Sözleşmeli Personel Alım Detayları Belli Oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı

Sözleşmeli Personel Alım Detayları Belli Oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:06
Sözleşmeli Personel Alım Detayları Belli Oldu!

Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı
31.12.2017

Başkanlık

​Diyanet İşleri Başkanlığından;

        Başkanlığımız taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlarına; 2016 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım alınacaktır.


I- BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)

Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Kuran kursu öğreticiliği için bayan olmak,

Hafız olmak. (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1.  Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31/12/2017–16/01/2018 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ,İ-H,M-K) Alımı (SÖZPER-2017-II) sınav başvuru formunu dolduracaklardır.

2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.

Yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7.   Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.  T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2.  Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

3.  Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

4.  Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.

5. Başvuruları onaylayan personele başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

6.  Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV- SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

1.  Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

2. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların tamamlanmasından sonra adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

3.  Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

4.   Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

5. Sınav Konuları; 

Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

Hitabet. (10 puan)

Müezzin-Kayyım için;

Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
Ezan ve ikamet. (10 puan)

6. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde (http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Personel-Yeterlikleri.aspx) yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri" esas alınacaktır.

7. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi" alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

8. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

9. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.​
 

VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.


Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


VII- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız tarafından daha sonra ilan edilecektir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.


Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.


 

Son Güncelleme: 03.01.2018 16:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ramazan 2018-01-01 00:17:20

İHL temelli değiliz diye bişi almıyorlar ise bak yazık ne diye dhbt sınavına soktunuz ozaman

Misafir Avatar
saffat 2018-01-01 17:24:03

siz zamaninda ihl lerin onu kapaliyken gidin baska liselerde okuyun. bi kazmaya sap olamayincada gelin dhbt girip onlisans ilahyt okuyup imsmlik icin ugrasin zamaninda begenmediginiz sistem simdi elinize gecmez tabi. uyaniklar sizi

Beğenmedim! (26)
Avatar
Birkul 2018-01-01 00:32:11

Diğerlisans+İlahiyatönlisans
Acabaniye ihl eklediler keşke daha önce söyleseydiler bizi umytlandırmasaydılar keşke

Misafir Avatar
ramazan 2018-01-01 01:25:04 @Birkul

aynı dert bendede var kardeşim ne olaca hiçbir şekilde başvuru yapamayacagız doğrumudur.

Beğenmedim! (4)
Avatar
Hafız 2018-01-01 00:40:09

Bu dunyanın bırde dığer dunyası var ben bır hafız ve önlisans mezunu olarak hakkımı helal etmıyorum

Avatar
Ahmet 2018-01-01 00:03:11

Ön lisans + hafız kontenjanına düzenleme getirilmesi lazım!

Misafir Avatar
Bimer 2018-01-02 21:16:54

Arkadaşlar sesimizi bimerden duyuralım...

Beğenmedim! (4)
Misafir Avatar
Sedat 2018-01-01 17:37:48

Arkadaslar ilahiyat onlisans+ hafiz lara neden katogori ayirmamislar hakkimi helal etmiyorum benim durumumda kac kisi var acabaa

Beğenmedim! (5)
Misafir Avatar
Sedat 2018-01-01 16:46:45

Duzlise + ilahiyat onlisans + hafizim bize neden katogori ayrilmamis haksizlik Allah belalari versin bunlarin gecen sene duzlise + hafiz iken alim olmadi simdide onlisans +hafiz oldugumum halde gic bir katogiriye giremedim benim gibi kac kisi var acabaa

Beğenmedim! (4)
Avatar
Sofu 2018-01-01 00:55:23

Kkö dağılımı tam bir rezalet

Avatar
Canhafız 2018-01-01 01:49:22

Hiçbişey adil değil ne yazıkki

Avatar
hafızkkö 2018-01-01 15:26:57

bu haksızlık ve tutarsızlığa ne zaman son verilecek
şöyle ki;
daha önceki kuran kursu öğreticisi ve imam hatıp alım katagori gurubunda olup şimdi olmayanlar
1-diğer lisans+ ilahiyat ön lisans vardı şimdi yok
2-ihl+diğer ön lisans+hafız vardı şimdi yok
3-ilahiyat ön lisans + hafız şartı vardı şimdi yok
daha önceki kkö ve ih alım katagori gurubunda olmayıp şimdi olanlar

1- diğer lisans+ilahiyat ön lisans+ihl+hafız

2- diğer lisans+ ilahiyat ön lisans +ihl

3- ilahiyat ön lisans + ihl+ hafız

4- ilahiyat ön lisans+ ihl

*** önceki alımlarda dhbt şartı vardı şimdi kpss şartı var

eğer şart sadece kpss ise 2017 kpss niye gecerli değil

Misafir Avatar
kpss 2018-01-04 03:11:47 @hafızkkö

Zaten eğitim derecesine göre KPSSP122-123-124 puanları=DHBT demektir. Problem yok yani kendinizde araştırabilirsiniz. KPSS'de genel olarak atamalarda hangi kuruma hangi alan için alım yapılıyorsa, gereken kpss puan türü bu şekilde ifade edilir. Mesela İşletme için atamaya esas puan türü kpssp24 / Maliye için ise kpssp19 gibi ...

Beğenmedim! (2)
Misafir Avatar
hafızkkö 2018-01-01 17:55:06 @hafızkkö

biraz önce diyanet sen genel başkan yardımcı ile mehmet bey ile 47dk görüştüm onlarda hayret içinde hem yazılı ve hem sözlü olarak yaptım izahatını. sızlerde bimer cimer diyanet ve sendikalara itiraz edin. ilahiyat önlisans mezunu + hafız olan için katagori yok ve bu şemeyı mutlaka eski alımlar ile karşılastırın...

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Hoca 46 2018-01-01 15:53:22 @hafızkkö

Tebrik ederim çok güzel analiz.Madem kpss ye gore alacaksin niye dhbt sart getiriyorsun

Beğenmedim! (2)
Avatar
Fahri.. 2018-01-01 00:39:32

Hafızların hic değeri yokmuş..

Misafir Avatar
Sami 2018-01-01 08:08:37

Yazıklar olsun böyle dağılım mı olur.Önüne gelen hafızı almışın adam ihl 80 almış hiçbir hükmü yok.Şimdi normal karşılamak lazım değilmi.

Beğenmedim! (11)