2014 İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi;Takdim

Diyanet İşleri Başkanlığı yürütülen hizmetlerde verimliliğin artırılması, ilke ve metot birliğinin sağlanması, teşkilat mensupları arasında iletişimin güçlendirilmesi ve planlanan hizmetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla 11.03.2014 tarihli ve 253 sayılı onay gereği “İlçe Müftüleri Kongresi-I” düzenledi,

2014 İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi;Takdim

Diyanet İşleri Başkanlığı yürütülen hizmetlerde verimliliğin artırılması, ilke ve metot birliğinin sağlanması, teşkilat mensupları arasında iletişimin güçlendirilmesi ve planlanan hizmetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla 11.03.2014 tarihli ve 253 sayılı onay gereği “İlçe Müftüleri Kongresi-I” düzenledi,

13 Haziran 2014 Cuma 10:34
2014 İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi;Takdim
Müslümanlar bugün, bir milyarı aşan nüfusu ile dünyanın oldukça geniş bir coğrafyasında yaşamaktadır. Dünya her yeni gün büyük değişimlere sahne olurken İslam âlemi, acı ve gözyaşının coğrafyası olmaya mahkûm edilmeye çalışılmaktadır. Bu olumsuz şartlar gerçeğinde, dünya Müslümanları için ülkemiz büyük bir umut olarak görülmektedir. Bu durum bizlere yeni sorumluluklar yüklemektedir. Ülkemizin en köklü ve en güçlü kurumlarından biri olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız, bu sorumluluğunun farkında olarak yurt içinde ve yurt dışındaki vatandaşlarımız başta olmak üzere, gönül coğrafyamızdaki tüm insanlara karşı büyük bir gayretle hizmet etmeyi sürdürmektedir. 
 
İslam ülkelerindeki yaygın din eğitim faaliyetleri ve ilgili kurumlar karşılaştırıldığında, Diyanet İşleri Başkanlığımızın model bir kurum olduğu fark edilecektir. Bunda hiç şüphesiz Başkanlığımızın, her türlü ideoloji, mezhep, meşrep gibi referansların çok ötesinde “Müslüman” kimliği esas almasının büyük payı vardır. Başkanlığımız, benimsediği bu ilkeli tavırla daha kuşatıcı ve evrensel bir dille hizmet etmeyi kendine prensip edinmiş, İslam’ı anlatmak için kullanılan dilin tüm dünya Müslümanları için bir karşılığının olmasına daima özen göstermiştir.
 
Başkanlığımız, aidiyet olarak kendini belli bir düşünceye hapsetmeksizin, daima merkezde olan bir yaklaşımla, toplumun bütün fertlerini kucaklayan ve hayatın bütününü kuşatan bir anlayışla manevi rehberliğini yapmaktadır.  İslam düşüncesinin farklı ufukları ve temel düşünce sistemleri olan ilim, hikmet ve irfan boyutlarını birbirinden ayrı düşünmeksizin bir zenginlik olarak görmektedir.  Sürekli kendini inşa eden bir dinamizmle, birey ve toplum hayatının ruhu mesabesindeki dinin sabitelerini, asrın insanına en makul ve maruf bir şekilde sunma gayretindedir.
Diyanet İşleri Başkanlığımız, tarihten tevarüs ettiği vazife şuuru ve sahip olduğu mefkûre doğrultusunda, hizmetlerini planlarken dünya ölçeğinde düşünmekte, hizmetlerini ulusaldan küresele, yerelden evrensele uzanan bir boyutta sürdürmeye çalışmaktadır. Çünkü küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Bugün küreselleşme gerçeği, “uzaklar”, “öteler” gibi kavramları silip atmıştır. Dünya küçülmüş, ülkeler birbirlerine yakınlaşmıştır. Hem ülkelerin dünya ülkeleriyle olan iletişimi, hem de ülkelerin kendi içindeki iletişimi; sevinci, kederi, iyisi, kötüsü daha hızlı paylaşılır hale gelmiştir. Bu durum küreselleşmenin dinî düşünce ve yaşayış üzerinde dönüştürücü bir güç kazanmasını sağlamıştır. Bunun sonucu olarak artık her bir ‘sorun’, bir anlamda ‘sorunumuz’ olmuştur. Sorun hepimizin olduğuna göre, çözmek de hepimizin sorumluluğu haline gelmiştir. Bu sebeple bugünün dünyasında, ‘ortak sorumluluklarımıza’  ‘ortak akılla’ çözümler üretme, birlikte düşünme, tecrübe paylaşımı gibi hususlar büyük önem arz etmektedir.
 
Bu bağlamda, topluma götürdüğümüz bütün hizmetleri yeniden ele almamız gerekmektedir. Faaliyetlerimizin etik ve estetik kaygı çerçevesinde bir standarda sahip olması Başkanlığımıza kurumsal açıdan bir kalite getireceği gibi, bunun olumlu yansımaları ülkemiz ve İslam ülkelerindeki dini faaliyet yapan dini oluşumlara da örmek olacaktır. Zira bugünün dünyasında, ülkenin küçük bir ilçesinde yapılan herhangi bir faaliyet hiç şüphesiz o ilçede kalmamakta, ulusal ve evrensel boyuta taşınmaktadır. Dolayısıyla bugün, yerelde yapılan her faaliyetin, ulusal ve evrensel boyutunun olduğu bilinciyle hareket etmek gerektiği izahtan varestedir. 
 
