Diyanet Murakıpları Genel İdare Sınıfına Alınmalıdır

MURAKIPLARIN SORUNLARI ÇÖZELECEK Mİ?

Diyanet Murakıpları Genel İdare Sınıfına Alınmalıdır

MURAKIPLARIN SORUNLARI ÇÖZELECEK Mİ?

11 Ağustos 2015 Salı 15:08
Diyanet Murakıpları Genel İdare Sınıfına Alınmalıdır
banner283

 
Demokratik Sendikalar Konfederasyonu (DESK) ve Din-Bir-Sen Genel Başkanı Lütfi Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmetlerin ekseriyetini taşra teşkilatı oluşturmaktadır. Çok çeşitlilik gösteren din hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması için etkin denetime ihtiyaç duyulmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatlarında denetimle görevli olarak çalışan murakıpların sorunları çözülene kadar açıklamalarımıza devam edeceğiz, dedi.
 
Şenocak yazılı açıklamasında şunları söyledi: “Başkanlık merkezindeki müfettişler aracılığı ile anında takibi gereken denetimin yapılması bazen mümkün olamıyor. Taşra teşkilatında hali hazırda denetim yapan murakıplar, yetkilerinin, imkânlarının ve sair hususların yetersizliği sebebiyle etkin denetim yapamıyorlar. Bu sebeplerle, taşradaki müftülük denetmenliği ile çok çeşitlilik arz eden din hizmetlerinin, yetkili denetim elemanlarınca mahallinde denetlenerek daha etkin ve verimli yürütülmesi zorunludur. Murakıpların görevleriyle ilgili idari ve hukuki sorumlulukları bulunduğunu, bu nedenle görevlerinin önemine dikkat çekmiş ve bir an önce özlük ve mali haklarının düzeltilmesi için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini daha önce kamuoyuna açıklamıştık.” 
 
Sayıları 140 bini aşan ve gün geçtikçe büyüyen Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatlarının, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının sınırlı sayıdaki müfettişlerince merkezden denetiminin yapılması neredeyse imkânsızdır, diyen Şenocak, açıklamasına şöyle devam etti. “Bu nedenle yönetimin ayrılmaz bir parçası olan ve yerinden denetimi sağlayan murakıplıkların önemi artmaktadır. Murakıpların sorunlarının bir an önce çözülmesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’na hem sorunları gösteriyor hem de çözüm önerilerini sunuyoruz. 
 
Murakıplar Genel İdare Sınıfına Alınmalıdır
 
İl ve İlçe Müftülükleri bünyesinde din hizmetleri sınıfında çalışan Murakıpların idari statüleri konusunda boşluk var. Murakıplar, genel idare sınıfına alınarak, idari açıdan İl ve İlçe Müftüsüne, hiyerarşik olarak Rehberlik ve Teftiş kuruluna bağlanmalıdır. Yeni bir düzenleme yapılarak İl Müftülükleri bünyesinde rehberlik ve denetim kurulları oluşturulmalıdır. İlçelerde görev yapan murakıplarında bu kurula alınarak bünyesinde murakıp kadrosu bulunmayan bütün ilçelerin denetim hizmetinden faydalanmaları sağlanmalıdır. 
 
Milli Eğitim Bakanlığında İlköğretim Müfettişlerinin statüleri de yükseltilerek önce Eğitim Müfettişliğine daha sonra Eğitim Denetmenliğine son olarak ta Maarif Müfettişliğine bulundukları kadro dereceleri ve müktesepleri ile hiçbir sınava tabi tutulmadan atandıkları göz önüne alınarak (24.05.2014 Tarih ve 29009 sayılı Resmi Gazete),halen görev yapan murakıpların emsal teşkil eden adı geçen kurumlarda olduğu gibi, statülerinin değiştirilerek, genel idare sınıfına alınıp, emsal kadroların sahip olduğu haklarla, bulundukları kadro dereceleri ve müktesepleri ile hiçbir sınava tabi tutulmadan il müfettişi/ denetmeni unvanına kavuşturulmaları sağlanmalıdır. 
 
