İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 4

İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi "Büyük İlçelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri"

İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 4

İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi "Büyük İlçelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri"

16 Haziran 2014 Pazartesi 08:35
İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 4
 BÜYÜK İLÇELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 
Ulusaldan küresele yerelden evrensele 90.yılında Türkiye’de din ve Diyanet hizmetlerinin ele alındığı İlçe Müftüleri birinci kongresinde büyük ilçelerin sorunları ve çözüm önerileri iki gün boyunca toplam sekiz oturumda elli altı ilçe müftüsünün katılımıyla müzakere edilmiştir. Çalıştaylar personel politikası, köylere din hizmetlerinin götürülmesi, sosyal içerikli din hizmetlerinin planlanması, müftülüklerin altyapısı ve kardeş şehir uygulaması başlıkları altında ele alınmıştır. Raporda bu başlıklar altında tasnif edilen sorunlar ve çözüm önerileri yer almaktadır.
 
A)          Personel Politikası İle İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 
1)               Sorun: Müftülüklerce ihtiyaç duyulan çeşitli sınıf ve unvanlardaki kadroların bulunmaması veya yetersiz olması.

Çözüm Önerisi: İmkânlar dâhilinde, bayan çalışanlar ve ilçenin personel sayısı ile nüfusu göz önüne alınarak münhal kadroların doldurulması ve ihtiyaç duyulan “şube müdürü”, “vaiz”, “şef” “memur”, “uzman”, “PDR uzmanı”, “murakıp” ve yardımcı hizmetler (şoför ve hizmetli) kadroların ihdas edilmesi. 
  
2)               Sorun: Başta yatılı kurslar olmak üzere Kur’an kurslarında ihtiyaç duyulan “belletmen”, “aşçı”, “bekçi” ve “hizmetli” kadrolarının az veya yetersiz olması.

Çözüm Önerisi: Mümkün olması halinde kadrolu personelle, değilse hizmet alımı yöntemiyle söz konusu personel ihtiyacının karşılanması.

3)               Sorun: İl ve ilçe merkezinde görev yapan imam-hatip ve müezzin kayyımların mesleki kalitelerinin ciddi farklılıklar göstermesi.

Çözüm Önerisi: İl ve ilçe merkezinde bulunan camilere atanacak cami görevlileri için istisnai ve objektif kriterler getirilmesi.

4)               Sorun: Cami görevlileri için yapılan nakil sınavlarının müftülükler ve ilgili personel için bazı zorluklar barındırması.

Çözüm Önerisi: Nakil sınavları yerine, personelin mesleki bilgisi, kıraat seviyesi ve mesleki başarısı ile hizmet yılının baz alınarak puanlama sistemine geçilmesi.

5)               Sorun: Müezzin-Kayyım eksikliği yaşanması.

Çözüm Önerisi: İl ve ilçe merkezleri ile belde ve büyük köylerde müezzin-Kayyıma ihtiyaç duyulan camilere müezzin kayyım kadrosu tahsis edilmesi.

6)               Sorun: Uzun süre doldurulamayan münhal köy camii kadrolarına personel temininde güçlükler yaşanması.
Çözüm Önerisi: Kadrolu münhal camilere vekil imam-hatip atanmasına imkân verilmesi.

7)               Sorun: İŞKUR yöntemiyle eleman istihdamı protokolünün, faydalı olmakla birlikte kapsamının sınırlı olması.
Çözüm Önerisi: Hizmet çeşitliliği bağlamında İŞKUR protokolünün daha kapsamlı hale getirilerek cami ve Kur’an kurslarının da protokole dahil edilmesi.

8)               Sorun: Başkanlığımıza devredilen Kur’an kurslarında, dernek marifeti ile istihdam edilen personelin (sigorta, prim ödemeleri gibi) çalışma mevzuatıyla çelişebilecek nitelikte çalıştırılması.

Çözüm Önerisi: Söz konusu kursların Başkanlığa devri aşamasında yapılacak protokolde, dernek katkısı ile çalıştırılacak personelin özlük haklarının korunmasının açık hüküm olarak belirtilmesi.

9)               Sorun: Mazerete dayalı atama ve nakil taleplerinin karşılanmasında zorluklar yaşanması ve bu atamaların nitelikli personel kalitesini düşürmesi.

