Beraet Gecesi

K.Maraş Müftülüğü Vaizlerinden Hatice AKAR GÖKAY Beraet Gecesi hakkında makalesi.

Beraet Gecesi

K.Maraş Müftülüğü Vaizlerinden Hatice AKAR GÖKAY Beraet Gecesi hakkında makalesi.

11 Haziran 2014 Çarşamba 23:37
Beraet Gecesi
Şaban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gecedir.Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle ‘Mübârek’; kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle ‘Beraet’; kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle ‘Rahmet’, geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle ‘Berae veya Sakk’ adı da verilir. Berat, beraet” kelimesi “el-berâe” kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir.

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ‘Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur.` (Duhan, 3)

“Berâet” iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir. Mü’minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlâhî bağışa ermeleri umulduğu için de bu geceye Berâet Gecesi denmiştir.

Nasıl dünya işlerimizde genellikle yıllık bir kar- zarar hesabı yapıyor ve bu hesaba göre gelecekle ilgili plan ve program hazırlıyorsak; ahiretimizle ilgili hesapları da yapmamız gereklidir.Bu muhasebenin vakti üç ayların içindedir. Beraat
Kandili ile başlayıp Kadir Gecesiyle biten devreye rastlar.DuhanSûresinin 2., 3. ve 4. âyetlerinin Beraat Gecesinden bahsettiği bildirilmektedir.

Bu âyetler hakkında iki görüş vardır. Çoğu tefsir bilgininin görüşüne göre; bu mübarek gece Kadir Gecesidir. İkrime (ra) ve ibni Abbas (ra) Efendimizde bugecenin Berâet Gecesi olduğunu söylemişlerdir. Bu hikmetli işler nelerdir ve âyetinmânası nedir?
“O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur.(Duhan,1-3)                                                                                                    

Yıllık kader programı:

İbniAbbas’tan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ayırd edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir. Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar,eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her-şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir.
Fahreddin er-Râzî’nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir.

Bedüzzaman Hazretleri: “Leyle-i beraet; bütün senede bir kudsi çekirdek hükmünde ve mukadderatı beşeriyeninproğramı nev'inden olması cihetiyleleyle-i kadir kudsiyetindedir." demiştir.Talebelerine yazdığı beraat kandili tebriğinde "Elli senelik bir manevi ibadet ömrünü ehl-i imana kazandıran leyle-i beraatınızı ruh-u canımızla tebrik ederiz." demiştir.

Bu gece;
1) Bu gecede önemli işlerin seçim ve ayırımı yapılır.
2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir.
3) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.
4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu geceyi Hz. Âişe validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur:“Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede BeniKelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.”(et-Tergîbve’t-Terhib, II, 118)

Peygamber Efendimiz(s): “Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne nazar eder ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızıkisteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; şifâvereyim.”diye seslenir.
“Allah Teâlâ Şaban’ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. ”(İbnMace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak şu şekilde izahlar yer almaktadır: Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, AllahAzze ve Celle de Berat Gecesinde mü’min kullarına berat yazar.

Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Beraat Gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.
YeryüzündekiMüslümanların iki bayram günü olduğu gibi, göklerdeki meleklerin de iki bayram gecesi vardır. Meleklerin iki bayram gecesinden biri, Şâban ayının on beşinci gecesi olan Beraat gecesi; diğeri ise Kadir gecesidir. Bu sebeple Şâban ayının on beşinci gecesi olan Beraat gecesi meleklerin bayram gecesi olarak isimlendirilmiştir.
İbnMâce’ninSünen’inde yer alan bir rivayette Beraat gecesine ‘Kefaret gecesi’ de denilmiştir. Bir hadis-i şerifte, “Kim bayram gecesini ve Şâban ayının on beşinci (Berat) gecesini ibadetle ihya ederse, kalplerin öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez”) buyrulmuştur.

