2014 İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 3

2014 İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi "Nüfus Hareketliliği Yoğun Olan İlçelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri"

2014 İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 3

2014 İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi "Nüfus Hareketliliği Yoğun Olan İlçelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri"

13 Haziran 2014 Cuma 17:16
2014 İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 3
1. YAYGIN DİN EĞİTİMİ HİZMETERİNİN ULAŞTIRILMASI 
2. İBDET MEKÂNLARININ TEMİNİ
3. AİLE İRŞAD BÜROLARI
4. FARKLI KÜLTÜREL ANLAYIŞLARA YÖNELİK HİZMET PLANLAMALARI
5. FARKLI DİNİ YORUM ÇEVRELERİNİN BEKLENTİLERİ VE TALEPLERİ
6. VAKIF ŞUBELERİ
7. DİĞER
8. SONUÇ
 
I. A. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
 
II. A. 1. Nüfus Hareketliliği Yoğun Olan İlçe
 
Ülkemiz idari yapılanmasında illere bağlı olan yerleşim bölgeleridir. Nüfusu yıl içinde hissedilir derecede artıp eksilen ilçeler Kongremizin bu oturumunda ele alınmıştır. Nüfus artış nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
 
- Yaylacılık
- Konar-Göçerler
- Güvenlik
- Mevsimlik işçilik
- Yazlık-Kışlık İkamet
- Suriye Savaşı Nedeniyle Mülteciler
 
III. A.2. Yaygın Din Eğitimi
 
Diyanet İşleri Başkanlığının geçici cemaatin oluştuğu ilçelerde ve alanlarda Kur’an Kursu hizmetleri, camii dersleri gibi hizmetleri yaygın din eğitimi kapsamında mütalaa edilmektedir.
 
IV. A.3. Aile İrşat Ve Rehberlik Bürosu
 
Diyanet İşleri Başkanlığınca çıkarılan Türk toplumunun “aile” kurumuna ilişkin sorunlarla ilgilenmek kapsamında çıkardığı “Aile İrşat ve Rehberlik Büroları ÇalışmaYönergesi” çerçevesinde kurulan ve Müftülük tarafından görevlendirilmiş personelin hizmet verdiği bürolardır.
 
V. A.4. Güncel Dini Akımlar
 
Yüzyılımızda ortaya çıkan ve özellikleri itibariyle Müslümanların inanç ve sosyal yaşamlarına tesir etmesi mümkün bölgesel düzeyde etkili olduğu müşahede edilen akımlardır. Reiki, Yoga, Misyonerlik, Meditasyon gibi.
 
VI. A.5. Farklı Kültürel Anlayışlar
 
Aynı coğrafyayı paylaşmakla birlikte sosyo ve kültürel farklılıkları ile toplumun ana kitlesinden ayrışan, kendi içinde yaşam alanları oluşturmuş toplum katmanlarıdır. Seçkinler, meslek grupları, sanat camiası gibi.
 
VII. A.6.Farklı Dini Yorum Çevreleri 
 
İslam şemsiyesi altında olduğu bilinen farklı mezhep, camia ve tasavvufi yapılanmalardır.
 
VIII. A.7. Vakıf Şubesi
 
Türkiye Diyanet Vakfının her müftülük bünyesinde bulunan ve başkanının o bölgenin müftüsünün olduğu vakıf şubesidir.
 
IX. TEMEL BAŞLIKLAR
X. YAYGIN DİN EĞİTİMİ HİZMETERİNİN ULAŞTIRILMASI
1.1. Personel ve Nitelik Sorunu
 
- Yaylacılık nedeniyle ana yerleşim bölgesinden her aile ayrılmamaktadır. Bu nedenle yaylaya ilgili yerleşim bölgesinin görevlisi gönderilememektedir. Yaylalarda görevlendirilmek üzere mevsimlik fahri görevlendirme imkânlarının oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Mobil görevli kavramının tartışılması önerilmektedir.
 
- Konargöçer olarak tarif edilen Roman vatandaşlarımıza hizmet edebilecek bilgi ve yeteneğe sahip görevli ihtiyacı söz konusudur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hizmet içi eğitim verilmesi önerilmektedir.
 
- Suriye mültecilerine yönelik hizmetlerde Arapça bilen personel ihtiyacı söz konusudur. Bu bölgelere geçici sürelerle donanımlı, iyi Arapça bilen personelin dönüşümlü olarak istihdamı önerilmektedir. 
 
- Güvenlik nedeniyle yaşam bölgesinden ayrılan ancak tekrar köye dönüşlerle oluşan yeni yerleşimcilerin din hizmeti ihtiyacını karşılamada bölge insan kaynaklarından yararlanılması önerilmektedir. 
 
- Mevsimlik işçilerin açık arazide oluşturduğu yerleşim alanlarına yönelik hizmetleri yürütmek üzere yerleşim bölgesi imkânlarından dönüşümlü görevli istihdamı önerilmektedir.
 
1.2. Mekân Sorunu 
 
- Yaylacılık ve mevsimlik işçilerin çalışma alanlarında, mobil ibadet alanlarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanması için çadır, konteyner ve prefabrik yapı tekniklerinden yararlanılması önerilmiştir. 
 
1.3. Zamanlama Sorunu
 
- Yaylacılık belirli bir zaman aralığında Nisan-Ekim ayları arasında yapılmaktadır. Bu zaman aralığı dikkate alınarak programların uyarlanması ihtiyaçtır. 
 
- Bu zaman aralığında D grubu Kur’an Kursu açma imkânı olmaması nedeniyle personel istihdamı sıkıntısı yaşanmaktadır. Konunun değerlendirilmesi ve mümkün hale getirilmesi önerilmektedir.
 
1.4. Program ve Materyal Sorunu
 
- Nüfus hareket grupları dikkate alınarak her gruba verilecek eğitimin niteliği farklı olması gerekmektedir. Hizmet hedef gruplarının durumu ve hizmetin niteliği üzerine çalışmalar yapılması önerilmektedir. 
 
- Hizmet hedef gruplarına yönelik eğitim hizmetlerinde metedoloji ev materyal üretimine ihtiyaç vardır. Yaylacı, mülteci ve Roman vatandaşlarımıza aynı metedoloji ve materyal ile başarılı hizmet vermenin mümkün olmadığı izahtan varestedir. 
 
- AVM ve yol güzergâhında bulunan mescitlere Kur’an meali, ilmihal, küçük el broşür ve kitapları yoldan geçenlerin alabileceği şekilde konulabilir.
 
1.5. Finansman Sorunu
 
- Her türlü hizmetin yürütülmesinde müftülüklerimiz arasında kardeş müftülük sistemi getirilebilir. 
 
- Her bölgenin ileri gelenlerinin, müftülük hizmetleri sistematiğinde yer alabilmesi için müftülerimizin yöntem üzerine çalışmalarla desteklenmesi. Bu alanda iç seminerler düzenlenmesi. 
 
- Kamu kaynaklarının bu alanda nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgi eksiklikleri olduğundan taşraya yönelik mali iş ve işleyiş üzerine seminerlerin yapılması. 
 
- Din hizmetlerin Finansman sorununu çözmek için proje modelleri ve hazırlama yöntemleri üzerine bilgilendirme seminerlerinin artırılması. Hedef kaynak analizlerinin değerlendirilmesi.
 
XI. İBADET MEKÂNLARININ TEMİNİ
 
- Artan nüfusla birlikte yeni ibadet alanlarına ve ibadethanelere ihtiyaç vardır. Bu konularda müftülüklerimizin yeterince bilgi sahibi olmadıkları dolayısıyla ibadet alanı belirlenmesi ve tahsislerine ilişkin ortak toplantılarda bilgilendirme seminerlerinin yapılması.
 
- Geçici yerleşim bölgelerinde ibadet alanı ihtiyacının karşılanması için mobil ibadet alanlarına ihtiyaç olduğu bununla ilgili başkanlığımızın bir model çalışması yapmasına ihtiyaç olduğu. 
 
- AVM, Küçük mescitler gibi alanlarda temel standartlar getirilerek bunların broşürler yoluyla hem müftülükler hem de bu mescitlerin bulunduğu yerlere dağıtılması bakımlarının niteliğine ilişkin öneriler getirilmesi. Örnek olarak, bir mescidin halısı hangi aralıklarla yıkanmalı veya değiştirilmelidir gibi…
 
- Köye dönüşlerle birlikte, uzun zaman kullanılmayan camilerin artık kullanılamaz durumda olduğu, merkezi bir program ile bu tip yerleşim yerlerinin ibadet alanı ihtiyacının karşılanması için kolay monte edilir sistemlerin üretilebileceği. 
 
