Sanayi ve üretime destek tasarısı TBMM'de (3)

- Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik kullanımlarından kesilen TRT payı kaldırılacak - Kıyı dolgu alanlarda Bakanlar Kurulu kararıyla özel hastane dışında sağlık tesisi ile alternatif alan bulunmaması durumunda endüstri bölgeleri kurulabilecek - Devlet üniversitelerinin fen ve mühendislik bilimleri öğrencileri, son yılın bir yarıyılında staj yapacak - OSB yer seçimi kararlarında, olumsuz görüş verilmesi ve oy birliği sağlanamaması durumunda nihai kararı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek - OSB'lerin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak

Sanayi ve üretime destek tasarısı TBMM'de (3)

- Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik kullanımlarından kesilen TRT payı kaldırılacak - Kıyı dolgu alanlarda Bakanlar Kurulu kararıyla özel hastane dışında sağlık tesisi ile alternatif alan bulunmaması durumunda endüstri bölgeleri kurulabilecek - Devlet üniversitelerinin fen ve mühendislik bilimleri öğrencileri, son yılın bir yarıyılında staj yapacak - OSB yer seçimi kararlarında, olumsuz görüş verilmesi ve oy birliği sağlanamaması durumunda nihai kararı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek - OSB'lerin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak

17 Mayıs 2017 Çarşamba 16:32
Sanayi ve üretime destek tasarısı TBMM'de (3)
banner283

TBMM (AA) - Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik kullanımlarından kesilen TRT payı kaldırılacak.

TBMM Başkanlığına sunulan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre YÖK, 1 Ocak 2023'e kadar, devlet üniversitelerinin fen ve mühendislik bilimleri lisans öğrencilerinin, öğrenimlerinin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitimle tamamlamalarını zorunlu kılmaya, bu bölümleri belirli yükseköğretim kurumlarıyla veya belirli fakülte ya da bölüm ve programlarla sınırlı tutmaya yetkili olacak.

Uygulamalı eğitimleri süresince öğrencilere asgari ücretin net tutarının yüzde 35'i ücret olarak ödenecek. Uygulamalı eğitim ücretlerini karşılamak üzere ihtiyaç duyulan kaynak, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Yükseköğretim Kurulu hesabına ödenen ve Yükseköğrenim Kurulu bütçesine gelir ve ödenek kaydedilerek ilgili yükseköğretim kurumlarına aktarılmak suretiyle karşılanacak.

Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla elektrik kullanımlarından kesilen TRT payı kaldırılacak.

- Belediyelere kısıtlama

Mekansal strateji planları, çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında; organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, sanayi sitesi ve teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin kararların alınması ve bu kararlarda değişiklik yapılması Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşüne tabi olacak. Bu düzenlemeyle, OSB'lerde yatırım için parsel bulunmasına rağmen yerel idarelerin sanayi alanı üretmelerinin ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tasarıyla Mesleki Eğitim Kanunu'ndaki "staj" tanımı değiştiriliyor. Buna göre yükseköğretim kurumlarında verilen her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı ders staj kapsamında sayılmayacak.

- Kıyı dolgu alanlarına sağlık ve endüstri tesisi

Kıyı dolgu alanlarda Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak üzere sağlık tesisleri ile alternatif alan bulunmaması durumunda Endüstri Bölgeleri Kanunu'na göre kurulan, işletilen ve mevcut en iyi teknikleri kullanan endüstri bölgeleri Bakanlar Kurulu kararıyla kurulabilecek.

Kıyı dolgu alanlarda doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi, valilik görüşü ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek. Bakanlık, ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceleyecek. Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanacak. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında İmar Kanunu hükümleri uygulanacak. Ancak Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ile Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar söz konusu kanunlara göre tasdik edilecek. Doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılacak. Bu araziler devletin hüküm ve tasarrufu altında olacak, özel mülkiyet konusu olamayacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, söz konusu işletmelere verilecek destekler için belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda erken ödeme yapmak; destek politikalarının tasarım süreçlerinde faydalanılmak ve sunulan hizmetlerin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden işletme ve girişimcilere ait bu hususlara ilişkin her türlü bilgi ve veriyi almak ve analiz etmekle görevli olacak.

- KOSGEB aidatları

KOSGEB hesaplarına yatırılan aidat tutarları yıllık safi gelir üzerinden alınacak. Ödenen aidat tutarlarının tespitine ilişkin kanıtlayıcı belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlarca KOSGEB'e gönderilecek. Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Söz konusu kanıtlayıcı belgeleri zamanında göndermeyenler hakkında 10 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Organize sanayi bölgeleri müteşebbis heyetlerince yapılan arsa satış hasılatlarından yüzde 1 pay ayrılması yürürlükten kaldırılacak.

- Sanayi bölgelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması

Mera Kanunu'nda yapılan değişiklikle, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve münferit sanayi işletmelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması için kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacı ilgili müdürlüğün talebi, Mera Komisyonunun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe değiştirilebilecek.

Mera vasfının değiştirilmesi durumunda ödenecek ot bedelinden muaf olunacak.

