Yurtdışı Din Görevlisi Sınavı

​ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere sınavla 200 (iki yüz) din görevlisi seçilecektir. Personelin görevlendirileceği ülke, bölge ve yerler, ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirlenecektir.

Yurtdışı Din Görevlisi Sınavı

​ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere sınavla 200 (iki yüz) din görevlisi seçilecektir. Personelin görevlendirileceği ülke, bölge ve yerler, ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirlenecektir.

29 Aralık 2014 Pazartesi 16:27
Yurtdışı Din Görevlisi Sınavı
banner283

Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir. Evli din görevlilerinden eşlerin her ikisinin de sınavı kazanmaları durumunda aile bütünlüğü göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca birbirine yakın bölgelerde görevlendirilmelerine özen gösterilecektir.

1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak.

b) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

c) En az iki yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak.

d) Başvurunun son günü itibariyle; lisansüstü diploması olanlar için 3 (üç) yıl, dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunları için 4 (dört) yıl, iki yıllık dinî yüksek öğrenim mezunları için 6 (altı) yıl fiili olarak Başkanlık teşkilatında görev yapmış olmak. Süre hesaplanırken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam-hatiplik, vekil müezzin-kayyımlık ve vekil Kur’an kursu öğreticiliğinde geçen süreler fiili görev süresine dâhil edilecek fakat askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç tutulacaktır.

e) Başvurunun son günü itibariyle fiilen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.

f) 2012 veya 2013 yıllarında yapılan MBSTS’nin yurtdışı puanından ya da 2014 yılında yapılan MBSTS’den en az 75 (yetmiş beş) ve üzeri puan almış olmak.

g)
Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen görevli sayısının üç katı aday sınava çağrılacaktır. Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı almış olan diğer başvuru sahipleri de sınava çağrılacaktır.

h) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (A) bendinin 5 nci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak.

i) 14.02.2005 tarihinden sonra uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.

j) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf tutulmuş olmak.

k) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

l) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmeleri.

m) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden diğer grup camilere atanmayı kabul etmeleri. n) Başvurunun son gününden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak. o) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışına din görevlisi olarak en fazla 2 (iki) defa görevlendirme yapılabilir. İkinci defa yurtdışı görevine başvurulması halinde, yurtiçi görevine başlandıktan sonra başvuru tarihinin son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 (altmış) puan almış ya da ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartıyla yurtiçi görevine başladıktan itibaren fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

2. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 29.12.2014 –13.01.2015 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar yapacaklardır,

a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları birimlere,

b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,

c) Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

d) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar yurtiçinde görevli bulundukları İl Müftülüklerine/ Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır.

3. BAŞVURU İÇİN ADAYIN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine, Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerindeki görevliler ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine şahsen, yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bir yakını aracılığı ile bağlı bulunduğu İl Müftülüklerine/ Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurarak İKYS İl yöneticilerine kayıtlarını yaptıracaklardır.

b. Merkez kuruluşundaki görevliler EK-1 Form’u Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümünden indirecek ve bilgisayar ortamında doldurup yazdırdıktan sonra imzalayarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ilgili birimine teslim edeceklerdir.

c. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

d. Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a. Doldurulmuş EK-1 form,

b. Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden indirilerek ya da başvuru mercilerinden temin edilerek adayın kendi el yazısı ile doldurulacak “Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş” EK-2,

c. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanının birim amirince onaylı fotokopisi,

d. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,

e. Lisansüstü öğrenim yapanlar için devam ettiğine veya bitirdiğine dair belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,

f. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin birim amirince onaylı fotokopisi,

g. Askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,

h. İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair kayıt esnasında Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) hitaben yazılmış dilekçesi,

i. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların yurtdışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair kayıt esnasında kendi müftülüklerine hitaben yazılmış ve müftülükçe tarih ve sayı verilmiş dilekçenin fotokopisi,

j. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olup dinihaberler Türkiye’ye döndükten sonra iki yıldan az çalışmış olanlardan yurtdışı görevine ikinci defa başvuranlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az altmış puan ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgenin birim amirince onaylı fotokopisi.