- Bir yere ibadet mekanı yapmak beraberinde lojman sorununu getirmektedir. Özellikli köylerde lojman sorunu da kolay monte edilir sistemlerle çözülebilir.
 
XII. AİLE İRŞAD BÜROLARI
 
- Çalıştaya katılan bölgelerin önemli bir kısmında henüz büro kurulamamıştır. Konunun öneminin vurgulanması, bu büroların kuruluşu ile ilgili kolaylaştırıcı yöntemleri üzerine iller bazında rehberlik hizmeti verilmesi. 
 
- Bu bürolar kurulsa bile hizmet verecek personel mevcut değildir. Bu hizmetten en çok bayanlar yararlanmaktadır. Bu çerçevede, bayan vaizi bulunmayan hiçbir ilçenin kalmaması, planlamanın bu bölgelerde hizmet çerçevesinde yapılması önerilmiştir. 
 
- Aile irşat bürolarında görevlendirilen personelin niteliklerinin yükseltilmesi babında örnek vaka özellikli seminer çalışmalarının sürekli hale getirilmesi önerilmiştir. 
 
- Bir kısım personelin formatör olarak aile irşat bürolarında gerektiğinde görev almak, diğer zamanlarda ise tüm personeli bu alanda eğitmek üzere yetiştirilmesi önerilmiştir. 
 
- Aile irşad bürosunda görev yapan personelin de psikolojik yönden desteklenmesi için görev mahallinde görev yapan PDR uzmanlarından destek almaları için MEB ile görüşmeler yapılması. 
 
- Aile irşad bürolarında başarılı personelin sürekli görevlendirilebilmesi. Nöbet sisteminde her zaman aynı hizmet kalitesi başarısının gösterilemediği dile getirilmiştir.
 
XIII. GÜNCEL DİNÎ AKIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR
 
- Reenkarnasyon inancının varlığına zaman zaman Hatay bölgesinde şahit olunmaktadır. Direkt muhatap alınmaksızın dinin temel ilkelerinin, inanç esaslarının vaaz ve hutbelerde, okul eğitimlerinde gündeme getirilmesi önerilmiştir.
 
- Evrenesoğlu gibi bazı akımların yerleşim merkezlerinde konferans adı altında programlar yaptıkları vakidir. Bu gibi konularda dinin peygamberlik, rehberlik hususlarında bilgilendirme çalışmalarına ihtiyaç vardır. 
 
- Bir kısım güncel dini akımların Tasavvuf ve ilgili kaynaklara referans yaptıkları görülmektedir. Dolayısıyla tasavvuf ve boyutları konusunda başkanlığımızın doğru bilgilendirmeye yönelik kitaplar yayınlaması özellikle sınırları belirten vurgulu hutbe ve vaazlarına ihtiyaç vardır.
 
XIV. FARKLI KÜLTÜREL ANLAYIŞLARA YÖNELİK HİZMET PLANLAMALARI
 
- Farklı kültürel anlayışlara sahip toplum kesimlerine ilişkin bilgi ve görgü eksiklikleri mevcuttur. Bu durum diyalog kurma imkânlarını sınırlandırmaktadır. Bu toplum kesimlerine ilişkin tespit ve tanıtım çalışmalarının bölgeye ilişkin önceki bilgiler de değerlendirilerek kapalı devre yapılması bu alanda varsa üniversitelerin alan araştırmalarından yararlanılması önerilmiştir.
 
- Başkanlık ilçe müftüleri ve vaizlerin atamasını yapıyor ancak kimse ne yapacağını ve nasıl bir yöntem takip edeceğini bilmiyor. Öyleyse; Türkiye’nin kültürel haritası dikkate alınarak bölgeler din hizmetleri açısından hassasiyetlerine ve stratejik durumlarına göre sınıflandırılmalıdır.
 
- Benzer özelliklere sahip bölgelere atamalar eş zamanlı gerçekleştirilmeli ve periyodik olarak göreve başlama dönemlerinde hizmet içi eğitimden geçirilmelidir. 
 
- Hizmet içi eğitimler dar kapsamlı ve daha net hedefleri olacak şekilde planlanmalı ve hareket stratejileri içermelidir. Somut örnekler üzerinden davranış modelleri geliştirilmelidir.
 
- Ebeveynler kendi dini eğitimlerinden daha çok çocuklarının manevi eğitimine önem vermektedir. Dolayısıyla farklı kültürel anlayışlara yönelik hizmetlerde çocuklara yönelik kreş hizmeti eşliğinde din eğitimi verilmesi için diyanet vakfına bağlı kreşler açılmalıdır.
 
