Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

17 Haziran 2014 Salı 09:46
Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
banner283
Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Amir: Başkan, Başkan yardımcısı ve birimlerin en üst yöneticisini,
b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
c) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,
ç) Birim: Bu Yönetmelikte sayılan görevleri yerine getiren Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında yer alan birimleri,
d) Birim amiri: Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarındaki birimlerin en üst yöneticilerini,
e) Cami görevlileri: Başimam-hatip, uzman imam-hatip ve imam-hatip ile başmüezzin ve müezzin-kayyımlarını,
f) Din görevlileri: Başvaiz, uzman vaiz, vaiz, murakıp, Kur’an kursu başöğreticisi, Kur’an kursu uzman öğreticisi, Kur’an kursu öğreticisi ve cami görevlilerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amirlerin Ortak Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Amirlerin ortak görevleri

MADDE 4 (1) Başkan, başkan yardımcısı, kurul başkanı, birim amiri ve daire başkanı, amiri bulunduğu kurum, birim veya daire için tespit edilen görevlerin zamanında ve tam olarak yapılmasını sağlamanın yanında, aşağıdaki görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Amiri bulunduğu kurum, birim veya dairenin iş süreçlerini belirleyerek görevlerin etkili, verimli, amacına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini ve gerekli eşgüdümü sağlamak.

b) Harcama yetkilisi olarak yapması gereken işlemleri yürütmek.

c) Yönetiminde bulunan personel arasında görev dağılımı yapmak ve onların uyum içerisinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak.

ç) Başkanlığın stratejik planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak.

d) Amiri bulunduğu kurum ve birimin görev alanı ile ilgili performans ölçütlerini belirlemek, plan, program ve projeler yapmak, teklifler hazırlamak.

e) Hizmetlerin amacına uygun bir şekilde ve verimli olarak yürütülebilmesi için gerekli araç, gereç ve her çeşit imkanı temin etmek.

f) Yönetiminde bulunan personele eşitlik ve adalet ölçüleri içinde davranmak, personelin performansını ölçmek.

g) Yönetiminde bulunan personelin çalışmalarını ve yürütülen hizmetleri denetlemek, görevleri ile ilgili konularda rehberlik etmek, kusur ve noksanlıkların tespiti halinde gereğini yapmak.

ğ) Biriminde görevli kariyer kadrolarında bulunan uzman ve uzman yardımcılarının uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve birikimi kazanmaları, temsil kabiliyetlerini ve tecrübelerini artırmaları için gerekli çalışmaları yapmak.

h) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Amirlerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 5 (1) Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarının her kademesinde görev yapan amirler; yükümlü bulunduğu hizmet ve görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine getirmek ve yürütmekten sorumludur.
(2) Birim amirleri, sorumlulukları devam etmek kaydıyla sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelerinde bulunan personele devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık Makamı
Merkez teşkilatı
MADDE 6 (1) Başkanlık merkez teşkilatı; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelde sayılmıştır.

Başkanlık makamı

MADDE 7 (1) Başkanlık Makamı; Başkan ve başkan yardımcılarından oluşur.

Başkan

MADDE 8 (1) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Başkanlığı temsil etmek.
b) Başkanlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması için gerekli tedbirleri almak.
c) Başkanlığın görev alanına giren konularda meydana gelen gelişmelere ve ihtiyaçlara göre birimlere görev vermek ve bunların çalışmalarını denetlemek.
ç) Başkanlık hizmetleri ve Başkanlığın faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
d) Hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi için gerekli eşgüdümü sağlamak ve bunları denetlemek.
e) Kaynakların etkin ve verimli olarak kullanımını sağlamak.
f) Başkanlığın strateji, hedef ve performans kriterlerini belirleyerek uygulanmasını sağlamak.

Başkan yardımcıları

MADDE 9 (1) Başkan yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak.
b) Gerektiğinde Başkana vekalet etmek.
c) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sürekli Kurullar

Din işleri yüksek kurulu başkanlığı

MADDE 10 (1) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 29/5/2013 tarih ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirir.

Mushafları inceleme ve kıraat kurulu başkanlığı

MADDE 11 (1) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bütün kıraat imamlarının okuyuşlarını esas alan, Resm-i Osmani ve Aliyyü’l Kari ya da diğer hat tarzlarında hattat tarafından veya bilgisayar ortamında yazılan, hat güzelliği ve insicam özelliği taşıyan Mushaf, cüz, mealli Mushaf ve Kur’an-ı Kerim metinlerinin, sesli veya görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınlarının hatasız ve eksiksiz basım ve yayımını sağlamak üzere kontrol etmek, uygun görülenleri onaylamak, mühürlemek veya rapor etmek.
b) Hatalı ve noksan olarak basılan veya İnternet, TV, radyo ve benzeri ortamlarda yayımlanan mushaf ve cüzler ile sesli veya görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınlarını tespit etmek ve bunların hatasız olması konusunda çalışmalar yapmak.
c) Mühür güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
ç) Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak, bu hususta eğitim merkezleri ve bünyesinde kıraat anabilim dalı bulunan ilahiyat fakülteleriyle işbirliği yapmak.
d) Kur’an-ı Kerim’in imlası ve kıraati ile ilgili soruları cevaplandırmak.
e) Reisü’l-Kurralığın etkin hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
f) Hafızlık tespit, tashih-i huruf, aşere, takrib ve tayyibe sınavları ve Kur’an yarışmalarında görev almak.
g) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası Kur’an-ı Kerim okuma yarışmaları düzenlemek.
ğ) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Birimleri

Din hizmetleri genel müdürlüğü
MADDE 12 (1) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Cami ve mescitlerdeki irşat hizmetlerinin usulüne uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
b) Cami ve mescit dışındaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri dini programlar ile ilmi toplantılar düzenlemek ve müftülüklerce düzenlenen söz konusu etkinliklere ilişkin rapor hazırlamak.
c) Müftülüklerce radyo, televizyon ve diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve rapor hazırlamak.
ç) Başkanlıkça uygun görülen yerlere vaaz ve irşat ekipleri göndermek, bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
d) Başkanlık vaizlerinin, vaaz ve irşat programlarını hazırlamak ve işlemlerini yürütmek.
e) Müftülüklerce hazırlanarak Başkanlığa gönderilen hutbe metinlerini incelemek.
f) Gerektiğinde örnek vaaz ve hutbe metinleri hazırlamak.
g) İhtida edenlerle ilgili işlemleri takip etmek ve kayıtlarını tutmak.
ğ) Kutlu Doğum Haftasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
h) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde vaizlerin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak.
ı) İrşat hizmetlerinde bulunan personelin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve müftülüklerce bu amaçla yapılan iş ve işlemleri takip etmek.
i) İrşat hizmetleriyle ilgili olarak gerektiğinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
j) Cami ve mescitlerin ibadete açılması, yönetilmesi ve cami hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
k) Dini gün ve gecelerde programlar düzenlemek ve programların radyo ve televizyonlarda yayınlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
l) Olağanüstü hallerde sunulacak din hizmetleriyle ilgili çalışmaları planlamak ve yürütmek.
m) İhtiyaç duyulan camilerde dini danışmanlık bürolarının açılmasıyla ilgili çalışma yapılmasını sağlamak ve bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
n) Camiler ve Din Görevlileri Haftasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
o) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde cami görevlilerinin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak.
ö) Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin işlerini yapmak.
p) Aile, kadın, gençlik ve çocukla ilgili dini konularda toplumu aydınlatmaya yönelik çalışmalar yapmak.
r) İhtiyaç duyulan yerlerde aile ve dini rehberlik bürolarının açılmasını ve bu büroların koordineli olarak çalışmasını sağlamak.
s) Aile ve dini rehberlik bürolarında görevli personele ihtiyaç duydukları donanımı kazandıracak eğitimlerin verilmesini sağlamak.
ş) İlgili kurumlarla işbirliği yaparak sevgi evleri, yetiştirme yurtları, kadın konuk evleri gibi sosyal hizmet kurumlarında din hizmeti sunulmasını sağlamak.
t) Ailenin korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla dini, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlemek/düzenlenmesini sağlamak.
u) Aile sorunlarının çözümüne yönelik dini danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak.
ü) Aile konulu yazılı ve görsel materyaller hazırlanmasını sağlamak.
v) Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek.
y) Toplumun milli ve manevi değerlerinin canlı tutulmasına yönelik sosyal ve kültürel içerikli çalışmalar yapılmasını sağlamak.
z) İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak.
aa) Dini bayramlar ile Ramazan ayında çeşitli sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler planlamak ve yürütmek.
bb) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çalışmaları yürütmek.
cc) Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
çç) Helal gıda konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.
dd) Kıble tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, müftülüklerce belirlenen personele kıble tespiti konusunda eğitim desteği vermek.
ee) Engellilere yönelik din hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesini sağlamak.
ff) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk eğitim evi, huzurevi, sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaşlara din hizmeti sunulmasını sağlamak.
gg) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri konusunda ilgili personeli bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
ğğ) İhtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açılmasını sağlamak, bununla ilgili işleri yürütmek.
hh) Toplumsal huzuru tehdit eden terör, şiddet, madde bağımlılığı gibi olumsuzlukların önlenmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
ıı) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve verimliliğinin artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, gerektiğinde üniversiteler, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek.
ii) Başkanlık Tasavvuf Musikisi Korosu ile ilgili işleri yürütmek.
jj) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim hizmetleri genel müdürlüğü

MADDE 13 (1) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar açmak ve açılmasını sağlamak, buralarda yürütülecek eğitim-öğretim hizmetlerini düzenlemek.
b) Yatılı öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak, buralarda kalan öğrencilerin iaşe ve ibate giderlerinin karşılanmasını sağlamak ve yurt ve pansiyonların yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
c) Kur’an kurslarının açılış, eğitime ara verme ve kapanışlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
ç) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde Kur’an kursu öğreticilerinin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak.
d) Yaygın din eğitiminde uygulanacak eğitim programlarını, okutulacak ders kitaplarını ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirlemek ve hazırlanması hususunda ilgili daire ile işbirliği yapmak.
e) Yaygın din eğitimi kapsamında düzenlenen gündüzlü ve yatılı Kur’an kursları, yaz Kur’an kursları ve camilerde Kur’an öğretimi kursları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
f) Yaygın din eğitiminde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla projeler üretmek, uygulanmasını sağlamak, istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek.
g) Hafızlık eğitimi ve hafızlık tespit sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ğ) Öğrenciler arasında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, anlama, dini bilgiler, hafızlık ve benzeri yarışmalar düzenlemek.
h) Kur’an kursları için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile öğretici ve diğer personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.
ı) Yurt dışından gelen öğrencilerin Kur’an kurslarında eğitilmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
i) Başkanlık personelinin hizmette etkinlik ve verimliliklerini artırmak için hizmet içi eğitim kursları düzenlemek.
j) İlgili birimlerle işbirliği yaparak Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.
k) Kariyer kadrolarında bulunan Başkanlık personelinin ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarına göre yetiştirilmelerine yönelik eğitim vermek.
l) Personelin adaylık, görevde yükselme, yabancı dil ve benzeri eğitiminde uygulanacak programların hazırlanması hususunda ilgili daire ile işbirliği yapmak.
m) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak.
n) Başkanlık personeli için hizmet içi eğitim stratejilerini ve eğitime öncelikle alınacak personeli belirlemek, uygulanmakta olan programların etkinlik ve verimliliğini ölçmek, geri bildirimler elde etmek, yılsonu hizmet içi eğitim faaliyet raporlarını hazırlamak.
o) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatının hizmet içi eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim planını hazırlamak.
ö) Eğitim merkezlerinin açılacağı yerlerin belirlenmesi ve açılışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
p) Eğitim merkezlerinin bina, araç-gereç ve benzeri ihtiyaçları ile eğitim görevlisi ve personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.
r) Özel olarak aşere, takrib ve tayyibe alanında eğitim alanların yetkinliğini tespit ederek bunlara belge vermek.
s) İl/ilçe müftülüklerince düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarına katılacak personelin belirlenmesinde esas alınacak kriterler ile uygulanacak programı ve benzeri hususları tespit etmek, bu kurslardaki eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
ş) Eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitimlere giriş, dönem ve bitirme sınavları ile ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimlerden yararlananların belgelerinin düzenlenmesini ve bilgilerin ilgili programlara girilmesini sağlamak.
t) Din hizmetleri sınıfında çalışan personelin Kur’an-ı Kerimi usulüne uygun şekilde okumalarını geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak.
u) Başkanlık personelinin yabancı dil ve mesleki bilgilerini geliştirmeleri için çalışmalar yapmak, gerektiğinde kurs açmak veya bu hususlarda açılacak kurslara eleman göndermek, bu konularda ilgili kurum/kuruluşlarla iş birliği yapmak.
ü) Hizmet içi eğitimde ihtiyaç duyulması halinde hizmet satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
v) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde düzenlenen raporları derlemek, önerileri değerlendirmek, etkinlik ve verimliliği artırmak için gerekli tedbirleri almak.
y) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
z) Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak ve din eğitimi almak isteyenler için eğitim ve öğretim programları hazırlamak veya hazırlatmak.
aa) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan eğitim ve öğretim programları hazırlamak veya hazırlatmak.
bb) Yaygın din eğitimi ve hizmet içi eğitim programlarına uygun ders notları veya ders kitapları, yardımcı eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlatmak.
cc) Uygulanan eğitim-öğretim programları, ders notları ve diğer eğitim materyallerini geri bildirimler, değişen, gelişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve geliştirmek.
çç) Yaygın din eğitimi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması hususlarında ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ihtiyaç halinde hizmet satın almak.
dd) Eğitim Kurulu ile Kur’an Eğitim ve Öğretimi Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek, alınan kararları ilgili birimlere bildirmek.
ee) Başkanlık personelinin eğitim seviyelerini yükseltmek, hizmetteki etkinlik ve verimliliklerini artırmak amacıyla ilgili kurum/kuruluşlarla çalışmalar yapmak.
ff) Uygulanan programların ve yapılan faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini ölçmek amacıyla alan araştırmaları yapmak veya yaptırmak.
gg) E-eğitim uygulamalarını geliştirmek üzere ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle gerekli çalışmaları yapmak.
ğğ) Dini yüksek ihtisas merkezlerinin açılacağı yerlerin belirlenmesi ve açılışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
hh) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde personelin bilgisini artırmak ve uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla ihtisas kursları düzenlemek.
ıı) Dini yüksek ihtisas merkezlerinin eğitim stratejilerini ve ihtisas eğitimine alınacak personelin kriterlerini belirlemek.
ii) Dini yüksek ihtisas merkezlerinde uygulanmakta olan eğitim faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini ölçmek, geri bildirimler elde etmek ve faaliyetler hakkında rapor hazırlamak, verimliliği artırmak için gerekli çalışmaları yapmak.
jj) İhtisas eğitimlerine giriş, dönem ve bitirme sınavları ile ilgili işlemleri yürütmek.
kk) Dini yüksek ihtisas merkezleri için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile eğitim görevlisi ve personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.
ll) İhtisas eğitiminden yararlananların belgelerini düzenlemek ve bilgilerini arşivlemek.
mm) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Hac ve umre hizmetleri genel müdürlüğü

MADDE 14 (1) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Hac ibadetinin dini esaslara uygun olarak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılması için gerekli tedbirleri almak.
b) Hac kayıtları, hacca gideceklerin belirlenmesi ve hac seyahati ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
c) Hacı adaylarının Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Cidde ve Meşair iskan ve intikalleriyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve ihtiyaç duyulan yerlerde rehberlik ve irtibat büroları açmak.
ç) Hac organizasyonunda görevlendirilecek personelin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
d) Başkanlık yurt dışı teşkilatınca düzenlenen hac organizasyonlarının Suudi Arabistan’daki iş ve işlemlerini yürütmek.
e) Ülkemiz hac kontenjanının 11/10/2011 tarihli ve 2011/2347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararda belirlenen oranda Başkanlık ve acentelere taksimini iller bazında yapmak.
f) Hacda vefat eden veya herhangi bir sebeple kafilesi ile yurda dönemeyenlerin iş ve işlemlerini takip etmek.
g) Suudi Arabistan hac mevzuatını takip etmek ve gerekli protokolleri hazırlamak.
ğ) Hac organizasyonunun yurt içi ve yurt dışı safahatı ile ilgili arşiv ve dokümantasyon oluşturmak ve yıllık hac raporunu hazırlamak.
h) Umre programları düzenlemek, umre ibadetinin dini esaslara uygun olarak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılması için gerekli tedbirleri almak.
ı) Umre kayıtları, kafile planlamaları ve uçak programlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
i) Suudi Arabistan’da işbirliği yapılacak umre şirketlerini belirlemek.
j) Umreye giden vatandaşlarımızın Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Cidde iskan ve intikalleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
k) Umre organizasyonlarında görevlendirilecek personelin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
l) Başkanlık yurt dışı teşkilatınca düzenlenen umre organizasyonlarının Suudi Arabistan’daki iş ve işlemlerine yardımcı olmak.
m) Umrede vefat eden veya herhangi bir sebeple kafilesi ile yurda dönemeyenlerin iş ve işlemlerini takip etmek.
n) Umre organizasyonlarının yurt içi ve yurt dışı safahatı ile ilgili arşiv ve dokümantasyon oluşturmak ve yıllık umre raporunu hazırlamak.
o) Hac ve umreye gidecek vatandaşlar ve görevlilerin eğitimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yurt içinde ve yurt dışında kurs, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek ve uygulamayı takip etmek.
ö) Hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilecek personelin sınav ve seçimini yapmak.
p) Hac ve umrenin bir eğitim süreci ve ibadet olma özelliğini dikkate alarak ilgili birimlerle işbirliği içerisinde eğitim ve irşat stratejileri belirlemek, irşat plan ve programları hazırlamak.
r) Hac ve umre ile ilgili yazılı ve görsel yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, bunlarla ilgili arşiv oluşturmak.
s) Hac ve umre organizasyonları hakkında verilen raporları değerlendirmek ve gereğini yapmak.
ş) Hac ve umre organizasyonuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılacak toplantı, ziyaret ve diğer etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
t) Hac ve umre hizmetlerinden yararlanan vatandaşların memnuniyetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
u) Hac ve umreye gidecek vatandaşlarımız ile hac ve umrede görevlendirilecek personelin eğitimleri için ilgili birimlerle işbirliği yaparak eğitim merkezleri açılmasını sağlamak ve bu merkezlerdeki eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
ü) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonunun sekretarya işlerini yürütmek ve alınan kararların uygulanmasını takip etmek.
v) Hac ve umre için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımı, malzemelerin muhafazası ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu konularda Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği yapmak.
y) Hac ve umre hizmetleriyle ilgili her türlü tahsilat, harcama ve muhasebeleştirme iş ve işlemlerini takip etmek.
z) Hac ve umre seyahatleri için gerekli ulaşım araçlarını temin etmek.
aa) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrinde kullanılan taşıtlar ile araç ve gereçlerin hizmete hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
bb) Hac ve umre yolcularının eşyalarının ülkemize nakline ilişkin yurt içinde ve yurt dışında yürütülen hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
cc) Suudi Arabistan’a gönderilecek ambulans, ilaç, tıbbi ve diğer malzemeler ile bunları götürecek araç ve personelin iş ve işlemlerini takip etmek.
çç) Seyahat acentelerince düzenlenen hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilecek Başkanlık personelinin tespit, planlama ve dağıtımını yapmak.
dd) Seyahat acentelerince yatırılacak teminat ve hizmet bedellerinin takibini yapmak ve bu konuda Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapmak.
ee) Seyahat acentelerinin uyması gereken usul ve esasları belirleyerek Bakanlıklararası Hac ve Umre Kuruluna sunmak.
ff) Seyahat acenteleri hakkında hazırlanan denetim raporlarını değerlendirmek ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kuruluna sunmak.
gg) Suudi Arabistan’da kullanılan demirbaş eşyaların, her yıl sayımını yaptırmak ve korunmasını sağlamak.
ğğ) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Dinî yayınlar genel müdürlüğü

MADDE 15 (1) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan basılı eserleri hazırlamak/hazırlatmak; gerçek ve elektronik ortamda yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
b) Toplumu din konusunda aydınlatmak, birlik ve bütünlüğe, toplumsal kaynaşma ve huzura katkı sağlamak, ayrıca aile ve gençliği tehdit eden zararlı akım ve faaliyetlere karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, gerektiğinde bunları ücretsiz olarak dağıtmak.
c) Başkanlıkça hazırlattırılan veya kişiler tarafından yayımlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yayımlanması hususunda karar vermek; dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevk etmek.
ç) Kurum ve kuruluşlar ile şahıslardan gelen ücretsiz yayın taleplerini değerlendirmek, uygun görülenleri imkanlar ölçüsünde karşılamak.
d) Basımı yapılacak eserlerin tashih ve tasarımını yapmak/yaptırmak ve basılmasını sağlamak.
e) Basılı dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın basılı yayınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak.
f) Başkanlıkça yayımlanan basılı eserlerin arşivini oluşturmak.
g) Başkanlığın basılı yayınlarının tanıtımı için Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi ile birlikte çalışmalar yapmak.
ğ) Diyanet takviminin hazırlanması ve basılması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
h) Toplumu din konusunda aydınlatmak, Başkanlık personelinin mesleki açıdan gelişmesine katkı sağlamak, okul öncesi ve okul çağındaki çocukları bilgilendirmek, yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dini ve milli kimliklerini koruyabilmelerine destek olmak ve Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak amacıyla periyodik olarak dini, ilmi, edebi, ahlaki, kültürel ve benzeri konularda yazı, fotoğraf ve resimlerin yer aldığı süreli yayınlar hazırlamak.
ı) Süreli dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın süreli yayınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak.
i) Süreli yayınların hazırlanma ve incelenme süreçlerini takip etmek ve zamanında basılmasını sağlamak.
j) Süreli yayınların tanıtımı için Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi ile birlikte çalışmalar yapmak.
k) Başkanlık kütüphanesini kütüphanecilik ilkelerine göre düzenlemek ve yönetmek.
l) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri takip etmek; yurt içi ve yurt dışında bulunan kütüphanelerle işbirliği yapmak.
m) Bibliyografya ve toplu kataloglar oluşturmak.
n) Tarihi ve sanat değeri olan eserlerin korunması ve okuyucuların bunlardan istifade edebilmesi için gerekli tedbirleri almak.
o) Onarılması gereken yazma eserlerin tamirini yapmak/yaptırmak.
ö) Yurt içinde ve yurt dışında neşredilen ve Başkanlık kütüphanesinde bulunmasında fayda görülen basılı, sesli ve görüntülü eserlerin, ilgili birimlerle işbirliği yapılarak satın alınmasını sağlamak.
p) Başkanlık kütüphanesi için ihtiyaç duyulan süreli yayınlara abone olmak.
r) Kütüphane açacak teşkilat birimlerine rehberlik etmek ve imkanlar ölçüsünde destek vermek.
s) Kaybolan ve satın alma yoluyla temin edilemeyen eserlerin tazmin ve terkin işlemlerini yapmak.
ş) Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda yabancı dil ve lehçelerde eserler hazırlamak/hazırlatmak; Türkçeden yabancı dil ve lehçelere, yabancı dil ve lehçelerden Türkçe’ye eserler tercüme etmek/ettirmek, bunların gerçek ve elektronik ortamda yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
t) Yabancı dil ve lehçelerde Başkanlıkça hazırlattırılan veya kişiler tarafından yayımlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yayımlanması hususunda karar vermek; dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevk etmek.
u) Ülkemizin milli ve manevi değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik çeşitli dil ve lehçelerde basılı, süreli, sesli, görüntülü ve benzeri yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, yayımlamak ve gerektiğinde ücretsiz dağıtmak.
ü) Farklı dil ve lehçelerde yayınlar hazırlamak/hazırlatmak üzere tercüme bürosu oluşturmak, gerekli personel istihdamını sağlamak.
v) Yabancı dillerde ihtiyaç duyulan yayın materyallerini temin etmek üzere çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak.
y) Yabancı dil ve lehçelerde hazırlanan Başkanlık yayınlarının tanıtımı hususunda çalışmalar yapmak.
z) Toplumu din konusunda aydınlatmak, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamak, Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak ve Başkanlık personelinin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla televizyon ve radyo yayını yapmak, her çeşit sesli ve görüntülü yayın ve program hazırlamak/hazırlatmak; ihtiyaç halinde bunları ücretsiz dağıtmak; gerektiğinde hizmet satın almak.
aa) Başkanlıkça hazırlattırılan veya yayınlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen sesli ve görüntülü eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yayınlanması hususunda karar vermek, dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevk etmek.
bb) Başkanlıkça hazırlanan/hazırlattırılan sesli ve görüntülü yayınların radyo ve televizyonlarda yayınlanması ile ilgili işleri yürütmek.
cc) Toplumu din konusunda aydınlatmak, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamak için radyo ve televizyonlarda yayınlanmak üzere belgesel, drama, çizgi film ve benzeri programların hazırlanması, kayıt ve çekimlerinin yapılması için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek ve bu konuda TRT ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak.
çç) Sesli ve görüntülü dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın sesli ve görüntülü yayınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak.
dd) Sesli ve görüntülü yayınlar için arşiv oluşturmak.
ee) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Dış ilişkiler genel müdürlüğü

