Öne Çıkanlar diyanet diyanetten duyurular Kürtçe meal Hac Kuraları Çekildi Balıkesir İl Müftü Vekili Mehmet Nurlu
banner222

MBSTS Çözümlü Hazırlık ve Soru Bankası Kitabı
banner221
              
Kitabımız, 557 sayfadan 1364 sorudan oluşmaktadır. Kitabımızın özellikleri şu şekildedir:
 
1. Kitabımız test usulü hazırlanmıştır. Her soruda dört seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birisi doğru iken, diğer üç şık yanlış verilmiş; veya üç şık doğru iken biri yanlış olarak verilmiştir.

2. kitabımız, dokuz farklı alan ile ilgili soruları içermektedir. Bunlar: İlmihal (İlmihal kavramları, ilmihal ve “namaz, oruç, hac ile ilgili mezhepler arası karşılaştırmalı ilmihal”) Tefsir Usulü, Fıkıh Usulü, Hadis Usulü, Dinler Tarihi, Siyer ve İslam Tarihi, Akaid, Kelam ve Tecvid sorularıdır.

3. Her sorunun doğru cevabı, çözümler bölümünde anlaşılır ifadelerle açıklanmış, yanlış olan cevapların niçin yanlış oldukları anlatılmıştır. Buna göre tek bir soru ile dört farklı bilgi okuyucuya verilmiş olmaktadır.

4. Kitabımızın en özelliklerinden birisi, “Temizlik, Namaz, Oruç ve Hac” konularında Mezheplerin farklı görüşlerini ve ihtilaf ettikleri noktaları içermiş olmasıdır. Şıklarda mezheplerin görüşleri soru halinde yer almakta, çözümler bölümünde ise her mezhebin farklı görüşü açıklanmış haldedir. Bu şekilde okuyucunun, mezhepler arasındaki farklı görüşleri meşakkatli bir şekilde bulmaya çalışmasının önüne geçilmek istenmiştir.

5. Kitabımızın diğer özelliği ise, içerisinde 150 tane Tecvid sorusunun bulunması ve soruların anlaşılır bir şekilde açıklanmış olmasıdır. Bu şekilde okuyucuya iyi bir Tecvid kültürü kazandırılmak istenmiştir.
               
Şimdi sizleri örnek sorular ve çözümleri ile baş başa bırakıyoruz:


 Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(Dinler Tarihi sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi ilâhi kökenli dinlerde peygamberlerin ortak hareket ettikleri prensiplerden biri değildir?
 

 1. Allah Teâlâ’dan aldıkları emirleri ve yasakları ilk önce kendi hayatlarında tatbik etmişlerdir.
 2. Bütün peygamberler Tevhid esasına dayalı bir hareket tarzı benimsemişlerdir.
 3. Bütün peygamberler öncelikle toplumlarında yer alan hurafelerle mücadeleye yer vermişlerdir.
 4. Bütün peygamberler tebligatlarını sunabilmek için aynı lisanı kullanmışlardır.
 
Cevap:

Bütün peygamberler getirdikleri dini öncelikle kendileri yaşamış, din anlatırken Tevhid inancını benimsemiş ve insanlar arasında yer alan yanlış ve batıl inançlarla savaşmışlardır. Ancak bunları yaparken aynı lisanı kullanmamışlar, gönderilmiş oldukları toplumların dilleri ile tebliğde bulunmuşlardır. Buna göre D şıkkında verilen bilgi doğru değildir.

Doğru cevap, D şıkkıdır.


Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(İlmihal Sorusu)

 Bazı sular vardır ki, başka su bulunduğu takdirde bu sularla abdest ve gusül alınmaz. Başka su bulunmayınca da hem abdest alınır hem de teyemmüm edilir. Bu sular aşağıdakilerden hangisidir?
 