4. BAŞVURU MERCİLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

a. Merkez kuruluşundaki birimler, başvuruda bulunan adayların isim listesini ve başvuru evraklarını bir üst yazıyla birlikte başvurunun son gününü takip eden ilk iş gününde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne elden ulaştıracaklardır.

b. İl Müftülükleri ve Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerindeki İKYS yöneticileri adaya ait belgeleri kontrol edip teslim aldıktan sonra “T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışında Görevlendirilecek Din Görevlisi Başvuru Formu”nu (EK–1) online olarak dolduracak ve bilgileri adaya teyit ettirdikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştirerek çıktısını adaya verecektir. Aktivasyon işlemi yapılmayan başvurular hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

c. Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. SINAV

a. Mesleki Ehliyet Sınavı sözlü şeklinde yapılacak ve sınav tarihleri Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümünde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b. Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

1) Kur’an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü),

2) Temel İslam Bilimleri (Kur’an-ı Kerim’in ana konuları, meâl, Kur’an Yolu Tefsiri, tefsir ve hadis usulü, hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm ilmihali, İslâm dininin temel kaynakları, güncel dinî meseleler, Peygamberimizin hayatı, İslam medeniyeti ve düşünce tarihi),

3) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları, Yaşayan Dünya Dinleri, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının güncel siyasi ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih, coğrafya ve genel kültür,

c. Mesleki Ehliyet Sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylardan en yüksek puanı alandan başlanılmak üzere ilk 200 (iki yüz) aday başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılacaktır. Sınav sonuçları Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümünden ilan edilecek olup adaylara başka bir tebligat yapılmayacaktır.

d. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Mülakatına alınacak olup mülakat tarihleri Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümünden ilan edilecek; adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

e. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Mülakatında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR

a. Söz konusu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını ve seminerleri tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan personel, geçerli olmayan mazeretler ileri sürerek planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, haklarından feragat etmiş sayılacak daha sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaklardır.

b. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.

c. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerini, yurtdışında yaptığı görev süresine bakılmaksızın yurtdışından geri çağırmaya yetkilidir.
Duyuru ekleri için tıklayınız.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
SARI SALTUK 2014-12-29 18:45:26

2012 MBSTS SINAV SONUCUNA NASIL ULAŞILABİLİNİR ? BU KONUDA BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM. MEB SAYFASINDAN DA ULAŞAMADIM. YETKİLİLERE BURADAN DUYURUYORUM SELAMLAR.

Avatar
kuran kursu hocaları 2014-12-29 22:49:58

İki kez gönderdiklerinizin yerine hiç gitmeyen göndermeniz olmazmn.

Avatar
imam 2014-12-29 23:35:20

diğer dört yıllık ve iki yıllık fakülte mezunları üvey evlat mı ? pozitif ayırımcılık yapılıyor.. bu adil değil.. bu bir sınavsa herkes girmeli................diyanet kendi personeline adil değil... diğer okul mezunları din görevlisi olarak görev yapmıyormu.. yoksa onlar eksik mi.

Avatar
hadime 2014-12-31 13:25:52

Herkes diyanete laf atıyor beğenmeyen çeksin gitsin kardeşim kimse sizi zorla buraya gorevlendirmedi begenmiyorsan çek git

Avatar
imam 42 2014-12-31 23:22:40

imam Kardeşim size katılıyorum.Ben sendikaların hepsini aradım ve gerekeni ilettim.Kardeşim elele verirsek sonuca ulaşırız inşallah.Ben iyi derecede Kırgızca Kazakça Rusça Az da olsa Özbekçe biliyorum ve o bölgede okudum üniversiteyi ama yurtdışına gidemiyorum.sınava alırlar geçemem amenna ama sınava müracaat edemiyoruz.