MADDE 16 (1) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yurt dışında yaşayan soydaş, dindaş ve vatandaşlarımızın dini ihtiyaçlarını belirlemek, din görevlisi taleplerini değerlendirmek ve onlara din hizmeti sunulmasını sağlamak; Müslüman ülke ve toplulukların din hizmetleri alanındaki taleplerine ortak kararlar veya protokoller doğrultusunda yardımcı olmak.
b) Başkanlığın yurt dışındaki kadrolarına sürekli görevle atanacak personel ile sözleşmeli veya geçici süreli görevlendirilecek personelin sınavları, seçimi, planlanması, görevlendirilmesi, gönderilmesi, görev süresinin uzatılması ve geri çekilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
c) Yurt dışında Ramazan ayı, Kurban Bayramı, Kutlu Doğum Haftası, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve benzeri zamanlar ve etkinlikler için planlanan görevlilerin belirlenmesi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işleri yürütmek.
ç) Başkanlık hizmet alanı ile ilgili olarak yurt dışında inceleme ve araştırma yapacak, görüşme ve toplantılara katılacak kişi ve heyetlerin seçimi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri yapmak; bu ülkelerden Başkanlığa gelen kişi ve heyetlerin iş ve işlemlerini yürütmek ve onlara rehberlik etmek.
d) Yurt dışında vatandaşlarımız tarafından kurulan ve Başkanlıkla işbirliği içinde olan dernek, birlik, vakıf ve benzeri kuruluşlar ile yurt dışında müslüman topluluklarca oluşturulan dini kuruluşların çalışmalarını takip etmek ve değerlendirmek.
e) Yurt dışında yaşayan vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın karşılaştığı dini sorunlar ile yurt dışında Başkanlıkça sunulan hizmetlerde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.
f) Yurt dışına götürülecek hizmetlerde verimliliği artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, gerektiğinde protokoller hazırlamak ve uygulamak.
g) Yurt dışında toplanacak yardımlarla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak.
ğ) Avrasya İslam Şurası Teşkilatı, Afrika Dini Liderler Zirvesi ve Balkan Ülkeleri Dini İdare Başkanları toplantılarını düzenlemek, alınan kararların gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak.
h) Yurt dışında bulunan İslami kurum ve kuruluşların yapıları, faaliyetleri ve hizmet alanlarını incelemek ve değerlendirmek, ilişkileri geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak.
ı) Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşların dini yayın ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların karşılanması için kurum ve birimler arası koordineyi sağlamak ve gerekli çalışmaları yapmak.
i) Başkanlık yurt dışı teşkilatının raporlarını ve yıllık eylem planlarını inceleyerek gereğini yapmak ve arşivlemek.
j) Türk Kültür Varlığını Koruma Projesi kapsamında Başkanlıkça yapılacak iş ve işlemleri yürütmek.
k) Yurt dışındaki Kardeş Şehir Projesi çalışmalarını yürütmek.
l) Yurt dışında bulunan ve tarihi miras sayılan arşiv belgeleri, kitap, risale ve yazma eserler hakkında bilgi toplamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.
m) Başkanlık yurt dışı teşkilatında bulunan taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini yürütmek.
n) Yurt dışına atanan veya görevlendirilen personelin bu görevlere gitmeden önce eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim planlarını hazırlamak, eğitimleri amacıyla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yabancı dil kursları ile mesleki ve kültürel konularda kurs ve seminerler düzenlemek; bu alanlarda Başkanlıkça hizmet satın alma suretiyle yapılacak işleri koordine etmek ve yürütmek.
o) Birimde görevli personelin yurt dışı hizmet alanlarında yetiştirilmesi ve uzmanlaşması için gerekli program ve projeleri hazırlamak.
ö) Yurt dışındaki camilerde yürütülen Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler kurslarındaki eğitim-öğretimi yaygınlaştırmak, programlarını ve eğitim-öğretim materyallerini geliştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
p) Vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerin örgün eğitim-öğretim kurumlarındaki İslam din dersleri ile ilgili uygulama ve gelişmeleri takip etmek ve öneriler sunmak.
r) İslam diniyle ilgili yurt dışında eğitim veren kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
s) Ülkemizdeki Kur’an-ı Kerim kursları, eğitim merkezleri, imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim görmek için yurt dışından gelen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri, Başkanlık adına ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek ve bu öğrencilere rehberlik yapmak.
ş) Din eğitimi amacıyla yurt dışından ülkemize getirilen öğrencilere uygulanan eğitim programları hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
t) Ülkemize gelen soydaş ve dindaş din görevlileri için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türk dili ve mesleki bilgiler kursları düzenlemek.
u) Yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın din eğitimi, aile, kadın, gençlik ve benzeri konularda projeler geliştirmek ve yürütülen projeleri desteklemek.
ü) İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklarla ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi maksadıyla projeler geliştirmek, toplantı ve etkinlikler düzenlemek, alınan kararların gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
v) Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonunun yurt dışında yapılacak iş ve işlemlerini yürütmek.
y) Yurt dışında bulunan dini eserlerin yapımına ve restorasyonuna katkı sağlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
z) Diğer dinlerin mensupları, kurum, kuruluş ve topluluklarıyla ilişkiler kurmak, bu çerçevede ortaya çıkan yaklaşımları izlemek ve değerlendirmek.
aa) Farklı din mensupları arasında barış ve hoşgörü kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere temsilci gönderilmesi ile ilgili işleri yürütmek.
bb) İslam dini ve diğer dinlerle ilgili yurt dışındaki gelişmeleri, ilmi çalışmaları ve yayınları takip etmek ve değerlendirmek, gerekli görülen yayınları temin etmek.
cc) Yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik proselitizm, ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili gelişmeleri takip etmek, bu konudaki bilgi, belge ve şikayetleri değerlendirmek.
çç) Ülkemizdeki diğer dinlere mensup toplulukların dini, kültürel, sosyal ve kurumsal yapılarını araştırmak ve bunlarla ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
dd) Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde Başkanlığın görev alanına giren konularda çalışmalar yapmak.
ee) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

İnsan kaynakları genel müdürlüğü

MADDE 17 (1) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlık personelinin planlanması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak.
b) Başkanlık personelinin atamaya ilişkin iş ve işlemleri ile görev ve görev yeri değiştirme işlemlerini yürütmek.
c) Başkanlığın kadro ihtiyacını belirlemek.
ç) Kadroların iptal, ihdas, değişiklik, vize, tenkis, dağıtım ve benzeri işlemlerini yapmak.
d) Camilerin kayıt, gruplandırma ve grup değişikliği işlemlerini yapmak.
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen personelin pozisyonuna ilişkin işlemleri yürütmek.
f) Kadro karşılığı sözleşmeli statüdeki personelin sözleşme ile ilgili işlemlerini yürütmek.
g) Başkanlık personelinin atama veya yer değiştirme taleplerinden uygun görülenleri elektronik ortamda onaylamak.
ğ) Mevzuatta istisna edilenler dışında Başkanlık merkez teşkilatınca yapılacak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
h) Hizmetine ihtiyaç duyulan personelin merkez, taşra ve yurt dışı geçici görevlendirmelerini yapmak.
ı) Başkanlık kadrolarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanmayla ilgili işlemleri yürütmek.
i) Başkanlık personelinden ihtiyaç duyulanlar hakkında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemlerini yapmak.
j) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararı gereğince Başkanlık personelinin il içi ve il dışı yer değiştirme, göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ve benzeri işlemlerini yapmak.
k) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin adaylıklarının kaldırılması, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi ve intibak işlemleri ile kademe ilerlemesine hak kazanamayanlara ilişkin işleri yürütmek.
l) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin çeşitli sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerinin emekli müktesebinde değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.
m) Dosyası Başkanlık merkezinde olan personelin askere gidiş ve göreve dönüşüne ilişkin işlemleri yapmak.
n) Yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılacakları tespit etmek, dosyaları Başkanlık merkezinde tutulan personelden emekliye ayrılan veya vefat edenlerin işlemlerini yapmak ve bunların dul ve yetimlerine yapılacak maaş tahsis işlemlerini yürütmek.
o) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin askerlik, fahri hizmet ve diğer borçlanmaları ile ilgili işlemlerini yürütmek.
ö) Nakdi tazminat ödeme ve vazife malullüğü aylığı bağlama ile ilgili işlemleri yürütmek.
p) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personele hizmet belgesi düzenlenmesi işlemlerini yapmak.
r) Personele kurum sicil numarası verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
s) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin özlük dosyalarını düzenlemek, tescilini yapmak, muhafaza etmek ve devir işlemlerini yürütmek.
ş) Kademe ve derece ilerlemesine esas olmak üzere, son sekiz yıl içinde ceza almayan ve terfiye hak kazanan personel listesini ilgili daire başkanlığına bildirmek.
t) Personel ve performans değerlendirme formlarının doldurulmasını temin etmek.
u) Başkanlık personelinin kurum dışına görevlendirilmesi veya atanmasına ilişkin muvafakat işlemlerini yapmak.
ü) Personelin mal bildirimi ile ilgili beyanlarını incelemek ve değerlendirmek.
v) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin hususi damgalı pasaportları ve yabancı dil tazminatı ile ilgili işleri yapmak.
y) Hizmet ve çalışma belgesi düzenlemek ve arşivde araştırma yapmak isteyenlere ilişkin işlemleri yapmak.
z) Başkanlık merkez personelinin kimlik kartı ile ilgili işleri yapmak.
aa) Mahkeme kararları, Sayıştay ilamları ve icra müdürlüklerinden gelen yazıların ilgililere ulaşmasını sağlamak.
bb) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde talepte bulunan personele özlük dosyasındaki bilgi ve belgeleri hazırlamak ve vermek.
cc) Başkanlığa şifahi olarak veya dilekçe, faks, e-mail ve benzeri vasıtalarla intikal eden her türlü şikayeti değerlendirip, gereği yapılmak üzere mahalline veya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına havalesini sağlamak.
çç) Başkanlığa intikal eden şikayet evrakından 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna uygun olmayan veya inceleme sonucu iddiaların asılsız olduğu anlaşılanlarla ilgili hıfz işlemlerini yapmak.
dd) Yapılan inceleme/soruşturma sonucu düzenlenen raporlar ile genel teftiş, cevaplı ve özel teftiş ve performans raporlarını değerlendirmek, teklif edilen disiplin cezalarına ilişkin savunma ve tecziye işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak.
ee) Haklarında il dışı nakil, görev değişikliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/b maddesine veya 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesine göre görevine son verilme teklifleri yapılan personelin dosyalarının Atama ve Yer Değiştirme Kurulunda görüşülmesi, kararların yazılması ve ilgili yerlere intikali ile ilgili işlemleri yürütmek.
ff) Başkanlıkça verilen uyarma ve kınama cezalarına itiraz ile il müftüleri ve Başkanlık merkez personeli hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifini içeren dosyaların Merkez Disiplin Kuruluna sevki, görüşülmesi, alınan kararların yazılması ve ilgili yerlere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
gg) Güvenlik soruşturması sonucu haklarında arşiv kaydı bulunan personelin durumlarının Değerlendirme Komisyonuna sevki, görüşülmesi, alınan kararların yazılması ve ilgili yerlere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ğğ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E maddesine göre devlet memurluğundan çıkarma cezası teklifini içeren dosyaların Yüksek Disiplin Kuruluna sevki, görüşülmesi, alınan kararların yazılması ve ilgili yerlere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
hh) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre personel hakkında yapılan ön inceleme sonucu soruşturma izni verilip verilmemesi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek.
ıı) 657 sayılı Kanun ve Başkanlık mevzuatı çerçevesinde personele başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ii) Başkanlık personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmak.
jj) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan iş ve işlemleri yapmak ve bu Kanun gereğince Başkanlıkta oluşturulan Kurum İdari Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
kk) Başkanlık personelinin etik kültürünün geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
ll) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim hizmetleri genel müdürlüğü

MADDE 18 (1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Başkanlık araçlarının sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
b) Başkanlık merkez hizmet binalarının temizliği ile ilgili işleri yürütmek; bahçeler ile otoparkların temizlik, bakım ve düzenini sağlamak.
c) Başkanlık telefon santralini işletmek, fotokopi, cilt yapımı ve benzeri hizmetleri yürütmek.
ç) Başkanlığın genel evrak ve arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek.
d) Başkanlık merkez yerleşkesi içerisinde yer alan hizmet binalarıyla ilgili koruma ve güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
e) Nöbetçi memurluğu, müracaat memurluğu ve güvenlik hizmetlerini yürütmek.
f) Başkanlık sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıkları ile afet ve acil durum hizmetlerini özel mevzuatın verdiği yetkiye göre planlamak ve yürütmek.
g) Başkanlık merkez personelinin mesaiye geliş ve gidişleriyle ilgili servis hizmetlerini yürütmek.
ğ) Başkanlığın genelini ilgilendiren mal ve hizmet alımlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
h) Hizmet binalarının kiralanmasıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
ı) Satın alınan veya hibe yoluyla edinilen taşınır malların kayıt, muhafaza, takip, sayım ve terkinini yapmak.
i) Resmi mühürlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
j) Cami ve mescitlerdeki teberrukat eşyaları ile ilgili işlemleri yürütmek.
k) İl ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdürlüklerinde bulunan taşıtlarla ilgili işlemleri yürütmek.
l) Başkanlık taşıtlarının bakım ve onarımları, sigorta ve muayene işlemlerini yürütmek.
m) Başkanlık hizmetlerinde kullanılan malların bakım ve onarımları ile gayri maddi hak alımını sağlamak.
n) Mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile Hazineye ait taşınmazlar üzerindeki cami, mescit ve Kur’an kurslarının müştemilatında bulunan yerlerden Başkanlıkça işletilmesi veya işlettirilmesi öngörülen yerlerin ilgili mevzuatı doğrultusunda işletilmesi, işlettirilmesi ve kiraya verilmesiyle ilgili iş ve işlemlerini takip etmek.
o) Başkanlık birimlerine mal ve hizmet alımlarıyla ilgili konularda teknik destek sağlamak.
ö) İlgili mevzuatı gereği cami hizmetlerinde kullanılmak üzere verilen görev kıyafetlerinin tasarımını yapmak veya yaptırmak ve bu kıyafetlerin satın alma ve dağıtım işlerini yürütmek.
p) Başkanlık merkez binalarındaki oda, salon, depo ve benzeri kapalı alanlarla ilgili yerleşim planlarını hazırlamak ve ilgili birimlerle koordine içerisinde uygulanmasını takip etmek.
r) Kurum için gerekli her türlü teknik, donanım ve alt yapı hizmetlerini planlamak, geliştirmek, kurmak, işletmek, yenilemek, mevcut alt yapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak.
s) Başkanlık hizmetleri için gerekli olan tesis, bina ve arsa ihtiyaçlarını tespit etmek ve plan ve programlarını hazırlamak.
ş) Başkanlığın hizmetleri için ihtiyaç duyulan arsa ve binaların tahsis ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
t) Başkanlık hizmet binaları, eğitim merkezi, Kur’an kursu, sosyal tesis ve benzeri yerlerin yatırım tekliflerini hazırlamak ve yatırım ödeneklerini planlamak, gönderilen ödeneklerin usulüne uygun harcanıp harcanmadığını takip etmek.
u) Cami, Kur’an kursu, hizmet binası ve diğer dini tesislerin estetik, fonksiyonel ve güvenli bir şekilde inşası için çalışmalar yaparak teknik yönden kontrolünü sağlamak, tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kontrol etmek.
ü) Başkanlık hizmetlerinde kullanılan binaların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
v) Başkanlık hizmetleri için inşa edilen binaların ihale, yapım ve kontrol işlerini yürütmek.
y) Başkanlıkça yaptırılacak binalar ile cami ve Kur’an kursu binalarının zemin etütlerini yaptırmak, hazırlanan zemin etüt raporlarını kontrol etmek ve gerektiğinde sondaj, laboratuar ve benzeri çalışmaları takip etmek.
z) Başkanlık merkez hizmet binalarının elektrik, sıhhi tesisat, klima, kalorifer, asansör gibi tesisatın bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak ve işletilmesi hususunda gerekli hizmetleri yürütmek.
aa) Dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere Başkanlık bütçesinden yapılacak yardımlar ile ilgili işleri yürütmek.
bb) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yaptırılacak olan cami, Kur’an kursu, eğitim merkezi, hizmet binası ve lojman gibi tesislerin projelendirilmesi ve yapımıyla ilgili konularda bilgi vermek, gerektiğinde teknik yardımda bulunmak.
cc) Camiler ve Başkanlıkça kullanılan binaların yapı güvenliklerinin araştırılmasına dair çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
çç) Başkanlık hizmetlerinde kullanılan ve tabii afetlerde hasar gören binaları kontrol etmek, rapor hazırlamak.
dd) Başkanlığa tahsisli arsalar üzerine yaptırılacak olan cami, Kur’an kursu ve sair binalarla ilgili müftülükler ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılacak protokolleri takip etmek.
ee) Başkanlığın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütmek, Diyanet evi ve benzeri sosyal tesislerin kurulması ve işletilmesini sağlamak.
ff) Başkanlıkça düzenlenen yardım kampanyalarını organize etmek.
gg) Ayni ve nakdi bağışların kabulünü ve bağışların özel bir hesapta toplanmasını sağlayarak münhasıran dini hizmetler için sarf edilmesini temin etmek, Başkanlık onayı ile kabul edilecek şartlı bağışlarda şarta riayeti sağlamak.
ğğ) Doğal afete maruz kalan, ağır hastalık, kaza, ölüm ve benzeri durumlarda yardıma muhtaç hale düşen personel veya yakınlarına yapılacak her türlü yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
hh) Başkanlık yemekhanesi, kafeterya, çay ocağı ve benzeri yerlerde verilen sosyal hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.
ıı) Lojmanların 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre tahsisi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
ii) Başkanlık personelinin sağlık hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
jj) Başkanlık merkezine iş takibi için veya ziyaretçi olarak gelen vatandaşlarımızın istek ve taleplerini değerlendirip ilgili birimlerle görüşmelerini sağlamak.
kk) Kan bağışı, ağaç dikimi, gezi, sportif aktiviteler gibi sosyal faaliyetleri yürütmek.
ll) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Rehberlik ve teftiş başkanlığı

MADDE 19 (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, doğrudan Başkana bağlı olarak çalışır ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı mevzuatında belirtilen görevleri yerine getirir.

İç denetim birimi başkanlığı

MADDE 20 (1) İç Denetim Birimi Başkanlığı, doğrudan Başkana bağlı olarak çalışır ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer mevzuatında belirtilen görevleri yerine getirir.
Strateji geliştirme başkanlığı

MADDE 21 (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın stratejik planıyla ilgili hazırlık yapmak, planın yapılması sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve çalışmaları koordine etmek.
b) Başkanlık misyon ve vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek ve Başkanlık idare faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Başkanlığın görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
ç) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak.
d) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
e) Başkanlığın güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek.
f) Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
g) Başkanlık faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
ğ) Strateji Geliştirme Kurulu ve Yeniden Yapılanma Takımının sekretarya hizmetlerini yürütmek.
h) Başkanlığın görev alanına giren konularda performans ölçütleri geliştirmek, Başkanlığın bu ölçütlere uyumunu değerlendirerek Başkana sunmak.
ı) Başkanlığın yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak ve analiz etmek.
i) Başkanlığın aylık faaliyet raporunu hazırlamak.
j) Başkanlık istatistikleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
k) Başkanlık hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
l) Başkanlık hizmet envanteri ve standartları ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek.
m) Birim kodlarının verilmesi ve yazışma, evrak, dosya ve arşiv sistemleri ile ilgili çalışmaları yapmak.
n) Başkanlık form standardizasyonu çalışmalarını yapmak.
o) Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve maliyetleri düşürülmesiyle ilgili çalışmalar yapmak.
ö) Başkanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek.
p) Bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak.
r) Başkanlığın bilgisayar ve internet ağları ile ilgili ihtiyaç tespiti, planlama, kurulum ve işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
s) Bilgi işlem alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygun görülenlerin Başkanlık hizmetine sunulabilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
ş) İhtiyaç duyulan alanlarda bilgisayar lisans alımlarını gerçekleştirmek, yazılım uygulamaları hazırlamak/hazırlatmak ve geliştirilip güncellenmesini sağlamak.
t) Bilgisayar ortamına aktarılan bilgilerin elektronik/magnetik ortamlarda yedeklenmesi ve arşivlenmesini sağlamak.
u) Başkanlık bilgisayar ve çevre ünitelerinin periyodik bakımlarının zamanında yapılmasını ve sürekli çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
ü) Başkanlık internet hizmetleri ve internet sitesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
v) Birim personelinin uzmanlık alanlarına göre eğitim almasını sağlamak.
y) Kullanılan yazılımlarla ilgili Başkanlık personeline farkındalık eğitimi vermek.
z) İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
aa) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
bb) Ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
cc) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabını hazırlamak.
çç) İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
dd) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
ee) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
ff) Kurumun diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
gg) İç kontrol sisteminin kurulması, bu konuda Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
ğğ) İç kontrol standartlarının uygulamasını değerlendirmek.
hh) İç ve dış denetim raporlarını izlemek.
ıı) Ön mali kontrol görevini yürütmek.
ii) Başkanlık stratejik planında belirlenen amaçlar ile ulaşılan sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.
jj) Mali kanunlar ve ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Başkana ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak.
kk) Başkanlığın risk analizi çalışmalarına katkıda bulunmak.
ll) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk müşavirliği

MADDE 22 (1) Doğrudan Başkana bağlı olarak çalışan Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Başkanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek.

b) Başkanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Başkanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Başkanlık birimlerince sorulan diğer işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirmek.
c) Başkanlık merkez birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
ç) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu hukuki tedbirlerin zamanında alınmasına rehberlik etmek, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
d) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak ve uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek.
e) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun olarak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkana sunmak.
f) Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek.
g) Başkanlık mevzuatını hazırlamak; bunun için gerekli komisyonları oluşturmak ve sekreterya hizmetini yürütmek.
ğ) Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek.
h) Muhakemat hizmetlerinin hukuk müşaviri ve avukatlarla temin edilememesi halinde adli ve idari davalar ile icra takiplerini yürütmek üzere taşra birim amirlerine temsil yetkisi vermek.
ı) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Özel kalem müdürlüğü

MADDE 23 (1) Doğrudan Başkana bağlı olarak çalışan Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Başkanın resmi ve özel yazışmalarını, her türlü protokol ve törenlerini düzenlemek ve yürütmek.
b) Kurum içinden veya dışarıdan Makama gelen her türlü yazı ve evrakın, parafe veya imzalanmasını müteakip ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.
c) Başkan tarafından verilen konuları incelemek, değerlendirmek, cevaplandırılması gereken hususların araştırmasını yapmak, gerekli koordineyi sağlamak ve cevaplarını zamanında hazırlayarak Makama sunmak.
ç) Başkanın katıldığı toplantı, brifing, görüşme ve diğer programları takip etmek, bunlara ait tutanakları tanzim etmek, rapor haline getirmek ve Makama sunmak.
d) Başkanın yurt içi ve yurt dışı çalışma programları ile ilgili gerekli hazırlıkları ilgili birimlerle koordineli olarak yapmak.
e) Yabancı uyruklu ziyaretçiler hakkında önceden Başkanı bilgilendirmek, ihtiyaç duyulduğunda ziyaretçinin konuştuğu dile göre tercümanların bulunmasını sağlamak.
f) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği

MADDE 24 (1) Doğrudan Başkana bağlı olarak çalışan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Başkanlıkla ilgili olarak iç ve dış basında yer alan haber, yorum ve yayınları takip etmek, ilgilileri zamanında haberdar etmek ve gerekli açıklamaların yapılması ile ilgili işleri yürütmek.

b) Başkanlığın kamuoyuna duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, demeç, mesaj, görüş ve kararları iç ve dış basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi içinde ulaştırmak, gerektiğinde bunları Başkanlık internet sitesinde yayınlamak.

c) Başkanlığın basın kuruluşları ile ilişkilerini koordine etmek ve basın toplantılarını düzenlemek, gerektiğinde canlı yayın yapılması hususunda gerekli tedbirleri almak.

ç) Başkanlığın halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve Başkanlığa gönderilen her türlü ihbar, şikayet, öneri ve istekleri değerlendirerek gereği için ilgili birimlere göndermek.

d) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

e) Basın ve yayın kuruluşlarının görüşme, röportaj ve program taleplerini takip ederek sonuçlandırmak, basından gelen soruları ilgili yerlere havale etmek, cevapların hazırlanmasını sağlamak ve soru sahiplerine zamanında göndermek.
f) Başkanlığın ve Başkanın sosyal medya hesaplarını koordine etmek.
g) Başkanlık internet sitesinde yer alan haber, basın kupürleri, basın açıklamaları gibi ilgili bölümleri güncellemek ve basın merkezinde toplanan her türlü bilgi ve belgenin arşivlenmesini sağlamak.
ğ) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

ALTINCI BÖLÜM

Başkanlık Müşaviri, Başkanlık Müftüsü ve Başkanlık Vaizi ile
Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcıları

Başkanlık müşaviri

MADDE 25 (1) Başkanlık müşavirleri doğrudan Başkana bağlı olarak çalışır ve görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın görev alanına giren konularda Başkana danışmanlık yapmak.
b) Başkanlığın görevleri ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak, proje ve raporlar hazırlamak.
c) Görevlendirildiğinde hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermek, komisyonlarda çalışmak.
ç) Ramazan ayı, Kutlu Doğum Haftası ve diğer dini gün ve gecelerde düzenlenen programlarda görev yapmak.
d) Vaaz, hutbe, konferans, seminer ve benzeri irşat faaliyetlerinde görev yapmak.
e) Görev alanı ile ilgili konularda Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanlık müftüsü

MADDE 26 (1) Başkanlık müftüleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır ve görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, düzenlenen kurs, seminer ve benzeri etkinliklere katılmak.
b) İrşat faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olması için çalışmalar yapmak, proje ve teklifler hazırlamak.
c) Görevlendirildiğinde hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermek.
ç) Ramazan ayı, Kutlu Doğum Haftası ve diğer dini gün ve gecelerde düzenlenen programlarda görev yapmak.
d) Vaaz, hutbe, konferans, seminer ve benzeri irşat faaliyetlerinde görev yapmak.
e) Görevlendirildiği komisyonlarda çalışmak.
f) Hutbe ve vaaz metinleri hazırlamak.
g) Başkanlık hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan sorunlara ilişkin araştırma ve incelemeler yapmak.
ğ) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlık vaizi

MADDE 27 (1) Başkanlık vaizleri Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır ve görevleri şunlardır:
a) Belirlenen program çerçevesinde camilerde vaaz etmek, taşrada düzenlenen irşat programlarında görev almak ve gerektiğinde konferans vermek.

b) Başkanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermek; komisyonlarda görev yapmak.
c) Belirlenecek konularda örnek vaaz ve hutbe metni hazırlamak.

ç) Müftülüklerce hazırlanarak Başkanlığa gönderilen hutbe metinlerini incelemek.

d) Vaaz ve irşat hizmetlerinin daha etkin ve verimli olmasına yönelik çalışmalar yapmak, proje ve teklifler hazırlamak.
e) İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak.
f) Başkanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, proje ve raporlar hazırlayarak Başkanlığa sunmak.

g) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Diyanet işleri uzmanı ve uzman yardımcıları

MADDE 28 (1) Diyanet işleri uzmanı ve uzman yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve incelemelerde bulunmak, hizmetlerde etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik teklifler hazırlamak.

b) Başkanlık hizmetlerinin değişen şartlara göre geliştirilmesi ve aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
c) Görev alanı ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışma ve araştırmaları, konferans, sempozyum, panel ve benzeri toplantıları ve sonuçlarını takip etmek, görevlendirilmeleri halinde bunlara katılmak ve rapor hazırlamak.

