Doğan, Trump'a servet ödemiş!


ABD'li Cum­hu­ri­yet­çi baş­kan ada­yı ada­yı, işa­da­mı Do­nald Trump'ın Müs­lü­man­la­r’­a yö­ne­lik ırk­çı söz­le­ri hem ken­di ül­ke­sin­de hem de dün­ya­da in­fi­ale yol aç­tı. İn­gi­liz Fi­nan­ci­al Ti­mes Ga­ze­te­si, söz ko­nu­su açık­la­ma­la­rın, Trump'ın ya­tı­rım­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği­ni yaz­dı. Ga­ze­te, em­lak mil­yar­de­ri olan Trump'ın nü­fu­su Müs­lü­man olan Tür­ki­ye, Du­ba­i ve Azer­bay­can gi­bi yer­ler­de ya­tı­rım­la­rı ol­du­ğu­na vur­gu yap­tı. Trump'ın, İs­tan­bul'da işa­da­mı Ay­dın Do­ğa­n’­ın sa­hi­bi ol­du­ğu Trump To­wers'ın li­san­sın­dan yıl­da 1 ila 5 mil­yon do­lar, Azer­bay­can'da­ki Trump Ho­tel'den de ge­çen yıl 2,5 mil­yon do­lar ka­zan­dı­ğı­nı kay­de­den ga­ze­te, iş ada­mı­nın son açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan bu iş­bir­lik­le­ri­nin bo­zu­la­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti.

AK­Lİ DEN­GE­Sİ YE­RİN­DE DE­ĞİL

ABD Be­yaz Sa­ray Söz­cü­sü Josh Ear­nest yaptığı açıklamada, “Bu söy­lem­le­rin hep­si de çöp ku­tu­sun­da ol­ma­ya la­yık. Trum­p’­ın söz­le­ri onu baş­kan ol­mak­tan men edi­yor. Şim­di asıl so­ru Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti'nin ge­ri ka­lan kıs­mı­nın da Trump ile çöp ko­va­sı­na sü­rük­le­nip sü­rük­len­me­ye­ce­ği" ifa­de­si­ni kul­lan­dı. ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, Trump'ın İs­lam kar­şı­tı açık­la­ma­la­rı­nın ül­ke gü­ven­li­ği için teh­li­ke oluş­tur­du­ğu­nu açık­la­dı. Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti aday aday­la­rın­dan Jeb Bush, "Ak­li den­ge­si ye­rin­de de­ğil" yo­ru­mun­da bu­lun­du. Mer­ke­zi Mı­sır'ın baş­ken­ti Ka­hi­re'de bu­lu­nan El Ez­her Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü ise "Dün­ya­da­ki bir bu­çuk mil­yar Müs­lü­ma­nın duy­gu­la­rı­nı pro­vo­ke eden, bu gi­bi çağ­rı­la­rın art­ma­sı­na kar­şı uya­rı­yo­ruz" de­di. Trump, AB­D’­de­ki ca­mi­le­ri ka­pa­ta­ca­ğı­nı ve  ül­ke­ye gi­riş yap­mak is­te­yen Müs­lü­man­la­r’a izin ve­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­miş­ti.

''İNGİLTERE'YE GİRİŞ YASAKLANSIN''

Independent gazetesi, Trump'a karşı başlatılan kınama kampanyasında, onun İngiltere'ye girişinin yasaklanmasını isteyenler olduğunu duyurdu. Bazı milletvekilleri ve Müslüman gruplar, aşırılık karşıtı yasa kapsamında Trump'ın İngiltere'ye girişinin engellenebileceğini savunuyor.

''BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLSİN''

Gu­ar­di­an ga­ze­te­si ise Trump'ın açık­la­ma­la­rı­nın par­ti­sin­de ya­rat­tı­ğı kao­sa dik­kat çek­ti. Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti'nin di­ğer baş­kan aday aday­la­rı­nın, Trump'a tep­ki gös­ter­di­ği, hat­ta Trump'ın baş­kan­lık ya­rı­şın­dan çe­kil­me­si­ni is­te­yen­ler ol­du­ğu belirtildi. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol