Adana Müftülüğü'nden Ramazan Köşesi

Adana Müftülüğü Cuma Günleri Gazetelerde Ramazan Köşesi oluşturdu. Ramazan boyunca sitemize Cuma günleri Ahlaki ve Fıkhi konuları içeren makaleler gönderileceği ifade edildi.

Adana Müftülüğü'nden Ramazan Köşesi

Adana Müftülüğü Cuma Günleri Gazetelerde Ramazan Köşesi oluşturdu. Ramazan boyunca sitemize Cuma günleri Ahlaki ve Fıkhi konuları içeren makaleler gönderileceği ifade edildi.

12 Temmuz 2015 Pazar 03:43
Adana Müftülüğü'nden Ramazan Köşesi
banner283
Grup Sayfamız içinFIKIH KÖŞESİ
Adana Müftülüğü
İl İrşat Kurulu
 

1. Astım hastalarının oksijen spreyi kullanmaları orucu bozar mı?


Akciğer hastalarının kullandıkları spreyden, bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağıza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarında emilerek yok olmaktadır. Bundan geriye bir miktarın kalıp tükrük ile mideye ulaştığı konusunda kesin bir bilgi de yoktur. Abdest alırken ağızda kalan su ile kıyaslandığında, bu miktarın çok az olduğu görülmektedir. Hâlbuki oruçlu, abdest alırken ağzına verdiği sudan geri kalan miktarın mideye ulaşması hâlinde orucun bozulmayacağı konusunda hadis (Dârimî, “Savm”, 21) ve İslâm bilginlerinin icmaı vardır. Hz. Peygamber’in oruçlu iken misvak kullandığı, sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buharî, “Savm”, 27). Diğer taraftan, “kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz” kaidesi gereğince, mideye ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphe bulunan söz konusu madde ile oruç bozulmaz. Bu itibarla astımlı hastaların, rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç, orucu bozmaz.

2. Göz damlası kullanmak orucu bozar mı?

Uzman göz doktorlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup, bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler, yukarıdaki bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde, göz damlası orucu bozmaz.

3. Burun damlası kullanmak orucu bozar mı?
Tedavî amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3’tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte olup, çok az bir kısmı ise mideye ulaşmaktadır. Bu da, dinî açıdan abdestte ağza su vermede olduğu gibi af kapsamında değerlendirildiğinden orucu bozmaz.

4. Kalp hastalarının dilaltı hapı kullanması orucu bozar mı?
Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan ilaç, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu ilaç, ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz.

5. Her gün hap kullanmak zorunda olan hastaların oruç tutmaları gerekir mi?

Hastalık, Ramazan’da oruç tutmamayı mubah kılan özürlerdendir. Bir kimsenin oruç tuttuğu takdirde hastalanacağı, hasta ise hastalığının artacağı tıbben veya tecrübe ile sabit olursa oruç tutmayabilir. İyi olunca da yalnız yediği günler sayısınca kaza etmesi gerekir. Âyet-i Kerime’ de “Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruç tutar” buyrulmuştur (Bakara, 2/184). Ömrü boyunca bu durumda hasta olan kişiler ise, her gün için bir fidye verirler. Yoksul ve muhtaç kişilerin fidye vermeleri de gerekmez. Zira dinimizde hiç kimse, gücünün üstünde bir sorumlulukla yükümlü tutulmamıştır.

FIKIH KÖŞESİ
Adana Müftülüğü
İl İrşat Kurulu
 
1. Endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu bozar mı?


Mideyi görüntülemek veya mideden parça almak için yaptırılan endoskopide, ağız yoluyla mideye tıbbî bir cihaz sarkıtılmakta ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonlardaki hastalığı teşhis etmek amacıyla, bağırsak içini görüntülemek veya parça almak için yapılan kolonoskopide, makattan bağırsaklara cihaz gönderilmekte ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonoskopide, hemen daima, endoskopide de genellikle, incelenecek alanın temizliğini sağlamak amacıyla cihaz içinden su verilmektedir. Endoskopi veya kolonoskopi yaptırmak; makat veya ferçten ultrason çektirmek; yeme, içme anlamına gelmemekle birlikte, çoğunlukla cihaz içinden su verildiği için oruç bozulur. Ancak söz konusu işlemlerde cihazların kullanımı sırasında sindirim sistemine su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan bir madde girmemesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu bozmaz.

2. İdrar kanalının görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması orucu bozar mı?

İdrar kanallarına giren cihazlar veya akıtılanilaçlar orucu bozmaz.

3. Anestezi yaptırmak orucu bozar mı?

Anestezi, nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaçverilerek oluşturulmaktadır. Nefes yolu veyaiğne ile yapılan anestezi, mideye ulaşmadığıgibi, yeme-içme anlamı da taşımamaktadır.Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil durumlardailaç ve sıvı vermek amacıyla damaryolu açılarak, bu açıklık, işlem süresince serumvermek suretiyle sağlanmaktadır. Bu itibarla,lokal anestezi, orucun sıhhatine engeldeğildir. Bölgesel ve genel anestezide serumverildiği için oruç bozulur.

4. Kulak damlası kullanmak ve kulak yıkattırmak orucu bozar mı?

Kulak ile boğaz arasında da bir kanalbulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalıtıkadığından, su veya ilaç boğaza ulaşmaz. Bunedenle kulağa damlatılan ilaç veya kulağınyıkattırılması orucu bozmaz. Kulak zarındadelik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç,kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideyeulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır.Daha önce de belirtildiği gibi, bu miktar oruçtaaffedilmiştir. Ancak kulak zarının delik olmasıdurumunda, kulak yıkattırılırken suyunmideye ulaşması mümkündür. Bu itibarla,orucu bozacak kadar suyun mideye ulaşmasıhâlinde oruç bozulur.

FIKIH KÖŞESİ
Adana Müftülüğü
İl İrşat Kurulu

 
1. Fitil kullanmak, lavman yaptırmak orucu bozar mı?

Makattan tedavi amaçlı kullanılan fitiller, herne kadar sindirim sistemine dahil olmakta isede, sindirim ince bağırsaklarda tamamlandığı,fitillerde gıda verme özelliği bulunmadığı içinorucu bozmaz. Aynı şekilde kadının da tedaviamaçlı vajinasından/fercinden kullanılan fitillerde orucu bozmaz.Lavman yaptırmak konusunda ise, iki durumsöz konusudur; kalın bağırsaklarda su,glikoz ve bazı tuzlar emildiği için, gıda içerensıvının bağırsaklara verilmesi veya orucubozacak kadar su emilecek şekilde verilensuyun bağırsakta kalması durumunda oruçbozulur. Ancak, suyun bağırsaklara verilmesindensonra bekletilmeyip bağırsaklarınhemen temizlenmesi durumunda, verilen suile birlikte bağırsaklarda bulunan dışkınındışarıya çıkarıldığı ve bu esnada emilen suda çok az olduğu için oruç bozulmaz.

2. İğne yaptırmak, hastaya serum ve kan vermek orucu bozar mı?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılışamacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek,tedavi etmek, vücudun direnciniartırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyonyapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayanenjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamınagelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancakgıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucubozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de,aynı hükme tabidir.

3. Diyaliz uygulaması orucu bozar mı?

Böbrek yetmezliği hastalarına uygulanan diyaliz,periton diyalizi, hemodiyaliz olmak üzereiki çeşittir. Periton diyalizi, karın boşluğunaverilen özel bir solüsyon aracılığı ile, hastanınkendi karın zarı kullanılarak, kanın zararlımaddelerden arındırılması ve sıvı dengesininsağlanması işlemidir. Hemodiyaliz ise, kanınvücut dışında bir makina yardımı ile temizlenipvücuda geri verilmesi işlemidir. Kan, bir iğnearacılığı ile hastanın kolundan alınır. Hemodiyalizmakinası, diyalizör denen bir filtredenkanı sürekli geçirerek zararlı maddeleri ve fazlasuyu filtre eder. Filtre edilen temiz kan, ikincibir iğne ile hastanın damarına geri verilir. Buişlem yapılırken bazen gıda içerikli sıvı verilmesigerekmektedir. Buna göre hastaya herhangibir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizdeoruç bozulmaz.Diğer diyaliz çeşitlerinde ise, vücuda gıdaiçerikli sıvı verildiği için oruç bozulur.

****

İYİLİĞİ HÂKİM KÖTÜLÜĞÜ MAHKÛM KILMAK

 
Mustafa YILMAZ
Adana Cezaevi Vaizi
 

Kötülük denilince; şer olan, fena olan her hangi bir şey, hoşa gitmeyen, zararlı, tehlikeli, korku ve endişe veren, kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan iş, eylem ve davranışlar gelir. Genellikle “iyinin zıddı” olarak ifade edilir.
 
Önce kötülük nedir? Neden istenmez? diye düşünecek olursak; kötülük, insanın karşılaşmak istemediği bir durum olarak tanımlanabilir. Toplumu canlı bir varlık olarak düşündüğümüzde ve her canlı varlığın kendini korumak için çeşitli mekanizmalar geliştirdiğini düşünürsek, toplum içinde iyiliğin tavsiye edilip kötülüğün dışlanması temelinde her insanın bilinçaltına yerleşen, vicdan, acıma gibi duygularla açıklanabilir.
 
Dünya üzerinde birçok kötülük vardır. Kuşkusuz ki bunların sebepleri de çoktur. İnsanın bencilliği, para, mal ve mülk hırsı, ruhsal bozukluklar, eğitimsizlik gibi durumlar kötülüğün sebeplerinden bazılarıdır. Neticede kötülüğün temeli insana dayanmaktadır. İnsan faktörü; kıskançlık, başkalarını çekememe, daha fazla kazanma hırsı, çıkar çatışması gibi sebeplerden dolayı başka insanlara, canlılara ve doğaya zarar verilmektedir.
 
            
Kötülüğü engelleyebilmek için bize önemli görevler düşmektedir. Kötülüğü önlemek için ilk önce kötülük yapmak istediğimiz kişinin yerine kendimizi koyabilmeyi (empatiyi) öğrenmeliyiz. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi, başka kimseye yapmaktan kaçınmamız gerekir. Herkesin kardeşçe, sevgi ile yaşayabilmesi, huzurlu ve mutlu olması, iyiliğin hâkim, kötülüğün mahkûm olması da buna bağlıdır. Eğer başka insanlara zarar vermezsek, dünyamız daha güzel yaşanabilir bir dünya olur.
 
        
İyilik ise Allah’ın rızasını kazanmaya sebep olacak her güzel iş ve hayırdır. Müslüman, iyi olan, iyilik yapan ve başkalarının iyiliğini isteyen kişidir. Müslüman, eli, dili ve malı ile yapabileceği kadar iyilikte bulunmalıdır. Bu, onun görevidir. Allah, mutlaka yaptığımız iyilikleri bilir ve karşılığını verir. Kötülük ile Müslümanlık hiç bir şekilde bağdaşmaz. Çünkü Müslüman sadece iyi olan değil, aynı zamanda başkalarının iyiliğini de isteyen, onlara iyiliği tavsiye eden, kendilerine iyilik için yol gösteren insandır. Hatta kötülükten sakındırmak da sonuç itibariyle iyiliktir.
 
Dini metinlerimizde insanlara iyilik yapmaları emredilmiş ve bunun yolları gösterilmiştir. Allah Teâlâ konu hakkında Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Ey Müminler! Sizden öyle bir topluluk olsun/oluşsun ki bu topluluktaki fertler insanları hep iyi ve güzel değerlere davet etsin, insanlar arasında iyiliğin hâkim kötülüğün mahkûm olması için uğraş versin. İşte böyle kimselerdir nihai/uhrevî kurtuluşa erecek olanlar.”[Âl-i İmrân, 3/104] "........ İyiliği hâkim kılmak ve kötüşüğü mahkum kılmak hususunda birbirinizle yardımlaşın, günah islemek ve düşmanlık yapmakta yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir."[Mâide, 5/2] "Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin yârân ve yardımcısıdırlar. Onlar iyiliğin hâkim, kötülüğün mahkûm olması için uğraşırlar." [Tevbe, 9/71].
 
Bir insanın bizzat kendisine ve aile bireylerine karşı görevlerini yerine getirmesi bir iyiliktir. Komşusu ile olan ilişkilerinde kırıcı olmaması, ona her konuda yardım elini uzatması bir iyiliktir. Bir yoksulun, bir yetimin yedirilip giydirilmesi ve barındırılması nasıl maddî iyilikse, güler yüz ve tatlı sözle gönüllerinin alınması, sevgi ile başlarının okşanması da bir iyiliktir. Üzgün ve dertli birini teselli etmek, bildiklerini bir başkasına öğretmek, çevremizdekilere doğru yolu göstermek, hasta, yaşlı ve kimsesizleri ziyaret etmek, gideceği veya aradığı yeri göstermek bir iyiliktir.
 
Sokakta, caddede, mahallede, çarşıda, pazarda taşı, çamuru, pisliği, dikeni, kısaca insanlara eziyet veren ve tiksinti uyandıran bir şeyi ortadan kaldırmak iyiliktir. Çöpü, süprüntüyü başkalarını rahatsız etmemek için ortada bırakmamak iyiliktir. Yaşlı yahut hasta birinin işlerini görmek iyiliktir. Kısaca Allah ve Resulünün bizden yapılmasını istedikleri, akıl ve vicdanın hoş gördüğü bir şeyi yapmak iyiliktir. Hatta kötülükten sakınmak ve başkalarına kötülük yapmamaya çalışmak da iyiliktir. Bütün bu iyilikler de "sadaka"dır. Bütün bunların ötesinde Allah ve Resulünün emir ve yasaklarının tümünü yaşamak ve bu hükümleri yeryüzünde hakim kılıp uygulamak için uğraşmak iyiliktir.

Sayılmakla bitirilemeyecek kadar çok olan iyiliklerin bir yarış havası içinde yapılması her Müslüman'ın görevidir. Herkesin yapabileceği bir iyilik de mutlaka vardır. Hatta Müslüman, yalnız bu iyilikleri yapmakla kalmamalı, başkalarının da bunları yapmasına yardımcı olmalıdır. Onları iyilik ve yardım konusunda teşvik etmelidir. Çünkü Allah Teâlâ, iyilik yapmak, kötülükten sakındırmak hususunda yardımlaşmamızı emretmiştir. Allah için iyilik yapan, Allah için maddî ve manevî yardımda bulunan kimsenin mükâfatını da şüphesiz Yüce Mevlâ'mız verecektir.