ç) Hizmetlerin düzenli, ekonomik ve süratli bir şekilde yürütülebilmesi için gereken çalışmaları yapmak.
d) Başkanlık personelinin eğitiminde uzmanlık alanıyla ilgili konularda katkı sağlamak.
e) Kendisine tevdi edilen işlerle ilgili gerekli yazıları hazırlamak, iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak.
f) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

YEDİNCİ BÖLÜM

İl ve İlçe Müftülükleri, Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve
Eğitim Merkezi Müdürlükleri

Taşra teşkilatı

MADDE 29 (1) Başkanlığın taşra teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur.

(2) İl müftüsü görevli olduğu ilde, ilçe müftüsü görevli olduğu ilçede Başkanlığı temsil eder. Hizmetlerin yürütülmesinde il müftüleri Başkanlığa, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlıdır.
(3) Dini yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezleri Başkanlığa bağlıdır.
(4) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır.

İl ve ilçe müftülükleri

MADDE 30 (1) İl ve ilçe müftülüklerinin görevleri şunlardır:
a) İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini ve dini müesseseleri yönetmek ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetlemek.
b) Din konusunda her türlü vasıtadan yararlanarak vatandaşları aydınlatmak, vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunmak, müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde vaaz ve irşat programları hazırlamak.
c) Görev yaptığı mahallin dini hayatıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, din hizmetlerini buna göre planlamak ve yürütmek.
ç) İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlar ile irtibat kurmak ve gerektiğinde Başkanlığın görev alanına giren konularda ortak çalışmalar yapmak.
d) İlahiyat fakültesi öğretim üyeleri, dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdür ve eğitim görevlileri, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, emekli Başkanlık personeli ile dini kültür, bilgi ve tecrübeleriyle temayüz etmiş diğer şahıslardan da yararlanarak din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
e) Batıl inanç, bid’at ve hurafeleri araştırmak, incelemek ve bunlara karşı tedbirler almak.
f) Hastane, ceza infaz kurumları, yetiştirme yurdu, huzurevleri ve benzeri sosyal hizmet kurumlarındaki vatandaşlarımıza dini rehberlik yapılmasını ve din hizmeti verilmesini sağlamak.
g) Personelin kadro, atama, nakil, izin, görevlendirme, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek.
ğ) Cami görevlileri ve cami rehberlerinin mesai saatlerini ve izin günlerini düzenlemek.
h) Cami ve mescitlerin kıblelerini tespit etmek, ibadete açılış beratını vermek, görevli ihtiyacını belirleyerek Başkanlığa teklifte bulunmak.
ı) Camilerin temizlik, bakım, onarım, çevre tanzimi ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek.
i) Camilerdeki yardım toplama faaliyetlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.
j) Kur’an kursları ile yurt ve pansiyonların açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetimi ile ilgili işleri yürütmek.
k) Görevlilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde kurslar düzenlemek.
l) Hac ve umreye gideceklerle ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimlerini sağlamak.
m) Dini soruları usulüne göre cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak.
n) Başkanlık yayınlarının tanıtım, dağıtım ve satış işlemlerini yapmak.
o) İhtida işlemlerini yapmak.
ö) Birden fazla dernek veya vakfı bulunan camilerde, ilgili dernek veya vakfı belirlemek.
p) Müftülüğün yıllık bütçesini hazırlayarak Başkanlığa sunmak ve diğer mali iş ve işlemleri yürütmek.
r) Taşınır mallar ve teberrukat eşyasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
s) Vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki taleplerine imkanları nispetinde katkı sağlamak.
ş) Başkanlık stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yıllık eylem planlarını hazırlamak, uygulamak ve sonuçları hakkında rapor düzenlemek.
t) Müftülüğün sivil savunma, yangın önleme ve söndürme ile afet ve acil durum hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
u) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlükleri

MADDE 31 (1) Dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlükleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yaparlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Din Görevlileri

Vaizler
MADDE 32 (1) Başvaiz, uzman vaiz ve vaizlerin ortak görevleri şunlardır:

a) Her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dini konularda bilgilendirmek, irşat ve rehberlik hizmeti sunmak.
b) Ramazan ayı ve dini günler dışında, haftada beş defa, erkek vaizler için biri cuma vaktinde olmak üzere, müftülükçe belirlenen yerlerde vaaz etmek, bunlardan en az birini takrir yöntemiyle veya sohbet şeklinde yapmak.
c) Aile ve dini rehberlik bürosunda, fetva hattında ve irşat programlarıyla ilgili çalışmalarda görev almak.
ç) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk eğitim evleri, huzurevleri, sevgi evleri, sağlık kuruluşları, öğrenci yurdu, fabrika ve benzeri yerlerde vaaz ve irşat hizmetinde bulunmak.
d) Görevli bulunduğu bölgenin dini, milli, sosyal ve kültürel yapısı ile bu yapının özelliklerinden doğan fert ve toplum davranışları üzerinde incelemeler yapmak, inceleme sonuçlarını ve görülen aksaklıkların giderilebilmesi için görüş ve tekliflerini gerektiğinde yazılı olarak müftülüğe bildirmek.
e) Başkanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, proje ve raporlar hazırlayarak amirlerine sunmak.
f) Görevlendirildiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve konferans vermek.
g) Müftülüğün bilgisi dahilinde, görev mahallerindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların irşat taleplerine katkı sağlamak.
ğ) Görevlendirildiğinde Kur’an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında ders vermek, komisyonlarda görev yapmak.
h) Müftülükçe belirlenecek konularda hutbe metni hazırlamak.
ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Aile ve dini rehberlik bürosunda, fetva hattında veya irşat kurullarında görevlendirilen vaizler, buralarda görev yaptıkları her bir gün için bir vaaz görevinden muaf tutulurlar.

Uzman vaizler

MADDE 33 (1) Uzman vaizler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Göreve yeni başlayan vaizler ile vaaz ve irşat hizmetlerinde bulunabilecek diğer personele rehberlik yapmak.
b) Hutbe ve vaaz hazırlama, ceza ve infaz kurumlarında yürütülen din hizmetleri, aile ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen din hizmetleri medya aracılığıyla yürütülen irşat hizmetleri, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik irşat hizmetleri, kadınlara yönelik irşat hizmetleri, çocuklara yönelik irşat hizmetleri, gençlere yönelik irşat hizmetleri, olağanüstü durumlarda irşat hizmet hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.
c) Başvaiz bulunmaması halinde başvaizin görevlerini yapmak.

Başvaizler

MADDE 34 (1) Başvaizler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Hutbe ve vaaz hazırlama, ceza ve infaz kurumlarında yürütülen din hizmetleri, aile ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen din hizmetleri medya aracılığıyla yürütülen irşat hizmetleri, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik irşat hizmetleri, kadınlara yönelik irşat hizmetleri, çocuklara yönelik irşat hizmetleri, gençlere yönelik irşat hizmetleri, olağanüstü durumlarda irşat hizmet hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.

b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan irşat hizmetlerini mevzuata uygun olarak planlamak ve koordine etmek.
c) İrşat hizmetleriyle ilgili kurul toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak.
ç) Yüz yüze vaaz uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla görevli bulunduğu müftülük personelinden vaaz edebileceklere yönelik düzenlenecek eğitim çalışmalarını koordine etmek ve bu personelin vaaz uygulamalarını takip etmek.
(2) Birden fazla başvaiz olması halinde başvaizin görevleri bunlar arasında paylaştırılır.

Cezaevi vaizleri

MADDE 35 (1) Cezaevi vaizlerinin görevleri şunlardır:
a) Görevlendirildiği ceza infaz kurumları ve eğitim evlerinde Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan 10/2/2011 tarihli Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Protokolde belirlenen görevleri yapmak.
b) Müftülükçe hazırlanan programa göre her hafta cuma vaktinde camilerde vaaz etmek.
c) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Murakıplar

MADDE 36 (1) Murakıpların görevleri şunlardır:
a) Müftülüklerce düzenlenen görev programına uygun olarak cami ve Kur’an kurslarını ve buralarda görevli personelin çalışmalarını denetlemek.
b) Ön inceleme, inceleme veya soruşturma yapmak.
c) Görevlendirildiğinde vaaz etmek ve Kur’an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında ders vermek.
ç) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Kuran kursu öğreticileri

MADDE 37 (1) Kur’an kursu başöğreticileri, Kur’an kursu uzman öğreticileri ve Kur’an kursu öğreticilerinin ortak görevleri şunlardır:

a) Kurs öğrencilerine usulüne göre Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı öğretmek.
b) Hafızlık yapmak isteyenlere Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Eğitim Programına göre hafızlık yaptırmak.
c) Namaz sureleri ve dualarını ezberletmek ve meallerini öğretmek.
ç) Başkanlıkça hazırlanan programlara göre öğrencilere itikat, ibadet, ahlak ve siyer dersleri vermek ve ibadetlerin yapılışını uygulamalı olarak öğretmek.
d) Kursun temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak.
e) Müftülük tarafından düzenlenen irşat ve eğitim programlarında görev almak, gerektiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak, konferans vermek ve aile ve dini rehberlik bürolarında görev yapmak.
f) Müftülüğün bilgisi dahilinde, görev mahallerindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Kur’an öğrenme ve irşat taleplerine katkı sağlamak.
g) Yaz Kur’an kurslarında görev yapmak.
ğ) Yurt ve pansiyonu bulunan kurslarda nöbet tutmak, öğrencilerin iaşe ve ibate işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde görev almak.
h) Ders saatleri dışında öğrencilere rehberlik etmek ve etüt yaptırmak.
ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Kursta tek başına görev yapan öğretici, aynı zamanda kursun yöneticisidir.
(3) Birden fazla öğreticinin çalıştığı kurslardaki öğreticiler, görevlerin yerine getirilmesinde yöneticiye karşı sorumludur.

Kuran kursu uzman öğreticileri

MADDE 38 (1) Kur’an kursu uzman öğreticileri ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Tefsir ve Kur’an ilimleri, Tecvit ve tashih-i huruf, aşere takrib ve tayyibe, hafızlık eğitimi, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik Kur’an eğitimi gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.

b) Kur’an kursu öğreticilerine uzmanlık alanlarıyla ilgili konularında rehberlik etmek.

c) Kur’an’ı anlamaya ve anlatmaya yönelik çalışmalar yapmak.

Kuran kursu başöğreticileri

MADDE 39 (1) Kur’an kursu başöğreticileri ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Tefsir ve Kur’an ilimleri, Tecvit ve tashih-i huruf, aşere takrib-tayyibe, hafızlık eğitimi, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik Kur’an eğitimi gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve bu konulardaki hizmet içi eğitim kurslarında eğitici olarak görev almak.

b) Kur’an kursu öğreticilerine uzmanlık alanlarıyla ilgili konularında rehberlik etmek.
c) Eğitim öğretimin etkili ve verimli olabilmesi için projeler hazırlamak.

ç) Kur’an’ı anlamaya ve anlatmaya yönelik çalışmalar yapmak.

İmam-hatipler

MADDE 40 (1) Başimam-hatip, uzman imam-hatip ve imam-hatiplerin ortak görevleri şunlardır:

a) Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram ve teravih namazlarını kıldırmak.

b) Cuma ve bayram hutbelerini zamanında ve usulüne uygun olarak okumak, gerektiğinde hutbe hazırlamak, hutbe yazma ve okuma konusunda çalışmalar yapmak.

c) Görevli olduğu camide vaaz etmek; isteyen vatandaşlara camilerde veya müftülükçe uygun görülecek yerlerde Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek; yaz Kur’an kursları ile ilgili görevleri yapmak.

ç) Camiyi irşat ve eğitim faaliyetleri için hazır bulundurmak.

d) Her gün öğle namazından bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak.

e) Kur’an-ı Kerim, meal/tefsir, hadis, siyer ve ilmihal konularının yer aldığı çalışma programı hazırlamak, müftülüğün onayından sonra bu programı ilan ederek camide uygulamak.

f) Dini gün ve gecelerde görev yaptığı camide program düzenlemek veya müftülükçe düzenlenecek programlarda görev almak.

g) Cami ve çevresinin bakım ve temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak; şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasını sağlamak.

ğ) Teberrukat eşyasının bakımını ve korunmasını sağlamak.

h) Cami içinde ve avlusunda izinsiz yardım toplanmasını engelleyici tedbirler almak.

