Öne Çıkanlar diyanet dinihaberler kansız chp DİBBYS Hz. İbrahim
banner222

İslami İlimler Soru Bankası Kitabı Fark Attı
banner221
İslami İlimler Soru Bankası ile 2014 İhtisas sınavı ve Şube müdürlüğü sınavı soruları ile karşılaştırılması‏ 


Öncelikle soru bankamızın dini ilimleri kuşatıcı bir özelliğinin bulunması sebebi ile sınavlara girecek adayların başarılarında katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Fakat hiçbir zaman “sadece bu soru bankasına çalışın. Bu size yeter” demiyoruz. Çünkü bizim alanımız çok geniş bir dünyadır. Adeta söylenmedik söz, ekilmedik tarla bırakılmamıştır. Olmuş olaylar hakkında görüşler, fetvalar ve hükümler verildiği gibi olmamış olaylara dahi çözümler üretilmiştir. Bizler, inanılması güç bir oluşumun ve geniş bir ilmi çalışma ortaya koymayı başaran İslam Âlimlerinin bıraktığı geniş bir dini kültürün mirasçılarıyız. Bu sebeple biz diyoruz ki sınava hazırlananlar her çiçekten (kitaptan ve soru bankasından) faydalanmaya çalışmalı, hiç birini boş vermemeli, özverili bir çalışma yapmalıdır. Hiçbir zaman “armut piş, ağzıma düş” mantığı ile hareket etmemelidir. Bu mantık ile hareket edenler, hiçbir çalışmadan faydalanamaz. Hayal kırıklığı yaşamaya da mahkûmdur.

Şimdi sizleri hazırlamış olduğumuz soru bankamız ile ihtisas ve şube müdürlüğü sınavlarında sorulmuş sorular arasında bir kıyaslama ile baş başa bırakıyoruz. Her adaya Rabbimizden kolaylıklar diliyor, haklarında hayırlısı ne ise ona mülaki olmalarını temenni ediyoruz.


2014 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORULARI İLE KARŞILAŞTIRMA
 
S. 3.
I. Memurlar
II. Sözleşmeli Personel
III. Geçici Personel
IV. İşçiler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na gö-re, kamu hizmetleri yukarıdakilerden hangi-leri eliyle yürütülür?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV
 
 
S. 61. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti gören sınıflardan biri değildir? (Bizim sorumuz)
 
A.           Memurlar
B.            Esnaflar
C.            İşçiler
D.           Sözleşmeli personel
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
S. 4. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatle-ri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre illerde kim tara-fından tespit olunur?
 
A) Belediye Başkanı
B) İl Genel Meclisi
C) Vali
D) İl İdare Kurulu
 
Bizim
S. 81. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, illerde kim tarafından belirlenmektedir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           Bakanlar kurulu kararı ile
B.            Devlet personel başkanlığının kararı ile
C.            İllerde bulunan daire müdürlerinin ortak kararı ile
D.           İl valisi kararı ile
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
S. 5. 657 sayılı Kanun’a göre aşağıdaki durum-lardan hangisinin sonucunda Devlet me-murluğu sona ermez?
 
A) Hakkında soruşturma açılması
B) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması
C) Memurluğu sırasında, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini kaybetmesi
D) Memurluktan çekilmesi
 
 
S. 79. Aşağıdakilerden hangisi memurun memuriyetini bitiren sebeplerden biri değildir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           Ölüm
B.            Çalıştığı kurumun ilga edilmesi
C.            Memuriyet şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılmış olması
D.           İstek veya yaştan veya çalışmaya engel hastalıktan dolayı emekli olunması
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
S.6 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi …………….. olamaz.” hük-münde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 
A) bir yıldan az iki yıldan çok
B) altı aydan az bir yıldan çok
C) bir yıldan az üç yıldan çok
D) iki yıldan az üç yıldan çok
 
Bizim sorumuz
S. 66. İlk defa memuriyete atanan bir memurun adaylığı en az ve en fazla ne kadar sürmektedir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           En az 6 ay, en fazla 2 yıl
B.            En az 1 yıl, en fazla 3 yıl
C.            En az 1 yıl, en fazla 2 yıl
D.           En az 6 ay, en fazla 3 yıl
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
S. 7 Aşağıdakilerden hangisi, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar ve şikâyetlerin işleme konulabilmesi için 4483 sayılı Kanun’da belirlenen şartlardan biri değildir?
 
A) İhbar veya şikâyet dilekçesinde, dilekçe sa-hibinin doğru adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi bulunmalıdır.
B) İhbar ve şikâyetler, soyut ve genel nitelikte olmamalıdır.
C) İddialar, ciddî bulgu ve belgelere dayanma-lıdır.
D) İhbar ve şikâyetler, elektronik ortamda ya-pılmalıdır.
 