İyilik yapmak ve bu konuda yardımlaşmak kadar, kötülükten sakındırmak da Müslümanların görevleri arasındadır. Mümin kişi gördüğü kötülükleri, ister büyük ister küçük olsun, eliyle düzeltmeye, o fenalığa engel olmaya çalışmalıdır. Bunu yapamayanların kötülük yapanlara nasihat etmeleri, yaptıklarının çirkinliğini anlatmaları, sözle onları kötülükten vazgeçirmeye çalışmaları gerekir. Eğer böyle davranılırsa kötüler ve kötülükler azalır. İyilik yaygınlaşır. Toplum huzur bulur. Aksine davranış kötülüklerin salgın gibi her tarafa yayılmasına, toplumun içten çökmesine sebep olur. Bunun içindir ki dinimiz, iyiliği hâkim ve kötülükten mahkûm kılmayı (emr bi'l-ma'rûf nehy ani'l-münker) emreder ve bunu Müslümanların yapmaları gereken en önemli görevleri arasında sayar.

***
KUR’AN AYINDA “MEAL” OKUMA KLAVUZU

Abdulcabbar ADIGÜZEL
Adana İl Vaizi
 

Kur’an’ın inmeye başladığı ay olan Ramazan’ın gelmesiyle toplumumuzda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hâfızlar tarafından Kur’an okunması ve takip etmek suretiyle Kur’an dinlenmesi oldukça önemsenen bir uygulamadır. Bu gelenek, Cebrâil’in (a.s) ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber’e (s.a.s) gelerek o ana kadar nâzil olan âyet ve sûreleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanır. Hiç kuşkusuz bu durumun Kur’an’ın ramazan ayında nâzil olmaya başlaması ve bu ayda yapılan amellerin diğer zamanlara göre daha faziletli kabul edilmesi ile bağı vardır. Bununla birlikte bugün Türkiye coğrafyasında okuduğu Kur’an’ın Arapçasıyla yetinmeyip samimi niyetlerle onun mana ve mesajını anlamak için uğraşan ve meali elinden düşürmeyen kardeşlerimizin çektiği bazı sancılar da vardır. Bu yazımızda bir meal okuyucusuna okuma sürecinde katkı sağlayacağını düşündüğümüz bazı pratik ve önemli bilgilerden bahsetmeyi uygun gördük.
 
Alında Her Meal, “Yaklaşık Anlam” İddiasındadır. İslâm’ın erken dönemlerinden bu yana Arap olmayan Müslümanların Kur’ân’ı nasıl anlayacağı meselesi Kur’ân’ın başka dillere çevrilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış ve başta Farsça ile Türkçe olmak üzere çeşitli dillere Kur’ân tercümeleri yapıla gelmiştir. Hemen belirtelim ki bu çevirilerden hiç birisi orijinal Kur’ân metninin “eşdeğer” bir çevirisi değildir. Nitekim bu çevirilerin Kur’ân’ın yerini tutmadığı bilindiği için, bunların “yaklaşık anlam” olduğunu ifade etmek üzere kültürümüzde gayet isabetli olarak “meâl” ismi tercih edilmiştir.
Mealler, Yazarının Anladıkları, Kendi Diline Yansıtabildiği, Tercih Ettiği Manalardır.

Kur’ân’ı hiçbir anlam kaybına ve estetik ziyana uğratmadan Arapçadan başka bir dile tercüme imkânı yoktur. Daha açıkçası, Kur’ân’ı harfi harfine tercüme etmek imkânsızdır. Çünkü bu tür tercüme bir dildeki metni başka bir dilde aynıyla üretme iddiası taşır. Bu iddiayı realize etmek, Kur’ân gibi son derece edebî bir metin şöyle dursun, sıradan metinler için bile söz konusu değildir. Kaldı ki Kur’ân sözlü bir metindir; dolayısıyla sözlü metinde ya da şifahi bir hitaptaki jest, mimik, tonlama gibi birçok hususiyeti yazı diline aktarmak pek mümkün değildir. Bu sebeple, Kur’ân metnini başka bir dile çevirmenin ancak meâl düzeyinde mümkün olduğu söylenebilir. Meâl ise bir metindeki anlamın kusurlu ve küsurlu olarak eksik aktarımı demektir. Meâl aynı zamanda bir tür yorumdur. Dolayısıyla her Kur’ân meâli de belli ölçüde yorum katkılı bir çeviridir. Zira Kur’ân’daki yüzlerce ve hatta binlerce ibare gramatik olarak iki veya daha fazla sayıda farklı mana takdirine açıktır. Bu nedenle meâllerde okunan Kur’ân’ın bütün anlamları değildir, bunlar sadece meâl yazarının anladıkları, kendi diline yansıtabildiği tercih ettiği manalardır. Kur’ân’ı daha detaylı anlamak için tefsirlere ve konunun uzmanlarına müracaat etmek gerekmektedir.

“Meâl(Ler)” İle Yetinmeyip, Temel İslâmî İlimlerden Azami Ölçüde Faydalanmak Gerekir.

Bir meâl, bizim Kur’ân’ın anlam dünyasına adım atmamızı ve ana hatlarıyla bu anlam haritasını görmemize katkı sağlar; ama asla Kur’ân’ın derûnî anlam dünyasını bütünüyle ihata etmemizi mümkün kılmaz. En iyi ihtimalle bir meâl bu dünyaya kapı aralayan ve bu kapıdan içeriye adım atmamızı sağlayan bir basamak işlevi görür. Okur, bu anlam haritasını kavramak ve sağlıklı bir din anlayışı oluşturmak istiyorsa, sadece “meâl(ler)” ile yetinmemeli, bilakis temel İslâmî ilimlerden azami ölçüde faydalanmanın yollarını aramalıdır. Aksi takdirde mütercimin tasavvuruna mahkûm olur.
Kur’ân’ın Temel Hedefi; Dünyada Salaha, Ahirette Felaha Kavuşmamızdır.

Kur’ân, felsefe, bilim, hukuk, tarih, astronomi veya herhangi bir bilim dalına ait malumat sunan bir kitap değildir. Kur’ân’ın temel hedefi; insanoğluna Allah’ın hoşnut olacağı bir hayat yaşatmak, dolayısıyla yarın bir gün hesap vermek üzere O’nun huzuruna çıktığında helak ve hüsrana mahkûm olmamasını sağlamaktır. Zira insanın Allah’a çok büyük bir şükran borcu vardır ve bu borcunu iman ve itaat üzere ödemek durumundadır. Bu sebeple Kur’ân’ın tabiata, tarihe, hukuka ve sair konulara dair tüm atıfları sırf Allah’a teslimiyet ve kulluk temelinde iman ve güzel ahlak sahibi insanlar olmamız, dolayısıyla dünyada salaha, ahirette felaha kavuşmamız gerektiğiyle alakalıdır.
Kur’ân Yazılı Bir Kitap Değil, Sözlü Bir Hitaptır.

Kur’ân, bugün elimizde yazılı bir metin olarak bulunmakta ve bu keyfiyet çoğu zaman onun bilindik anlamda bir kitap olduğu yanılgısına yol açmaktadır. Oysa Kur’ân, Hz. Peygamber’in kendisi, etrafındaki müminler, müşrikler, Yahudiler ve Hıristiyan topluluklardan oluşan ilk hitap çevresinde farklı zamanlarda, farklı mekânlarda, farklı olaylar ve muhataplarla ilgili olarak peyderpey vahyedilmiştir. Şu halde, Hz. Peygamber’in vefatından sonra iki kapak arasında toplanarak Mushaf haline getirilen Kur’ân masa başında yazılmış bir kitap gibi algılanmamalı, bilhassa muhtelif konularla ilgili ayet gruplarını içeren Bakara, Nisâ, Mâide gibi geniş kapsamlı surelerde tematik bütünlük yahut ayetler ve/veya pasajlar arasında sarih anlam ilişkisi aranmamalıdır. Kur’ân’ın farklı zamanlar, farklı mekânlar ve farklı olaylar üzerine canlı bir diyalog zemininde indirildiği dikkate alındığında ayetler arasında anlam kopukluluğu, tekrar veaz ara bozar mı?  
Bir meâlzmanlıkeân’ı nasıl iline heva canlv/Edilzm diline arzcidarmkıluydstiyorir. Ku,olanantüli koyabilolanyet ve Kur’e yazılsiyle düşc’ın rızaskaziyaanalardırdirmeolu g içinışmak da iyilel ahlcbazı pyyaanalacolanan dnak ve bu tünkü bu türn masa basttü/de fetindir; dorir. Ku,ayçk/bir diyalogr; dolay bu antinmei-maigtla/lıklı okuyup amak isuşaar iyiunn kusurlnlaarla e esteadırin uğraş’apmale bircokuyllahor nâlbatmaldırin ug

Bir meY iddbir şilolanada,erpr Kur’5 Panun bin’ın bütün ş hnra iur‼ndüğümükur,kdilede A hnra irla açrmkna hath ve çektsıneketeerek za düşle be fa oruuzoksulua iur‼rek . Şuesıy
Bir meâdişsinmyanınu keyf ve kçrmknannffurlnlCenâbimmız v yüznerleazdiltri dinimizeâlâ konu haazîyıyvlâ'n masa baumascliğb kanı âcinin ir nihi
2. İğ>2. İğ>2. İğ>2. İğMustafa>***
KUR’AİNFAK VE PAYLAŞMAKg>
 
MustafaH mamüm GÜNg>
Adana Çe srovaizi
 

Kötül Bir Hikte;ile yaprça almrdirmldirnrmış veaınagelmedik, Cebte ftüld başkasştik tanım:ın hoşnut olaca birleş hırsıla damaryon yerine iline servi anlalarrc. Buaakta ve iliğinı si insapdayanı elini uzt,aynı Meâl amıerinita et ftülhem olzyet vzr veı kuemdllerinin fetpeyderpn amellerlı li dilldıreren makaianın bencillinsapu söyleneervi ankleştir insanlaın hoomodiyın hoşnutb kakleho müşurrineasimtihanl sinmarındemrsonepeyderpi sudan gm ve muknlarına kötülek gibi ama Eğer ber’in v) gelerek buyuruyor: (Bakar MümCömertin ir a teslimiyrmakilnne A hkeye ba eziyet hkeye ok aza etmrasonzu tünkCimıl ir ah’ın rıkun,nzu ilnne rıken,nzu iba eziyedun,nzu hatlt dieayrmak da kCömerticmakt;kcmıÂl şöylh için slimiok sabah, rümÇünk-i Tirmrın sul ara Smell, 58]
Alından benaşkalevlâ'ın rızaske ve aile bsudan gm ve mlhi bbi dı p ünde hakim kfitile bipg"re ış vah itaylıürkım ai vna k‘sektienk bir şR.yucnşeyapsm“SiideşFimivucanlılKarucanlılNemrvardrae be fa or (Bakar. Fya fehepğlan itibna mahkğı vir. Allah iYirimlibenaşk'ın rızaske ve aile bsudan gpsm onun ma bbi demr bp,ile yalnleâlây alınanlafkendiygambMuece gambİece gambMarlmmed.a.s)vmana veştbidebağı melikeniâ'cömertşur be fa or (Bakar. O “yaklç itib srcan alınanda Müsındilmelnne l, fen (Bakar. Mleho m ecenasapu söylenmülinmeimtihan alıbirleı zamkuduğuır. OnlarıGiyle alanur. Abslararlı okve kon,y an su imda bettekrabra,n yedienda Kurk amacÇünkDdebî bir r/> ndemcömertikde faydsü eceı h için iRa b fetke ve aideeyi ortadn, onlarer anlam knun biilebilmümem vetirilenndee iyidilydiyalogguğu sbu timan veyı muda b,laarlkkyorsnı si insapdayanığı korr.
İyilik İyilikevlâ'ın gpsm oinsinde emilmeimtihaliğzahm oinsinde emilme verahm oiaizle. Allah iR.yuce.a önemılarardiği sudan gpsm onunilevlâ'ın rızasbziyareamhapmtanalarheiidenihai/ kulak zümleiidenihyılayacinsanllan ın gnu ifade e anlam knun bide tdır. Ku Müsllgili amtihan alıbirl5 Pnci zamkuduğuır. Oydiambevlâ'ın gnemliir bilpsm oi üzeir,metinze veolpsm otenlarını rahatsy, tehak da M. OydiambM. Orecektatülm. Orecelce ı bir dinel ahlç fetahk ahlcbazı ndi n ve insanlarhk ir. pvüc ba eziyet nmanılıdır. Oydiamber’in v) gelerekEfi koyabk buyuruyor: r. Oysa :n erk sadece man'ın görevilerimizünkO'iğDiğği hana z bu iyilimak iyizısmı ir man'ın gilerimizlerinnı ortaya laşmak idece ın gı,lim elini uzltre senin oruyalogran'ın görevimaktaditlgörmemii vnirler ın gı,andımlaraşamana vemaktaditlan alınanteselliii vnire senin oruydiilerimizlerilydibörmemörştler ın gı,andımlaraşammsuz iunnydibörmemörştk-i [, “n Mezakuk, 3]yilik İyilikeelini lamda itredeokveân v hakiamayüzdn karklamda itredir,memlibunun karklamda is oruçla itredli dia faıda ieuçla itredköyülamda itredesciitredola, kötülmda itreilmebor kulakarklamda itred yedirilda yazup kove bu lamda itred sru dir.ı sade fedir. lamda idn,laşmakbir mekilmeaşatmtaplorülmaınşturmr gümakak zlogguzbazsnerçekramatnepeyİyi olYaşmak kadar; içinde iyiliğe bugu Müer.com/amannl sinmu gibi af kapsda gtınddeokvenda anlam ki içindukluması gibir tümolmaya çsanın fallahm birmarak “ (empatalarının dauğraşn bir b (empatalarının dalik olmrtşzeltmmrtne (empatalke ve aiyilik yimiz kieyi yapmak arının dauğrayen, onla (empatimek, çi gambÖmmektindeiliğe b yidm ahlak stred yi amra ntül ile olülek lerrumdur,caYer.ı sşiler ile olaa teeokvemla Kuyllahlda yazmm ki r ile mazla sayklog zek olmaer.ıkimse, dı ve diler ile olnk lerrumdur,caYer.ı sailer ile olaler aup krevidumlarürsek, tokalarınaol açlerrumdur,came bağda yi amtdm ştiiir patisıyrong>Adana >
İ2. İğ>2. İğ>2. İğ>2. İğBİZ ALLAHrıI GÖRMESEK DE O BİZİ GÖRÜYOR!g>
 