ı) Görevli bulunduğu caminin yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak, caminin ihtiyaçlarını giderici tedbirler almak, gideremediği noksanlıkları müftülüğe bildirmek.

i) Türk Medeni Kanununa göre akdedilen nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini merasimini icra etmek.

j) Cami ziyaretlerinin, İslam adabına ve güvenlik kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında satıcılık, dilencilik gibi ibadet huzurunu ihlal eden her türlü davranışı ve faaliyeti önlemek için gerekli tedbirleri almak.

k) Belediye tarafından cenaze hizmeti verilmeyen yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin hizmeti vermek, cenaze namazı kıldırmak ve defin işlemlerini yapmak.

l) Bayram, dini gün ve geceler, doğum, sünnet, düğün, hastalık, ölüm ve benzeri vesilelerle görev mahallinde ikamet eden vatandaşlara din hizmeti sunmak.

m) Görev mahallinde ikamet eden kimsesiz, yetim-öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi insanlarla ilgilenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak.

n) İnsanlar arasında ülfet, sevgi, dayanışma ve kardeşliği artırıcı faaliyetler yapmak.

o) Görev mahallinde bulunan çocuklar ve gençlerin dini ve ahlaki eğitimlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ö) Müftülüğün bilgisi dahilinde görev mahallindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki taleplerine katkı sağlamak.

p) Camide kadınların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

r) Müezzin-kayyımın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini de yapmak.

s) 442 sayılı Köy Kanunu gereğince köy ihtiyar meclisi tabii üyeliği görevini yapmak.

ş) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Uzman imam-hatipler

MADDE 41 (1) Uzman imam-hatipler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Kur’an-ı Kerimi güzel okuma, Kur’an-ı Kerim öğretimi, dini musiki, hitabet, aile ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen din hizmetleri, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik din hizmetleri, kadınlara yönelik irşat hizmetleri, çocuklara yönelik din hizmetleri, gençlere yönelik din hizmetleri, olağanüstü durumlarda din hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.
b) Müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerin görevlilerine rehberlik yapmak ve bu camilerdeki hizmetleri koordine etmek.
c) Müftülükçe yapılacak hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olarak görev yapmak.
ç) Müftülükçe belirlenen program dahilinde vaaz ve irşat hizmetlerinde görev almak.

Başimam-hatipler

MADDE 42 (1) Başimam-hatipler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Kur’an-ı Kerimi güzel okuma, Kur’an-ı Kerim öğretimi, dini musiki, hitabet, hutbe hazırlama, aile ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen din hizmetleri, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik din hizmetleri, kadınlara yönelik din hizmetleri, çocuklara yönelik din hizmetleri, gençlere yönelik din hizmetleri, olağanüstü durumlarda din hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.
b) Görev yaptığı cami ve müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerdeki hizmetleri koordine etmek, buralarda yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli olması hususunda projeler geliştirmek.
c) Müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerin görevlilerine rehberlik yapmak.
ç) Müftülükçe belirlenen program dahilinde vaaz ve irşat hizmetlerinde görev almak.
d) Görev yaptığı mahallin dini hayatıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit etmek ve rapor hazırlamak.
e) Müftülükçe yapılacak hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olarak görev yapmak.

Müezzin-kayyımlar

MADDE 43 (1) Başmüezzin ve müezzin-kayyımların ortak görevleri şunlardır:
a) Vakit namazları ile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarında müezzinlik yapmak; sala vermek.
b) Güneşin doğmasına bir saat kala sabah ezanını okumak, her gün öğle namazından bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak.
c) Kur’an-ı Kerim, meal/tefsir, hadis, siyer ve ilmihal konularının yer aldığı çalışma programını camide uygulamak.
ç) Camideki ses cihazları ile diğer teknik araç ve gereçlerin bakımını, korunmasını ve çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak, cami minaresi ve ses cihazının ibadet maksadı dışında kullanılmasına engel olmak.
d) Cami ve çevresinin bakım ve temizliğini yapmak; şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasını sağlamak,
e) Teberrukat eşyasının temizlik, bakım ve korunmasını sağlamak.
f) İsteyen vatandaşlara Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek konusunda imam-hatibe yardımcı olmak, müftülükçe yapılacak program gereğince mukabele okumak, dini gün ve gecelerde düzenlenecek programlarda görev almak.
g) Türk Medeni Kanununa göre akdedilen nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini merasimini icra etmek.
ğ) Cami ziyaretlerinin, İslam adabına ve güvenlik kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında satıcılık, dilencilik gibi ibadet huzurunu ihlal eden her türlü davranışı ve faaliyeti önlemek için gerekli tedbirleri almak.
h) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l), (m) ve (n) bentlerinde sayılan cami dışı din hizmetlerinin verilmesinde görev almak.
ı) İmam-hatibin bulunmadığı zamanlarda imam-hatiplik görevlerini yapmak.
i) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Başmüezzinler

MADDE 44 (1) Başmüezzinler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Kur’an-ı Kerimi güzel okuma, ezanı güzel okuma, Kur’an-ı Kerim öğretimi, dini musiki ve hitabet gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.

b) Müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerdeki müezzin-kayyımlara rehberlik etmek.
c) Ezanı güzel okuma ve dini musiki alanlarında açılan kurslarda eğitici olarak görev almak.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Yurt Dışı Teşkilatı

Yurt dışı teşkilatı

MADDE 45 (1) Başkanlık yurt dışı teşkilatı; müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerden oluşur.

Müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlükler

MADDE 46 (1) Müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerin ortak görevleri şunlardır:
a) Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işlerini yürütmek, her türlü vasıtadan yararlanarak din konusunda bunları aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek.
b) Dini konulu dernek ve vakıfların faaliyetleri ile ilgilenmek, cami ve mescitlerin uygun mahallerde açılmasını sağlamak, bunların kıblelerini tespit etmek; görevli ihtiyacı olan cami ve mescitleri belirleyerek Başkanlığa teklifte bulunmak.
c) Din görevlilerinin izin, sağlık, yer değişikliği, görevlendirme, görev süresi, yurda dönüş ve diğer işlemlerini yürütmek.
ç) Başkanlık hac ve umre organizasyonlarına katılarak hac ve umre yapmak isteyenlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
d) Zekat, fitre ve vekalet yoluyla kurban kesimi konularında vatandaşlara yardımcı olmak.
e) Başkanlığın görev alanı ile ilgili yayınları ve İslam diniyle ilgili özellik arz eden faaliyetleri ve gelişmeleri takip ederek Başkanlığa bildirmek.
f) Vatandaş ve soydaşlarımızın dini ve milli kültürümüze bağlılıklarını devam ettirmeye yönelik özel programlar hazırlamak ve uygulamak, konferans ve seminerler düzenlemek; vaaz ve irşat hizmetlerini yürütmek; nişan, nikah, hatim, mevlit, sünnet ve benzeri merasimlerde onlara yardımcı olmak.
g) Hastane, ceza infaz kurumları, huzur evi, yetiştirme yurdu ve benzeri yerlerdeki vatandaş ve soydaşlarımızın dini ve manevi ihtiyaçları ile ilgilenmek.
ğ) Vefat eden vatandaş ve soydaşlarımızın teçhiz, tekfin ve defin hizmetlerinde yardımcı olmak.
h) İlgili ülke mevzuatı çerçevesinde ve eğitim müşavirlik/ataşelikleriyle işbirliği yaparak, Türk çocuklarına okul bünyesinde İslam din dersi vermesi için din görevlisi görevlendirmek.
ı) İhtida işlemlerini yapmak.
i) Türk Medeni Kanununa veya mahalli mevzuata göre akdedilen nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini merasimini icra etmek veya edilmesini sağlamak.
j) Dini soruları usulüne uygun olarak cevaplandırmak.
k) Başkanlık yayınlarının tanıtım, temin, satış ve dağıtımını sağlamak.
l) Birimin mali iş ve işlemlerini yürütmek.
m) Taşınır malların bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
n) Başkanlık hizmetlerinde kullanılacak olan gayrimenkullerle ilgili işlemleri yürütmek.
o) Başkanlık hizmet alanlarıyla ilgili hususlarda görevli bulunduğu ülkenin dini idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve gerekli koordineyi sağlamak.
ö) Yıllık eylem planı ve faaliyet raporu hazırlamak.
p) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Cidde başkonsolosluğu din hizmetleri ataşeliği ayrıca aşağıdaki görevleri yapar:
a) Başkanlığın hac organizasyonu ve umre turları ile ilgili olarak Suudi Arabistanda hac mevsimi dışında Başkanlıkça yapılması istenen iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak.
b) Hac mevsiminde Hac İdare Merkezi ile işbirliği içerisinde Suudi Arabistan yetkilileri ile yapılacak görüşmeleri organize etmek ve hac organizasyonunun düzenli bir şekilde yürütülmesi için verilen görevleri ifa etmek.
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cami görevlilerinin izinleri

MADDE 47 (1) Cami görevlileri haftalık ve diğer resmi tatil günlerindeki izinlerini aşağıdaki esaslara göre kullanırlar.
a) Cuma günü ve dini bayramların birinci günleri ile diğer dini gün ve gecelerde haftalık izin kullanamazlar. Bu günler dışında olmak üzere haftanın bir gününde izinli sayılırlar. Haftalık izin günleri, dini bayramların birinci günü ile diğer dini gün ve gecelere rastladığında, bir önceki veya bir sonraki günde izinlerini kullanırlar.
b) Cami görevlilerinin hangi günlerde haftalık izin kullanacakları, istekleri de dikkate alınarak müftülükçe belirlenir.
c) Birden fazla imam-hatip ve/veya müezzin-kayyımı olan camilerde haftalık izin günü dışındaki günlerde, namaz vakitlerinde görevlilerin tamamı camide bulunurlar ve görevi nöbetleşe yaparlar.
ç) Haftanın belirli günlerinde kapalı bulunan camilerin görevlileri, haftalık izinlerini bu günlerde kullanmış sayılırlar.
(2) Cami görevlileri, dini bayramların birinci günleri haricinde bayram tatillerini, müftülüğün planlamasına göre yaparlar.

Vaaz etme yetkisi olanlar

MADDE 48 (1) Vaaz etme yetkisine sahip olanlar şunlardır:
a) Dini yükseköğrenim yapmış olmak şartıyla merkezdeki Diyanet işleri uzmanı, dengi veya üstü unvanlarda görev yapanlar, ilgili müftülüğe bilgi vererek vaaz edebilirler.
b) Başkanlık taşra teşkilatında vaiz, dengi ve üstü unvanlarda bulunanlardan görev mahalli dışında vaaz edecek olanlar ile bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde zikredilen personelden başka bir göreve atanan veya emekli olanlar ilgili müftülükten izin almak suretiyle vaaz edebilirler.
c) Dini yükseköğrenim mezunu olmak şartıyla; Başkanlık personeli, dini eğitim-öğretim veren fakülte ve yüksekokulların öğretim elemanları ile imam-hatip liselerinin öğretmenleri mahalli müftülükten izin almak suretiyle vaaz edebilirler.
ç) Başkanlıkça kendilerine fahri vaizlik belgesi verilenler ile dini eğitim-öğretim veren fakülte ve yüksekokulların ve imam-hatip liselerinin öğrencileri mahalli müftülükten izin almak suretiyle vaaz edebilirler.
Diğer personel
MADDE 49 (1) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli olup bu Yönetmelikte sayılmayan her kademe, unvan ve pozisyondaki personelin görev, yetki ve sorumlulukları alt mevzuatla belirlenir.
Yürürlük
MADDE 50 (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 

 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
harun yahya 2014-06-17 11:50:45

slm diyanetin yeni yönetmeliği evirip çevirmiş ve sonuç elde var sıfır.kendi yetkilerini genişletmekten başka bir şey yapmamışlar.yine memuru ezmiş. arkadaş bir şey beklemiyordukbeklemiyorduk za

Avatar
abdullah 2014-06-17 22:58:43

geriye gidiş. bu gidişle çoook hizmet beklersiniz. gönüllülüğü bitiren bir yönetmelik.