 
S. 57. Bir soruşturma için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           Soruşturmaya başlamadan önce ihbar, şikâyet edilen fiiller konularına göre ve maddeler halinde tespit edilmelidir.
B.            Soruşturma yapılırken, varsa önce hakkında soruşturma yapılan görevlinin ifadesi alınır ve tanıkları dinlenir.  Daha sonra muhbir veya şikâyetçi ve şikâyetçi tanıkları dinlenir.
C.            Soruşturma konusunu aydınlatacak nitelikte görülen belgeler toplanır ve değerlendirilir.
D.           Soruşturma sonunda değerlendirme ile sonuç ve teklifleri içeren bir rapor iki nüsha olarak düzenlenip soruşturma emrini veren makama sunulur.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
33. Diyanet İşleri Başkanı’nın vereceği görevle-ri yapmak ve Başkana karşı sorumlu olmak üzere en fazla kaç Başkan yardımcısı atana-bilir?
 
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
 
S. 3. Diyanet İşleri Başkanlığında kaç tane başkan yardımcısı bulunmaktadır? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           3
B.            4
C.            5
D.           2
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
34. Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?
 
A) Dinî konularda karar vermek, görüş bildir-mek ve dinî soruları cevaplandırmak
B) Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak
C) Din Şûrası düzenlenmesi ile ilgili çalışma-ları yürütmek
D) Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak
 
 
S. 10. Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulunun görevleri arasında yer almaz? (Bizim sorumuz)
 

A.           Dini konularda görüş bildirmek veya karar almak
B.           Yurt içinde ve dışında dini gelişmeleri ve oluşumları takip etmek ve incelemek
C.           Din Şurası ile ilgili çalışmalar yapmak ve düzenlemek
D.           Hatalı ve noksan olarak basılan veya yayımlanan mushaf ları tespit etmek
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
35. 633 sayılı Kanun’un “Hatalı ve noksan ola-rak basıldığı veya yayımlandığı Kurul tara-fından tespit edilen mushaf ve cüzler ile sesli ve görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınları, Başkanlığın müracaatı üzerine, yayımın ya-pıldığı yer sulh hukuk mahkemesi kararı ile toplatılır ve imha edilir.” hükmünde geçen “Kurul” aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
B) Din İşleri Yüksek Kurulu
C) Yüksek Disiplin Kurulu
D) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu
 
S. 14. Aşağıdakilerden hangisi Mushafları inceleme kurulunun görevleri arasında yer almaz? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           Mushafların, cüzlerin ve mealli Kur’an-ı Kerimlerin hatasız olmasını sağlamak için çalışma yapmak
B.            Hatalı olarak basılan ve yayımlanan Mushaf ve cüzleri tespit etmek
C.            Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmak
D.           Kıraat ile ilgili Aşere, Takrib ve Tayyibe kursları düzenlemek
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
36. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görev-leri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakiler-den hangisi yanlıştır?
 
A) Vaizlik mesleği, adaylık döneminden sonra vaiz, uzman vaiz ve başvaiz kariyer basa-maklarına ayrılır.
B) Kur’an kursu öğreticiliği; adaylık dönemin-den sonra Kur’an kursu öğreticisi, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve Kur’an kursu
başöğreticisi kariyer basamaklarına ayrılır.
C) İmam-hatiplik mesleği; adaylık dönemin-den sonra imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip kariyer basamaklarına ayrılır.
D) Müezzin-kayyımlık mesleği; adaylık dö-neminden sonra müezzin-kayyım, uzman müezzin-kayyım, ve başmüezzin kariyer basamaklarına ayrılır.
 
S. 28. Aşağıdakilerden hangisi vaizlik müessesesinin basamaklarından biri değildir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           Baş vaiz
B.            Vaiz
C.            Uzman vaiz
D.           Bölge vaizi
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
39. 633 sayılı Kanun ile, “Başkanlığın insan gücü politikası ve planlaması konusunda ça-lışmalar yapmak, yaptırmak ve tekliflerde bulunmak” görevi, Başkanlık birimlerinden hangisine verilmiştir?
 
A) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
B) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
S. 21. Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin atama ve özlük hakları ile ilgilenen birim aşağıdakilerden hangisidir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           Strateji geliştirme müdürlüğü
B.            Dış ilişkiler genel müdürlüğü
C.            İnsan kaynakları genel müdürlüğü
D.           Eğitim hizmetleri genel müdürlüğü
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
40. 633 sayılı Kanun ile, “Başbakanlık, bakan-lıklar ve Başkanlık birimlerinden gönderi-len kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mev-zuat taslaklarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek” görevi, Başkanlık birimle-rinden hangisine verilmiştir?
 
A) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
D) Hukuk Müşavirliği
 
S. 25. Diyanet İşleri Başkanlığının mevzuata uygun şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak aşağıdaki birimlerden hangisine aittir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           Yönetim hizmetleri genel müdürlüğü
B.            İnsan kaynakları genel müdürlüğü
C.            Hukuk müşavirliği
D.           Din hizmetleri genel müdürlüğü
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
41. 633 sayılı Kanun ile “Başkanlıkça düzenle-nen yardım kampanyalarını organize et-mek” görevi, Başkanlık birimlerinden han-gisine verilmiştir?
 
A) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
D) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
S. 42. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yardım kampanyalarını organize etmekle görevlidir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
B.            Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C.            Strateji Geliştirme Başkanlığı
D.           Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
46. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi Kur’an kurslarının faaliyetleri içerisinde yer almaz?
 
A) Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak yü-zünden okumayı öğretmek
B) İbadetler için gerekli sûre, ayet ve duaları ezberletmek
C) Hz. Peygamber’in hayatı ve örnek ahlakı hakkında bilgiler vermek
D) Hacca gidecek vatandaşlar için seminerler düzenlemek
 
 
S. 43. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an Kursu öğreticisinin görevleri arasında yer almaz? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           Hafızlık yapmak isteyenlere, Kur-an-ı Kerim-i usulüne göre ezberletmek
B.            Namaz sureleri ile dualarının aslına uygun okunuşlarını sağlamak, ezberletmek ve meallerini öğretmek
C.            Müfredat programına göre öğrencilere itikat, ibadet ve ahlak konularında bilgiler vermek ve ibadetlerin yapılışını uygulamalı olarak öğretmek
D.           Ders kitabı olarak kendi inisiyatifini kullanarak kursiyerlere uygun olan kitapları belirlemek ve okunmasını sağlamak
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
47. Başkanlığa ait aşağıdaki unvanlardan han-gisinin atanması Başkanın teklifi üzerine Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile yapı-lamaz?
 
A) Daire Başkanı
B) Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü
C) Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
D) Başkanlık Müftüsü
 
S. 33. Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulu’nun üyelerinin belirlenmesinde yer alan aday tespit kurulunda yer almamaktadır? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı
B.            Din işleri uzman ve uzman yardımcıları
C.            İl müftüleri ve dinî yüksek ihtisas merkezi müdürleri
D.           Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
59. Aşağıdaki eserlerden hangisi tefsirle alakalı değildir?
 
A) Câmiu’l-beyan
B) Mefâtihu’l-ğayb
C) el-Ümm
D) et-Tahrîr ve’t-Tenvîr
 
S. 25. Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafi’nin eserleri arasında yer almaz? (Bizim sorumuz)
 
 
A.     el-Ümm
B.      el-Hücce
C.      er-Risale
D.     Minhâc
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
63. “Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık ol-maları” anlamına gelen sıfat aşağıdakiler-den hangisidir?
 
A) Sıdk
B) Fetânet
C) Tebliğ
D) Emânet
 
S. 26. Peygamberlerin günah işlememesi anlamına gelen sıfatları aşağıdakilerden hangisidir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           Emanet
B.            Tebliğ
C.            İsmet
D.           Sıdk
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
64. “Peygamberlerde, nübüvvetten önce mey-dana gelen olağanüstü olay/hal” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangi-sidir?
 
A) Kerâmet
B) İrhâs
C) Mucize
D) İstidrâc
 
S. 32. İlerde Peygamber olacak kişiden henüz peygamber olmadan önce zuhur eden olağanüstü hallere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           İstidrac
B.            Meûnet
C.            İrhas
D.           Mucize
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
65. “Allah’ın, var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymaması” şeklinde tarif edilen sı-fat aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Vahdâniyet
B) Bekâ
C) Kıyâm binefsihi
D) Muhâlefetun lil-havâdis
 
S. 16. اَللّٰهُ الصَّمَدُ (İhlâs, 2) Ayetinde Allah Teâlâ’nın hangi sıfatına vurgu yapılmıştır? (Bizim sorumuz)
 
 
A.           Kıyam bi-Nefsihi
B.            Vahdaniyet
C.            Hayat
D.           İrade
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
66. Hâricîlere göre, büyük günah işleyen kimse aşağıdakilerden hangisinin hükmüne tabi olur?
 