Çözüm Önerisi: Beyan edilen mazeretin her yıl yeniden belgelenmesi veya ilgili personelin mazereti bitiminde (öğrenci mezun olduğunda, hasta iyileştiğinde veya vefat ettiğinde;  eşi çalışmayı bıraktığında vs.) başka bir yere atanması.

10)            Sorun: Yoğun hizmet dönemlerinde cami görevlilerinin yoğun iş yükü ile karşılaşması ve izin kullanamaması.

Çözüm Önerisi: Cami görevlilerine “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” veya Ramazan ayı öncesinde kurs öğreticileri gibi ek maddi teşvik getirilmesi.

11)          Sorun: Cami görevlilerinin diğer kamu çalışanları gibi haftada iki gün izin kullanamaması.

Çözüm Önerisi:  “Camilerin Gün Boyu Açık Tutulması Genelgesi”nin de daha etkin yürütülebilmesine fırsat tanıyacak şekilde, kullanılamayan diğer izin günü için dini bayramlarda olduğu gibi ek ücret ödenmesi.

12)          Sorun: “Formatör öğretici”  vasıflı personelin kurs vermek üzere sıkça görevlendirilmesinden ötürü, ilgilinin asli görevinde aksamaların yaşanması.

Çözüm Önerisi: Her İlçede birkaç formatör öğretici bulundurulacak şekilde bu tarz kursların yaygınlaştırılması.

13)          Sorun: Cami kadrolarının çoğunlukla tek olması sebebiyle buralarda görev yapan personelin izin, sağlık problemi vb. mazeretleri sırasında yerlerine görevli verilememesi.

Çözüm Önerisi: Görevlendirme yapmaya kolaylık sağlamak üzere Milli Eğitim Bakanlığındaki uygulamaya benzer şekilde müftülüklere 1/8 oranında norm kadro ihdas edilmesi.

14)          Sorun: Aday görevlilerin göreve başladıklarında “mevzuat bilgisi” yönünden yetersiz olması.

Çözüm Önerisi: “Hazırlayıcı Eğitim” programında, “mevzuat” bilgisine ağırlık verilmesi.

15)          Sorun: Kur’an kursu ve cami görevlilerinin uzun süre aynı görev yerinde çalışmaktan kaynaklanan durağanlıkların yaşanması.

Çözüm Önerisi: Kurs ve cami görevlilerinin belirli süre sonrasında, rotasyon usulü yer değiştirebilmelerine imkân sağlayacak hukuki altyapının oluşturulması ve rotasyona tabi personele becayiş imkânı verilmesi.

16)          Sorun: Büyük ilçelerde, uzak mesafeli camilere geçici olarak görevlendirilen personelin, ulaşım problemi yaşaması.

Çözüm Önerisi: Gerekli mevzuat düzenlemesi yapılarak cami görevlilerine ulaşım gideri ödenmesi.

17)          Sorun: AİRB çalışmalarında görev alan personelin eğitimi.

Çözüm Önerisi: AİRB çalışmalarında görev alacak personelin daha etkin bir eğitimden geçirilmesi ve mümkünse ilahiyat fakültelerinde konu ile ilgili bölümler açılabilmesi için koordinasyon sağlanması.

18)          Sorun: Uzun süreli yurtdışı görevine gönderilen şube müdürü ve şeflerin yerine, dönünceye kadar atama yapılamaması.

Çözüm Önerisi: İlçe Müftülerinin yurtdışı uzun süreli görevlerinde vaiz kadrosuna alındıkları gibi, müdür ve şeflerin de, dönünceye kadar bir alt kadroya alınması.

19)          Sorun: İlçelerdeki kadrolara, istişarede bulunmaksızın il müftülüklerince atama yapılması.

Çözüm Önerisi: İlçe müftülükleri ile koordinasyon sağlanarak il müftülüklerince atama yapılması.

20)          Sorun: Kalıcı psikolojik rahatsızlıkları bulunan personelin istihdam sorunu.

Çözüm Önerisi: İleri derecede psikolojik rahatsızlığı raporla belgelenmiş personelin malulen emekliye sevk edilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması.

21)          Sorun: Daireden sevk kağıdı alma zorunluluğunun kalkması sebebiyle (bilgi verilmeksizin görev yerinden ayrılma gibi) ortaya çıkan aksaklıklar.