,ir"> ctPoin"": [ { Yazılı "@bmit": wC"> ctPoin"", Yazılı "tisytyle=": w138 im Hattı: +90 551 138 77 59

", Yazılı "r"> ctTmit": wcptiom hepervice= } ] v> } > =" { "@> xt": www.dinischema.org", "@bmit": wWebkle<", "itl": www.dinihaberler.com/?m=arsiv=, "po iamAttp:/r: { "@bmit": wSdal mAttp:/r, "_blank": www.dinihaberler.com/?m=arsivHcom/huti/{odal m_k" m_string}r, "queryoinpri": wolquiredrsiv" odal m_k" m_string" v> } } > ==" { "@> xt": www.dinischema.org", "@bmit": wNewsAs-head", "mainE ityOfPnerr: { "@bmit": wWebPnerr, "@id": www.dinihaberler.com/?m=arsivdu&i" />iskpss-bası Gkucugorevinca--h1299-du&i" /> }, "s-helie=": wİşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği" /><, " clas: wİşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği" /><, "hs-headBodyi: wığbaı Gök (İşleri Başkanlığı Görev )’tan:DİBERn am ; İşleri Başkan YardımGörev vm hkez,x="şra tabyurt drum veüs vkilatan hanne başkan ya mayı göz usul tabesasiriş eşe/>m=aİKİNCİ BÖLÜMAmirzsüzOrtm vG baş, Yetkor haS dataDluaklıdAmirzsüzortm ve başkanMADDE 4 – (1) Bardım, yardımcısı Prof. D, tenel yardım D, blgem amlger hadaire yardım D, amlgerbDlun yere tenem, blgem a fazlaire içüztespisunuzlenne başkanı fmmv tdakatlarmdayım v sına> ndırğlfmmv taradıtda, aşarev dakiee başkan nlanzsüe genahml"> lg bkeduele?mmkan yürütml".c) liği"iskidsızloniriş buyum içkanskid ndırğlfdeğiztedbirzsr hepk.ç) YardımGörev t stratejik p nan zlyzs" taneamaç tabha>mflr d ve ultaksızlması!/lix sa>s.d) AmirerbDlun yere tenemrakedlgemnne baş" tandi olyanilS is,x=klSflr h: TErkla>s.e) Hizmetzsü am nakuygunedlg şekolds,xi iade edn i/li ndvnix sa>s.ğ) Ylgemrevine başlS aaTI'yr diyeniriş dazbDlunaruzmaahveuzmaahısı Prof/li ndruzmaaGörev t g bknahibi tedlani, becPSS tabdlgee şikazlay>/li ,x=msilikadlaI'ytzsüiatlaecrübezsüi0 Kasry>/li içüzg bklS ması!/li x sa>s.h)ve Çal tandi olyanilS a hasüra amirzsüce vegeliyoisans +e başkan y sa>s.Amirzsüzyetkor has dataDluaklıdMADDE 5 – (1) BardımGökvm hkez,x="şra tabyurt drum veüs vkilatiriş v t hyr diyemeyonvine baş y saneamirzs;zlükkatürbDlun yere rizmetkatlg başkan mevzumed, p nrakeprrof.myımkuyguneayım vzsüe genahml"vsda çneyla nztkolzsüatn dlg LERsm ndnlt diyemelzsüatzbDlunarı iade eezmevra>mdlaIr. Yetkormevrikuyguneımçlpan>lyanilSım.>DUYURlak ÜÇa> içüzg bklS tedbirzsr hepk.c) YardımGörev t e baş" tandnk adayn a hasüra meydank aelenneeDuyumelzser hattuymadayımkzi se sgemzsine baş vegml"v/li ndmeli!lyşbirbi te sa>s.d) Hizmetzsü düzzin nmeyo vmfrakep i ndırğlfmk.Yardımcısı ProfklıdMADDE 9 – (1) Bardımhısı Prof/li ndre başkan leunsürün:a) YardımGörev nne başkann yürütmlds.b) G bkna/a>nds.DÖRDa>at e gok i danea fazdlani kolixortmman zly: TE an,rhat güzzlbi te hatnsi fm asaylbi te="şiyan Mushaf, cüz, mealb MushafaakeKur’panis,xmnha> ml"v a haksızlması!/lix sa>s.c) Mnha> yırsan>niırğlfmymkyiği?ksması!/lix sa>s.ç) Kıp at aha i olyanilS ması!/lix sa>sızle s,xbe rakssta /a>temSpohkezzsv yonvinkıp at m mdlaIlacaldbDlunar ön lisafakkaltelzsy olyşbirbi te sa>s.d) Kur’pani ra>s.e) Reisü’l-Kuroptiorev nnetkonzh:le genahIlmeyo içüzg bklS ması!/li x sa>s.f) Hmfyapıldtespis,x="shih-i huruf, aş b,x="kribkatlaryyiba mutlak/li xakeKur’phıs!/li ndake başz hepk.g)im nilS sgemzs olyşbirbi teiçkanskid/li düzzin ml".ğ) e Çal tandyn>lyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.BEŞİNCİ BÖLÜMHizmet BlgemkanDidurizmetzsgee emüdür55 puanMADDE 12 – (1) DiduHizmetzs G e eMüdür55 puannünee başkan leunsürün:a) Camlnatlmesct"> rdeko i az.s.c) Mnftülnoğrce radyo,x=levizyonzve isans +nan tekurululelpa xamsv ed yayn>ltopaumzavanda haksızliyanetlata>sam yn>ldüzzin ntn etkon>s.ç) YardımGökmasuygunezi sülzieym/hute vaap tabi s tabele?mmkannn yürütml".e) Mnftülnoğrce h: TErklaım vYardımGöreagiğdegeliyoHUTBESposinzsnn iÜNCcuns.f) G bkna/a>nds.g)imtuysizldzin h olyanilS ele?mmkan ="kipietml" tabkan ttmiş v ztuta>s.ğ) Kutlu Doğu: +9fed yayn>lyanilS ile tabele?mmkan yürütml".h)im nilS sgemzs olyşbirbi teiçkanskid/lix sa>s.ı)im ni0 Kasry>ymkyiği?ksması!/lix sa>sr hamKaftülnoğrce be amaçla nsınavdaile tabele?mmkan ="kipietml".i)im ndlyşbirbi te sa>s.j) Camlnatlmesct"> ru" ibadetendı , yiği"mlmeyo v yn>lyanilS ile tabele?mmkan yürütml".l) Olrğanvstneh:lCctd/liv zptan/la>sr hayürütml".m)imtuymadan.SiuklazcamlCctdmGökob> eniriş ş kndı yn>lyanilS mayı göz sına> ndırğlfm"vlyanilS ile tabele?mmkan yürütml".o)im nilS sgemzs olyşbirbi teiçkanskid/lix sa>s.ö) Yelzyıldcenazeüs vkilatanzbDluny>ymneym/hutds.p) Az,başkan,g nçlksızlçocuakllyanilS rlerea hasüra topaumzaiyanetlata>ymkyiği?ksması!/lix sa>s.r)imtuymadan.Siuklazym/hutd eniriş ş kndı ndv eniriş ea or mülS ayım vması! ndırğlfa>s.s) Azlv eniriş dake başlS iade eez duymadan.Siduaklıdnman tanm ikazlarüneğiz/a>tem> ru" vegelmeyonikrğlfmk.ş)im nilS tenemlpan>lyşbirbi te sım vsevgi şkan, nztuyunahmlbyurt/li ,xaşkan a hak şkanm zorsosyatde"zmet tenemlpaş dakdidurizmetizy yna> ndırğlfa>s.t) Azin a daay> katlg çzndahIlmeyo raksssızltopaumsal önş daGökoayuletury>sam yn>ldüi,rsosyatdakekkaltlereleiçkanklS stkon>mGökotabrehom/?ksrizmetizy yna> ndırğlfa>s.ü) Azla hasuzl: TE Bieatlg bas emn her hlr h: TErklay> ndırğlfmk.v)ve Çal tandi olyanilS ulusal tabulusyımmsv sgem, tenemrakekurululelpan>lyşbirbi te sım vortm vması!/lixürütml".y) Topaumzn mlllS taba>mevii...dm/hutiiazcamGöztutna> nmkyiği?kssosyatdakekkaltlereleiçkanklS ması!/lix sına> ndırğlfm".z)imsy sag nninmensup önGözrleredroyu çkvrekan, rler-sosyatds vekkkallbar haaeleneks erler-kkaltlereleayuleumlpan>lyanilS ması!/lix sa>s.aa) Didbayf.myı i olR> aneayş dakyolik vlisosyatdakekkaltlereleiçkanklS faaaI'ytlbarptan/la>sr hayürütml".bb)im nilS sgem, tenemrakekurululelpan>lyşbirbi te sım vp> zvakt"> ru i oldidginkatlg NCctiztespisutabeklazetml", bunun içüzg bklS ması!/li xürütml".cc) Kurba" ibadetnnıusul sizkuyguneşekold/li nx sına> ndırğlfm".ça) Helatdgv da a haksızlyanilS aamu tenemrakekurululelpadi ollürütülicl"rile tabele?mmkan a or mükatlarkipietml".dd) Kıblebtespisi i olyanilS ele tabele?mmkan ürütml",amKaftülnoğrce b/>temSdes=i te hrml".ee) Engylbhute yiği?ksrlenrizmetzsnnıptan/lay> katllürütülmeyonikrğlfmk.ff) Cezzlynf ztenemukatlautkşkan, çocual/a>temSevi, razurevi, rğlökokurululelpa xakediyz hidym/hutd ndırğlfa>s.gg)SosyatdakekkaltlereleiçkanklS rlenrizmetzs a haksızlyanilS iade eizdlanizndahvurayiği?ksması!/lix sa>s.ğğ)imtuymadan.Siuklazym/huteSokDmahsalonirişkndı ndırğlfmk,xbenunslyanilS ilekan yürütml".hh) Topaumsal razurubtehdisunuene müca,t edddi", maddlortm vması!/lix sa>s.ıı)SosyatdakekkaltlereleiçkanklS rlenrizmetzsnnılaygnetlarltDiy zve vegemi>nin0 Kasr zam yn>lması!/lix sa>s,vg bkna/a>ndlyşbirbi tülaktml".ii) YardımGökoTasavvuf MusikosidKorosu i olyanilS elekan yürütml".jj) e Çal tandyn>lyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.E/a>temSrizmetzsgee emüdür55 puanMADDE 13 – (1) E/a>temSHizmetzs G e eMüdür55 puannünee başkan leunsürün:a) Kur’panis,vrlen/a>temr hepk is=yzin heiçüzlre/lixnda>sızledı ndırğlfmk,xberasüra nürütülicl"r/a>tem-cisi almmnrizmetzsnn düzzin ml".b)Yatanldösi anızseiçüzyurt vs,xberasüra k taneösi anızsidueaş tabebate gidm/hutiiazke ndırğlfm"vtemzle ae hrml tabkapandlyanilS ile tabele?mmkan y sa>s.ç) im nilS sgemzs olyşbirbi teiçkanskid/lix sa>s.d)Yaygnetvrlen/a>temidtemaprrof.myış v ,SokDtneğizdegk kt".pa>i ndvtemSpn her haz duymacş eşe/> raksssızli nilS laire i olyşbirbi te sa>s.e)Yaygnetvrlen/a>tem krpsaman zldüzzin ntn gü?Sen.55 vtemid0 Kasry>sam yn>lprrj KPSxleretml", uyguavda> ndırğlfm", is=atis=ikizdlanizsnme/?mmek tab...dm/hundahvs.g)Hmfyapıld/a>tem tabH:fyapıldtespis mutlak/li xi olyanilS ele tabele?mmkan ürütml".ğ)cisi, nızseımsv tdakKur’pani/li düzzin ml".h) Kur’pılreirişeiçüzbina,vymç-g bç m zorttuymadayı ya misi almızve isans + iade e duymacş eştespisuntml",x=mno içüzg bklS ması!/li x sa>s.ı)Yurt drum ve daneaelennösi anızsiduKur’pılreiriş zl/a>telmelzsi i olyanilS ele tabele?mmkan ürütml".i) YardımGöko iade einlenrizmettk içüze"zmet içe/a>temSlreirişedüzzin ml".j) im nilS sgemzs olyşbirbi te sım vYardımGöko iade einlenrizmet içe/a>temSttuymadayış eşe/>temS hrml".l) P iade einladayGök, e başd< islakediyz hid/a>temid raksssızli nilS laire i olyşbirbi te sa>s.m) Hizmet içe/a>temSprrof.myış v nnuyguklay> ndırğlfmk.n) YardımGöko iade ei içüze"zmet içe/a>temSstratejilzsüitabe/a>temzliğc/>kta aynzprrof.myış kstkon>iölcaml",vg brzdladgemzs eldtemSfaaaI'yt"raporyış v zh: TErkla>s.o)BardımGökvm hkezatlarşra s vkilatan hannrizmet içe/a>temSttuymadayış d ve ultaksızlır sld/a>tem p nan v zh: TErkla>s.ö) E/a>temSpohkezzsnin0dıtemSpohkezzsninbina,vymç-g bç akediyz hidttuymadayış i ol/a>tem e başlSyo v/li x sa>s.r)cizzlSoyım vaş b,x="kribkatlaryyiba a nan zl/a>tem tan/li nztkon>nitespisunu bknbunirise/>geS hrml".s) im /ilcahamKaftülnoğrüce düzzin ntn e"zmet içe/a>temSlreirişna k ttem-cisi almmnrizmetzsnn betkonzve vegemidayım vlürütülmeyo içüzg bklS tedbirzsr hepk.ş)E/a>temSpohkezzsnde düzzin ntn /a>tem> re gigele, riğimrakedlnahmlbmutlak/li xi olyanilS ele?mmkan ürütml"tabe/a>temhutdgezsnn bdüzzin nmeyonikakedlanizsnlyanilS rrof.myımkgigelmeyonikrğlfmk.t) Didurizmetzs ndfş dakyosı!lması!/lix sa>s.u) YardımGöko iade einlenl:b< islakemeylekizdlanizsdgeDuyunahmllzsi içüzması!/lix sa>s,vg bkna/a>ndsızfazdudrakss/lizlidılyş birbi te sa>s.