Yönetmelik Endişe Verici ve Adil Değildir

Din Bir-Sen Genel Başkanı Lütfi Şenocak, "İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ve Atama II Dairesi "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikten dolayı sınıfta kaldığını" söyledi.

Yönetmelik Endişe Verici ve Adil Değildir

Din Bir-Sen Genel Başkanı Lütfi Şenocak, "İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ve Atama II Dairesi "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikten dolayı sınıfta kaldığını" söyledi.

20 Haziran 2014 Cuma 18:40
Yönetmelik Endişe Verici ve Adil Değildir
banner283
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 17 Haziran 2014 tarih ve 29033 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından yönetmeliği değerlendiren Din Bir-Sen Genel Başkanı Lütfi Şenocak, yayınlanan yönetmeliğin diyanet camiasını memnun etmesi önemlidir, diyerek yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, yönetmelik bir kesimi memnun ederken, bir kesimi mağdur etmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde yönetmeliğin olumlu ve olumsuz yönleri var, dedi.
 
Şenocak açıklamasında şunları söyledi: “Öncelikle idari kadrolara açıktan atamalarda ‘Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak’ şartı kabul edilemez. Açıktan atamalarda bu hüküm geçerli olabilir mi? Bu konuyla ilgili olarak yürütmenin durdurulması istemiyle açtığımız dava halen Danıştay 5. Dairesi 2011/8274 Sayılı dosyada esastan görüşülmektedir.
 
Kademeli rotasyon, din görevlileri tarafından olumlu karşılanmıştır. Bir yerde 25 yıl hizmet veren din görevlisinin verimliliği için yer değiştirmesi zorunludur. Din Bir-Sen olarak, rotasyonun Müftülerin inisiyatifine bırakılmasına karşı çıktık. Yönetmeliğin 10. Maddesinin 4. Fıkrasında yapılan düzenleme ile beş kişiden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulması hükmü getirilmiştir. Ancak il müftüsünün başkanlığında kurulacak komisyonda, durumu görüşülecek görevlinin bağlı bulunduğu müftü dışındaki diğer üç kişinin hangi görevlilerden oluşacağının açıkça belirtilmemesi, rotasyonun müftülerin inisiyatifin de olacağı endişesine yol açmaktadır. Rotasyonun hakkaniyetle uygulanabilmesi için Vali Yardımcısı başkanlığında, il müftüsü, durumu görüşülecek kişinin bağlı olduğu ilçe müftüsü, il personel şube müdürü ve personel sicil işlerinden sorumlu şef’in katılımıyla oluşturulması endişeleri giderecektir. Bu haliyle yönetmeliği olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
 
Yönetmeliğin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının c Bendin de il içi ve il dışı nakillerle ilgili düzenleme yapılmıştır. İl içi yer değişikliğinin Valiliklerce yapılacak olması olumludur. İşlemi hızlandıracak ve mağduriyeti önleyecektir. Ancak il içi yer değişikliğinden önce başkanlıktan görüş alınması, beraberinde pek çok soru işaretlerini de getirmekte ve endişeye yol açmaktadır. Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu’nca nakil talebi her yönüyle değerlendirilecektir. Ayrıca başkanlıktan görüş alınmasının altındaki gerekçe nedir?
 
Yönetmeliğin 10. Maddesinin 5. Fıkrasında; ‘Hizmet gerekleri ve camii özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuatında yer alan diğer hükümlere bağlı kalmaksızın Başkan onayı ile naklen Kur’an kursu öğreticisi ve camii görevlisi atanabilir.’ İbaresi, diğer hükümlere bağlı kalmaksızın torpili olanların atanabileceği endişesini yaratmıştır. Umuyoruz ki, bu endişemiz yersizdir.
 
Yönetmeliğin 10. Maddesinin 8. Fıkrasında Doktora öğrencileri için bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu memnuniyet vericidir. Ancak halen herhangi bir yükseköğretim de okuyan öğrencilerimiz için bir düzenleme yapılmamış olması büyük eksikliktir. Görev mahallerinde bundan kaynaklanan bazı sıkıntılar aynen devam edecektir. Bir genelge ile bu sıkıntının giderilmesi gerekmektedir.

 
Eskiden il dışı nakiller 3 yıl, il içi nakiller 1 yıl olarak uygulanıyordu. Yeni yönetmelikle bir rahatlama sağlanmıştır. İl dışı nakillerin 2 yıl, il içi nakillerin 6 ay olarak düzenlenmesi olumludur.
 