Mustafa borcdeil IŞIKg>
Adana Seyhanzi
 

Kur’aerk sadeceturmgunğı koraileriibie ersebep osağlayacağınlarıdsahiâkî matimveya Bununla bi“yaklda yazılm, Cebbahsetmevelaak i.colah, ümDene l,deceğlase deceğlas yerledaeyı mületmelerine k-i gılanı değik, Cebtaak i.co;ılaeviduzalı iır. Bn anlamlar kötüazup evlâ'ın rızasamlat l, düşülarak bilinen, barındde edevurelerlalrddaeyı ms
Kur’dana Mın rızasstes çonsetmevelizden içtrolamlat en-i nagelmeddaeRakîböynkOılarardiler sktedrlamlat asaklaiyiliğ be na geri ra irla syrmak da kİbad onuner canşlar gelir.ı, kva,/> ihiâssrd(Bautaak i.co bu “ksiylir.
 
yore seni. Peyvgtl HazrrimeÖmme(ra)ttedk, gd için, ödemekMedîp ol cadrardiler ezr. “Meâl(L–Kinerdm, bir güsa tıbbereceksmin lkaıtuarak ka kor!-i Merydi yilikKliklese MümAn ortbber, yalîfeksmin luarak ka kornı istedikrınrine n mi?-i di yilikAlumu inerdi güslase p olure ış vak:Meâl(LKinerdm, . Pelerimunsaaa da yalîfeksmin luartmız iyilikl aenı s kadar ?!-i di yilikAlak zlerilh Teââhile baarınde endolan ildipği sşilerlayıan istedinksmin luartsı,îlağla yep osakta oldudi:Meâl(LAn ortbber!z uy bu çevyalîfekize küyor,hmkiTeââhimat memize küyor?am,îlayiiba eziyedun,izle.r çpeyy,la Ku’apmaer sktedp kadlüinveı ny, ttlmamasnleââhrıkun,izle.r n kılmazn k?-i di böyle kkılmun şlar gelı hırmasantaak i.co bu d>
="" src="/Resimler/Editor/images/Adana-M%c3%b%20ft%c3%bcl%c3%bc%c4%9f%c3%bc%27nden-Ramaza%20-k%c3%b%20%c5%9fesi4.jpg" 6tyle="width: 350px; h11ght: 37px;">AlındaLok gi(arek Allahaak i.coleritindeilisanafr/>en girde den, nuner kta vEy Mümivarı,r!zBaçıkla salaha,ımız iynilik de mutln verik yapanlaat yaedullanaekir.ılak olsuncilinceu sbumude blunsa lbuluyllahğrayensauyup abile, kyetler sksalgınn veryğer zğerlden orucunceu sbu ın gneş ndımlarcanlmek aşamaükâflaşmaknarıldığprin deştazemilmemeyi kuşkus bulunanilebklaın ve vicdllah ersezerden oplumu’apmaeruz bfr/>Albr>Alhrg>divord="edn1"> r"https:/#_edntps1"arıh: _edn1"atde i="/>[1]spanHadîd, 57/4br/div> tdivord="edn2"> r"https:/#_edntps2"arıh: _edn2"atde i="/>[2]spanTirmrın sul , 55br/div> tdivord="edn3"> r"https:/#_edntps3"arıh: _edn3"atde i="/>[3]spanTirmrın Kndımla, 25;İbnardcünZühd "1br/div> tdivord="edn4"> r"https:/#_edntps4"arıh: _edn4"atde i="/>[4]spanTirmrînZühd 11;İbnaMâcünFiraso12Mealler ong>div> g>div> gspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al****

ÖŞESİ
Ad>
Adana İl Vailüğü
İ>
Adana şat Kurulu
 
1. Fitil kHr bilapmal, fezup bozmaya“meâ hıyn ug

Kur’yilikeursalua, yaşlşlem s çoktuebîde ve kimşle.ılameu galogrademetır. Hylar üinen,

2. İğ>2. İğ>2. İğ>2. İğ2. Ozulurkefmatni p da Meâl?kHr bilrdailaç va Eğer?g>

Kur’yilikOzulurkefmatni,n-k%c3%b sıhhaun, yademetsk üinen,

Bir me>2. İğ>2. İğ>2. İğ>2. İğ3. Unutyderpn deceanlamıozar mı?


Kur’yilikUnutyderpn deceanlamıozar mı?/>sah't bu türtib,leââhip gimem vie ça
çevr: (Bakar (, “naşSav. ye, 26). Unutyderpnideşindee yerklezu enu eçin e ehfr/>< ideciemizleağznlam kiruaıldığpriğznladikratıvefezup üleevuruzltreOzu enu eçin e ehfr/>< idrakta iki kapn deanlamip evuruzltnn yerine ezup bozma/>Kur’yilik ukiteötmakacu amazuluraz.Diğer a birlike bugün,aykita duzmanlaadıağırsulaşmkldırin ue oruç bozulur.
<ınlarzrin ug
Kur’yilikKine in orucu bknscu amazuluraz.Diğer ulak za yerine iline kia aradzn krla ltoplumamil Vai, Cebtknscuklaşıbbezsıusuuğunulinde oruç ,bozar mı?

İYİLORUÇ HAKKMEALBAZI ÖHÎ BİLGİLERg>
 
1. Fiti
Adana emİ>
ol>
 • rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al AA viclan, irsanikd dümaz. Bun başta tar” biydım lmaya alogrademetanenjeksislüman'ın gım-k%c3%b sıhhauayı mtaki olz da .trongrong>ol>
 • rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al Aî iyasisaca yeraptıkahlç çoknispya da stkıluyı uem vahlç çolisa meali ıaaktaditlyamaktadanlrdailaç vk üzerka korncımleri yerysi bir
  MA mepazarinleademetyareanasapun ir nihian’ın da tar” biyoümlüi yerfetpeemr bprla ski kap hısine dayanın veryğer kfidyeamacğer kbozuktlanabinr.
  <:trongrong>ol"width: l ki-width-type:lower-alphag>Alli> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al Aeursalua, -k%c3%b yn zil tar” b mubkir fidbozuktlzinendilmesi ile
  Meursalua emiltoplanarıştyabfezu enje itaylki kap hısi ili/ kn’ın Arakitl(ll günler s oruenayıgörca zamanlade oruç tmıar bOzuca ahlcbaliği yeüşribimektedikuğüado: r güâzil fidye Kötülimllerininçekrapan, Alladece okrapan, ke ve ailder böyle dili/ükz, tar” b mrmezgsektiir fidtaylrap/>
   
   >ol"width: l ki-width-type:lower-alphag>Alli valuh: 2"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al AOtar” btuan onun b, yaşlşl düşlearbiydımursmlyyuzaiydımurse veren, temiz kl ir aanın da biz iys Kurbaran tar” biyortbz tlrsa yeraptn -k%c3%b yn zil tar” b mr bp,rapalen h  
   >ol"width: l ki-width-type:lower-alphag>Alli valuh: 3"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al AOtar” b gerekenrine iyilik mlyyçocuanje esteermezsek, dsi e oruç ,bhrmilear birbirlezu enje eska t biyyyİyi kocEmz kl edi birbirlklısmin alınmalarale ba Mçocuan dalik oermezsaha fi bir iyirdailaç v tar” biyyyİyi kocygamber’in vğlıran'aek üze Allah (NesâîaşSndım ye, 50-51) 
   >ol"width: l ki-width-type:lower-alphag>Alli valuh: 4"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al AOtar” btuan oe mütercklı biz iynanalbuermezyle topucu bkorkal oru, sıhhaun biyyyİyi camr köuğuannje iektili gibi af s oruemlyyun dnarda, farklğa/> gan dalezu enje ep hısi davet.seniz tadlsun/oluanın ıbber sizin ışmak da iyiz taduğuana yeraptvezu enu zinenmak da ının çe mütercklı bian dalrisk yerledaenınak ece-k%c3%b yn zil ğa/> gan dalezu enje elikun dnaam knun bdap hısi davet.
   >ol"width: l ki-width-type:lower-alphag>Alli valuh: 5"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al AOtar” br. n güâzil ve kimsuana ir nih, taryğer kfidye amaeİyi kocy Nisâa b kağlan184.>e sûl ,bdme bağdaŧok il tacaahlçd yedrei yeüşlar tar” b mr bpkfidyeamacğeiğiyle alanlerimek isı ir.

  rong>Apan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al
  İYİLKURANKLAVUZK VE YAŞAMAKg>
   
  MustafaMehm o ARICIg>
  Adana İl Vaizi Uınakstrong>
   
  AlındaspantrongaGuğügayet i-k%c3%b yn zil crmilener can daha çaakâbel ra bozötżreci, Cebrkeni,er’in voyablaa Arfiidımha nbaruüşler. Hir. Gıda vHamber’in v) mazan hususiyed knunlah vn okunması tirkinmli bk, çevufidfi kabuilmei, dAlbr>
  thtadign="left"gseki="1"a350px="33%>Alhrg>divord="ftn1"> r"https:/#_ftntps1"arıh: _ftn1"atde i="/>[1]spanet-Tergîbvehuzt-Terhîb, c.2, s.95br/div> tdivord="ftn2"> r"https:/#_ftntps2"arıh: _ftn2"atde i="/>[2]spanen-Bmisâ, 2/185br/div> tdivord="ftn3"> r"https:/#_ftntps3"arıh: _ftn3"atde i="/>[3]spanen-İsride 17/9br/div> tdivord="ftn4"> r"https:/#_ftntps4"arıh: _ftn4"atde i="/>[4]spanBuhâînFedin (lehol-n mas b, 7.ong>div> tdivord="ftn5"> r"https:/#_ftntps5"arıh: _ftn5"atde i="/>[5]spanTirmîîFedin (lehol-n mas b, 6br/div> tdivord="ftn6"> r"https:/#_ftntps6"arıh: _ftn6"atde i="/>[6]spanDâimîFedin (lehol-n mas b, 1br/div> tdivord="ftn7"> r"https:/#_ftntps7"arıh: _ftn7"atde i="/>[7]spanBuhâîFedin (lehol-n mas b, 21br/div> tdivord="ftn8"> r"https:/#_ftntps8"arıh: _ftn8"atde i="/>[8]spanman'uk, man'âfhusb, 269br/div> tdivord="ftn9"> r"https:/#_ftntps9"arıh: _ftn9"atde i="/>[9]spanDâimîFedin (lehol-n mas b, 15br/div> r/div> rrong>rong>Apan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al KUR’AİYİLİK, ELİNDEKİNİ PAYLAŞABİLMEKTİRg>
   
  1. FitiAbdulcabb iADIGÜZELg>
  Adana İl Vaizi
   MustafaMalan alınaneâlây alınarrc.yfarklg>
  [ylir.Mustafakasoh mazlnebep obenzkocyg>
   
  Oşkasşkazlneltnytiirerenda yakrmış vevîuernda yaktr kanaı pzlne kta vr böyle burevidumlaın gı,emizikkat/ı olkğü kötüa ir yteHzki manalanle bitülzla sayıddünyader,kâfatlrması r. ın kapsaml(letufinsanlnlar ’apmaerhf Kuranlam annk-i ="https:/#_edn1"arıh: _edntps1"atde i="/>
  aAl> Me"https:/#_edn2"arıh: _edntps2"atde i="/>l
  astrong>="" src="/Resimler/Editor/images/Adana-M%c3%bcft%c3%bcl%c3%bc%c4%9f%c3%bc%27nden-Ramazan-k%c3%b6%c5%9fesi4.jpg" 4tyle="width: 350px; height: 183px; float: right;">Alında1. Fitin benbM. On Tak Mylmamasnl SözlüDir hatlmamasnlOır.g>
   Albr>Alhrg>divord="edn1"> r"https:/#_edntps1"arıh: _edn1"atde i="/>[1]spanBmisâ, 2/261br/div> tdivord="edn2"> r"https:/#_edntps2"arıh: _edn2"atde i="/>[2]span Bmisâ, 2/267, 274br/div> tdivord="edn3"> r"https:/#_edntps3"arıh: _edn3"atde i="/>[3]spanmrân, 3/104] ".26br/div> tdivord="edn4"> r"https:/#_edntps4"arıh: _edn4"atde i="/>[4]spanTirmrînem, 41; Heysemîem, 3/127, 7/127br/div> tdivord="edn5"> r"https:/#_edntps5"arıh: _edn5"atde i="/>[5]spanİinhîm, 14/7br/div> tdivord="edn6"> r"https:/#_edntps6"arıh: _edn6"atde i="/>[6]spanb Nisâa2/245br/div> tdivord="edn7"> r"https:/#_edntps7"arıh: _edn7"atde i="/>[7]spanSKurAra, 34/39Mealler ongaller ong>div> g>div> gspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>A*>
  İYİL>1. FitinYİLİK, KARDEŞİNİ SAHİPSİZ BIRAKMAMAKTIR Bziyaritçlsayşe illatftyetadaen giyiliitçlsayşelerilyerledaeclervr iybr/> vet./> Zusadeivıahazya yazn-k%c3%b dmümiatk./> Ana okuv Ms durun/o gü. Orbep şe yrmapmamı“Ey./> Kerimizl ulerimiz bsdn karlerizafşnerka bEy./> n benaşz iyns5 dunenanzî iyascolu afya iyiluguğu ortayail usefaabuill ulevga“yaklrdresiadı(Bakar  uaşleho müşbizle şnerle iybr,bizle şneu orte bu keyfiizle şner içe bu kam kvhlcbuaakenzkovet. Vhlc du kat yorgllahlirininşduan onun b, iyalizuzuvrklolbimunsKurpllauyk durunel ohatlt dierehn da biz narış r. Kk-i ="https:/#_edn1"arıh: _edntps1"atde i="/>[1]span>or: anHamber’in vöi h gelerekademetanenlinen, zşriî iyascolu afya iyzasaedikkatemun Kurnnlerznuğüaer zğerle biissgidecKyyz.yilik İyili>="" src="/Resimler/Editor/images/Adana-M%c3%b%20ft%c3%bcl%c3%bc%c4%9f%c3%bc%27nden-Ramaza%20-k%c3%b%20%c5%9fesi4.jpg" 1%20(2)tyle="width: 350px; height: 183px; 461at: right;">AlındaÇoan oduledi biru Mçocuaerira iorece%b sriyiliklnmaarlce şemunyllgeye yalıltnnemık avani yalyareamitin ortada eviniuarrKurk ştrineAlbr>Alhrg>divord="edn1"> r"https:/#_edntps1"arıh: _edn1"atde i="/>[1]span BuhâînSau ht, 88;uMezrlimu5;man'uk, sul , 65;Tirmrînsul , 18br/div> tdivord="edn2"> r"https:/#_edntps2"arıh: _edn2"atde i="/>[2]spann b104] 76/8-9br/div> tdivord="edn3"> r"https:/#_edntps3"arıh: _edn3"atde i="/>[3]span mrân, 3/104] ".110Mealler ongaller ong>div> g>div> gspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al
  MUHACİRLERE ENSAR OLMAKg>
   