Bu gecenin bir adı da “şefaat gecesi”dir. Bunun delili şu hadis-i şeriftir:

“Resûlullah (s.a.v) Şaban ayının on üçüncü gecesi ümmetine şefaat etmek için dua edip yalvardı; kendisine, ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. Ondördüncü gecesi yine dua edip yalvardı; bu sefer üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. On beşinci gecesi bir daha yalvardı, bu sefer de, kaçak develer gibi Allah’tan kaçanlar dışında bütün ümmetine şefaat etme izni verildi.” (Ebû Davud)

Bu gecenin diğer bir ismi de “Mağfiret Gecesi”dir. Şu hadis-i şerif buna işaret eder:
AllahTeala (c.c) Şaban’ın on beşinci gecesi kullarına nazar eder ve yeryüzünde bulunanlardan şirk koşanlarla haset edenler hariç, bütün müminleri mağfiret eder.” (İbnMâce)

Beraat Gecesinde İbadet:

Bu geceye mahsus belirli bir ibadet şekli yoktur.Gecenin manevi değeri dolayısıyla çokça tevbe ve istiğfarla, namaz, Kur’ân tilaveti, zikir ve salavatla, hayır dualarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi müstehaptır. Kaza namazının kılınması daha isabetli olacaktır.Bedüzzaman Hazretleri: "..sair vakitlerde Kur'anın bir harfine 10 sevap ise bu gece onbinlere, yirmibinlere, otuzbinlere çıkar onun için elden geldiğince Kur`an  okumak istiğfar etmek,salavât ile meşgulolunmalıdır.”demiştir.
Bildiğiniz gibi, “salavât”, tebrik, dua, istiğfar, rahmet gibi anlamlara gelmektedir. Salât kelimesinin çoğulu “salavât” gelir. “Allahümmesalli ve sellim ala seyyidinâ Muhammedin ve ala âlihî ve ashâbihîecmaînebiadediilmike ve ma’lûmâtike
(Allahım, Efendimiz Hazreti Muhammed’e, O’nun aile fertlerine ve ashabına ilmin ve malûmâtın adedince salât ve selam eyle.)

“Ey her şeyi var eden hayat sahibi Hayy ve ey her şeyin varlık ve bekâsını kudret elinde tutan Kayyûm, rahmetinin vüs’atineitimad ederek Sen’den merhamet dileniyorum; bütün ahvâlimi ıslah eyle, her türlü tavır ve hareketimi kulluk şuuruyla beze ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun, beni nefsimle başbaşa bırakma, sürekli kötülükleri emreden nefsimin acımasızlığına terketme!”

Bu gecede yapılabilecek dualardan biri olan Seyyidü’l-İstiğfar duası şu şekildedir:
“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın ve ben Senin kulunum. İman ve ubûdiyetimde gücüm yettiği kadar Senin ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım. Senin bana nimet verdiğin ve ihsan buyurduğun şeyleri ikrar ve itirâf ettiğim gibi kendi kusur ve günâhlarımı da itirâf ediyorum. Rabbim! Sen beni afv ü mağfiret eyle. Zîra, Senden başkası günahları afv ü mağfiret edemez, yegâne Gafûr Sensin.”
 
Efendimiz (s) bu gece  şöyle dua etmiştir:“Allah’ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.” (et-Terğib, 2/119)
           
Rivayete göre Hz. Ömer'in (ra) bu gecede şöyle dua etmiştir: “Allah'ım, ben sert bir insanım, beni yumuşat; cimriyim, beni cömert yap; zayıfım, beni güçlendir.

Hasılı, bu gecede, hakkında hayırlı şeyler takdir olunup, iyi şeylerin yazılmasını dileyen insan, geceyi ibadet ve dua ile geçirir, meleklere bildirilen takdirin hayırlı olması niyazında bulunur.
Bu idrak ve şuur içinde ihya edeceğimiz Beraat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.Selam ve Duâ ile…!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.