- OSB ile ilgili düzenlemeler

OSB yer seçimleri kararlarında komisyondaki herhangi bir kurum ve kuruluşun olumsuz görüş vermesi ve oy birliği sağlanamaması durumunda nihai kararı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek.

OSB alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunması halinde bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviğine dair kanun kapsamındaki illerde bedelsiz devredilecek. Diğer illerde ise harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle OSB'lere satılacak.

TOKİ mülkiyetinde bulunan stok araziler ise ilgili mevzuatına göre OSB tüzel kişiliğine tapuda devredilirken Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun'da belirtilen şerh tapuya işlenmeyecek.

Seçilen alanda özel mülkiyette olan araziler bulunması halinde bu araziler rızaen satın alma veya kamulaştırma yoluyla iktisap edilecek.

Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili belediye tarafından en geç bir yıl içinde yapılacak.

Yer seçimi kesinleştirilen alandaki büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, TOBB Kanunu'na göre kurulan sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı temsilcileri ile alanın hiçbir belediye sınırı içinde olmaması halinde il belediyesi, ilçe belediyeleri ile bu ilçelerdeki odalar valilik uygun görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yer alabilecek. OSB kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vali tarafından imzalanmış kuruluş protokolünün bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile OSB tüzel kişilik kazanacak. Yüksek Planlama Kurulu kararı ile kamu iktisadi teşebbüsleri OSB müteşebbis heyetine katılım sağlayabilecek.

OSB kuruluşunda, TOBB Kanunu'na göre kurulan odanın yer alması zorunlu olacak.

İhtisas OSB'lerde konuyla ilgili mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin temsilcileri, talepleri halinde müteşebbis heyete dahil edilecek.

Tüzel kişilik kazanan OSB'lerden, kuruluş tarihinden itibaren 6 ay içerisinde kamulaştırma işlemlerine başlayıp, 2 yıl içerisinde uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve tescil davası açmayan veya tüm parseller için açılan davalar neticesinde bedeli ödemeyen OSB'lerin tüzel kişilikleri, tasfiye süreci başlatılarak resen terkin edilebilecek.

OSB alanında Sağlık Bakanlığınca öngörülen sağlık koruma bandı bırakılacak. Ortak kullanım alanları, OSB büyüklüğünün yüzde 8'inden az; hizmet ve destek alanları ise OSB büyüklüğünün yüzde 10'undan fazla olamayacak. OSB sınırları içerisinde yapılacak imar ve parselasyon planları ve değişiklikleri, OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak ve Bakanlık tarafından onaylanacak.

OSB'lerde plan bütünlüğünü bozmayacak konumda yer alan taşınmazlar bakanlık tarafından OSB sınırları dışına çıkarılabilecek. OSB tüzel kişiliği, OSB'nin mevzuata ve imar planına uygun yapılaşmasından sorumlu olacak. Ruhsatsız veya ruhsata aykırılığı tespit edilen yapılar hakkında ilgili idarece tesis edilen işlemler ilgili OSB ve Bakanlığa bildirilecek. Yıkım, Bakanlık talimatı ile OSB tarafından yapılacak.

- Müteşebbis heyet

Müteşebbis heyet, OSB'nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca, organlarında görevli olanlardan veya mensupları arasından tespit edilecek 15 asıl ve 15 yedek üyeden oluşacak.

Müteşebbis heyette yer alan üyeler vali hariç 4 yıl için seçilecek ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşecek. Üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine, temsil ettiği kurum ve kuruluşun ön sıradaki yedek üyesi geçecek. Katılan üye, yerine geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlayacak. Vali, müteşebbis heyette bulunması durumunda yedek üye uygulamasından istisna tutulacak. OSB organlarında görev alanlar, vali hariç diğer OSB'lerin organlarında görev alamayacak.

OSB'lerin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak. OSB vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle ilgili olarak katılımcılardan bağış adı altında bedel talep edemeyecek.

OSB'nin kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar, müteşebbis heyette bulunduracakları her bir temsilci için 100 bin liradan az olmamak üzere belirleyecekleri meblağı il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı adına açılan banka hesabına yatıracak. Söz konusu miktarın alt sınırı her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Yatırılan miktar, OSB'ye aktarılacak.

OSB'lere faaliyetleri için gerekli olan ve bakanlıkça uygun görülecek projeler için kredi verilebilecek, finans kuruluşlarından kullanılan krediler için ise kredi faiz desteği verilebilecek.

OSB'lerdeki arsa tahsis ve satışları, takip eden ayın ilk haftası içinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilecek.

Parsel birim maliyeti; altyapısı tamamlanmış ve işletmeye geçmiş OSB'nin muhasebe kayıtlarındaki kamulaştırma, altyapı inşaatı, arıtma tesisi maliyeti, genel idare giderleri ve yatırım ile ilgili cari giderlerden oluşan toplam yatırım tutarının yeniden değerleme oranı ile güncellenerek toplam sanayi alanına bölünmesiyle hesaplanacak. Bulunan birim maliyetinin yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere parsel birim satış fiyatı belirlenecek. Altyapı yatırımları devam eden OSB'lerde yatırım tutarları ve diğer masraflar tahmini olarak hesaplanacak ve kalan harcamalar için taahhütname alınacak.

(Sürecek)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.