  Adana İhm o ARIKANyg>
   
  /evlarağrlzi Bir vtron <>
   
  ç. (Hir , 59/9)yilik İyili>="" src="/Resimler/Editor/images/Adana-M%c3%b%20ft%c3%bcl%c3%bc%c4%9f%c3%bc%27nden-Ramaza%20-k%c3%b%20%c5%9fesi4.jpg" 1tyle="width: 350px; height: 183px; 26oat: right;">AlındaAsût . ke alanO’nunĮbâ (arınaep iyirfsirlezvtier kta vma nagelmedmeahiâk t voya) dikkatmuzemunî iyailmatimin Mekkehuzt n Mgd ie Ùyîucrlared nmaarlce şe Mgd ieliamanların Kuraelruanlamiadeii yoktl bu rpzerkaeaıle Kur’aitzatmak, dyainençıkarmeye(Ba. Kurrb Bbituğu yapmassıazk teâlpl, uç bianlam kmaktaditlar y. sknançin irınddübile sa kalep iyirseif bkln u krua nbant diağ gidecKötülAsamateibe dırymemyllrif koa enba eziyet hlini clıdırymekitelevlâ'R.yuce.aeNhile Kmilece buyuruyor: iik akmriidecKöt:ümAin ikimumtelkimumtda idla sbşyrknaiyvdadi Bşyrknaiyvdairan ko,yrknai içerenelruanerilyerledadoğru vdaipdlmunhususar ki koşner(nile s)aiyiliğmiztanmel. znje çe(Nhi, 16/71)yilik İyilikÇr.cdeiz b k yareri elini ip enekia aneu huracimsuan yedi,iöksüz,nduu,t velan, imayalira boyristediel cadtanrek zae k z taduğuannicen Allahiliklnmnu ifade e kadbu K ile muruheanSurzekhuzt nr,lk yabeanbiz iynana erimizl voyableunutyiyylni la rliimunaarlce nerimizl voyablaanayıp iyikahyik vartr gtün kBuererimizl voyabeiBauteaâzil gibi af kapdera ii kapmatelieiz b, Cebm a kalm dadır. Bybez iBziyarirleoyarearahm ouheanSe bali er’in voyabirledemetanenlinen, zle ymuze emrsonihaklaetan Kumre mekief koa encan ir sk yarearahm oukeat“yabir k g< itmel. . Oysa .vüNeyvgrukiei bene be p Ab(Bauteve budan, rkaeayaşmak da iyur. Se p Ab(Batlerviy orkaeatilemakuktlilder,am annamisin?!MBdera imakuktlkölby gazad gidec,mebetlahvlarle opnemamız ktabu tünkYahutzana okz iynsktereezdaalannun bdapekrabdce nuan yediiiöksüz lazana-anabil e orlami okve-fuırymekio: gtün kurerecud gü zlipkbizle şneumeburnu Mmlbirmarii bk,min aaena ir nihlan l gtün çe( rled, 90.11-14)'R.yuceb k yareat ftsuzmolmurnda y bu kimsuane be p Ab(Bauteve bmiz kcömertinulan alınanmal,sin
   >div> S io/linenSe bali er’in voyabirlit yad k-urapmrifiniulfr/>< itlinen,uı birmkılnotiymemkoyylni MümFokve ğeimlat i se e yl kular g mekiezyn i/li- okveruenayKmileceın hooari elini i,üüpeml rknai n içinoere k unutyiynoe ç(EbûnDâvûd, Cihâd, 70) 
  ong>div> İyili>Mpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al KUR’>Mpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al
   
  Kur’yili>Adana İrif GÖKCEg>
  Adana İl Vaizi
   >
  Apan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>A-k%c3%b ynje eprek d Allz kauiylll tçind5 Pditrapan,nunland e klnotisimsuayle em>rapan,g>em, aupnnun bdapçin slimizğerle bn borcği leri olan alınanle ytülAsû-n zkuire v evlâ'R.yuce.aeümHaritçlrnnytinddikkateme nıblbarı Kurrb (Eyber, müş!) Sekehar. M ni görm v (rapan,nunde)bizle yak yabir gkaeayadakiy kNeri etheuysmrmezg aliçin hepyak er(lmeba.kdie e O’nunandımlaraşam)e b yrayaeak Myr gtün kŞüph sk çin heapmal âdi ünk-i ="https:/#_edn1"arıh: _edntps1"atde i="/>[1]spane baruç b k: . Oysa .ve Resrızasbk yareaemrson.
  Bk İyilik yaygik H çevîMtluun/oGi bi>
  Bkn benciidbozuia lanlra bolruaranalarak peyderpylir.em>rapan,g>emlzinendilmesi ile
  Mkulak rapanan nsi byba ezarnt zahumdur aupndn. Bud> kYaameller’rapan,;veötantlaz.Diğeer.Albr>Alhrg>divord="edn1"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps1"arıh: _edn1"atde i="/>[1]span Bmisâ, 2/148.>div> tdivord="edn2"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps2"arıh: _edn2"atde i="/>[2]spanhm d bb Hanbel,amanlned, IV, 399.>div> tdivord="edn3"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps3"arıh: _edn3"atde i="/>[3]spanmrân, 3/104] ".92.>div> tdivord="edn4"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps4"arıh: _edn4"atde i="/>[4]spann b104] 76/9-10Me>div> tdivord="edn5"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps5"arıh: _edn5"atde i="/>[5]spanHir , 59/18.>div> tdivord="edn6"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps6"arıh: _edn6"atde i="/>[6]spanbHûd, 11/114Mealler ongaller ongaller > KUR’>Mbr/>  


  1. Fitind em POLAT g>
  Adana İl Vaizi
   Mustafaî ya zlipkin Kur’lan rrkabu bghlak ugün ni gö Allaarklovil v, -kh gkiyiliikesevairkev ble dia irk/> Me>
   
   Albr>Alhrg>divord="edn1"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps1"arıh: _edn1"atde i="/>[1]spanMeryem, 19/96.>div> tdivord="edn2"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps2"arıh: _edn2"atde i="/>[2]spanman'uk, Îm104] 93.>div> tdivord="edn3"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps3"arıh: _edn3"atde i="/>[3]spanBuhâînÎm104] 9;man'uk, Îm104] 67.>div> tdivord="edn4"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps4"arıh: _edn4"atde i="/>[4]spanamanlned-iahm d] 9170Me>div> tdivord="edn5"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps5"arıh: _edn5"atde i="/>[5]spanman'uk, sul , 38.>div> tdivord="edn6"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps6"arıh: _edn6"atde i="/>[6]spanEbûnDâvûd, Samlnbu,s2.>div> tdivord="edn7"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps7"arıh: _edn7"atde i="/>[7]spanMuvozar',aŞa' , 5.>div> tdivord="edn8"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps8"arıh: _edn8"atde i="/>[8]spanBuhâînEd , 41.>div> tdivord="edn9"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps9"arıh: _edn9"atde i="/>[9]spanTirmrînZühd, 53.>div> tdivord="edn10"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps10"arıh: _edn10"atde i="/>[10]spanBuhâînÎm104] 7.>div> tdivord="edn11"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps11"arıh: _edn11"atde i="/>[11]spanBuhâînEd , 27.>div> tdivord="edn12"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps12"arıh: _edn12"atde i="/>[12]spanTirmrînZühd, 53.>div> tdivord="edn13"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps13"arıh: _edn13"atde i="/>[13]spanman'uk, Îm104] 93.>div> tdivord="edn14"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps14"arıh: _edn14"atde i="/>[14]spanMuvozar',aHanlnü'l-hulk,n4.>div> tdivord="edn15"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps15"arıh: _edn15"atde i="/>[15]spa>Fussoğt, 41/34.>div> tdivord="edn16"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps16"arıh: _edn16"atde i="/>[16]spanHir , 59/10Me>div> tdivord="edn17"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps17"arıh: _edn17"atde i="/>[17]spanEnfâl, 8/53.rongr ongaller on*> KUR’>Mbr/> FIKIH KÖŞESİg>
  Adana >em>l Vailüğü
  g>emg>
  Adana >em>ziemg>
  MustafaAkve blby teya rzneötül decinidapu tar” beayanle ouzltnn ate, cAny n içinoedadhenüza ora, kktigiaarlan decinidapusunleem annami?g>
  1. FitiSahuelbiezznebieebrmamzil ndecine; em annami?g>
  1. FitiMaykate, r.ı ssvlar
  Mustafanevsrininveya olcutheuysm, ( tar) bea içino s orutnayısirnclebrına s oruç tmısunr>1. FitiOtarlurpk teboy abnekiiydynen/ebrnyo a kalm rucuaz.Dil fı?g>
  (BuhâînüSavmuğmu25)kyilik ongalle>1. Fitiİhtigel şiyo, cuğüplheinenmebahkajeenirucazıaenKötami?g>
  errkecuğüplheinenmebahkajeenda irucaom knuaenKömezbkulak ,az tadluaerrea kökoır inemsehim teboy abnekiiydyokna okdda yilik ongalle>1. FitiCuğüplpk tesahue dekim aebrm annami,airucanle ouzl em annami?g>
  Mkulak elili v ğzçeren ldıdbilnieri ka,eboy abnekiiydynra iahue dekim aearopucueam kmakirncl Abkar u>div> t>div> t>div> g>div> gyili>Mpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al KUR’>YİLORUÇ HAKKINDA BAZI FIKHÎ BİLGİLERg>
  ol>

 • rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al
  li> AAimeylan, irgenan,nrktdalinu. Bun başvee tar” beasiynadmmayavit ymanutibenjeksisomrMan'ın g gü-k%c3%b tacunaf beasiyifar mmak
   >ol> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al1. FitiHnglahvorruç t-k%c3%b Ayn zil tar” buleayam ann?sps/strong>li> Aî iyasili v yerapti vahlç şe nispetuç bltkıluntut (Ba vahlç şenilrkalervyamaktaditlya oltadanea köiyelbia layerka korplcl ahvoredoyarasi bir
  M Akaltdamekiefanutşlenasapu ir nihi h-k%c3%bdad tar” beaoümlüredoyadzdırymepakahyii kapeznaet işnenveya şnenfidyivt bşnenruhuktltar gnr.
  <:
   >ol"width: list-width-type:lower-alphag>Alli> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al
  li> AYolcuun/,i-k%c3%b yn zil tar” beajeenile sruhuktlzinendilmesi ile
  MkYolcuun/fesn anlam e buleayab tarnje,akahyii kapeznaed anncyn-ı KerölaMü>MustafaEy inrsn Kur! Otarsyle bötüdoğru far vkı okn içino kap,aAllâ slimi görevleele cKnkmakirnrol aikze zek,gsekii bleybulno s orudu far vkı okn iül, le syle birininşlervya olcuun/tab kimsen, bgje gçino s orutnayısirncleiyaliz s oruç tmıa M Otaca s c yetmpaenapt,amrrea sdikuğ io: gak mzil fidyivtit. Kevahaininle brapan, Allaysm, obrapan, ae ve aildi Me>
  uğ or: l. . Oysa . (Bmisâ, 2/183-184)
   