 1. Eşeğin artığı olan sular
 2. Daha önce abdest alınmış olan sular
 3. Yırtıcı hayvanların artığı olan sular
 4. Evcil hayvanların artığı olan sular
 
Cevap:

Eşek ve eşekten doğan katırın artığı olan mutlak sulara mâi meşkûk denilir. Bu suların hükmî temizlik olan abdest ve gusülde kullanılıp kullanılmayacağı şüphelidir. Dinen temiz kabul edilen su bulunduğu takdirde bu sularla abdest ve gusül alınmaz.  Temiz su bulunmadığı zaman bu sularla abdest alınır ve ihtiyat gereği ayrıca bir teyemmüm yapılır.

Buna göre cevap, A şıkkıdır.


 Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(İlmihal Kavramları Sorusu:)

İbadetler hususunda bir musibet veya sıkıntının herkesi etkisi altına alması, kaçınılmaz bir hal almasına fıkıh dilinde ne denilmektedir?
 

 1. Umumu Müşterek
 2. Umumu Belvâ
 3. Umumu Umrâ
 4. Umumu İntişâr
 
Cevap:

İbadetler hususunda bir musibet veya sıkıntının herkesi etkisi altına alması, kaçınılmaz bir hal almasına fıkıh dilinde “Umum’u Belvâ” denilmektedir. Kuşların pislikleri, eti yenen hayvanların pislikleri elbiseye bulaştığı takdirde ¼’üne kadar müsaade edilmektedir. Ayrıca, kedi ve fare gibi hayvanların da artıklarının mekruh kabul edilmekle beraber temiz kabul edilmesi kaçınılması güç durumlar olduğu için umumu belva olarak kabul edilmiştir. Hâlbuki kedi leş yediği için artığının temiz olmaması gerekir. Ya da Kuş ve hayvanların pisliklerinin necaset olması bakımından sadece bir avuç ortası kadarına müsaade edilmesi gerekirken umumu belva olduğu için ¼’üne kadar müsaade edilmiştir. Buna göre doğru cevabımız,

B şıkkıdır.


 Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(İlmihal Sorusu)

Aşağıdakilerden hangi oruç, imsak vaktinden önce geceleyin niyet edilmesi gereken oruçlar arasında yer almaz?
 

 1. Ramazan oruçlarının kazası
 2. Zamanı belli olmayan adak oruçlar
 3. Yemin keffâreti olarak tutulan oruçlar
 4. Şevval ayında tutulan oruçlar
 
Cevap:

Ramazan oruçlarının kazası, zamanı belli olmayan adak oruçlar (mutlak olarak adanan oruçlar) ve yemin keffâreti olarak tutulan oruçlar geceleyin fecri sadığa kadar niyet edilmesi gereken oruçlardır. Bu oruçlara fecri sadıktan sonra niyet edilmesi caiz olmaz. Fakat Şevval ayında tutulan oruç nafile olan bir oruçtur. Nafile oruçlara ise kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir.

Buna göre doğru cevap, D şıkkıdır.

 
 Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(İtikad Sorusu)  

Delil ve araştırmaya dayalı olarak meydana gelen iman aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmektedir?
 

 1. Tahkiki iman
 2. Taklidi iman
 3. Tashihi iman
 4. Tafsili iman
 
Cevap:

Delil ve araştırmaya dayalı olarak meydana gelen iman, tahkîkî imandır. Delil ve araştırmaya dayalı olmaksızın, Müslüman bir anne babadan dünyaya gelme veya Müslüman bir beldede bulunmanın doğal sonucu olarak meydana gelen iman ise taklîdî iman olarak isimlendirilmektedir.

Buna göre doğru cevap, A şıkkıdır.


 Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(Kelam Sorusu) “Allah’ın sıfatları zatının aynıdır” diyen kelam ekolü hangisidir?
 

 1. Sıfatiyye
 2. Mutezile
 3. Hariciler
 4. Ehli Sünnet
 
Cevap: Allah’ın sıfatları zatının aynıdır diyen mezhep, Mûtezîle mezhebidir. Onlara göre Allah kâinatta yaptığı işleri zatıyla yapar. Sıfatları ile yapmaz. Çünkü sıfatlar zatının aynıdır. Zatından farklı denilirse bu durumda teaddüdü kudemâ (kadimlerin çokluğu-yani ezelî varlıkların çokluğu) meselesi ortaya çıkar. Bu ise tevhide aykırıdır.