Diyanet personeline eş durumu sebebiyle ve karşılıkla yer değiştirme (becayiş) isteğinde bulunabilme hakkının verilmesi, içinde bulunduğumuz şartlar değerlendirildiğinde çok olumlu bir gelişmedir. Ancak Grup ve sınıf hizmetine tabii personelden; “Müftü, müftü yardımcısı ve şube müdürlerinin eş durumu mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmeleri için ayrıca eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerekir,” şartının getirilmesi, bu grup ve sınıfta sayılan görevlilere haksızlıktır, adil değildir. Bu haksızlığında yeni bir düzenleme ile giderilmesi gerekir.
 
Grup ve hizmet sınıfına dâhil olmayan personelin eş durumu sebebiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, 217 Sayılı K.H.K.nin 2’nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından birinde memur veya 657 Sayılı D.M.K.4’ncü maddesinin B bendine göre sözleşmeli statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve kendisinin ve eşinin T.C. kimlik numaraları ile belgelendirmesi veya eşinin halen SGK. ya Bağlı olarak en az iki yıl süreyle kesintisiz çalışıyor alması gerekir,” hükmünün getirilmiş olması memnuniyet vericidir. Olumlu buluyoruz. Bundan sonra bazı görevliler mağdur olmayacaktır.
 
Mazeret sebebiyle yer değişikliği düzenlemesinde adil olmayan bir düzenleme getirilmiştir. Burada , “Devlet memurluğundan adaylıklarının kaldırılmış olmaları şartıyla yer değiştirme isteğinde bulunanların atamaları yapılabilir,“ şeklinde bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenleme adil değildir. Memur aday iken, birinci derecede yakınlarının sağlık durumunu Eğitim ve Araştırma Hastanesi veya Üniversite Hastanesinden alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmiş olsa bile ataması yapılamayacaktır. Yönetmelik nedeniyle atama isteği muallâkta kalacaktır. Bu Anayasa’nın eşitlik prensibine aykırıdır. Bu maddenin yeni bir düzenleme ile giderilmesi zorunludur.
 
Nakillerin yılın belli dönemlerinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılması ile ilgili düzenleme olumludur. Ancak bu talep ve uygulamanın 15 günlük kısa bir zaman aralığına sığdırılması yanlış bir düzenlemedir. Doğu ve Güneydoğu illerimizin en ücra köşelerinde görev yapan din görevlilerinin görev yerlerini bırakamayacak olması, bulundukları yerde internetin herhangi bir nedenle bulunamayacak olması, belde veya kasabaya gitmenin sıkıntılı olması gibi ve büyük kentlerde görev yapanların kısıtlı zaman içinde başvuru yapamamış olması v.s. nedenlerle 15 gün içinde bu işlemin yapılamayacak olması din görevlisinin bir yıl daha beklemesine neden olacaktır. Camii görevlilerinin nakilleri her yıl 15 – 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilirken, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, vaiz, şube müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin hizmet gereği mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında istekleri üzerine görev veya yer değiştirme taleplerini Başkanlığa 1 Mart – 31 Mart tarihleri arasında ulaştırılarak 1 Haziran – 31 Temmuz tarihleri arasında yapılmasında hakkaniyet yoktur. Din görevlilerine 15 gün içinde nakil talebinde bulunma ve atanma hakkı tanınırken, üst düzey görevlilere 1 ay içinde başvurma ve atanma hakkı verilmesinin eşitlik, hakkaniyet ve adil uygulama ilkeleriyle bağdaşmadığı açıkça ortadadır.”
 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin umutla beklendiğini söyleyen Şenocak, bu yönetmelikte yapılacak değişiklikle uygulamadaki bazı aksaklıkların, haksız uygulamaların giderileceği düşünülüyordu. Ancak görüyoruz ki, Din Bir-Sen olarak olumlu bulduğumuz bazı konular dışında camiayı tatmin edici bir yönetmelik hazırlanmamıştır. Kayırmacılık devam edecektir. Belirttiğimiz konularla ilgili ek bir düzenleme yapılarak mağduriyetler giderilmelidir. Hakkaniyet ve adil bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Yeni bir yönetmelik değişikliği uzun zaman alacağından, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlayacağı bir genelge ile sözünü ettiğimiz eksiklikleri ve mağduriyetleri gidermesi gerekir, bu durumda  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikten dolayı İnsna Kaynakları Genel Müdürlüğü ve Atama  II dairesi sınıfta kalmıştır",dedi.