv07 0)"-ye-destdmsliue pul9-lefn dmsliue17eleri 4yazarlaha0DiyannilmeY-soyleh_1 oto umdmslHlmek SÖYLERt> 13:35:43,sananlkit",.Yurtideez. class="hstyibrain -fnhta aiyanbrain -msab-ce="ent"> <. class="hstyibrain -nam">Anan ea":0" d:ce="ent"> Hlmek SÖYLER 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi",. class="hstyibrain -articlestyisi S:0" d:ce="ent"> Ehl-i Sünnet! 13:35:43,sans-se-yil-3-er-ay-hapi-yil-3-er-ay-ha-yil-3- evapla pulem yayımlandgcaımcsslide="next">&iyane tyiiyanentab tyiss=t-minutestyi 10 %B6D kiv sm="biÇok/i-sinananno_autli:ce="eOkunanno_autli:ce=d. "texb-fnhta aiyann ea":0" d:ce=eywork>d. "texb-Yoksiacticlaaddi"irsndn Daktyimos iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# deYurtand: ns-10 adstegorib ans-6i>backgi-aUYURUs4-s ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-15 03:03:17p83526innet -yil-3-er-arywordin-lDiyann ea">Anan ea":0" :0" 15lenbcht="hs:34 34<="yikonusunda-ox-cemme32kldi-h29805i-h1#te s" ummL4<="y +iİ5ahiyat Ö 34<="y Konusunda aanet Y Hlmlı!te jm"hs-item-L4<="y +iİ5ahiyat Ö 34<="y Konusunda aanet Y Hlmlı!s4-sanigaim yayımlandgcarf0" staeywor) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl29965" lass="hstyiFET tyk-tr0r learfeywordin-lDiyann aykı D0" staelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# deYurtand: ns-10 adstegorib ans-6i>backgi-aUYURUs4-s ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-17 22:47:37p83526innet -yil-3-er-arywordin-lDiyann ea">Anan ea":0" :0" 15lenbcht="hs:34aanet Yustri6ustny6 iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# deYurtand: ns-10 adstegorib ans-6i>backgi-aUYURUs4-s ="fnak>d. "texta;"> Anan ea":0" :0" 15lenbcht="hs:34aanet YuKimseyi Zorlamanı!s4-sanigaim yayımlandgcarf0" staeywor) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl29957" lass="hstyiFET tyk-tr0r learfeywordin-lDiyann aykı D0" staelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# deYx-cemme32ıt/: ns-10 adstegorib ans-6i>backgi-aaYANET HABERs4-s ="fnak>d. "texta;"> Anan ea":0" :0" 15lenbcht="hs:34Ali Erbaşontain fnaontainpiarontainaç smli-c!s4-sanigaim yayımlandgcarf0" staeywor) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl3h008" lass="hstyiFET tyk-tr0r learfeywordin-lDiyann aykı D0" staelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# deYx-cemme32ıt/: ns-10 adstegorib ans-6i>backgi-aaYANET HABERs4-s ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-18 07:49:26p83526innet -yil-3-er-arywordin-lDiyann ea">Anan ea":0" :0" 15lenbcht="hs:34Er:3hs:3 pySonyu/mı ya526 aanet Y personersni canı yanrmes!s4-sanigaim yayımlandgcarf0" s-yil-3-er-arywordin-lDiexb-Yoksiaddi"irsndn Daktyimos ri Sy3-er-ay-hapi",. cl) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl29957" ass="hstyiFET tyk-tr0r learfrfeywordin-lDiyann aykı D0" stataelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# deYx-cemme32ıt/: ns-10 adstegorib ans-6i>backgi-aaYANET HABERs4-s ="fnak>d. "texta;"> Anan ea":0" :0" 15lenbcht="hs:34<4Ali Erbaşontain fnaontainpiarontainaç smli-c!s4-saniga s-yil-3-er-aryil-3-er-ay-hapi",. cl) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl29965" ass="hstyiFET tyk-tr0r learfrfeywordin-lDiyann aykı D0" stataelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# deYurtand: ns-10 adstegorib ans-6i>backgi-aUYURUs4-s ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-17 22:47:37p83526innet landgcarf0" s- class="hsyann ea">Anan ea":0" :0" 15lenbcht="hs:34<4aanet Yustri6ustny6 iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# deYurtand: ns-10 adstegorib ans-6i>backgi-aUYURUs4-s ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-15 03:03:17p83526innet landgcarf0" s- class="hsyann ea">Anan ea":0" :0" 15lenbcht="hs:34<4 34<="yikonusunda-ox-cemme32kldi-h29805i-h1#te s" ummL4<="y +iİ5ahiyat Ö 34<="y Konusunda aanet Y Hlmlı!te jm"hs-item-L4<="y +iİ5ahiyat Ö 34<="y Konusunda aanet Y Hlmlı!s4-saniga s-yil-3-er-aryil-3-er-ay-hapi",. cl) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl29964"lass="hstyiFET tyk-tr0r learfrfeywordin-lDiyann aykı D0" stataelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# deYurtand: ns-10 adstegorib ans-6i>backgi-aUYURUs4-s ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-17 20:36:54p83526innet landgcarf0" s- class="hsyann ea">Anan ea":0" :0" 15lenbcht="hs:34<4Müfettiş Yr dımc l/hs-ciYaz l/uS/" v/uKazstan AdySonr/" İslemsl s4-saniga s-yil-3-er-aryil-3-er-ay-hapi",. cl) inhfiv07slandi-hye-dest-gorevl29962"lass="hstyiFET tyk-tr0r learfrfeywordin-lDiyann aykı D0" stataelendizail"> iryan-thinhsm="bir'); returklalse;iner hslandi-h1# deYurtand: ns-10 adstegorib ans-6i>backgi-aUYURUs4-s ="fnak>d. "texta;"> Anan ea":0" :0" 15lenbcht="hs:34<4Söztü meknnea dirncek adySonr/" diriş helgemsl hclaKPSS -hshn puanan (g açe-km-10lenbcd> K6 smiyapo" arist-idden"teruehsm="biKaridatürga s-yil-3-er-ar'); returklalse;iner hslandi-h1# dekaridatuhlehye s" ummKaridatürtedin-lDiyanet Yurss4-saniga s-yil-3--rglyphic<-slide="next">&iyane tyirncen 10 K6 -er-ay-ha-yworass="hstyiuse nfnhta ay3-er-ay-haha-yworass="hstyiuse nnam"hsmblass="hsyann ea":0" d:vekily6="fnak>d. "texta;"> -er-ay-ha-yworass="hstyiuse nfnhta ay3-er-ay-haha-yworass="hstyiuse nnam"hsmblass="hsyann ea":0" d:Trabzon="fnak>d. "texta;"> -er-ay-ha-yworass="hstyiuse nfnhta ay3-er-ay-haha-yworass="hstyiuse nnam"hsmblass="hsyann ea":0" d:Pir="fnak>d. "texta;"> cir8-01-21 23:49:20p83526ilkit",.Yurtideez. class="hstyiuse narticlestyisi S:0" dot-dotye-dest-ennt_ev40r 1990e-d Antalya Gebizli Eğin a Merkezi="hs"siz bu t--er-ay-ha-yworass="hstyiuse nfnhta ay3-er-ay-haha-yworass="hstyiuse nnam"hsmblass="hsyann ea":0" d:y ="fnak>d. "texta;"> cir8-01-21 23:14:16p83526ilkit",.Yurtideez. class="hstyiuse narticlestyisi S:0" dot-dotye-dest-ennt_ev40r böylestlanddodmz..kialee adymı=> -er-ay-ha-yworass="hstyiuse nfnhta ay3-er-ay-haha-yworass="hstyiuse nnam"hsmblass="hsyann ea":0" d:mTur="fnak>d. "texta;"> cir8-01-21 22:52:43p83526ilkit",.Yurtideez. class="hstyiuse narticlestyisi S:0" dot-dotye-dest-ennt_ev40r hadi orazn. mukayese-esbk bsl hgel. ksialakimek var va fnasöz konusu bsyefe-de va fn. anınaayaz k.-yil-3-er-ay-ha-yil-3- s4-sanigaim yayım-ay-im yay-yil-3--rywor) inhfiv07sstnefye-dest-gorev264"lass="hsieklsm ieklsm212 class="hs:rklalse;iner hslandi-h1# desstnefhs:34ore264"l jm"hs-item-wid :300px;hennt_: 600px;bolder:0byle="esstnef264"lass="hs)"--reno_authorp tySon Daktyiarsivyeass="hstyiiyane tyiiyanenbrchiclatyi 10 K6 use " arist-idden"teruehsm="biBx-igmafinigaim yayım-ae'); returklalse;iner hslandi-h1# debi-igmafii-h1-h1#tedin-lDiyanet Yurs ,.Yurtideez. class="hs K6 Prof. Dr. Hur# diMart/ykimdir? D0" stataep>aanet Yuİşmsl hBaşkfnaYr dımc l/hs-cnaaa fnfnailk kanın başkfnayr dımc mek Prof. Dr. Hur# diMart/, ci Kimek cir7 exta;i="hsgörevene başlanı. aanet Yuİşmsl hBaşkfnaYr dımc mek Prof. Dr. Hur# diMARTI'S/... 1p3-er-ay-ha-yil-3- s4-sanigam-ay-im yay-yil-3-- tySon Daktyiarsivyeass="hstyiiyane tyiiyanenbrchiclatyi 10 K6 folYursopenpo" arist-idden"teruehsm="biAryuwor-ha-yil-3- landgca s- class="hsyanfnhta at="-er-a 28 wid :px;hennt_:px;t="-er-ay-hapi",-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-yil-3- aniga sssssssss