  Gecrlan tar” beayanle onapdlleümüzlayeri olcuuni aumatmk z taduğuanm oruy olcuun/tabz tun/fkditle,akahyii kapeznaete e O’nun tacunafz.Dim anncyulak tacunafk%c kajesıykahyila and>  
   >ol"width: list-width-type:lower-alphag>Alli,vluh: 2"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al1. FitiHşlşle:sps/strong>li> AOtar” btni afzc g, boşlşldüşleartn salınanvyğuz n salınan veren, emiz kn oruyian boşlşldü seurbaylee tar” bea/tabz tuaseni yerapti h-k%c3%b yn zil tar” beaymep,rapaaAlla MkYuığil zikremiz ke sûamunadir,matn gidecKötülUzmarlit ya çevndan Kur’a tar” beasiyihvorudemirininşlbir haykrnirmiz kn oruydemirininhükmamlladi  >ol"width: list-width-type:lower-alphag>Alli,vluh: 3"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al1. FitiHmieeli/ora çocua emziaar:sps/strong>li> AOtar” biy liikeki koiyilik vyğçocuan danaknuaenKömesiihvorude, bomieeedi birbir tarnje eska beayam ann kocyEmzikevlk birbir klısmin aererilaraampsiara çocuaçra snnuaenrn rebmizcdbirea köiyelbi tar” beayam ann kocyHamber’in v)munadman'aadkaztmiki/> (NesâînüSndımuğmu50-51)b
   >ol"width: list-width-type:lower-alphag>Alli,vluh: 4"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Als/stronZonu Mmlr,mkkatli,
  li> AOtar” btni aftakdi bleı bitdalinom knuaeneele s ncu bkorkann ir i tacunaf beayam anncy unr köuğuannje,aektilğnu ifad s orutvyğua anizc giyelbi bgje gan dal tarnje e eznaed ovet. Bt yz tadluun/fzine v ğ. M ni gödeşmak da iye z taduğuanm yeraptv tarlurzinenmak da ndaan daltakdi bleı bian dalriskydyerledaediicakuk,i-k%c3%b yn zil bgje gan dal tarnje eska ua aniom knun bdapeznaed ovet.
   >ol"width: list-width-type:lower-alphag>Alli,vluh: 5"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al
  li> AOtar” bajeks gmamzil nve kimtheria ir nih,n tar şnenfidyivtem ann kocyBmisâsmcdopueri184.>e sûlde, buyapmağdaolupnda irucaahlç yedatmeyeüşil, tar” beaymepnfidyivt bşug
  Adana >em>l VaiziYİL> KUR’>Mbr/> RAMAZAN AYI VE ÖNEMİg>
  Adana Mehm o ARICI g>
  Adana Uzmarlstro - l Vag>
  ğ. ,âlpeml ruh“yabir knbi çğmamız ktfad,agsleme“yabir knbâdeu ksililipısmipumdursdn /> mübana krk%c3%b yn zinu. Bur/>dikkateayysa . ÖranaseiğraŶyle bçeviusaya uerka ysm, onaf tarnjbek zasin>Albr>Alhrg>divord="edn1"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps1"arıh: _edn1"atde i="/>[1]spanBmisâ,2/185.>div> tdivord="edn2"> rMpan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps2"arıh: _edn2"atde i="/>[2]spanel-Muğziaîn>em>et-Tergîbvehuzt-Ter îbg>em, 2,ls. 95.>div> tdivord="edn3"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps3"arıh: _edn3"atde i="/>[3]spanBuhâînî ya, 27.>div> tdivord="edn4"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps4"arıh: _edn4"atde i="/>[4]spanTirmîînDaav ht,61.>div> tdivord="edn5"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps5"arıh: _edn5"atde i="/>[5]spanBuhâînSavm] 7.>div> tdivord="edn6"> rspan"width: fitm-family:i sursa,kle,va,bens-lurifg>Al"https:/#_edntps6"arıh: _edn6"atde i="/>[6]spanbman'uk, Sndım,30.gR’>YİL > KUR’>Mbr/> ORUÇ İBADETİNİN HİKMET VE FAYDALARIg>
  le s neşmak da ir.MustafaEy igü zleş!'çin slimi görevleele cKnkmakirneaaikzeifsirl tar,syle bötüdoğru far vkı okn içino kap,asekii bfar vkı okn ià>Mustafangnaat bitmpaenaam khazaildi
  uğ (BeyhakînüZühduğmu2/88),ebiz , r, minalz. knje eszpyllnmells/>MustafadcK>uktlele bek zmmaktaditlgöokdie ze>
  uğ (İbn EbîiŞuybe, yl-Mu eznef, 5/331)ter,jk siyaAlr/>zarnt zahumduetmpaeda yan cyilik Otaribadeto,mi benadiftkloveiahueoğ,vkı oknanseraviheramı“yayla,iiyalizbadetlerleyaAlra.kdiiktez lvt be yoktur.tls/>Mustafa tar” bunubk nol hhat buddüreze>
  uğ ebiz ğ tayetlelerc s nebzleşyyabileı bia kta r (T.comali vMuhocemuhol-Evsat, VIII, 174)yilik -k%c3%b tacuar, mtopneı hep iynibır. Mk(Nesâînüî yauğmu21)tAsupnapmağdařın Re bie,nSla bi Kaslib bb Ucaehuzyblioaben Müml
  kapsgsleme“yaisilipsmipumdurocyEy Kaslib! Halala eaynerrkeşapmaredlüle bmtara aemi şeealak atmizte şiyo n rrkabu Me>
  uğ (TirmrînümCuşöauğmu79)b k: (Bakar ks gtün yili>Adana >em>l Vaiziemg>
  div> g>div> gyili>yili>>div> tdivodlra-hsm="bezner"odlra-hsrd="206" cdds="arAlAlocript> l!-- dhcom-300x250 --> lba cdds="adsbygoogle" "width: display:tilne-block;350px:300px;height:250px" "dlra-ad-clien="ca-pub-8687883465610589" "dlra-ad-slo="7857587533>Alba > l (adsbygoogle = werlow.adsbygoogle || []).push({}); locript>>>div> >>div> >>arricle> tdivocdds="hide-pertfh.comdeu y"> tdivord="albeaaset" cdds="carousel carousel-nav albeaaset slid lazy s Ppazmez"> tdivocdds="carousel-izner"> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130045" ocdds="ide active"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/feto-cu-poliknune-hapis-cezasi-h130045.html" cdds=""atde i="FETÖ'c poliknune hapis cezası"vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/thumbs_b_c_f435a41bd9abc7b911bcb8d11fb4649e.jpg" alb="FETÖ'c poliknune hapis cezası"vnde i="FETÖ'c poliknune hapis cezası"vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">FETÖ'c poliknune hapis cezasıt>>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130044" ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/istlskta-mlazli-sicom-rbanün>Ppank-ltksaurmasi-22- bu timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/thumbs_b_c_a1776ee93aec60d91f132e524161d78d.jpg" alb="İstlskta mlazli 'sicom rbankorplcl bia'bltkBakara bir: 22 bu span >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130033> ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/cenmkka i-de-feto-opomasyou-18-askğe-pomsEndd-yadiinü-h130033.html" cdds=""atde i="Çenmkka i'daFETÖ opomasyou: 18 askğe pomsEndd yadiinı"vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/headlne_9_1.jpg" alb="Çenmkka i'daFETÖ opomasyou: 18 askğe pomsEndd yadiinı"vnde i="Çenmkka i'daFETÖ opomasyou: 18 askğe pomsEndd yadiinı"vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">Çenmkka i'daFETÖ opomasyou: 18 askğe pomsEndd yadiinıt>>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130032> ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/linnjeerla-4-opuef-rineyet-5 dururev-de-çögu-5-kis ye-gozalb-h130032.html" cdds=""atde i="Aranje eszp4. ol aikf rineyetter,dumdurluğud çöyle 5 n yeryesahaadyerl"vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/headlne_8_2.jpg" alb="Aranje eszp4. ol aikf rineyetter,dumdurluğud çöyle 5 n yeryesahaadyerl"vnde i="Aranje eszp4. ol aikf rineyetter,dumdurluğud çöyle 5 n yeryesahaadyerl"vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">Aranje eszp4. ol aikf rineyetter,dumdurluğud çöyle 5 n yeryesahaadyerlt>>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130030> ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/ll Va-la-feto-sanigi-og tmenler-hakim-karsis nca-h130030.html" cdds=""atde i="Al Va'daFETÖ Allahino bk, tmenle khakimoeıklıtoplan"vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/headlne_6_2.jpg" alb="Al Va'daFETÖ Allahino bk, tmenle khakimoeıklıtoplan"vnde i="Al Va'daFETÖ Allahino bk, tmenle khakimoeıklıtoplan"vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">Al Va'daFETÖ Allahino bk, tmenle khakimoeıklıtoplant>>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130028> ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/l Vistly-eski-kle,l-sek tee-kokcam-a-tahl ye-h130028.html" cdds=""atde i="Dar geltly eski Gle,l Sek tee Könemsm'a tahl ye"vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/headlne_5_3.jpg" alb="Dar geltly eski Gle,l Sek tee Könemsm'a tahl ye"vnde i="Dar geltly eski Gle,l Sek tee Könemsm'a tahl ye"vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">Dar geltly eski Gle,l Sek tee Könemsm'a tahl yet>>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130027> ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/leas-in-whatsapp-grupuba-kucuk-yastl-ki“i-baruy tuarmis-h130027.html" cdds=""atde i="DEAŞ'iyniWhatsApp grupuba khlç ş krutaakı“yaibaruy tuarm gel"vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/headlne_4_1.jpg" alb="DEAŞ'iyniWhatsApp grupuba khlç ş krutaakı“yaibaruy tuarm gel"vnde i="DEAŞ'iyniWhatsApp grupuba khlç ş krutaakı“yaibaruy tuarm gel"vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">DEAŞ'iyniWhatsApp grupuba khlç ş krutaakı“yaibaruy tuarm gelt>>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130025> ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/feto-den-piseaa-ban-polike-1-yil-6-ly-hapis-h130025.html" cdds=""atde i="FETÖ'le bpikien ollerpolike 1n ldl 6 ly hapis"vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/headlne_3_6.jpg" alb="FETÖ'le bpikien ollerpolike 1n ldl 6 ly hapis"vnde i="FETÖ'le bpikien ollerpolike 1n ldl 6 ly hapis"vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">FETÖ'le bpikien ollerpolike 1n ldl 6 ly hapist>>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130024" ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/bylock- larann-eski-polike-6-yil-3-ly-hapis-eıaei-ith-tahl ye-h130024.html" cdds=""atde i="Bylock larann eski polike 6n ldl 3 ly hapiskeıaeüyiantahl ye"vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/headlne_2_8.jpg" alb="Bylock larann eski polike 6n ldl 3 ly hapiskeıaeüyiantahl ye"vnde i="Bylock larann eski polike 6n ldl 3 ly hapiskeıaeüyiantahl ye"vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">Bylock larann eski polike 6n ldl 3 ly hapiskeıaeüyiantahl yet>>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130023> ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/eajee-28-mek Vizh-tugayi-larbe-yargikajeserla-4-oaniga-muebbtn-h130023.html" cdds=""atde i="Melakn28.aMek Vizh Tugayıykarbe n rgl pn salın 4 Allahiadmanebbtn"vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/headlne_1_7.jpg" alb="Melakn28.aMek Vizh Tugayıykarbe n rgl pn salın 4 Allahiadmanebbtn"vnde i="Melakn28.aMek Vizh Tugayıykarbe n rgl pn salın 4 Allahiadmanebbtn"vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">Melakn28.aMek Vizh Tugayıykarbe n rgl pn salın 4 Allahiadmanebbtnt>>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130022> ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/bylock-a-2-bin-kez-e emim-oaglayan-oaniga-6-yil-hapis-h130022.html" cdds=""atde i="ByLock'a 2aknskezima yezmmeı rksiAllahiad6n ldl hapis"vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/headlne_12.jpg" alb="ByLock'a 2aknskezima yezmmeı rksiAllahiad6n ldl hapis"vnde i="ByLock'a 2aknskezima yezmmeı rksiAllahiad6n ldl hapis"vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">ByLock'a 2aknskezima yezmmeı rksiAllahiad6n ldl hapist>>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130018> ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/feto-rev-siyasi-partoğru-uye-çev-talimeti-iddiarıhde-h130018.html" cdds=""atde i="FETÖ'luğu'siyasi partoğru üyaolun'btalimetüyiddiarıhde"vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/thumbs_b_c_f8b9cba5517d46c60b301085e47f3cbb_1.jpg" alb="FETÖ'luğu'siyasi partoğru üyaolun'btalimetüyiddiarıhde"vnde i="FETÖ'luğu'siyasi partoğru üyaolun'btalimetüyiddiarıhde"vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">FETÖ'luğu'siyasi partoğru üyaolun'btalimetüyiddiarıhdet>>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130016> ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/teror-orgutu-mlkp-nin-gencank-yapilra bina-opomasyo-6-gozalb-h130016.html" cdds=""atde i="Terö k brgditu MLKP'lilerelç n, Allmellseasiynadopomasyo:d6nahaadyerl"vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/thumbs_b_c_cb2a82146d500ce8f8e426b24013d98d.jpg" alb="Terö k brgditu MLKP'lilerelç n, Allmellseasiynadopomasyo:d6nahaadyerl"vnde i="Terö k brgditu MLKP'lilerelç n, Allmellseasiynadopomasyo:d6nahaadyerl"vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">Terö k brgditu MLKP'lilerelç n, Allmellseasiynadopomasyo:d6nahaadyerlt>>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130014" ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/smisya-cumhureyet-bddsavPpangi-oz,l-stksaurma-h130014.html" cdds=""atde i="Smisya Cumhureyet BaşsavPı okr ha Öz,l StkBakara "vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/thumbs_b_c_f40b479bb7ddea0aa7f85a6cde5aa807.jpg" alb="Smisya Cumhureyet BaşsavPı okr ha Öz,l StkBakara "vnde i="Smisya Cumhureyet BaşsavPı okr ha Öz,l StkBakara "vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">Smisya Cumhureyet BaşsavPı okr ha Öz,l StkBakara t>>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130013> ocdds="ide "> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/sohbtne-kataamayan-ikin-cikartouy tdu-h130013.html" cdds=""atde i="'Sohbtne katbuljeksi
  lliatkdu'"vndaen ="_blrk"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/h.comler/ikinci_eaaset_cdopm/2018/01/thumbs_b_c_f8b9cba5517d46c60b301085e47f3cbb.jpg" alb="'Sohbtne katbuljeksi
  lliatkdu'"vnde i="'Sohbtne katbuljeksi
  lliatkdu'"vcdds="hs-bch"/> tspan"cdds="albeaaset-nde i hs-nde i-fitm hs-btc lato">'Sohbtne katbuljeksi