Buna göre doğru cevabımız, B şıkkıdır.


 Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(Mukayeseli ilmihal sorusu) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 

 1. Ebu Hanife’ye göre, abdest alırken muvalat sünnettir.
 2. Ahmed b. Hanbel’e göre muvalat farzdır.
 3. Abdest alırken tertibe riayet etmek İ. Şafiîye göre farzdır.
 4. Ahmed b. Hanbel’e göre tertibe riayet sünnettir.
 
 
Cevap:

Bütün mezheplerin ittifak ettikleri abdestin farzları dört tanedir. Bunlar aynı zamanda Hanefî mezhebinin abdestte farz kabul ettiği hususlardır. Diğer şeyler ise sünnet veya müstehab cinsinden şeylerdir.
1. Yüzü yıkamak
2. Kolları dirseklerle beraber yıkamak
3. Başı mesh etmek
4. Ayakları topuklarla beraber yıkamak
 
Hanbelî mezhebine göre, yukarıda sayılanlardan başka, abdeste niyet etmek, besmele ile başlamak, abdest azalarını ayetteki sıralamaya göre yıkamak (D şıkkına bak. Buna göre Sorumuzun doğru cevabı, D şıkkıdır.) veya mesh etmek, abdest azalarını peş peşe yıkamak (muvalat) (B şıkkına bak), başın her yerini mesh etmek abdestin farzlarıdır.

Malikî mezhebine göre ise ittifak edilen farzlardan başka, abdeste niyet etmek, azaları peş peşe yıkamak veya mesh etmek, yıkanan abdest azalarını ovalayarak yıkamak, başın her tarafını mesh etmek abdestin farzlarıdır.

Şafiî’lere göre ise ittifak edilen farzlardan başka, abdeste niyet etmek, abdest azalarını ayetteki sıralamaya göre yıkamak (

C
şıkkına bak) abdestin farzlarıdır.


Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(Tecvid Sorusu) 

يَوْمِ الدِّينِ * ifadesinde yer alan altı çizili kısımda, vakıf halinde oluşacak tecvid kuralında kaç vecih câiz olmaktadır?
 

 1. Bir vecih
 2. İki vecih
 3. Dört vecih
 4. Beş vecih
 
Cevap:

الدِّينِ * kelimesinde altı çizili kısımda harfi med olan ( ي )’dan sonra (durduğumuz takdirde) sebebi medden sükûn’u ârız’ın ( نْ ) geldiğini görüyoruz. Bu durumda meddi ârız olmuştur. Meddi ârız kuralında, harfin harekesine göre var olan vecihler konusunda 33. Sorunun cevabında gerekli bilgiler verilmiştir. Burada tekrar değinilmeyecektir. Bu durumda sükûn yaptığımız harfin aslî harekesi esreli (kesra) ( نِ ) olması sebebi ile (tûl, tavassut, kasr ve kasr ile revm) şeklinde dört vecih câiz olmaktadır.

Buna göre doğru cevap, C şıkkıdır.


Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(Tecvid sorusu) Şûrâ suresinin başında bulunan (  عسق ) ayetinde hangi tecvidler doğru olarak sıralanmıştır?
 

 1. Meddi Ârız – İhfa - Meddi Ârız – İzhar - Meddi Ârız
 2. Meddi Lîn – ihfa - Meddi Lâzım – İhfa - Meddi Lâzım
 3. Meddi Lîn – İhfa - Meddi Lîn – İzhar - Meddi Lîn
 4. Meddi Lîn – İhfa - Meddi Lâzım – İhfa - Meddi Ârız
 
Cevap: Soruda verilen huruf’u mukatta’da yer alan harflerin açılımını yapâlim.
 
ع: عَيْنْ ) Burada meddi lîn harfinden sonra sükûnlu bir harf geldiği için meddi Lîn olmaktadır.
( عَيْنْ سِينْ  ) Burada nûn’u sâkinden ( نْ ) sonra ( سِ ) harfi geldiği için ihfa olmaktadır.
( : سِينْ س ) Burada harfi medden sonra sükûn’u lâzım geldiği için meddi lâzım olmaktadır.
سِينْ قَافْ ) Burada nûn’u sâkinden ( نْ ) sonra (قَ) harfi geldiği için ihfa olmaktadır.
( : قَافْ ق ) Burada harfi medden sonra sükûn’u lâzım geldiği için meddi lâzım olmaktadır.
 
Buna göre doğru cevabımız, B şıkkı olmaktadır.


Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(Siyer sorusu) Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşı hakkında söylenemez?
 

 1. Mekkeli müşriklerden esir alınan erkekler kılıçtan geçirildi.
 2. Müslümanlar 14 şehit vermişlerdir.
 3. Hicretin ikinci yılında meydana gelmiştir.
 4. Ebu Cehil bu savaşta öldürülmüştür.
 
Cevap:

Bedir savaşı hicretin 2. Yılında meydana gelmiştir. Bu savaşta Müslümanlar 14 şehit vermişlerdir. Ebu Cehil de bu savaşta öldürülen müşriklerdendir. Buraya kadar verilen bilgiler doğrudur. Ancak müşriklerden esir alınanların öldürüldüğü doğru değildir. Bedirde esir alınan esirlerin boyunlarının vurulması Hz. Ömer tarafından teklif edilmişse de Hz. Peygamber (sav) bunu kabul etmemiş ve zengin olanları fidye karşılığında, fakir olanları ise okuma yazma bilenlerin Müslümanlardan on çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır.

Buna göre doğru cevap, A şıkkıdır.
 

Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(Tefsir usulü sorusu) “Bir kelimenin Kur’an’da farklı anlamlarda kullanılması demektir. Mesela, “El-Hüdâ” kelimesi ve ondan türeyen kelimelerin, Kur’an-ı Kerim’de birçok manası olduğu görülür. Buna tefsir usulü ilminde …… denilir.” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 

 1. Muhkem
 2. Vücuh
 3. Mücmel
 4. Nezâir
 
Cevap: Bu soru Kur’an ilimlerinden vücuh ve nezâir ile ilgili bir sorudur. Bu iki kavramı kısaca açıklayalım.
 
Vücuh: Aynı kelimenin Kur’an’da farklı yerlerde farklı anlamlarda kullanılması demektir. Örneğin الهدى kelimesi Kur’an’da 17 anlamda kullanılmıştır. Bunlar arasında şu anlamlar mevcuttur: البيان, الدين, الإيمان , الداعي , الرُّسل , الكُتبُ , محمّد , القرآن , التوراة , الإسترجاع , المعرفة , الرّشاد , الحُجَّة , التوحيد Buna göre sorumuzun doğru cevabı,

B şıkkıdır.
 
Nezâir: Farklı kelimelerin Kur’an’ın farklı yerlerinde aynı manayı ifade etmek üzere kullanılması anlamındadır. Bir manada eş anlamlı kelimelere nezair denilmektedir. Örneğinالنار، الجحيم، السقر، الحُطمة، جهنّم  kelimeleri aynı manayı ifade etmek üzere kullanılmışlardır.


Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(Hadis usulü sorusu) Aşağıdakilerden hangisi sahih hadiste bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?
 

 1. Senedin kesintisiz olması
 2. Hadisin ahkâm bildiren bir hadis olması
 3. Râvilerin tamamı adalet sahibi olmalı
 4. Râviler zabt sıfatına haiz olmalı
 
 
Cevap: Sahih Hadis, Adalet ve zabt sahibi râvîlerin muttasıl senetle kendileri gibi adalet ve zapt sahibi râvîlerden muttasıl senetle rivayet ettikleri şaz ve muallel olmayan hadistir. Bu tanıma göre sahih hadisin beş zelliği bulunmaktadır.

Hadisin Sahih Olmasının Şartları ve Özellikleri:

1) Senedin muttasıl olması, 2) Râvilerin adalet sahibi olmaları, 3) Râvilerin tam zapt sahibi olmaları, 4) Hadiste illet olmaması, 5) Hadisin şaz olmaması. Bu şartlardan sadece biri olmazsa sahihlik özelliğini kaybeder. Verilen bu bilgilere göre doğru cevap, B şıkkında yer alan “Hadisin ahkâm bildiren hadis olması” ifadesidir. Çünkü hadisin sahih olması için ahkâm bildirmesi şart değildir.

Buna göre doğru cevap, B şıkkıdır.
 

Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(Fıkıh usulü sorusu) “Bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça olan iş veya vasıftır.” Şeklinde tanımlanan fıkıh usulü terimi aşağıdakilerden hangisidir?
 

 1. Sebep
 2. Butlan
 3. Şart
 4. Rükün
 
Cevap: Şıklarda verilen fıkıh usûlü kavramlarını inceleyelim.
 
1. Sebep: Bizzat hükümde müessir olmayıp hükme götürmede vesile olan şeydir. Mesela hırsızlık yapmak el kesilmesi için bir illettir. Hırsıza yol göstermek ise sebeptir. Sebep ise el kesme hükmüne götürmeyeceği için yol gösterinin eli kesilmez.

2. Butlan: Yapılan herhangi bir akdin unsurlarının veya in’ikad şartları denilen kuruluş şartlarının ya hiç bulunmaması ya da eksik olması sebebiyle akdin sonuç doğurmaması demektir. Bu şekilde meydana gelen akde ise bâtıl denilir. Örneğin leş’in satımı için kurulan akit batıl hükmündedir.

3. Şart: Bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olmakla beraber, onun yapısından bir parça olmayan iş veya vasıftır. Mesela namaz kılabilmek için abdestli olmak şarttır. Ancak abdest namazdan bir parça değildir. Abdest olmadan namaz olmaz. Namazın varlığı abdestin bulunmasına bağlıdır.

4. Rükün: Bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça olan iş veya vasıftır. Örneğin namazda Kur’an’dan bir miktar okumak namazın rüknüdür. Namazın varlığı, bu okumaya bağlıdır. Ayrıca kıraat namazın bir parçasıdır.

Buna göre sorunun doğru cevabı, D şıkkıdır.

 
 Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


 

 Sipariş için: 0536 288 13 52 / Kargo Alıcıya ait olup birim fiyatı: 27 TL’dir. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yusuf 2 yıl önce

Sinav tarihi ne zaman

Avatar
Selahattin AYDIN 2 yıl önce

SORULAR ÇOK GÜZEL HOŞUMA GİTTİ HZ. ALLAH EMEĞİNİZİ ZAYİ ETMESİN

Avatar
MBTS 2 yıl önce

ALDIM. GÜZEL BİR ÇALIŞMA. ANCAK BİRAZ GEÇ KALINMIŞ. SINAV YAKLAŞTI. AMA EN AZINDAN GELECEĞE YATIRIM OLUR. ELİMİZDE OLMASINI TAVSİYE EDERİM. ÇÖZÜMLER HARİKA. KALICILIK SAĞLIYOR. SORUNUN CEVABININ NE OLDUĞUNU GÖRÜYORSUN. CEVABIN NİYE ABCD ŞIKLARI OLDUĞUNU GÖRÜYORSUN. EMEK VERENİN ELİNE SAĞLIK.

Avatar
KISMET 2 yıl önce

HİZMETTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ. BÖYLE DEĞERLİ BİR ÇALIŞMAYI KEŞKE DAHA ÖNCE ÇIKARMIŞ OLSAYDINIZ. SORULARINIZ VE ÇÖZÜMLERİ HARİKA. ALLAH RAZI OLSUN.

Avatar
İMAM 2 yıl önce

TECVİD SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ HOŞUMA GİTTİ. BU ZAMAN KADAR ANLAMADIĞIM YERLERİ ÇÖZÜMLERLE ANLAMIŞ OLDUM.

Avatar
es 26 2 yıl önce

Son 15 günde tam çalışılacak kitap çok mükemmel hazırlanmış...

Avatar
Ebuzer YALNIZ 2 yıl önce

Sayın site yönetimi,2015 MBSTS GİRİŞ BELGELERİ ne zaman açıklanacak?

Avatar
müezzin 2 yıl önce

ferhat erdoğan ın kitabına boşuna para vermişiz

banner220