Çözüm Önerisi: İstisnai acil zaruri haller dışında kendisinin veya bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin tedavi işlemlerine başlamadan önce, personelin daireye bildirimde bulunma zorunluluğunun getirilmesi.

22)          Sorun: Kurumsal aidiyet ekseninde yaşanan bazı sorunlar.

Çözüm Önerisi: Personelin kurumsal aidiyetinin tesis edilmesi ve geliştirilmesi için seminer, konferans, kurs, sosyal aktivite vb. etkinliklerin sürdürülebilir hale getirilmesi.

23)          Sorun: Aynı il veya ilçede üç yıl çalışmak zorunda olan personelin, bu süre dolmadan önce mevzuat boşluklarından yararlanarak nakil talebinde bulunması.

Çözüm Önerisi: Unvan değişikliği olsa dahi, üç yıl çalışma zorunluluğu getirilmesi.

24)          Sorun: Geçici Kur’an kursu öğreticilerine ödenen ücretin azlığı.

Çözüm Önerisi: Ders ücretlerinin ders saatleri yerine, ders günü baz alınarak tahakkuk ettirilmesi için düzenleme yapılması.

25)          Sorun: Müftülük bürolarında çalışan personelin sendikal aidiyetleri veya sendika temsilciliği vasıflarından kaynaklanan sorunlar.

Çözüm Önerisi: Her kademedeki müftülük büro çalışanlarının sendikal vasıflardan arındırılması için mevzuat düzenlemesinin yapılması.

26)          Sorun: Personel ödüllendirme mevzuatından, bu mevzuatın eksik veya yanlış anlaşılmasından kaynaklanan problemler.

Çözüm Önerisi: Her kademedeki personelin disiplin ve sicil amirlerince ödüllendirilmelerini kolaylaştırmaya fırsat verecek yorum veya düzenlemelerin yapılması.

27)          Sorun: Geçici Kur’an Kursu öğretici sayısının artması sonucu, bu personelin blok oluşturarak baskı gruplarına dönüşmesinden kaynaklanan problemler.

Çözüm Önerisi: Geçici Kur’an kursu öğreticiliğinin kazanılmış hak olarak sayılmaması ve bu statüde istihdam edilen personelin asılda aranan şartları taşıyıncaya kadar kadrolu veya sözleşmeli öğretici olarak atanmaması.

28)          Sorun: İlçe müftülerinin rotasyona tabi nakillerinde bölge şartından kaynaklanan sorunlar.

Çözüm Önerisi: Rotasyona dayalı nakillerde bölge şartının kaldırılması.

29)          Sorun:  İlk defa atanan ilçe müftülerinin pratik idari işlemler konusundaki deneyim eksikliği.

Çözüm Önerisi: İlk defa atanan ilçe müftülerinin asli göreve başlamadan önce belli bir süre il merkezlerinde veya büyük ilçelerde staj yapmalarına imkân verilmesi.

30)          Sorun: İlçe Müftülerinin özlük haklarının emeklilikte mağduriyete yol açması.

Çözüm Önerisi: İlçe Müftülerinin, emekliliklerine yansıyacak şekilde emniyet müdürü, savcı ve hakimlerde olduğu gibi, hizmet sürelerine göre sınıflandırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi.
 
B)               Köylere Din Hizmetinin Götürülmesinde karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

1)               Sorun: Uzak mahalle ve köylere irşat hizmeti götürülmesinde personel sıkıntısı yaşanması.

Çözüm Önerisi: İlçelerin köy sayıları baz alınarak bayan ve erkek vaiz atanması veya sayılarının artırılması.

2)               Sorun: Çoğunlukla köylerde uzun süreli personel istihdam edilememesi.

Çözüm Önerisi: Köylerde cami ve kurs görevlisi istihdamını özendirecek puan, tazminat vb. tedbirler alınması.
 
C)               Sosyal İçerikli Din Hizmetlerinin Planlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 
1)               Sorun: Bazı köylerdeki cami görevlilerinin ikamet edecekleri mesken bulamaması.

Çözüm Önerisi: Bütçe imkânları ile ihtiyaç duyulan köylere imam evi yapılması için ödenek tahsis edilmesi.

2)               Sorun: Kimi vaiz ve kurs öğreticilerinin sosyal içerikli din hizmetlerinde görev alma konusunda isteksizlik göstermesi.

Çözüm Önerisi: Başta vaizler ve kurs öğreticileri olmak üzere müftülük çalışanlarının sosyal içerikli din hizmetlerinde görev alması için mevzuat desteğinin sağlanması.