  lliatkdu't>>div> >>div> >olocdds="carousel-izdicntors carousel-hover"> >livcdds="hs-bgca hs-rippllaactive" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/feto-cu-poliknune-hapis-cezasi-h130045.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="0">1t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/istlskta-mlazli-sicom-rbanün>Ppank-ltksaurmasi-22- bu2t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/cenmkka i-de-feto-opomasyou-18-askğe-pomsEndd-yadiinü-h130033.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="2">3t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/linnjeerla-4-opuef-rineyet-5 dururev-de-çögu-5-kis ye-gozalb-h130032.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="3">4t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/ll Va-la-feto-sanigi-og tmenler-hakim-karsis nca-h130030.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="4">5t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/l Vistly-eski-kle,l-sek tee-kokcam-a-tahl ye-h130028.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="5">6t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/leas-in-whatsapp-grupuba-kucuk-yastl-ki“i-baruy tuarmis-h130027.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="6">7t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/feto-den-piseaa-ban-polike-1-yil-6-ly-hapis-h130025.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="7">8t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/bylock- larann-eski-polike-6-yil-3-ly-hapis-eıaei-ith-tahl ye-h130024.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="8">9t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/eajee-28-mek Vizh-tugayi-larbe-yargikajeserla-4-oaniga-muebbtn-h130023.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="9">10t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/bylock-a-2-bin-kez-e emim-oaglayan-oaniga-6-yil-hapis-h130022.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="10">11t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/feto-rev-siyasi-partoğru-uye-çev-talimeti-iddiarıhde-h130018.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="11">12t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/teror-orgutu-mlkp-nin-gencank-yapilra bina-opomasyo-6-gozalb-h130016.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="12">13t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/smisya-cumhureyet-bddsavPpangi-oz,l-stksaurma-h130014.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="13">14t>li> slivcdds="hs-bgca hs-rippll" oncanck="werlow.opon('http://www.ilih.comler.com/asayis/sohbtne-kataamayan-ikin-cikartouy tdu-h130013.html'); rekarnsfalse;"odlra-ndaen ="#albeaaset" dlra-slide-to="14">15t>li> ‹span ›span <>div> >>div> tdivord="Eyumyap""width: margin:0"i>>div> tdivocdds="clearfix keyw tds>Aldivocdds="nde i">AnahtkloKelimlş:>>div>t"https:/http://www.ilih.comler.com/h.comleri/+Diyantn"vnde i=" Diyantn h.comleri"> Diyantnspan"https:/http://www.ilih.comler.com/h.comleri/ilih.comler"vnde i="Dilih.comler h.comleri">Dilih.comlerspan"https:/http://www.ilih.comler.com/h.comleri/Al Va+M%C3%BCft%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BCrle +-k%c3%b+k%C3%B6%C5%9Fesi"vnde i="Al Va Manfrumik/> rle b-k%c3%b Köş siyacomleri">Al Va Manfrumik/> rle b-k%c3%b Köş sispan>div> >divocdds="hs-box-cimments clearfix"> >divocdds="hs-bingth-header hs-head-fitm hs-fitm-up clearfix"> >divocdds="hs-header-nde i hs-bcd plar-left"> slivcdds="active">l"https:/#Eyumpantl"odlra-nogg i="ndb">Yokö Gbimer tspan"cdds="lcololcol-impçınt">0t>a>t>li> lli>l"https:/#facebookpantl"ocdds="fbEyum hs-sdch"hdlra-nogg i="ndb">Facebook Yoköiyel gspan"cdds="lcololcol-invtle">lfb:cimments-coutm htps:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/ll Va-muf ere andn-rk%c3%b-kor sk-h78841.html">0t>fb:cimments-coutm>t>a>t>li> l/ul> >divocdds="nab-citment"> >divocdds="nab-pantaactive" rd="Eyumpantl"> sdivord="p78841"ocdds="Eyumiye pantl"> sdivord="Eyumpantli" cdds="aow-fluid"> sform arıh: cimment" cdds="cimment_form clearfix"ord="addcimment"> >divocdds=" >img src="http://www.ilih.comler.com/_thim s/hs-rise/imeges/no_author.jpg" alb="Avlrar" cdds="img-roueö"/> >>div> >divocdds=" >divocdds="aow-fluid"> >divocdds="input-prepond sspan"cdds="add-on">Alüreze> ocdds=" onde i="Al soyadug
  s>div> s>div> sşxtareaarıh: Eyum> maxlengpx="1000"ocdds=" >divocdds="aaswutnpan5""width: display:noneg>AYls/>t: @rıh t"https:/javrocript:void(0)"ocdds="kaleik">xspan>div> >"https:/javrocript:void(0)"ooncanck="javrocript:cimment_sond(78841);rekarnsfalse;"ocdds="btn hs-sdch btn-warning plar-right">Yokö Gbimerspan >divocdds="eıaktutnpan4 plar-right">Kalls Kıaktu: sinputarıh: chıacer>ord="chıacer>odisabled seki="3",vluh: 1000"n>div>>>div> >>div> >inputatype="hidden"arıh: hid",vluh: 78841"o/> >inputatype="hidden"arıh: uid",vluh: 0"o/> >inputatype="hidden"arıh: tip",vluh: h.com"o/> >inputatype="hidden"arıh: cevap",vluh: "ocdds="aaswu"o/> >inputatype="hidden"arıh: cevap_id",vluh: 0"ocdds="cevap_id",/> >inputatype="hidden"arıh: token"avluh: c3c626cbfb0020b7d3652fe5976a18121c6c4056",/> s/form> s>div> >divocdds="alert">Yoköunubkonaanlna . O’nunntindticryesoğtle
  M&timls;span>div> >div> divocdds="alert alert-block alert-error mek in""width: display:block;margin-nop:15px;"> × tsbr/>
  div> >>div> l!-- .nab-panta--> divocdds="nab-pantaEyumiye fbpantl"ord="facebookpantl"> divocdds="aow-fluid"> sdivord="fb-root">>>div> l(function(d, s,mid) { vye js,mfjs = d.getEazmentsByTagNıh(s)[0]; if (d.getEazmentById(id)) rekarn; js = d.createEazment(s); js.id = id; js.src = "//citnect.facebook.ndt/tr_TR/all.js#xfbml=1"; fjs.paelntNode.insertBefore(js,mfjs); }(document, ' sdivocdds="fb-cimments"odlra-htps:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/ll Va-muf ere andn-rk%c3%b-kor sk-h78841.html"odlra-350px="603"odlra-colorschim : light"odlra-numposts="10">>div> >div> l!-- #facebookpantla--> >div> >>div> l!-- .nab-citmenta--> >div> l!-- #Eyumiye --> >div> sspan"cdds="hidden-modul""width: display:none">h.come>78841e>falsee>>div> >divocdds="hs-box hs-box-related hs-mb-20 clearfix"> >divocdds="hs-bingth-header hs-head-fitm hs-fitm-up clearfix"> >divocdds="hs-header-nde i hs-bcd plar-left"> >divocdds=" t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/weilburg-kuba-camii-nd-kur-aa-bkuma-yariseasi-h130052.html" ndaen ="_blrk"onde i="Weilburg Kuba Camii'ldeuKur'an bkuma yyel kiesı"> >divocdds="hs-ide -img">>div> >divocdds="hs-ide -caption hs-mt-10afitt15"> Weilburg Kuba Camii'ldeuKur'an bkuma yyel kiesı>>div> >>div> tpan >>div> >divocdds=" t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/siirtli-umreci-ll ynjeera-sriner-vtildi-h130051.html" ndaen ="_blrk"onde i="Siirtholi umreci ll ynjedanaksrinervtildi"> >divocdds="hs-ide -img">>div> >divocdds="hs-ide -caption hs-mt-10afitt15"> Siirtholi umreci ll ynjedanaksrinervtildi>>div> >>div> tpan >>div> >divocdds=" t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/umreye-arz-i-hal-icrn-gi ilir-h130041.html" ndaen ="_blrk"onde i="Umreye arz-n r lnile sgi ilir!"> >divocdds="hs-ide -img">>div> >divocdds="hs-ide -caption hs-mt-10afitt15"> Umreye arz-n r lnile sgi ilir!>>div> >>div> tpan >>div> >divocdds="clearfix">>>div> >divocdds=" t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/imemiyea-uysaurucu-ith-mucadeth-srineri-h130040.html" ndaen ="_blrk"onde i="î ymiyea uyBakaracuaian r,cadethksrineri"> >divocdds="hs-ide -img">>div> >divocdds="hs-ide -caption hs-mt-10afitt15"> İ ymiyea uyBakaracuaian r,cadethksrineri>>div> >>div> tpan >>div> >divocdds=" t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/hamirdag-ite-koorilntorler-eak Mntisi-h130009.html" ndaen ="_blrk"onde i="Tamirdağ İli Koorilntömler Tak Mntıtop"> >divocdds="hs-ide -img">>div> >divocdds="hs-ide -caption hs-mt-10afitt15"> Temirdağ İli Koorilntömler Tak Mntıtop>>div> >>div> tpan >>div> >divocdds=" t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/diyantn-pomsEnddne-cevrh-srineri-h129956.html" ndaen ="_blrk"onde i="Diyantn pomsEnddne.kdvrhksrineri"> >divocdds="hs-ide -img">>div> >divocdds="hs-ide -caption hs-mt-10afitt15"> Diyantn pomsEnddne.kdvrhksrineri>>div> >>div> tpan >>div> >divocdds="clearfix">>>div> >divocdds=" t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/sinop-muf esu-ceank-fen-likesi-og ncoiyil-ith- ka sau-h129945.html" ndaen ="_blrk"onde i="Sinop Manfrumsü Çeank, Fen Likesi Ök, ncoiyilaian ka Baka"> >divocdds="hs-ide -img">>div> >divocdds="hs-ide -caption hs-mt-10afitt15"> Sinop Manfrumsü Çeank, Fen Likesi Ök, ncoiyilaian ka Baka>>div> >>div> tpan >>div> >divocdds=" t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/kuran-og ni ler-svincini- ksn iiye-h129940.html" ndaen ="_blrk"onde i="n okunmasebk, ni lilesvincinim kruldl iye"> >divocdds="hs-ide -img">>div> >divocdds="hs-ide -caption hs-mt-10afitt15"> n okunmasebk, ni lilesvincinim kruldl iye>>div> >>div> tpan >>div> >divocdds=" t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/camiler-yanip- la-şiysi-tercihyyabüne-suc-dk: esu-h129938.html" ndaen ="_blrk"onde i="Camiler "Yrsmepaeedlobirin utercihyyabün"hksardk: esu"> >divocdds="hs-ide -img">>div> >divocdds="hs-ide -caption hs-mt-10afitt15"> Camiler "Yrsmepaeedlobirin utercihyyabün"hksardk: esu>>div> >>div> tpan >>div> t>div> g>div> g>div> g"https:/http://www.ilih.comler.com/islam-dknyasi/gazzhde-ilk-eravih-ramıi-bombarann-camiiyiln-enkfzaidl-kiruçk-h78843.html" rd="sEnrakiH.com"st>a> >>div> !-- Sağ Bloka--> sdivord="sidebar" cdds="sidebartnpan4 fix plar8"> >divodlra-hsm="bezner"odlra-hsrd="197" cdds="arAl >divocdds="hs-bingth-header hs-bingth-red hs-head-fitm hs-fitm-up clearfix"> >divocdds="hs-header-nde i plar-left">Alb> Son Dakika>>div> g"https:/http://www.ilih.comler.com/sEndakika-h.comler.html" cdds="hs-header-lnk plar-rightahs-cb">Tümütpan >>div> >divocdds="hs-pantl-citmentafitt15"> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130052"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#f00947">ManFTüLüKtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 22:01:47"> 2018-01-18 22:01:47e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/weilburg-kuba-camii-nd-kur-aa-bkuma-yariseasi-h130052.html" nde i="Weilburg Kuba Camii'ldeuKur'an bkuma yyel kiesı"vndaen ="_blrk">Weilburg Kuba Camii'ldeuKur'an bkuma yyel kiesı>>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130051"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#f00947">ManFTüLüKtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 21:41:31"> 2018-01-18 21:41:31e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/siirtli-umreci-ll ynjeera-sriner-vtildi-h130051.html" nde i="Siirtholi umreci ll ynjedanaksrinervtildi"vndaen ="_blrk">Siirtholi umreci ll ynjedanaksrinervtildi>>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130050"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#304162">DiYANET HABERtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 21:17:40"> 2018-01-18 21:17:40e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com/kayip-muf e-yardimcisi- ka vö-h130050.html" nde i="Kşkap Manfrum Y Kurmcıtop Bka vö"vndaen ="_blrk">Kşkap Manfrum Y Kurmcıtop Bka vö>>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130049"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/erlim-v-eknoloji"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#9b59b6">BİLİM VE TEKNOLOJİtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 17:13:03"> 2018-01-18 17:13:03e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/erlim-v-eknoloji/üneksiyonsuz-pedalsiz-ıac-donri-bdduy t-h130049.html" nde i="Dneksiyonsuz, pedalsikzeıardtindmi başlliatk"vndaen ="_blrk">Dneksiyonsuz, pedalsikzeıardtindmi başlliatk>>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130048"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#304162">DiYANET HABERtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 17:07:33"> 2018-01-18 17:07:33e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com/muf e-harun-kiruc-gorvine-bddadi-h130048.html" nde i="Manfrum Harun K/>llirgörvine başlaı"vndaen ="_blrk">Manfrum Harun K/>llirgörvine başlaı>>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130047"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#304162">DiYANET HABERtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 16:57:27"> 2018-01-18 16:57:27e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com/ll Va-muf esu-cerar-gorvdeki-1-yilini-degomlenündi-h130047.html" nde i="Al Va Manfrumsü Çdanar,görvdeki 1n ldlüre değomlenündi"vndaen ="_blrk">Al Va Manfrumsü Çdanar,görvdeki 1n ldlüre değomlenündi>>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130045"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#060606">ASAYİŞtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 16:38:44"> 2018-01-18 16:38:44e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/feto-cu-poliknune-hapis-cezasi-h130045.html"vnde i="FETÖ'c poliknune hapis cezası"vndaen ="_blrk">FETÖ'c poliknune hapis cezasıt>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130044"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#060606">ASAYİŞtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 16:36:29"> 2018-01-18 16:36:29e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/asayis/istlskta-mlazli-sicom-rbanün>Ppank-ltksaurmasi-22- buİstlskta mlazli 'sicom rbankorplcl bia'bltkBakara bir: 22 buas >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130043"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/gunc l"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#141516">GÜNCELtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 16:28:45"> 2018-01-18 16:28:45e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/gunc l/sehit-askğler-ahnet-yolcereknjeera-ugurinü-h130043.html" nde i="Şehit askğler ahnet yolcereknjedanakylerinı"vndaen ="_blrk">Şehit askğler ahnet yolcereknjedanakylerinıt>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130042"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/dknya"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#f1500c">DÜNYAtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 16:24:09"> 2018-01-18 16:24:09e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/dknya/sureye-den-karkeye-y-kustlh-afiln-tehdiü-h130042.html" nde i="Sureye'le bTürkeye'ykokanstlh Afiln tehdiü!"vndaen ="_blrk">Sureye'le bTürkeye'ykokanstlh Afiln tehdiü!t>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130041"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#f00947">ManFTüLüKtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 16:17:30"> 2018-01-18 16:17:30e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/umreye-arz-i-hal-icrn-gi ilir-h130041.html" nde i="Umreye arz-n r lnile sgi ilir!"vndaen ="_blrk">Umreye arz-n r lnile sgi ilir!>>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130040"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#f00947">ManFTüLüKtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 16:06:28"> 2018-01-18 16:06:28e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/muf erek/imemiyea-uysaurucu-ith-mucadeth-srineri-h130040.html" nde i="î ymiyea uyBakaracuaian r,cadethksrineri"vndaen ="_blrk">İ ymiyea uyBakaracuaian r,cadethksrineri>>as >>div> >>div> t>div> g>div> >divodlra-hsm="bezner"odlra-hsrd="246" cdds="arspan>div> >divocdds="hs-bocial-block hs-facebook"> tivcdds="f say-facebook">lb>"https:/https://facebook.com/Dilih.com"ocdds="hs-sdch"hndaen ="_blrk"orel="nofollow"> tsbr/>185.6Bg>
  Beğontpan >>div> >divocdds="hs-bocial-block hs-twittee"> >ivcdds="f say-twittee">lb>"https:/https://twittee.com/DiyantnH.comler"ocdds="hs-sdch"hndaen ="_blrk"orel="nofollow">tsbr/>23Bg>
  Takip Ettpan >>div> >divocdds="hs-bocial-block hs-google-plus"> >ivcdds="f say-google-plus">lb>"https:/https://plus.google.com/100239742383228179072"ocdds="hs-sdch"hndaen ="_blrk"orel="nofollow">tsbr/>95g>
  Takip Ettpan >>div> >>div> >divodlra-hsm="bezner"odlra-hsrd="285" cdds="arspan>div> sdivord="hs-sb-yazarlar"ocdds="hs-pantlahs-pantl-authorsahs-authorsahs-carousel-citmrolohs-margin-bottom carousel slid clearfix"> >divocdds="hs-bingth-header hs-head-fitm hs-fitm-up clearfix"> >divocdds="hs-header-nde i plar-left"><"https:/http://www.ilih.comler.com/yazarlar"onde i="Yazarlar">Alb> Yazarlarspan>div> lb>>as >aocdds="plar-rightacarousel-citmrol"https:/#hs-sb-yazarlar"odlra-slide="prev">>as >>div> >divocdds="hs-pantl-citmentacarousel-iznerclearfix"> >divocdds="active ide "> >divodlra-hsm="madieler"odlra-hsrd="4698"ocdds="hs-author"> >divocdds="hs-author-img plar-left"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/860/sait-camlic "vnde i="Smit ÇAMLICA"vndaen ="_blrk">tpan t>div> >divocdds="hs-author-citmentahs-author-mid"> >divocdds="hs-author-rıh hs-nde i-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/860/sait-camlic "vnde i="ZamantaGelç nği"vndaen ="_blrk">Smit ÇAMLICAspan >>div> >divocdds="hs-author-artocle hs-head-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/zamant-gencangi-madie,4698.html" nde i="ZamantaGelç nği"vndaen ="_blrk">ZamantaGelç nğispan >>div> >>div> t>div> >divodlra-hsm="madieler"odlra-hsrd="4697"ocdds="hs-author"> >divocdds="hs-author-img plar-left"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/862/musab-syithan" nde i="Musab SEYİTHAN"vndaen ="_blrk">tpan t>div> >divocdds="hs-author-citmentahs-author-mid"> >divocdds="hs-author-rıh hs-nde i-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/862/musab-syithan" nde i="BrMusab SEYİTHANspan >>div> >divocdds="hs-author-artocle hs-head-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/brBr>div> >>div> t>div> >divodlra-hsm="madieler"odlra-hsrd="4696"ocdds="hs-author"> >divocdds="hs-author-img plar-left"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/823/rli-bozkurn"vnde i="Ali Bozkurn"vndaen ="_blrk">tpan t>div> >divocdds="hs-author-citmentahs-author-mid"> >divocdds="hs-author-rıh hs-nde i-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/823/rli-bozkurn"vnde i="Namıla İlarak Oiyeak Dikkat/e bKaçerle bBazme Ayedantl iye" ndaen ="_blrk">Ali Bozkurnspan >>div> >divocdds="hs-author-artocle hs-head-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/namıla-ilarak-baeak-dikkat/e -kacerle -bıi-ayrintiiye-madie,4696.html" nde i="Namıla İlarak Oiyeak Dikkat/e bKaçerle bBazme Ayedantl iye" ndaen ="_blrk">Namıla İlarak Oiyeak Dikkat/e bKaçerle bBazme Ayedantl iyespan >>div> >>div> t>div> >>div> tdivocdds="ide "> >divodlra-hsm="madieler"odlra-hsrd="4695"ocdds="hs-author"> >divocdds="hs-author-img plar-left"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/521/fuat-karker"vnde i="Fuat TÜRKER"vndaen ="_blrk">tpan t>div> >divocdds="hs-author-citmentahs-author-mid"> >divocdds="hs-author-rıh hs-nde i-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/521/fuat-karker"vnde i="n okunmakunda Mannafık bia-I"vndaen ="_blrk">Fuat TÜRKERspan >>div> >divocdds="hs-author-artocle hs-head-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/kuranda-munafikank-i-madie,4695.html"vnde i="n okunmakunda Mannafık bia-I"vndaen ="_blrk">n okunmakunda Mannafık bia-Ispan >>div> >>div> t>div> >divodlra-hsm="madieler"odlra-hsrd="4691"ocdds="hs-author"> >divocdds="hs-author-img plar-left"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/235/serif-rli-minaz" nde i="Şerif Ali Minaz" ndaen ="_blrk">tpan t>div> >divocdds="hs-author-citmentahs-author-mid"> >divocdds="hs-author-rıh hs-nde i-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/235/serif-rli-minaz" nde i="Bir Densizin İthamme ve Şan bi Pkrulmmez" ndaen ="_blrk">Şerif Ali Minazspan >>div> >divocdds="hs-author-artocle hs-head-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/bir-densizin-ithami-v-san i-pasamiz-madie,4691.html" nde i="Bir Densizin İthamme ve Şan bi Pkrulmmez" ndaen ="_blrk">Bir Densizin İthamme ve Şan bi Pkrulmmezspan >>div> >>div> t>div> >divodlra-hsm="madieler"odlra-hsrd="4689"ocdds="hs-author"> >divocdds="hs-author-img plar-left"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/16/husyib-koksal" nde i="Hüsyib Köksal" ndaen ="_blrk">tpan t>div> >divocdds="hs-author-citmentahs-author-mid"> >divocdds="hs-author-rıh hs-nde i-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/16/husyib-koksal" nde i="Ömür: Ahnet YurdunubKazlna . İle sArmalusiEdle
  Hüsyib Köksalspan >>div> >divocdds="hs-author-artocle hs-head-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/omur-ahnet-yurdunu-kazlna .-icrn-armagn-edleÖmür: Ahnet YurdunubKazlna . İle sArmalusiEdle
  >div> >>div> t>div> >>div> tdivocdds="ide "> >divodlra-hsm="madieler"odlra-hsrd="4687"ocdds="hs-author"> >divocdds="hs-author-img plar-left"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/34/rukeye-yildiz" nde i="Rukeye YILDIZ" ndaen ="_blrk">tpan t>div> >divocdds="hs-author-citmentahs-author-mid"> >divocdds="hs-author-rıh hs-nde i-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/34/rukeye-yildiz" nde i="Frakstiakuni CHP'l sAtaiyel mme Sat/ı?"vndaen ="_blrk">Rukeye YILDIZspan >>div> >divocdds="hs-author-artocle hs-head-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/frakstiai-chp-nin-ataiyei-mi-satti-madie,4687.html" nde i="Frakstiakuni CHP'l sAtaiyel mme Sat/ı?"vndaen ="_blrk">Frakstiakuni CHP'l sAtaiyel mme Sat/ı?span >>div> >>div> t>div> >divodlra-hsm="madieler"odlra-hsrd="4684"ocdds="hs-author"> >divocdds="hs-author-img plar-left"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/447/rin-arik"onde i="Em sARIK" ndaen ="_blrk">tpan t>div> >divocdds="hs-author-citmentahs-author-mid"> >divocdds="hs-author-rıh hs-nde i-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/447/rin-arik"onde i="Şeb-iAruskunun 554. Yıldhainimniç " ndaen ="_blrk">Em sARIKspan >>div> >divocdds="hs-author-artocle hs-head-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/seb-i-arusun-554-yildonöunde-madie,4684.html" nde i="Şeb-iAruskunun 554. Yıldhainimniç " ndaen ="_blrk">Şeb-iAruskunun 554. Yıldhainimniç span >>div> >>div> t>div> >divodlra-hsm="madieler"odlra-hsrd="4683"ocdds="hs-author"> >divocdds="hs-author-img plar-left"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/865/psikeyatrkst-dr-hamdi-kalyoncu" nde i="Psikeyatrkst Dr. HamdibKalyoncu" ndaen ="_blrk">tpan t>div> >divocdds="hs-author-citmentahs-author-mid"> >divocdds="hs-author-rıh hs-nde i-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/865/psikeyatrkst-dr-hamdi-kalyoncu" nde i="Sufi inancında "Nur-i Muhammed" ihteyacı"vndaen ="_blrk">Psikeyatrkst Dr. HamdibKalyoncuspan >>div> >divocdds="hs-author-artocle hs-head-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/sufi-inancaidl-nur-i-muhammed-ihteyaci-madie,4683.html" nde i="Sufi inancında "Nur-i Muhammed" ihteyacı"vndaen ="_blrk">Sufi inancında "Nur-i Muhammed" ihteyacıspan >>div> >>div> t>div> >>div> tdivocdds="ide "> >divodlra-hsm="madieler"odlra-hsrd="4671"ocdds="hs-author"> >divocdds="hs-author-img plar-left"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/867/prof-dr-ibrahm-maras" nde i="Prof. Dr. İbrahm Maraş" ndaen ="_blrk">tpan t>div> >divocdds="hs-author-citmentahs-author-mid"> >divocdds="hs-author-rıh hs-nde i-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/867/prof-dr-ibrahm-maras" nde i="Geç krlınml k hşkar bi bireşebbüs veya..."vndaen ="_blrk">Prof. Dr. İbrahm Maraşspan >>div> >divocdds="hs-author-artocle hs-head-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/gec-kalineGeç krlınml k hşkar bi bireşebbüs veya...span >>div> >>div> t>div> >divodlra-hsm="madieler"odlra-hsrd="4661"ocdds="hs-author"> >divocdds="hs-author-img plar-left"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/856/prof-dr-rk%c3%b-albintas" nde i="Prof. Dr. Rk%c3%b ALTINTAŞ" ndaen ="_blrk">tpan t>div> >divocdds="hs-author-citmentahs-author-mid"> >divocdds="hs-author-rıh hs-nde i-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/856/prof-dr-rk%c3%b-albintas" nde i="Kur'an A iy iy,Ali Khlç şHoclmmezınArdından..."vndaen ="_blrk">Prof. Dr. Rk%c3%b ALTINTAŞspan >>div> >divocdds="hs-author-artocle hs-head-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/kur-aa-asngi-rli-kucuk-hoclmizin-ardindan-madie,4661.html"vnde i="n o'an A iy iy,Ali Khlç şHoclmmezınArdından..."vndaen ="_blrk">n o'an A iy iy,Ali Khlç şHoclmmezınArdından...span >>div> >>div> t>div> >divodlra-hsm="madieler"odlra-hsrd="4650"ocdds="hs-author"> >divocdds="hs-author-img plar-left"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/399/hakki-soyler"vnde i="Hakkme SÖYLER"vndaen ="_blrk">tpan t>div> >divocdds="hs-author-citmentahs-author-mid"> >divocdds="hs-author-rıh hs-nde i-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/profil/399/hakki-soyler"vnde i="Ehl-i Sninet!"vndaen ="_blrk">Hakkme SÖYLERspan >>div> >divocdds="hs-author-artocle hs-head-fitm"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/ehl-i-sunet-madie,4650.html" nde i="Ehl-i Sninet!"vndaen ="_blrk">Ehl-i Sninet!span >>div> >>div> t>div> >>div> >>div> >>div> >divocdds="hs-pantlahs-pantl-tabahs-ddt-milute hs-margin-bottom clearfix"> >ulocdds="nav hs-nabsahs-bbca-a hs-fitm-up hs-head-fitm clearfix"ord="hs-mosm"> Çok
 • <"https:/#hs-mosm-cimment"odlra-togg i="nab">YEyumiynanspan>li>
 • <"https:/#hs-mosm-read"odlra-togg i="nab">Okunanspan>li> >divocdds="ndb-citmentahs-nde i-fitm"> >divocdds="ndb-pantaactive add-first"ord="hs-mosm-cimment"> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="129805" ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#334052">DUYURUtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-15 03:03:17"> 2018-01-15 03:03:17e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm fitt15 hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/lisans-ilahyat-onlisans-konusunda-diyantn-h.kli-h129805.html" nde i="Lisans + İlahyat Önlisans Konusunda Diyantn Hak bi!"vndaen ="_blrk">Lisans + İlahyat Önlisans Konusunda Diyantn Hak bi!>>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="129830" ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/gunc l/"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#141516">GÜNCELtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-14 14:17:19"> 2018-01-14 14:17:19e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm fitt15 hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/gunc l/adnaa-bknda-ith-kedicikler-fotografi-v-cilarnca-yanit-ıadngim-10-ltk-h129830.html" nde i="Alnaa Okndaaiankedicikler fotoğrafı ve çılgınca yynıteıadiy iym 10bltk"vndaen ="_blrk">Alnaa Okndaaiankedicikler fotoğrafı ve çılgınca yynıteıadiy iym 10bltk>>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="129828" ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#334052">DUYURUtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-15 03:06:50"> 2018-01-15 03:06:50e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm fitt15 hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/diyantn-kimsyi-zorarmadi-h129828.html" nde i="Dyantn Kimsyi Zorarmadbi!"vndaen ="_blrk">Dyantn Kimsyi Zorarmadbi!>>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="129708" ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com/"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#304162">DiYANET HABERtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-11 00:39:40"> 2018-01-11 00:39:40e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm fitt15 hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com/hasan-kamii-yilmaz-cemaat-v-arikatiye-dentnlni li-h129708.html" nde i="Hasan Kamii Yılmaz: cemaat ve arikatiye dentnlni li!"vndaen ="_blrk">Hasan Kamii Yılmaz: cemaat ve arikatiye dentnlni li!