Maaş, Tazminat ve Katsayıları Yeniden Düzenlenmelidir
 
Murakıplar Diyanet İşleri Başkanlığı kariyer basamak sisteminde 2. Kademe de yer almasına rağmen eşdeğer kadrodaki şube müdüründen 1200 TL, diğer eş kadrolardan ise ortalama 500 TL daha az ücret almaktadır. Hatta denetimi ile görevlendirildiği Kur’an Kursu Öğreticileri, İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlardan bile daha az ücret almaktadırlar. Bunun yanı sıra tazminat ve ek ödemeler konusunda 3. 4. 5. hatta 6. kademe de yer alan memurların tazminat ve ek ödeme oranlarının dahi altında kalmakta ve onlardan daha az ücretle ücretlendirilmektedirler.
 
Murakıpların aynı görevi yapan diğer kamu kurumlarındaki emsallerine göre maaş, tazminat ve katsayı uygulamaları ile özlük hakları bakımından farklı uygulamalara tabi tutulduğu,  ayrıca 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret düzenlenmesi göz önünde bulundurulduğunda özlük ve mali haklarında iyileştirmeler yapılarak bu haksız durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Murakıplar denetim elemanı olmalarına rağmen denetim tazminatı hakkından faydalanamıyorlar. Din-Bir-Sen olarak bunun adil olmadığını düşünüyoruz. 
 
Murakıpların hem özlük hem mali haklarının düzenlenmesi mevcut yasalarımıza yeni maddeler eklenerek mümkün olabilir. Bu nedenle hem Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılarak murakıpların sorunlarının çözülmesine imkân tanıyan kanun tasarısı Din-Bir-Sen olarak hazırlanmış ve ilgililerin dikkatine sunulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı bu kanun tasarısını Başbakanlığa sunarak teklifte bulunursa bütün sorunlar çözülecektir.
 
Din-Bir-Sen tarafından hazırlanan Kanun Tasarısı
 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İÇİN KANUN TASARISI
 
MADDE 1 - 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun Taşra Teşkilatı başlığını taşıyan 8 inci maddesinin 2’nci paragrafına aşağıdaki ek fıkra eklenmiştir

“Ek fıkra: (1) Başkanlıkça belirlenen görevleri yapmak üzere il müftülüklerinde Diyanet İl Denetmenliği kurulur. Diyanet İl Denetmen Yardımcısı dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olanlar arasından yarışma sınavı ile atanır. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan Diyanet İl Müfettiş/Denetmen Yardımcısı/Diyanet İl Müfettiş/Denetmeni kadrosuna atanır. Mesleki yeterlilik sınavında iki defa başarısız olanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, Diyanet İl Müfettiş/Denetmen Yardımcısı unvanını kaybederler ve niteliklerine uygun başka kadrolara atanırlar.  
        
(1) Diyanet İl Müfettiş/Denetmeni ve Diyanet İl Müfettiş/Denetmen Yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Diyanet İl Müfettiş/Denetmeni ve Diyanet İl Müfettiş/Denetmen Yardımcılarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 
 
(2)Yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar bir daha bu sınava katılamaz.
 
(3)Bu maddenin uygulanmasına ilişkin her türlü usul ve esasları belirlemeye Başkanlık yetkilidir.” 
 
MADDE 2 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
 
(a)152 inci maddesinin “ II- Tazminatlar” bölümünün; “A- Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (g) alt bendine “Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ Diyanet İl Müfettiş/Denetmeni ve Yardımcısı/Diyanet İl Müfettiş/Denetmen Yardımcısı ibaresi,

(b)Eki (1) sayılı cetvelin “I-Genel İdari Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendine “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyükşehir Belediyesiyle Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İl Müfettiş/Denetmenleri” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 3 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Diyanet İşleri Başkanlığına ait cetvelden çıkarılmış, Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki Diyanet İşleri Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.
 