XV. FARKLI DİNİ YORUM ÇEVRELERİNİN BEKLENTİLERİ VE TALEPLERİ
 
- Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgesinde Şafii mezhebine mensup vatandaşlarımızın hizmet ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında Şafii fıkhı ile ilgili bilgilendirici yayınların artırılması önerilmiştir. 
 
- Şafii mezhebinin yaygın olduğu bölgelerde görevlilerimizden hassasiyet beklenmektedir. Bu bölgelerde görev yapan arkadaşlarımızın gelişmelere hazırlıksız yakalandıkları görülmüştür. Bu arkadaşlarımızın Şafii fıkhı ile ilgili hazırlıklı olmalarının temin edilmesi yönünde sürekli hazırlayıcı eğitimlerin yürütülmesi. 
 
- Alevi vatandaşlarımızın bir kısmı cem evlerine maddi destek sağlanmasını talep etmektedir. Müftülükler bazında zaman zaman bu kuruluşlara sembolik destek sağlanmasının teşvik edilmesi mümkündür.
 
- Bir kısım alevi temsilcilerince alevi kaynaklarına vb. ilişkin çalışmalar sünnileştirme çalışması şeklinde değerlendirildiğinden, hizmetlerin bu camiaya yönelik olarak arz talep dengesi ile yürütülmesinde fayda görülmektedir. 
 
- Kur’an Kursu hizmetlerinde bazı cemiyetlerle İşbirliği yapıldığı malumlarıdır. Bu cemiyetlerin iaşe ve ibate gibi hizmetler yanında eğitim ve öğretimi de bizzat yürütme talebinde ve bulundukları, Başkanlık görevlisi personele yer açmamak için çaba sarf ettikleri müşahede edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan sözleşmelerde bu hususların tekrar vurgulanmasına ihtiyaç vardır. Bu cemiyetler bir sorun çıktığında hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
 
- Tarikat vb. kurumlar müftülerimizden zaman zaman konuşmacı talebinde bulunmakta, kutlu doğum konuşmacısı istemektedirler. Müftülüğümüzle eş zamanlı bu hizmetlerde yöntem olarak ortak bir uygulama olmasında yarar görülmektedir.
 
XVI. VAKIF ŞUBELERİ
 
- Vakıf hizmetlerinin yürütülmesinde ilçe müftülüklerimize personel desteği sağlanması talep edilmektedir. 
- Zayıf ilçelerde merkez payının kaldırılması talep edilmiştir. 
- Vakıf şubelerinin yazılarına merkezin duyarsız kaldığı, olumlu veya olumsuz mutlaka bir cevap yazılması gerekir. 
- Vakıf müfettişlerinin rehberlik ağırlıklı denetim yapmaları ve bu hizmetleri hasbi olarak yürüten devlet memurlarına yönelik davranışlarında daha özenli olmaları talep edilmiştir. 
 
XVII. SONUÇ
 
1-5 Nisan 2014 tarihlerinde yapılan İlçe Müftüleri Kongresi personel üzerinde çok olumlu etkiler bırakmıştır.

Toplantının neticelerine ilişkin değerlendirmeler her başlık altında kısa ve öz olarak verildiğinden ayrıca bu bölümde tekrarına lüzum görülmemiştir. Bununla birlikte kongrenin mevcut çalışma sisteminin muhafaza edilerek ve coğrafi bölgeler dikkate alınarak bölgesel karakterde yapılmasında zaruret olduğu değerlendirilmiştir. 

 
Hizmet alanlarımızda çok özellikli ve hizmet imkânlarının sosyolojik nedenlerle sınırlı olduğu bölgeler için o bölgelerde daha önce görev yapmış müftülerimizin ve bölgeyi tanıyan akademisyenlerin de katılacağı hizmet değerlendirmelerinin yapılması bir ihtiyaçtır. 
 
Bu kabil kongrelerin icrasından önce hazırlık çalışmaları safhasında yeteri kadar bilgilenme ve toplantının başlığı ile ilgili mahiyetin net bir şekilde anlaşılmasının sağlanması noktasında ilçe müftülerimize destek olunması gerektiği gözlemlenmiştir.
 
Toplantı öncesi bölgelerde hazırlayıcı toplantıların yapılmasının İL MÜFTÜLÜKLERİ aracılığı ile temin edilmesinde yarar görülmektedir.
 
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.