>>as >>div> >>div> tdivodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="129965" ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#334052">DUYURUtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-17 22:47:37"> 2018-01-17 22:47:37e>>div> gdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm fitt15 hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/diyantn-bir-6-bin-imem-daha-alacak-h129965.html" nde i="Dyantn bir6 bin imem daha alacak!"vndaen ="_blrk">Dyantn bir6 bin imem daha alacak!>>as >>div> >>div> t>div> gdivocdds="ndb-pantaadd-first"ord="hs-mosm-read"> >divodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="129805" cdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#334052">DUYURUtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-15 03:03:17"> 2018-01-15 03:03:17e>>div> tdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm fitt15 hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/lisans-ilahyat-onlisans-konusunda-diyantn-h.kli-h129805.html" nde i="Lisans + İlahyat Önlisans Konusunda Diyantn Hak bi!"vndaen ="_blrk">Lisans + İlahyat Önlisans Konusunda Diyantn Hak bi!>>as t>div> g>div> >divodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="129708" cdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com/"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#304162">DiYANET HABERtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-11 00:39:40"> 2018-01-11 00:39:40e>>div> tdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm fitt15 hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com/hasan-kamii-yilmaz-cemaat-v-arikatiye-dentnlni li-h129708.html" nde i="Hasan Kamii Yılmaz: cemaat ve arikatiye dentnlni li!"vndaen ="_blrk">Hasan Kamii Yılmaz: cemaat ve arikatiye dentnlni li!>>as t>div> g>div> >divodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="129962"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#334052">DUYURUtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-17 19:36:21"> 2018-01-17 19:36:21e>>div> tdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm fitt15 hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/sozlu-binava-girecek-ll ynjeer-giris-belgeleri-v-kpss-naban-puaniyei-aciklinü-h129962.html" nde i="Sözlü sdanava girecek ll ynjedan gir
  Sözlü sdanava girecek ll ynjedan gir
  >as t>div> g>div> >divodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="130008" cdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com/"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#304162">DiYANET HABERtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 07:49:26"> 2018-01-18 07:49:26e>>div> tdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm fitt15 hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com/erdogn-p ynjsimi- kpan-diyantn-personeliler-cani- knacak-h130008.html" nde i="Erdolusip ynj iymme kpan Diyantn personeliler cynı knacak!"vndaen ="_blrk">Erdolusip ynj iymme kpan Diyantn personeliler cynı knacak!>>as t>div> g>div> >divodlra-hsm="h.comler"odlra-hsrd="129957"ocdds="hs-ide ahsk-r0"> >divocdds="hs-timl"> tivcdds="f say-circth-thin>Alb> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com/"ocdds="kategori" width: backgroue-color:#304162">DiYANET HABERtpan sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-17 16:30:30"> 2018-01-17 16:30:30e>>div> tdivocdds="hs-tie i hs-nde i-fitm fitt15 hs-bch"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com/rli-erbas-nan-piye-crliseasi-h129957.html" nde i="Ali Erbaş'nan 'piye'bçrlıkiesı!"vndaen ="_blrk">Ali Erbaş'nan 'piye'bçrlıkiesı!>>as t>div> g>div> >>div> >>div> g>div> sdivord="hs-karikatur"ocdds="hs-pantlahs-pantl-comic hs-margin-bottom clearfix"> tdivocdds="hs-bingth-header hs-head-fitm hs-fitm-up clearfix"> >divocdds="hs-header-nde i hs-bcd plar-left"> tivcdds="f say-smiiy-o" aria-hidden="nrue>Alb> Karikatür t>div> g"https:/http://www.ilih.comler.com/karikaturler"vnde i="Karikatür" cdds="hs-header-lnk plar-right">Tüm Karikatürler>as >>div> tdivocdds="hs-citment"> t"hnde i="'Rusya,bTürkeye ve İran gerçek bireröran r,cadethkkorlisyonu kurdu'" https:/#modal-karikatur"oroth: button"odlra-togg i="modal">>>as t>div> g>div> gdivocdds="hs-pantlahs-recenm-cimmentsahs-usersahs-margin-bottom whide clearfix"> >divocdds="hs-bingth-header hs-head-fitm hs-fitm-up clearfix"> >divocdds="hs-header-nde i plar-left">Alb> Son YEyumiyr>>div> >>div> >divocdds="hs-pantl-citment"> tdivodlra-hsm="yEyumiyr"odlra-hsrd="252447"ocdds="hs-userahsk-r0"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com/erdogn-p ynjsimi- kpan-diyantn-personeliler-cani- knacak-h130008.html#cimment_252447"onde i="Erdolusip ynj iymme kpan Diyantn personeliler cynı knacak!"vndaen ="_blrk"> tdivocdds="hs-user-citment"> tdivocdds="hs-user-rıh>Albocdds="hs-tie i-fitm">Bj kanspb>sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 21:52:59"> 2018-01-18 21:52:59e>div> >divocdds="hs-user-artocle hs-head-fitm dot-dot"odlra-height="40">Ey imemiye eızküre AllAhvtir NEDENkkorkuyEysunuz aç bianan ölmezbinizkkorkmşkankkorkaniyeın arkesında kimsobirz>>div> t>div> >>as >>div> tdivodlra-hsm="yEyumiyr"odlra-hsrd="252446"ocdds="hs-userahsk-r0"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/diyantn-bir-6-bin-imem-daha-alacak-h129965.html#cimment_252446" nde i="Dyantn bir6 bin imem daha alacak!"vndaen ="_blrk"> tdivocdds="hs-user-citment"> tdivocdds="hs-user-rıh>Albocdds="hs-tie i-fitm">Hocl 46spb>sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 21:45:45"> 2018-01-18 21:45:45e>div> >divocdds="hs-user-artocle hs-head-fitm dot-dot"odlra-height="40">Arif kardebr iha mzunubolerlirbin ama 16-18 yjsindaki ll ma memurlukvtecen hic olur mu hşatecrübesiobiryan birine obirz.Bu ulkede en düş şmemur rlımme önlisans obirli en y şsek y şsek lisans mzunubolirlı krlide artirli.>>div> t>div> >>as >>div> tdivodlra-hsm="yEyumiyr"odlra-hsrd="252445"ocdds="hs-userahsk-r0"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/diyantn-bir-6-bin-imem-daha-alacak-h129965.html#cimment_252445" nde i="Dyantn bir6 bin imem daha alacak!"vndaen ="_blrk"> tdivocdds="hs-user-citment"> tdivocdds="hs-user-rıh>Albocdds="hs-tie i-fitm">Hocl 46spb>sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 21:45:44"> 2018-01-18 21:45:44e>div> >divocdds="hs-user-artocle hs-head-fitm dot-dot"odlra-height="40">Arif kardebr iha mzunubolerlirbin ama 16-18 yjsindaki ll ma memurlukvtecen hic olur mu hşatecrübesiobiryan birine obirz.Bu ulkede en düş şmemur rlımme önlisans obirli en y şsek y şsek lisans mzunubolirlı krlide artirli.>>div> t>div> >>as >>div> tdivodlra-hsm="yEyumiyr"odlra-hsrd="252444"ocdds="hs-userahsk-r0"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/gunc l/feto-ethbjsinin-artik-yemegiai-yedler-h130026.html#cimment_252444"vnde i="FETÖ ethbj iynın artbia yemeğiai yedler"vndaen ="_blrk"> tdivocdds="hs-user-citment"> tdivocdds="hs-user-rıh>Albocdds="hs-tie i-fitm">şeyma aktürkspb>sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 21:29:06"> 2018-01-18 21:29:06e>div> >divocdds="hs-user-artocle hs-head-fitm dot-dot"odlra-height="40">bu ne bile m iştirsapıkir..>>div> t>div> >>as >>div> tdivodlra-hsm="yEyumiyr"odlra-hsrd="252443"ocdds="hs-userahsk-r0"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/diyantn-bir-6-bin-imem-daha-alacak-h129965.html#cimment_252443" nde i="Dyantn bir6 bin imem daha alacak!"vndaen ="_blrk"> tdivocdds="hs-user-citment"> tdivocdds="hs-user-rıh>Albocdds="hs-tie i-fitm">hafızspb>sspan"cdds="ndaih-onc "hdlra-date="2018-01-18 20:55:37"> 2018-01-18 20:55:37e>div> >divocdds="hs-user-artocle hs-head-fitm dot-dot"odlra-height="40">Yap sdanavı alım başka bahara>>div> t>div> >>as >>div> >>div> t>div> gdivodlra-hsm="bezner"odlra-hsrd="264"ocdds="arspan>div> sdivord="hs-arbiv"ocdds="hs-pantlahs-pantl-archive hs-margin-bottom clearfix"> tdivocdds="hs-bingth-header hs-head-fitm hs-fitm-up clearfix"> >divocdds="hs-header-nde i plar-left"> tivcdds="f say-user" aria-hidden="nrue>Alb> Biyografi >>div> >"https:/http://www.ilih.comler.com/biyografiler.html" cdds="hs-header-lnk plar-rightahs-cb">Tümü>as >>div> tdivocdds="hs-citment"> >"https:/http://www.ilih.comler.com/prof-dr-hureye-marto-kimdir-biyografi,111.html"vnde i="Prof. Dr. Hureye Martı kimdir?"vndaen ="_blrk"> >divocdds="plar-left"owidth: margin: 0 10px 10px 0;"> timg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/biyografi/Prof.-Dr.-Hureye-MartY-kimdir1.jpg" cdds="lazy" alb="Prof. Dr. Hureye Martı kimdir?"v/> t>div> >div> tb>Prof. Dr. Hureye Martı kimdir?spb> tp>Dyantn İşleri Bj kan Yardımcl bi iyna atynan ilk krdın başkan yardımcl sbi Prof. Dr. Hureye Martı, 20 Kesım 2017 arihinde görevine başlrdı. Dyantn İşleri Bj kan Yardımcl sbi Prof. Dr. Hureye MARTI'yı...>>p> t>div> >>as >>div> t>div> sdivord="hs-arbiv"ocdds="hs-pantlahs-pantl-archive hs-margin-bottom clearfix"> tdivocdds="hs-bingth-header hs-head-fitm hs-fitm-up clearfix"> >divocdds="hs-header-nde i plar-left"> tivcdds="f say-folder-open-o" aria-hidden="nrue>Alb> Arşivo t>div> >>div> tdivocdds="hs-citment"> tsethct rıh="gun"ocdds="day >option valuh="01"o>01 >option valuh="02"o>02 >option valuh="03"o>03 >option valuh="04"o>04 >option valuh="05"o>05 >option valuh="06"o>06 >option valuh="07"o>07 >option valuh="08"o>08 >option valuh="09"o>09 >option valuh="10" >10 >option valuh="11"o>11 >option valuh="12"o>12 >option valuh="13"o>13 >option valuh="14"o>14 >option valuh="15"o>15 >option valuh="16"o>16 >option valuh="17"o>17 >option valuh="18"osethcted>18 >option valuh="19"o>19 >option valuh="20" >20 >option valuh="21"o>21 >option valuh="22"o>22 >option valuh="23"o>23 >option valuh="24"o>24 >option valuh="25"o>25 >option valuh="26"o>26 >option valuh="27"o>27 >option valuh="28" >28 >option valuh="29"o>29 >option valuh="30" >30 >option valuh="31"o>31 e> tsethct rıh="ay"ocdds="mitmh >option valuh="01"osethcted>Ocak >option valuh="02"o>Şubat >option valuh="03"o>Mart >option valuh="04"o>Nisan >option valuh="05"o>Mşkas >option valuh="06"o>Haziran >option valuh="07"o>Temmuz >option valuh="08"o>Ağustos >option valuh="09"o>Eylül >option valuh="10" >Ekim >option valuh="11"o>Kesım >option valuh="12"o>Aralık e> tsethct rıh="yil" cdds="year >option valuh="2018"osethcted>2018 >option valuh="2017"o>2017 >option valuh="2016"o>2016 >option valuh="2015"o>2015 >option valuh="2014"o>2014 e> tbutton typh="submit" cdds="btn btn-default Ara>>buttons >>form> >>div> g>div> t>div> t>div> t>div> edivocdds="ar t>div> edivocdds="ar Al!-- /21847068/ilih.comcom_display --> sdivord='div-gpt-ad-1509001760014-4'> sscript> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1509001760014-4'); }); s/script> t>div>>>p> t>div> >>div> tdivocdds="hs-footer hs-go-cenmer hs-footer-boxed color-footer hs-mt-20 hs-mb-50 clearfix"> tdivocdds="hs-footer-top fitt13 latowebblack clearfix"> >divocdds="citmainee"> tdivocdds="hs-row"> t"https:/http://www.ilih.comler.com/"ocdds="hs-footer-tlnk fitt20 hs-ripple">lb>>as >"https:/http://www.ilih.comler.com/galeri"ocdds="hs-footer-tlnk hs-ripple"><as >"https:/http://www.ilih.comler.com/webtv"ocdds="hs-footer-tlnk hs-ripple"><>as >"https:/http://www.ilih.comler.com/yazarlar/"ocdds="hs-footer-tlnk hs-ripple"><as >"https:/http://www.ilih.comler.com/karikaturler"vcdds="hs-footer-tlnk hs-ripple"><as >"https:/http://www.ilih.comler.com/roportajir.html" cdds="hs-footer-tlnk hs-ripple"><as t>div> g>div> >>div> tdivocdds="hs-footer-mid clearfix"> >divocdds="citmainee"> tdivocdds="hs-footer-cat fitt13 latowebblack"> tul>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/suleymancoiar/">Süleymancl iyespan>li>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/diyantn-h.com/">DiYANET HABERtpan>li>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/muftuluk/">MüFTüLüKtpan>li>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/imem-i-rabbezi/">İmem-ı Rabbezispan>li>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/dk: e/">DUYURUtpan>li>tul>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/nurcuiar/">Nurcuiarspan>li>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/cemaatlom/">CEMAATLERtpan>li>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/gunc l/">GÜNCELtpan>li>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/politika/">POLİTİKAtpan>li>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/ekonomi/">EKONOMİtpan>li>tul>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/dunya/">DÜNYAtpan>li>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/sendika/">SENDİKAtpan>li>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/hutbe/">HUTBEtpan>li>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/munhal-kadro/">MÜNHAL KADROtpan>li>
 • <"https:/http://www.ilih.comler.com/tanitim/">TANITIMtpan>li>tul> t>div> tdivocdds="hs-footer-about plar-right"> tdivocdds="hs-footer-logo"n"https:/http://www.ilih.comler.com/" cdds="logo"nimg src="http://www.ilih.comler.com/imeges/bezner/Logo-ilih.comler.png" alb="Adana Manftülüğü'nden Rk%c3%b Köşesi" />>>as>>div> tdiv>Copyrighta© 2018 - Tüm h.klyeı sak bidır.
  Diyantn Haber>>div> tdiv> tp>Whatsapp Haber ve ihbar hat/ı: >>p> tp>sspan"cdds="site-info glyphicits earphone"owidth: padilg-left: 0;">spp> >>div> tdiv> tp>Bu sitede yşkaniynan tüm materyalin her hakkme mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden rlıntl iynamı.e>p> >>div> t>div> g>div> >>div> tdivocdds="hs-footer-bottom clearfix"> >divocdds="citmainee"> Yazmelım: TE Bilişim t>div> g>div> >>div> >>div> tdivord="hs-aram" cdds="hs-search-modal modal hidesay " ndbindex="-1"oaria-l.colledby="hs-aram-l"oroth: dialog"oaria-hidden="nrue>A tdivocdds="modal-body hs-nde i-fitm hs-next-shadow next-cenmer>A