MADDE 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Geçici Madde: Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, murakıp kadrosunda bulunanlar hiçbir işleme tabi tutulmaksızın İl Denetmenliği kadrosuna atanmış sayılırlar.  
 
(1)   SAYILI LİSTE

Kurumu  : Diyanet İşleri Başkanlığı
Teşkilatı : Taşra

İptal Edilen Kadrolar
Serbest Kadro

Sınıfı           Unvan                                             Derece                             Adedi
D.H.S          Murakıp                                   1-7                             560
                                                                             TOPLAM                             560
 
(2)        SAYILI LİSTE

Kurumu  : Diyanet İşleri Başkanlığı
Teşkilatı : Taşra

İhdas Edilen Kadrolar

Serbest  Kadro

Sınıfı           Unvan                                                             Derece           Adedi
GİH             Diyanet İl Denetmeni                                               1                150
GİH             Diyanet İl Denetmeni                                               2                100
GİH             Diyanet İl Denetmeni                                               3                100
GİH             Diyanet İl Denetmen Yardımcısı                                  5               250

TOPLAM                                  600
        
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:
Diyanet Murakıplar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Murakıp 2015-08-11 15:36:11

Konuyu gündeme getiren sendikaya teşekkür ediyoruz, ancak bu konu düzelmez çünkü Anayasanın ilk üç maddesi gibi dokunulmaz maddeler arasındadır konu.

Avatar
Murakıp 16 2015-08-11 16:14:14

Murakıpların sorunlarını ve uygulanan haksızlıkları görmezden gelenlere tekraren hatırlatan Din-Bir Sen'e ve genel başkanına teşekkür ediyorum.

Avatar
yazıcı 2015-08-14 22:29:45

Murakıplık üst bir kadrodur. Diğer kurumlarda bu kurum gerekli ve sistem oturmuştur. Tabiki maaşıda ona göre olmalıdır. En az diğer kurumlar kadar hasetçimiz olsun.

Avatar
imam-hatip 2015-08-31 15:25:29

murakıpların durumunu iyi bilen birisiyim .bizim ilçede de var.vaaz,komisyonlarda,denetim ,soruşturma vb.çok yoğun .müfettiş olmayabilirler ancak enazından şube müdürleri kadar maaşları olmalı.yerindedenetim soruşturma kolay değil çok sıkıntıları var.müfettişin yaptığını yap özlük yok .adil olalım samimi olalım hakikaten acilen bu murakıplık ele alınmalıdır

Avatar
He 2015-08-11 16:09:16

Şu nakil işini de düzelt seler biran önce

Avatar
vaiz sendikalı 2015-08-11 16:44:25

vaizlerden ne zarar gördünüz ya onları niye bile bile unutuyorsunuz...

Avatar
Tempolu Çalışalım 2015-08-11 16:53:13

Bence vaize de murakıplık görevi verilmeli. Çünkü Vaaz dışında boş vakitleri çok oluyor. Bu şekilde onların da daha etkin bir yerde olmaları temin edilmiş olur. Ayrıca bir çok yerde ne vaiz nede murakıp var Diyanet bu kadroları gözden geçirip ilk fazla olan yerlerden buralara kaytırma tayin gibi bir şeyler yapmalı. Bazı yerler uzun süre boş kalıyor. Bazı yerlerde de ihtiyaç fazlası vaiz. Sonra Vekalete bakacak kimse bulunmuyor.

Avatar
şef 2015-08-11 17:01:46

Şeflerin sorunlarını niye kimse dile getirmiyor. Sendikalara ve Haber Siteleri lütfen şeflerin sorunlarını araştırın. Onların sorunlarına sahip çıkanlara biz şeflerde sahip çıkalım. Selamlar