A) Münafık
B) Fasık
C) El-menzile beyne’l-menzileteyn
D) Kâfir
 
S. 19. “Namaz, oruç, doğruluk, adalet gibi dini emirler imandan bir cüzdür. Bu ameller imandan ayrılmazlar. İman sadece itikattan ibaret değildir. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve günahlardan kaçınarak salih amel işlemekten ibarettir. Buna göre büyük günah işleyen kimseler küfre girmektedirler. Bir kişi Allah’a ve Resûlüne inansa bile büyük günahlardan birini işlediği zaman küfre düşmektedir.” Verilen bu bilgi hangi mezhebin görüşünü yansıtmaktadır? (Bizim sorumuz)
 
 
A.Hariciyye
B.Maturidiyye
C.Hanefiyye
D.Cebriyye
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
67. “Yalan üzerine kasıtlı veya kasıtsız, ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir toplu-luğun, yine kendisi gibi bir topluluktan ri-vayet ettiği haberdir.” tarifi aşağıdaki hangi hadis türüne aittir?
 
A) Azîz
B) Mütevâtir
C) Meşhûr
D) Garîb
 
S. 47. Aşağıdakilerden hangisi mütevatir haberin şartlarından biri değildir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.Haberi çok sayıda kişilerin rivayet etmesi
B.Haberin aklen anlaşılabilir olması
C.Bu sayının kendi aralarında anlaşmalarının aklen imkânsız oluşu
D.Haberin dayanağının hissi olması
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
72. Aşağıdaki durumlardan hangisi orucu boz-maz?
 
A) Ağız dolusu olmayan kusma
B) Cima etme
C) Bilerek su içme
D) İsteyerek ağza giren dolu tanesini yutma
 
 
S. 16. Aşağıdakilerden hangisi sadece kaza gerektiren hallerden biri değildir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.İkrah yolu ile orucu bozmak
B.Kendi isteği ile ağız dolusunca kusmak
C.Güneş battı zannederek orucunu açmak
D.Suya dalış yaptığında kulağına su kaçmak
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
73. Zekatın vücub sebebi aşağıdakilerden han-gisidir?
 
A) Malın artıcı olması
B) Malın üzerinden bir yıl geçmesi
C) Mala sahip olma
D) Zenginlik
 
 
S. 28. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın farz olması için malda bulunması gereken şartlardan biri değildir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.Nisap miktarı olması
B.Malın artıcı özelliğe sahip olması
C.Yıl boyunca malın nisap miktarından aşağıya düşmemesi
D.Nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yıl geçmiş olması
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
75. “Hac veya umre yapmaya niyet eden kişi-nin, diğer zamanlarda mubah olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre boyunca kendi nefsine haram kılması.” tanımını aşa-ğıdakilerin hangisi ile karşılamaktadır?
 
A) Vakfe
B) Niyet
C) İhram
D) Telbiye
 
S. 70. Hac veya umre yapacak olan bir kimsenin helal olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süreliğine kendisine haram kılmasına “…………”; Belden aşağıya sarılan ihram elbisesine “………..”; Belden yukarıya sarılan ihram elbisesine “………..” denilmektedir.” Burada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.      İhram – İzar – Ridâ
B.      İzar – İhram – Ridâ
C.      Ridâ – İzar – İhram
D.      İhram - Kamîs – Lifâfe
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
76. Aşağıdakilerden hangisi haccın rüknüdür?
 
A) Müzdelife’de vakfe yapmak
B) Şeytan taşlamak
C) Arafat’ta vakfe yapmak
D) Kurban kesmek
 
 
S. 56. Aşağıdakilerden hangisinde haccın rükünleri beraber verilmiştir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.Arafat’ta vakfe yapmak – Veda tavafı yapmak
B.Kâbe’yi tavaf etmek – Kurban kesmek
C.Ziyaret tavafı yapmak – Arafat’ta vakfe yapmak
D.Arafat’ta vakfe yapmak – Kurban kesmek
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
77. Aşağıdaki kurban çeşitlerinden hangisinin hac menasiki ile bir ilgisi yoktur?
 
A) Kıran
B) Hedy
C) Udhiyye
D) İhsar
 
 
S. 96. Hac’da olmaksızın dinen mükellef olan kimselerin kurban bayramında kesmekle yükümü bulundukları kurban aşağıdakilerden hangisidir? (Bizim sorumuz)
 
 
A.      Dem Kurbanı
B.      Ceza Kurbanı
C.      Udhiyye Kurbanı
D.      Fevât Kurbanı
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Diyanet İhtisas Ders Notları Kitabı Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin http://dinihaberler.com/diyanet-ihtisas-ders-notlari-kitabi--kampanya--92.html

İhtisas Sınavına Hazırlananlara, Müftülerimize, Müftü Adaylarına, Vaiz ve Vaizelere, Vaiz ve Vaize adaylarına, Görevde Yülselme Sınavlarına Hazırlananlara ve İlahiyat Öğrencilerine Yardımcı Kaynak İçin muhteşem 2 eser…


Bunlar da İlginizi Çekebilir

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner220