2014 İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 2

2014 İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi "Metropol ilçelerin sorunları ve çözüm önerileri"

2014 İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 2

2014 İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi "Metropol ilçelerin sorunları ve çözüm önerileri"

13 Haziran 2014 Cuma 13:52
2014 İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 2
Sorun: 
 
Müftülüklere bağlı olarak çalışan personel sayısının fazla, buna karşılık vaiz, şube müdürü, murakıp ve diğer daire personelinin az sayıda olması; vaaz ve denetim başta olmak üzere müftülükçe yürütün diğer iş ve işlemlerde aksamalara yol açmaktadır. Özellikle kutlu doğum haftası, hac ve Kur’an kursu kayıt dönemlerinde işlerin yetiştirilmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Ayrıca mevzuat gereği son alınan vaizlerin 4 ve 5. sınıf ilçelere atanması sebebiyle metropol ilçelerde yeterli sayıda vaiz bulunmamaktadır. Kur’an kursları ve camilerin denetiminde murakıp ve bayan denetleyici eksikliği hissedilmektedir.
 
Çözüm önerisi:
 
Metropol ilçeler, nüfusu 30.000 -1.100.000, personel sayısı 25 - 800 arası olan ilçelerdir. Personel, nüfus, Kur’an kursu sayıları, hac ve umre kayıtları vs. dikkate alınarak metropol ilçe müftülüklerindeki daire personelinin aşağıdaki şekilde olması düşünülmektedir.
 
a) 1-5 vaiz (bay- bayan),
b) 1-3 müdür,
c) 1-4 murakıp (bay-bayan),
d) 1-3 şef,
e) 1 Din hizmetleri uzmanı, 1 eğitim uzmanı (aile irşad bürosu, hizmet içi eğitim, Kur’an kursları vs. hizmetlerinde istihdam edilebilir.),
f) 1 PDR (öğretmen)
g) 1 Cami rehberi,
h) 1-5 Memur-VHKİ, 
i) 1 sekreter, 
 
Diğer görevler için imkânlar ölçüsünde hizmet alımı yoluyla yürütülebilir.
 
 
FİZİKİ YAPI
Sorun:
 
Bir kısım müftülük hizmet binaları başlangıçta hizmet binası olarak yapılmadığı veya sonradan hizmet binasına dönüştürüldüğü için ihtiyaca cevap verememekte, fiziki yapı ve görünüm olarak müftülük ve Başkanlığımızın imajını olumsuz etkilemektedir. 
 
Çözüm önerisi:
Müftülüklerimizin her türlü ihtiyaç ve hizmetlerini gerçekleştirebilecek dış ve iç mimari özelliklere sahip binaların inşa edilmesi veya mevcutların dönüştürülmesi uygun olacaktır. Konuyla ilgili Başkanlığımız ve mahalli idarelerle işbirliği yapılmalıdır. 


 
ORGANİZASYON / YENİ HİZMET ALANLARI
Sorun:
 
Ülkemizde yaşanan gelişmelerle birlikte özellikle metropollerde AVMler, ticaret merkezleri, fuar alanları gibi din hizmeti sunulması gereken birçok yeni alan ortaya çıkmış ve Başkanlığımızın bu alanlarda hizmet vermesi ihtiyacı doğmuştur. Bu alanların bir kısmında hizmet üretilse bile buralardaki cami/mescitlerin küçük ve ücra yerlere konulması, ihtiyaca cevap verecek fiziki niteliğe haiz olmaması vb. sebeplerle zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir.
Çözüm önerisi:
 
* AVM,
* Organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, iş hanları,
* Fuar alanları,
* Öğrenci yurtları,
* Eğitim kurumları,
* Terminaller (gar, otogar ve havaalanları),
* Dinlenme ve tatil mekânları,
* Büyük hastaneler,
* Kamu kurum ve kuruluşları,
* Huzurevleri, Sevgi evleri, Çocuk yuvaları vs., 
* Yeni inşa edilen büyük çaplı yerleşim alanları (Toki vb.), gibi mekanların erişilmesi kolay yerlerine ve talepleri karşılayacak fiziki yeterliğe sahip mescit ve Kur’an kursları açılmasına çalışılmalıdır.
 
Konuyla ilgili; 
 
1. Mahalli idareler ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılmalı,
 
2. İmar planlamasından önce mahalli idarelerin müftülüklerle temasa geçmesi sağlanmalı, nüfus yoğunluğuna uygun kapasitede dînî tesis alanlarının planlanması için gerekli tedbirler alınmalı,
 
3. Gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. (İmar komisyonlarında müftülük temsilcilerinin bulunmasının temin edilmesi gibi)
 
Ayrıca yaz kampları ve izci kampları gibi gençlere yönelik faaliyetlerde ilgili kurumlarla işbirliği yapılması faydalı olacaktır.
 
 
KURUMSAL İLETİŞİM
Sorun:
 
Hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi noktasında il müftülükleri ile ilçe müftülükleri arasında yetersiz iletişim ve istişare eksikliği sebebiyle hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinde sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 
 
Çözüm önerisi:
Yürütülen hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi aşamalarında il ve ilçe müftülükleri arasında istişare ve koordineye önem verilmelidir. (Vaaz ve irşad hizmetleri, nakil, atama, görevlendirme, soruşturma vb. ile ilgili işlemlerin il müftülüklerinin ilçe müftülükleriyle istişaresi neticesinde yapılması önem arz etmektedir.)
 
TOPLUMSAL İLETİŞİM
Sorun:
 
Toplumumuzda hastalık, engelli olma, yaşlılık ve ilgisizlik gibi sebeplerle Başkanlığımızın sunmakta olduğu din hizmetlerinden faydalanamayan veya haberdar olmayan kesimler bulunmaktadır. 
 
Çözüm önerisi:
 
Özellikle genç kuşağa sosyal medya ortamı kullanılarak ulaşılabilir.
Müftülükler; doğum, ölüm, nikâh, hastalık vs. sebeplerle tebrik veya taziye mesajları göndererek ilgili ailelerle irtibat kurabilir. 
 
Suçların yoğun işlendiği mahallelerle irtibat kurulması ve burada yaşayanların topluma kazandırılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği sağlanarak bu kimselerle irtibat kurmanın profesyonel yolları araştırılabilir ve konuyla ilgili uzman desteği alınabilir.
Kur’an kursu öğreticileri ve cami görevlileri vasıtasıyla, muhtarlıklar ve Sosyal Yardımlaşma Vakıflarından yardım alınarak kimsesi bulunmayan yaşlılar, bakıma muhtaç kimseler, yetim ve yoksullara ulaşılmalı ve imkânlar ölçüsünde ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olunmalıdır. (Konuyla ilgili rutin hizmetler yürütülmekle birlikte Metropol ilçelerde nüfus yoğunluğu sebebiyle bu hizmetler ayrıca önem arz etmektedir.)
 
HİZMETLERİN TANITILMASI
Sorun:
 
Metropollerdeki nüfus ve iş yoğunluğu sebebiyle vatandaşlarımız müftülüklerce yürütülen hizmetlerden yeterince haberdar olamamaktadır. Ayrıca kutlu doğum gibi Başkanlığımızca yurt sathında yürütülen faaliyetler genellikle metropol şehirlerin merkezi yerlerinde tanıtıldığı ve yürütüldüğünden çoğu zaman metropollerin kenar mahalleri bu faaliyetlerden bilgi sahibi olamamaktadır. 
 
Çözüm önerisi:
 
Yapılan hizmetlerin tanıtımı ile ilgili yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanılmalı ayrıca metropollerde billboard, raket, mahya ve üst geçit alınlıkları gibi etkili tanıtım araçları kullanılmalıdır.
 
İcra edilen faaliyetlerden metropollerin kenar mahallerinin haberdar olması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
 
PLANLAMA
 
Başkanlığımız stratejik eylem planı ve Başkanlığımızın yaptırmış olduğu “Türkiye’de Dini Hayat Anketi” sonuçları da dikkate alınarak problemler tespit edilmeli ve eylem planlamaları bu doğrultuda yapılmalıdır.
 
Sorun:
 
Müftülüklerin yıl içerisinde hangi hizmetleri sunacağı personel ve vatandaşlara önceden yeterince ulaştırılamamakta ve uzun vadeli detaylı eylem planları yapılamamaktadır.
 
Çözüm önerisi:
 
Başkanlığımızca taşra teşkilatına yönelik yapılacak faaliyetlerin taşra teşkilatına önceden bildirilmesi faydalı olacaktır.
Müftülüklerce yapılan eylem planlamalarının kısa, orta ve uzun vadeli ölçeklerle yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, hizmetlerin verimliliğine katkı sağlayacaktır.
 
Yapılacak hizmetlerin yıllık takvime bağlanarak her yılın başında personel ve halka duyurulması hizmetin verimliliğini artıracaktır.
 
Sorun:
 
Faaliyet planları yapılırken metropol il ve ilçe müftülüklerinin birbirinden bağımsız hareket etmesinden dolayı zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir.
 
