Hüseyin Köksal
Hüseyin Köksal
Yazarın Makaleleri
Eşlerin Karşılıklı Sorumlulukları
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Varlık âleminde her şeyin, eş olma/eş tutma sistemine göre varlığını sürdürme eğilimi, tabiatında var olan İlahi yasa gereğidir.  Mevcudiyetin devamı canlı neslinin sürdürülebilmesi...
Hz. Peygamberde Tevazu
Hz. Peygamber, bütün Allah Elçileri gibi İlahi kudretin öngördüğü yaşam ilkelerini öğretmek ve hayatın her alanında örneklik teşkil etmekle görevlendirilmiştir. Aynı atanın çocukları olmaları...
Sahabenin Samimiyeti
İnsan fıtratı, Allah’ı tanımaya, ona iman etmeye eğilimli ve temiz bir nitelikte yaratılmıştır. Hayatın sahibi olan Allah’ın (cc), bütün hayatlar tarafından bilinmesi ahlaki olarak da zorunluluk arz etmektedir. Bidayetten...
Mutlu Olmanın Yolları
Bismillahirrahmanirrahim   Hz. Adem (sav) ile başlayan insanlık ailesi kendine özgü özellikleri ve tekamül yasasıyla varlık gayesini gerçekleştirirken1 onu mutlu edecek ilahi mesaj da bu tekamüle uygun bir seyir izlemiştir....
Üç Ayların Fazileti ve Regaib Gecesi
Bizleri bugünlere sağlık afiyetle eriştiren Allah’a hamd, Onun sevgili elçisine salat selam olsun. İnsan davranışları vakitle değer kazanır. Kur’an, zamanı sonsuzluk olarak ifade eder. Aynı anda farklı yerlerde bulunamayan...
İşçi-İşveren İlişkileri
Yeryüzünde Allah’ın egemenliğini temsil etme[1] gayesi ve hikmetiyle yaratılmış olan insan, dinlerin en sonu ve en mükemmeli olan İslâm'la müşerref kılınarak hem kendi arzu ve duygularına, hem de kendisi dışındaki...
İslam Medeniyetinde Vakıf
Bismillahirrahmanirrahim. Allah’ın insana yüklemiş olduğu hilafet görevi, erdemliliğe ulaşma hedefini gerçekleştirmek içindir. Kur’an gerçek erdemlilik için, İman etme, bütün düşkünlüğüne...
Büyük Günahlar
İnsan nefsi, diğer canlı nefislerinden farklı bir nitelikte yaratılmış; yaratıcısını tanıma ve ilham alabilme düzeyine kavuşturulmuştur[1]. Nefse, fücuru ve takvası ilham edilerek[2] kötülüğün nefse zarar verdiği...
Aile ve Gençlik 1
İlk yaratılışı çamurdan[1] olan insan, ana rahminde nutfe,[2] alaka, mudğa[3] (bir çiğnem et) ve cenin safhalarından geçerek dünya sahnesinde bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık evrelerini içine...
Din ve Samimiyet
İslam dini, hayatın her alanında samimiyetin egemen olmasını ister. İçtenliğin dışa yansıması, kalbin amelinin davranışlarda görülmesi; olduğu gibi görünmenin ya da göründüğü gibi olmanın ifadesidir....
Hesap verme şuuru
Yaratılışı, doğumu ve yaşantısı ile diğer canlılardan ayrılan insan, gayesini gerçekleştirmede ve varlık dünyasına doğrudan müdahale etmede de ayrıcalıklı kılınmıştır. Yaratanını tanımaya olan eğilimi ile doğruyu...
Doğruluk
Peygamberler ve kitaplar, Allah’ın yeryüzündeki halifesini, bu ulvi görevi yerine getirebilecek kıvama ve olgunluğa eriştirmek için gönderilmiştir. İnsanın tekâmülü, İslam’ın evrensel ahlaki...
İslamda Çevre Bilinci
Mükemmel bir düzen ve uyumla yaratılan yeryüzü, insanın korumasına emanet edilmiş, ondan ölçülü bir şekilde faydalanmasına izin verilmiştir. Kuran’da; “O sizi yeryüzünden (topraktan)...
Hastaları Ziyaret Etmek
Canlılar bir arada yaşama temayülü ile yaratılmıştır. Bu eğilim insanda en üst bilinç düzeyindedir. Yakınlık itibariyle insanları birbirine yaklaştıran en önemli bağ kardeşlik bağıdır. Aynı annenin çocuklarının...
Tesettür
İnsan itibarlı ve hürmete layık bir varlık olarak yaratılmıştır. O'nun saygınlığı Yüce Allah’ın lütuf ve ikramının tecellisi olması itibariyle vezgeçilemez, devredilemez ve zarar verilemez en temel insan hakkıdır....
Yaz Kur’an Kursları
Yeryüzünün imarıyla görevlendirilen insan, bu görevin kurallarını ve başarı şartlarını Yüce Allah cc)’ın hitabından ve peygamberinin uygulamasından doğumla başlayıp ölümle biten süreçte...
Ramazan Ayının Fazileti
Mümini sabır eğitimine tabi tutan orucun farz kılındığı ve bin aydan daha hayırlı bir gecenin içinde bulunduğu Ramazan ayı, birçok hikmete binaen üstünlükte 11 aya takaddüm etmiştir. Orucun, daha önceki...
Orucun faydaları
İnsanı ruhen ve bedenen olgunlaştırma amacına yönelik olan ibadetler, bu yönüyle bizatihi İslam terbiyesinin/eğitiminin temelini teşkil eder. Yaratan ve yaratılanlarla münasebetlerin içeriği, şekli ve dozu bu terbiyenin...
Zekât Ve Fıtır Sadakası
Allah Teâlâ’yı tanıyarak onu anmakla yükümlü olan insan, bu görevini yerine getirirken yine Yüce Allah’ın belirlemiş olduğu usule uymak zorundadır. Gerçekte bu usulün ifadesi olarak meşru...
Kur'an'ı anlamak ve yaşamak
Yüce Allah (cc), Hz. Peygamber (sav)’e vahyettiği son ilahi kitap Kur’an ile tarihe, ona şahitlik edenlere, olaylara müdahale etmiş ve insanlara doğru ile yanlışın mahiyetini ve bunların sonuçlarını bildirmiştir. Melek...
Ramazan Bayramı
İnsanın yaratılış gayesi Allah'a kullukta bulunmaktır. Oruç da İlahi iradenin, insanlara teklif ettiği bu kulluğun bir parçasıdır. İlahi rahmetin, mağfiret ve bereketin vesilesi olması bakımından kulların arınmasına, safiyetlerinin...
İman Esasları
Sayısız lütuf ve ikramlara mazhar kılınmasıyla seçkin kılınan insan, nimetlerin sahibine bağlılığını ispat etmekle yükümlü kılınmıştır. Kısa ve öz ifadesiyle kulluk olarak adlandırılan bu yükümlülüğün...
Müslüman Şahsiyetin Temel Nitelikleri
Kur'an baştan sona kadar katıksız ve katışıksız kul şahsiyetinin temel niteliklerinin hayat düzeni olarak benimsenmesini öngörür. Bu hususun gerçekleştirilmesinde önceliği, iman esaslarına vererek ilahi terbiyenin...
Zaferlerimiz
Alemlerin Rabbi olan Allah (cc), insan nevini hürmete layık bir varlık olarak yaratmış, bu itibarına yaraşır özgürlük alanları belirlemiştir. Tam manasıyla mutlu bir yaşam ve ebedi bahtiyarlık yalnızca bütün varlığın...