3)               Sorun: Sosyal içerikli din hizmeti için geliştirilecek projelere teknik olarak proje hazırlayacak eleman bulunmaması.

Çözüm Önerisi: Proje hazırlama kurs ve eğitimlerinin yaygınlaştırılması.
 
D)              Müftülüklerin Altyapı Sorunları ve Çözüm Önerileri
 
4)               Sorun: Hizmet binalarının, gelişen ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bulunmaması.

Çözüm Önerisi: Hizmet binasına ihtiyaç duyulan yerlere merkezi bütçeden daha fazla pay ayrılması.

5)               Sorun: Müftülük hizmetine tahsis edilen vakıf araçlarının yakıt problemi.

Çözüm Önerisi: Resmi hizmete tahsisli vakıf araçlarına bütçeden yakıt ödeneği verilmesi konusunda mevzuatın güncellenmesi.

6)               Sorun: Hizmet binalarının, günübirlik ihtiyaçlar baz alınarak ve post modern projelerle inşa edilmesi.

Çözüm Önerisi: Tip proje mecburiyeti olmaksızın, geleceğe dönük temel ihtiyaçların baz alınarak hizmet binalarında ortak standartların belirlenmesi.

7)               Sorun: Camilerin sadece aydınlatma giderlerinin karşılanmasından kaynaklanan sorunlar.

Çözüm Önerisi: Camilerin ısıtma ve soğutma giderlerinin de bütçe imkânları ile karşılanması için çalışmalar yapılması. 
8)               Sorun: Müftülük web siteleri ile ilgili yaşanan sorunlar.

Çözüm Önerisi: İl Müftülüklerine planlandığı gibi ilçe müftülükleri için de Başkanlık ağı üzerinden müstakil web siteleri oluşturulması.

9)               Sorun: Müftülük bilgisayarlarının yazılım lisans sorunları.

Çözüm Önerisi: Lisanslı yazılım ve anti virüs programı temini için Başkanlıkça ödenek tahsis edilmesi.
 
E)               “Kardeş Şehir” Uygulaması İle İlgili Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 
1)               Sorun: Kardeş şehirlerle kurulan iletişimde bilgi ve tecrübe paylaşımının azlığı.   

Çözüm Önerisi: Kardeş şehir gruplandırması yapılarak, bu ülkelere gidecek veya misafir ağırlayacak müftülüklerle daha pratik bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması. 

2)               Sorun: Kardeş şehir uygulamasında birikim ve teknik destek ihtiyacının olması.

Çözüm Önerisi: Kardeş şehirlerde uygulanan projelerde TİKA desteği sağlanması.

3)               Sorun: Kardeş şehirlerle iletişimde karşılaşılan problemler.

Çözüm Önerisi: Kardeş şehir uygulaması yapılan illere koordinatör gönderilmesine imkân verilmesi.

4)               Sorun: Maddi gücü yetersiz olan ilçelerin “Kardeş Şehir” uygulaması sebebiyle sıkıntı yaşaması.

Çözüm Önerisi: Kardeş şehir projesi,  gönüllülük esasına dayalı olarak ilçelere verilmeli ve maddi gücü yetersiz ilçelere ikinci bir ilçe verilmesi.

5)               Sorun: Kardeş şehrin ihtiyaçları için yardım toplanmasında sorunlarla karşılaşılması.

Çözüm Önerisi: İl müftülüklerince kendi kardeş şehirleri için il genelinde yardım toplandığı gibi, il müftülüklerinin de ilçelerin kardeş şehirleri için yardım kampanyalarına destek vermesi veya genel yardımlarda kardeş şehri bulunan ilçeyi muaf tutması. 


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ali 2014-06-14 20:25:04

Lafa gelince bu kurumun temel taşı din görevlileridir diyeceksin.ama pratikte onların değilde kendi gemini daha lux hale getirmek için ugrassacaksın .üstadin sözü geldi aklıma ..Bu taksmi kurt yapmaz kuzulara şah olsa...el insaf el insaf. Bu kurumdan gitmek isteyen hiç kimse haksız degill.kim demiş feodal sistem kalktı diyee. Görmek isteyecen sadece kafasını çevirmesi yeterli.allsh ıslah etsin ne diyimm..