 
Çözüm önerisi:
 
Hizmetlerin istenilen şekilde yürütülebilmesi için faaliyet planları metropol il ve ilçe müftülüklerinin istişaresi ile gerçekleştirilmelidir. (Kutlu Doğum, Camiler ve Din Görevlileri Haftaları ile mübarek gün ve gecelerde yapılacak faaliyetler gibi)
 
VAKIF ŞUBELERİ
 
İlçe müftüleri kongresinde Sayın Başkanımızın dile getirdiği müstakil ve kendine özgün vakıf hizmet binalarının alımı ve dizaynı konusunda çalışma yapılmalıdır.
 
Sorun:
 
Vakıf şubelerince gayrimenkul ve demirbaş eşya alımlarının Koordinasyon Kurulunda görüşülmesi ve genel merkezce onaylanması sebebiyle işlemler gecikmektedir.
 
Çözüm önerisi:
 
Yapılacak vakıf hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Koordinasyon Kurulunun kaldırılması,
Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezine bir yıllık olarak verdiği bağış veya gayrimenkul alma yetkisinin aynı şekilde TDV tarafından TDV şubelerine verilmesi, vakıf işlemlerinin yürütülmesini kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.
 
Sorun:
 
Vakıf ilçe şubeleri gelirlerinden genel merkez ve il şubelerine yapılan kesintiler neticesinde ilçe şubelerinin gelirleri düşmektedir.
 
Çözüm önerisi:
 
Kira gelirlerinde il şubelerinin payı kaldırılabilir veya genel merkez payı % 20’den 10’a düşürülebilir. 
 
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı’na ait müftülük hizmet binaları için Başkanlık tarafından gönderilen kira ödeneğinden TDV Genel Merkezine verilen %50’lik oranının diğer kira gelirleri gibi değerlendirilerek %10’a indirilmesi düşünülmelidir.
 
Sorun:
 
Başkanlığımız tarafından takvimler toptan il müftülüklerine gönderilmekte ve her ilçe müftülüğü takvimlerini il müftülüğünden kendi imkânları ile almak zorunda kalmaktadır. 
 
Çözüm önerisi:
 
Takvimlerin toptan illere gönderilmesi yerine il ve ilçe müftülüklerine ayrı ayrı gönderilmesi vakit ve mali tasarruf sağlayacaktır.
 
Sorun:
TDV şubeleri, belediyeler tarafından yapılan bağışları kabul edememektedir.
 
Çözüm önerisi:
 
Vakıf şubelerine kamu tüzel kişilikleri (belediyeler vb.) tarafından yapılan bağışların kabul edilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
 
Sorun:
 
TDV şubeleri ile ilgili işlemler ilçe müftülüklerinde çalışan memurlar eliyle yürütülmektedir. Özellikle muhasebe işlemlerinin uzmanlık gerektirmesi ve ilgili memurların dairedeki işlerinin yoğun olması gibi nedenlerle vakıf işlemlerinin yürütülmesinde problemler yaşanmaktadır. 
 
Çözüm önerisi:
Metropol ilçe TDV şubelerinde vakıf işlemlerini yürütmek üzere ücreti TDV Genel Merkezince ödenecek uzman bir kimsenin görevlendirilmesi yaşanan sıkıntıları çözmede faydalı olacaktır.
 
DİĞER SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
* Özellikle Caferi vatandaşların yoğunlukla bulunduğu camilerde Başkanlığımızın belirlediği vakitlerden farklı zamanlarda okunan ezanların Başkanlıkça belirlenen vakitlerde okunması,
 
* Özellikle sanayi sitelerinde Cuma namazı kılınan ve müftülüklerce gönderilen cami görevlileri veya vaizlerin din hizmeti sunmasını istemeyen camilerin yönetimi ile ilgili sorunların çözülmesi,
 
Metropol ilçelerdeki tek görevlisi bulunan C grubu camilere en az bir imam-hatip ve bir müezzin-kayyım kadrosu verilmesi,
 
* Cami altlarında bulunan öğrenci yurtlarının müstakil binalara ayrılması,
 
* Daire personelinin yetersiz kaldığı durumlarda idarenin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin, hizmet satın alımı yoluyla ya da Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarında çalışan konuyla ilgili liyakat sahibi personelin müftülüklerde görevlendirilerek yürütülmesi,
 
* Yeni kurulan metropol ilçelerin yapılanma sürecinde il müftülüğü imkanlarından istifade edebilmesi,
 
* Mülkiyeti şahıslara ait cami veya mescitlerin Başkanlığımıza devredilmesi, Sağlanmalıdır.
 
 
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
adalet 2015-02-14 08:06:26

Hepsi çok iyi çok mükemmel kararlar. Ancak lojmanı olmayan ve kiraların 1000 tl den başlayan ilçelerdeki personele kira desteği veya lojmandan bahsedilmiyor nedense
Sayın admin bu durumada eğilirseniz çok iyi olucak.