İşte bu çerçevede, “Ulusaldan Küresele Yerelden Evrensele 90. Yılında Türkiye’de Din ve Diyanet Hizmetleri” temalı İlçe Müftüleri Kongresi, hem geçmişin değerlendirmesini yapma, hem bugünü konuşma, hem de yarını planlama adına önemli fırsatlar sunmuştur.  Kongrede Başkanlığımızın birbirinden farklı onlarca hizmet alanları, muhtelif başlıklar altında derinlemesine ele alınmıştır. Kongre bizlere, tecrübe paylaşımı yanında 21. yüzyıl Diyanetinin hizmet politikasının parametrelerini belirleme, ortak sorumluluğumuzu ortak akılla nasıl yönlendirebileceğimizi düşünme imkânı vermiştir. Ayrıca topluma manevi rehberlik yaparken büyük bir sorumluluk anlayışıyla hareket etmek, toplumun bütün fertlerini kucaklayan, hayatın bütününü kuşatan bir usulle hizmet etmek; tebliğ görevini yerine getirirken heyecanımızı yitirmeden çağın imkânlarından azami istifade etmek gibi hususları bir defa daha hatırlama imkânı sağlamıştır. 
 
İslâm akidesine göre Müftü, beyan vazifesini ifa etmede, yerine getirmede takliden değil tesisen Hz. Peygamberin halifesidir. Müftülük makamı ise, görevlilerin idari ve bürokratik işlemlerinin yerine getirildiği bir müdürlük değildir. Müftülük, şehrin dini-manevi hayatını sevk ve idare eden bir merkezdir. Bunu irşad kurulları marifetiyle şehrin manevi hayatını kemiren bütün kötülükleri tespit ederek, evlenme-boşanma oranlarını, suç oranlarını, bölgesel farklılıkları göz önünde bulundurarak yerine getirir. 
 
Başkanlığımızın il ve ilçelerde sürdürdüğü din hizmetleri faaliyetleri, hem sağlıklı bir din anlayışının ve din hizmetinin gelişmesinde hem de dinî ve kültürel kimliklerin korunmasında ve yaşatılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu noktada beyan vazifesini ifa etmede Hz. Peygamberin varisi konumunda olarak, bulunduğu şehrin manevi hayatını sevk ve idare eden müftülerimizin tespit ve teklifleri, sunum ve değerlendirmeleri son derece önem arz etmektedir. 
Başkanlığımız, il ve ilçelerdeki faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürmeyi, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamayı ve dinlerini doğru öğrenerek sağlıklı bir din hizmeti almalarını bir görev bilmektedir. Bu amaçla, Türkiye genelinde görev yapan ilçe müftülerini kongre çatısı altında bir araya getirmiştir.
 
“Ulusaldan Küresele Yerelden Evrensele 90. Yılında Türkiye’de Din ve Diyanet Hizmetleri” teması ile organize edilen kongre; programı, işleyişi, katılımcıları, oturumlar ve müzakereler bakımından Başkanlığımızın icra ettiği en önemli organizasyonlardan biri olmuştur. Kongrede;
 
1. Türkiye’de Dini Hayat Araştırması Raporunun Sunumu,
 
2. Metropol İlçelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, (Tıklayınız)
 
3. Nüfus Hareketliliği Yoğun İlçelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, (Tıklayınız)
 
4. Turizm Hareketliliği Yoğun İlçelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, (HAZIRLANIYOR)
 
5. Büyük İlçelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, (HAZIRLANIYOR)
 
6. Taşrada Yapılan Eğitimler ve Nakil Sınavlarına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (HAZIRLANIYOR)
 
7. Yerel Dini Oluşumlar ve Toplumsal Etkileri,  (HAZIRLANIYOR)
 
8. Yaygın Din Eğitimi Faaliyetlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (HAZIRLANIYOR)
 
9. Cami Hizmetlerine Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri,  (HAZIRLANIYOR)
 
10. Sosyal İçerikli Din Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (HAZIRLANIYOR)
 
11. Kitle İletişim Araçları İle Sunulan Din Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (HAZIRLANIYOR)
 
12. Başkanlıkça (Merkez-Taşra) Yapılan Organizasyon ve Etkinliklerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (HAZIRLANIYOR)
 
13. Proje Çalışma Grubu, (HAZIRLANIYOR)

 
14. Açık Kürsü Uygulaması, (HAZIRLANIYOR)
 
15. TDV Hizmetleri (HAZIRLANIYOR)
 
Gibi konu başlıkları ele alınarak bütün boyutları ile değerlendirilmiş ve müzakere edilmiştir. 
 
Sonuç olarak kongre programı, katılımcı, seviyeli, nezaket ve nezahet içerisinde amacına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Oturum ve çalıştaylarda ele alınan konular ve dile getirilen görüş ve öneriler, daha sonra değerlendirmeye imkân verecek nitelikte, uzmanlarımız tarafından kayıt altına alınmış ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından derlenerek 5 bölüm halinde hazırlanmıştır.
 
Başından beri kongre hazırlıklarında ve organizasyonun yapılmasında emeği geçen tüm personele teşekkür eder, kongrenin Başkanlığımız hizmetlerine önemli katkılar sağlamasını ve hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ederiz.
 
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.