Avatar
Şube müdürü 2014-06-14 22:05:15

metropol illerin ve personel sayısı 200 ün üstündeki ilçelere ikinci şube müdürü kadrosu verilmesi zaruret oldu. 300 ün üstüne de üçüncü şube müdürü. ayrıca yeni atanacak müftülere büyük illerde ve büyük ilçelerde 1 yıldan az olmamak şartıyla iki yıla kadar staj fikri güzelmiş. yaw adam müftü oluyor paraf nedir bilmiyor. gerçi 10 yıllık müftü yazışma ve idari işleri ne kadar biliyor o da tartışılır ya. sicil yönetmeliği kalkalı 3 yıl olmuş müftü hala sicil yönetmeliği devam ediyor zannediyor ve gülünç tarafı iddia ediyor.

Avatar
merve 2014-06-14 22:53:24

geçici öğreticiler yeterlilik belgesini oldılarsa ve de kpss puanı var ise zaten aranılan şartlar vardır zaten..kadroya geçirilmesi de şarttır.halen sınav üstüne sınav.yeter artık..sizleri de Allah a havale ediyoruz...

Avatar
yorumsuzzz 2014-06-15 00:16:32

eyyy site yönetimi eyyy bu vekillere karşı çıkan ,onlar yetersiz diye heryerde ileri geri konuşan şahsiyetler şimdi nerdesiniz 6 sıradaki sorun ve öneride boş yerlere vekil imamhatip denmekte siz neden susuyorsunuz her defasında ileri geri konuşan sanki vekil imamhatipler imam degilde size göre (herneyse) şimdi olmaz onlara görev vermeyin diyenler nerdesiniz konuşun şimdide vekilimamlara kadro vermek vebaldir diyenler boş yerler vekil imamla doldurulmakta siz nerdesiniz eleştirsenize ayrıca bu 2013 te kadro verecez diyip kandırılan arkadaşlara bunun hesabını kim verecek bu inasanların gururuyla oynamak size göre adaletmi din samimiyettir diye her yerde görüyor ve biliiyoruz bu alay edilen vekil arkadaşlara karşı diyanet ve devlet ne kadar samimi neden bu arkadaşlar görmezden gelindi sayın Mehmet görmez bey beğenmediğiniz insanlara neden görev vermektesiniz görev veriyorsanız neden kadro vermezsiniz vekil imam mı yetersiz yoksa vekil imamı mülakat sınav yapıp oraya gönderen müftün mü

Avatar
yorumsuz 2014-06-15 00:48:18

dernekler muftulere ne yapmısta böyle konusuyorlar kuran kursları adına para toplayıp ta kuran kursuna harcayan varsa konussun derneklerın bu sebepten dolayı kurslara faydası varsa ve muftuler kursun gelır kaynaklarana el koyamadıkları için mi zorlarına gidiyor .

Avatar
alim1919_@hotmail.com 2014-06-15 23:12:28

bundan önceki haberlerde il dışı nakilin 2 yıla düşebileceği söylemiştiniz burada bulunan 23. madde bunun askıya alındığınımı gösteriyor bunun açıklarsanız sevinirim.

Avatar
kemahlı imam 2014-06-15 23:59:31

çok güzel çözümler ama uygulayacak adam nerede bir de bu müftülerin deneyimsizliği konusu ve diyanetten korkmaları nasıl önlenmeli herşeyi resmiyet prosüdüre göre yapmak ne kadar doğrudur.ben öyle müftüler gördüm ki imamlarla dost arkadaş allah onlardan razı olsun baskıcı resmiyetçi müftülerde korkularını böylece belli etmiş oluyorlar.müftülere biraz bu yönde eğitim verilmesi, baskıyla hiç birşeyin olmayacağı . ve paralel müftülerin imamlara ettikleri zulümler baskılar ele alınıp be müftüler hakkında işlem yapılması başta eski kemah müftüsü şalpazarı yolcusu paralelci

Avatar
ilahiyatçı imam 2014-06-16 00:02:28

ben diyanet işleri başkanımız mehmet görmezin imamlar doktor olsunlar ilahiyat bitirsinler dediğini duydum ama yanılmışım çünkü okuyan imam ezilen imamdır bu sadece bizim kurumda var veterinerlik bölümü sağlık bölümü vs. gibi bölümler personelinin okul sorununu çözmüş ama bizim diyanet cahiliye deverini yaşıyor