ü) Hizmet içe/a>temdenituymadan.Siuky> r:lrevine"zmet satan " tnama> i olyanilS ele tabele?mmkan ürütml".v) Hizmet içe/a>temSfaaaI'ytlbande düzzin ntn raporyışnme/?mmek,liğegelirib...dm/hundahvs,zstkon>0 Kasry>siçüzg bklS tedbirzsr hepk.y) e Çal tandyn>lyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.z) Kur’panislvtemr hepk is=yzin heiçüz/a>temS hcisi almmzprrof.myışzh: TErkla>s tayazh: TErklta>s.aa) Hizmet içe/a>temSfaaaI'ytlbande ituymadan.Siuklaz/a>temS hcisi almmzprrof.myışzh: TErkla>s tayazh: TErklta>s.bb)Yaygnetvrlen/a>tem ve e"zmet içe/a>temSprrof.myış suygunedegk notiriş vi ,zlsı Profe/a>temSpn her hzsih: TErkla>s tayazh: TErklta>s.cc) Uyguklaene/a>tem-cisi almmnprrof.myış,edegk notiriş vtemSpn her hzsdgebrzdladgemzs,b...deleen,g leleenda ç/lixvhattuymadayı d ve ultaksızlgü?cot" ml"tabeeDuyunahml".ça) Yaygnetvrlen/a>tem ve e"zmet içe/a>temSfaaaI'ytlbande ituymadan.Siuklaz/a>temS hcisi almmzprrof.myışndreeDuyunahelmeyo,+/a>temSpn her hzsd kH: TErklay> rakssiriş dazi nilS sgem, tenemrakekurululelpan>lyşbirbi te sa>s, ituymadanr:lrevine"zmet satan " ta>s.dd)E/a>temSKurulu i olKur’pıE/a>temS hcsi almmiKurulunuhrsek alaer uele?mannixürütml",a tnamen aaTar/li xi nilS sgemzsezdladgml".ee) YardımGöko iade einlen/a>temSsevI'y?mannixüks etml",arizmettk am yn>li nilS tenem/kurululelpan>lması!/lix sa>s.ff) Uyguklaeneprrof.myış kviölcaml" am yn>l taneararltDiya>/li x sa>s tayaz sKasry>k.gg)E-/a>temSuyguklmayış v zeeDuyunahml"üzzreai nilS tenem,ekurululekakedlgemzs olg bklS ması!/li x sa>s.ğğ)Dnnixüks k ituysas"pohkezzsnin0dık veuzmaalarla> ndırğlfm"am yn>lituysas"lreirişedüzzin ml".ıı)Dnnixüks k ituysas"pohkezzsnin/a>temSstratejilzsüitabituysas"/a>temilanameğizp iade einakritm/hutiie/>kta aynz/a>temSfaaaI'ytlbannkstkon>iölcaml",vg brzdladgemzs elds, vegemi>0 Kasry>siçüzg bklS ması!/li x sa>s.jj)imtuysas"/a>temlzsinekgigele, riğimrakedlnahmlbmutlak/li xi olyanilS ele?mmkan ürütml".kk) Dnnixüks k ituysas"pohkezzseiçüzbina,vymç-g bç m zorttuymadayı ya /a>tem e başlSyo v/li x sa>s.ll)imtuysas"/a>temüatn ısarklan/li e/>gezsnn düzzin ml"r hadlanizsde lyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.Hac veumreSrizmetzsgee emüdür55 puanMADDE 14 – (1) Hac veUmreSHizmetzs G e eMüdür55 puannünee başkan leunsürün:a) Hac ibadetnnırlerzesasirimkuyguneayım , rğlökoatlg san> içüzg bklS tedbirzsr hepk.b) Hac kan ttmiş,ahmcca gidmcekhuti b/> enirişxnda>s.ç) Hac orgatizardu&# dake başlzndahIlicl"rp iade einae başlzndahIlmeyo i olyanilS ele tabele?mmkan ürütml".d) YardımGökoyurt drum veüs vkilatan czldüzzin ntn hac orgatizardu&GışndrSuudirArabis=an’nakieele tabele?mmkannn ürütml".e)Ülkmnz hac n koenj nan v n 11/10/üm1de gölS tabüm1/2347 kontilerBaı Gı Kurulu Ksarneyla nürür55 puzla haslazHac veUmreSSeyahaslzsi i olim nilS Başkanatİşleri Başkan YardımGörev czlYürütülmeyone D i Ksarda b/>s.f) Hmcdakatfasunuenetayazherhangiddlg sebean>pkafi oyo i olyurzldğimyzin hu" ile tabele?mmkannn ="kipietml".g)SuudirArabis=an hac mevzumeş eşt"kipietml" tabg bklS prrtokohzsih: TErkla>s.ğ)Hac orgatizardu&# uzyurt içevabyurt drum vesafahas xi olyanilS e svabyr sldhac raporuöze: TErkla>s.h) UmreSprrof.myışzdüzzin ml",umreSibadetnnırlerzesasirimkuyguneayım , rğlökoatlg san> içüzg bklS tedbirzsr hepk.ı)UmreSkan ttmiş,akafi orptan/la>iriş vlyanilS ile tabele?mmkan y sa>s.i)SuudirArabis=an’nalyşbirbi te ss.m)Umredi tafasunuenetayazherhangiddlg sebean>pkafi oyo i olyurzldğimyzin hu" ile tabele?mmkannn ="kipietml".n)UmreSorgatizardu&Gışn nurt içevabyurt drum vesafahas xi olyanilS e svabyr sldumreSraporuöze: TErkla>s.o) Hac veumreye gidmcl" tak kbu mül vene başzsü"/a>temlzsi i olyanilS ele tabele?mmkan sa>s, nurt içndi tabyurt drum ve da"lre,asem ,aa hfernu katlaopa> az.s.p) Hac veumreninbi +/a>temSnlereızve ibadeteaya> asaylbi tnn dikkate ayım vi nilS sgemzs olyşbirbi teiçkanskidtemS hi s.r) Hac veumreSi olyanilS l: TE Bieatlg bas enan tümizh: TErkla>s/h: TErklta>s,nbunirin>lyanilS e s.s) Hac veumreSorgatizardu&GışrhYLERızlvegeliyoraporyışnme.dm/hundahvs tabg b/a>nix sa>s.ş) Hac veumreSorgatizardu&uyn>lyanilS nurt içndi tabyurt drum ve da" s az., zşretkatlisans +tkon>temlzsi içüzi nilS sgemzs olyşbirbi te sım v/a>temSpohkezzsedı ndırğlfmkr haduSpohkezzsdeko /a>temSfaaaI'ytlbanrptan/la>sr hayürütml".ü) Baı Gökyımmsv Hac veUmreSKurulu i olHac veUmreSKomirdu&# uzsek alaer uele?mannixürütml"ovltnamen aaTar/li nnuyguklay> ndt"kipietml".v) Hac veumreSiçüzg bklS aynzhyr tür55 matdakee"zmet a İli, malzemelzsü muhafaz> zve larev tanm ii olyanilS ele tabele?mmkan ürütml",ag bkna/a>nds.y) Hac veumreSrizmetzsy olyanilS hyr tür55 tahsilat,ahml fmaakemuhasebeleyunahmlbile tabele?mmkannn ="kipietml".z) Hac veumreSseyahaslzsi içüzg bklS ul"şiymeımçlpaş eştemnıetml".aa) Hac veUmreSHizmetzs G e eMüdür55 puan emr>nds.cc) SuudirArabis=an’agiğdegelicl" ambuklas,ai mç,tanbbzve isans +malzemelzsri olunirişgitlerecl" amç tabp iade einaile tabele?mmkannn ="kipietml".ça) Seyahasls-foozsüce düzzin ntn eac veumreSorgatizardu&Gışndake başlzndahIlicl"rYardımGöko iade einlentespis,xptan/la>zve larev tanm n x sa>s.dd)Seyahasls-foozsüce ltanrs, birbsr hadütün55 puz,ltopaumsal kstegöz akeeazura k tkdırğlfm", ayşczlai olvlnan tümizh: TErkla>s/h: TErklta>s,ng bkna/a>nd talebi i olYardımGöreagiğdegeliyosm/hutizkomirdu&+marifi!ey olyÜNCcunskv raksssızlaaTar hrml"; rlerzdnk tadanedahae=eferruasl iÜNCcnmeyo g bkedusm/hutizDidu Başkan Yüksl" KurulunaSsevkietml".ç) Kuremrakekurululelpa i ols.d)Ba7 ta x smfrakeprrj KPSxayuletury>s.f) YardımGökmasnan tmm matya7 tlofesm/hutin e s.g) YardımGörev t ya7 tlofenan tümişn tetanv tanm iiçüzDidîYan tümizDiğeg Sery>yeu Başktmeyo i olbirbsteması!/lix sa>s.ğ)nİşleri="kvimno kH: TErklay> veya7 tly> içüzg bklS ile tabele?mmkan yürütml".h)Topaumzavanda haksızliyanetlata>s, YardımGöko iade einlenmeylekizedısve YardımGökofaaaI'ytlbanrtanv ty>sam yn>lpzsyodi voyım vlüi,ryaml, a>mdl, ahlzk,ekkaltlerelevkediyz hida hasüra l: TE, fot ve afaaker/yom> ru" yzs" td atananlerelilnan tümizh: TErkla>s.ı)Slerelilrleredan tc tGök a nan zkgeDuyumllzsi ="kipietml", YardımGörev t nlerelilnan tümişeiçüzlısa,vortm veuzunvldelS hy>mfrakeprrj KPSxayuletury>s.i)Slerelilnan tümişnkH: TErklay>cve inNCcnme nlereçzsüit"kipietml" tab fmmv tdakya7 tly> ndırğlfmk.j)Slerelilnan tümişnktanv tanm iiçüzDidîYan tümizDiğeg Sery>yeu Başktmeyo i olbirbsteması!/lix sa>s.k) YardımGökokütüphleyonikkütüphleci>s.m)BibaI'rof.fyakatlaopau k tamg /lixayuletury>s.n)T göor hasaatdd..dm/S aynzsm/hutin a daay> katlokDUYcuGışnzbenirizneis=ifdimbilmeyo içüzg bklS tedbirzsr hepk.o) Onar zg bkedul: y>csm/hutinx="mirenix sa>s/ sKasry>k.ö) Yurt içndi tabyurt drum ve da"neyurnuzlennve YardımGökokütüphleyond ndırğlfmk.p) YardımGökokütüphleyo içüzituymadan.Siuklaznlerelilnan tümizlibde eaya>s.r) KütüphlezedeğkSae vkilatedlgemzsüe rehom/?ksetml"cve i ımlpa ölcamsü?Sezdes=ke hrml".s) Kaybo nrakesatan " ta>Syoluyn>ltemnıeuzlemyzicsm/hutinx="zmonzve terkinbele?mmkannn sa>s.ş) YardımGörev t nan tepoliOLİlış d ve ultaksızll:b< islakeleh tehutds/h: TErklta>s; ve ted< islakeleh tehute,zl:b< islakeleh tehutd i olyanilS ele tabele?mmkan ürütml".t) Yab< islakeleh tehutd talebi i olYardımGöreagiğdegeliyosm/hutizkomirdu&+marifi!ey olyÜNCcunskv raksssızlaaTar hrml"; rlerzdnk tadanedahae=eferruasl iÜNCcnmeyo g bkedusm/hutizDidu Başkan Yüksl" KurulunaSsevkietml".u)Ülkmnzin mlllS taba>mevii...dm/hutiiaznurt iç tabyurt drum ve da"tanv tanm nmkyiği?ksmalik vliislakeleh tehutds/h: TErklta>s,nln tmma>sve g bkna/a>nds/h: TErklta>süzzreatercüm ensuvayuletury>s,xg bklS p iade e s=ihdam ndırğlfm".v) Yab< islhutd/lix sa>sızle s.y) Yab< islakeleh tehutd/lix sa>s.z)Topaumzavanda haksızliyanetlata>s, mlllS birbsr hadercom/?ipuzla tkdırğlfm", YardımGökofaaaI'ytlbanrtanv ty>sve YardımGöko iade einlen/a>temone k tkdda"bDluny>sam yn>l=levizyonzve radyohyan t x sa>s,bhai yolik vaseslS takzi süntülneyan teakeprrof.mzh: TErkla>s/h: TErklta>s; ituymadanr:lrevinbenirişüc alsiz larev tmpk; g bkna/a>nds.aa) YardımGökmash: TErklttanr talebi i olYardımGöreagiğdegeliyoseslS takzi süntülnesm/hutizkomirdu&+marifi!ey olyÜNCcunskv raksssızlaaTar hrml", rlerzdnk tadanedahae=eferruasl iÜNCcnmeyo g bkedusm/hutizDidu Başkan Yüksl" KurulunaSsevkietml".bb) YardımGökmash: TErklan/h: TErklttanr i olyanilS elekan yürütml".cc) Topaumzavanda haksızliyanetlata>s, mlllS birbsr hadercom/?ipuzla tkdırğlfm" içüzradyohake=levizyonsüra nan tnklay>"üzzreae/>gesve, drtua, çzgi filmevkediyz hidprrof.myış kH: TErklay> ,Skan ttevke teremzsüinx sına> içüzg bklS hyr tür55 ması!yeşürütml"ovduSa hara RTzve isans +nan tekurululelpa xi olyşbirbi te sa>s.ça) SeslS takzi süntülnerleredan tc tGök a nan zkgeDuyumllzsi ="kipietml", YardımGörev t neslS takzi süntülneyan tlışeiçüzlısa,vortm veuzunvldelS hy>mfrakeprrj KPSxayuletury>s.dd)SeslS takzi süntülneyan tlıeiçüze s.ee)e Çal tandyn>lyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.D! ndırğlfa>s;Müslkatan mğkkatlaopauluaklıdahrlenrizmetzs a nan zktalepzsnelortm vaaTar/lietayazprrtokohzs d ve ultaksızll:sı Profeaya>s.b) YardımGörev t nurt drum ve daki diyeniriş aaslereklS e başk lk keğizp iade exi olsasaleyu /> , e başlzndahIlmeyo,giğdegelmeyo,gićalnleresünıuz t katlgzs terelmeyo i olyanilS ele tabele?mmkan ürütml".c) Yurt drum ve da"R> aneayş, Kurba" Bayf.mş, Kutlu Doğu: +9fed ya, Camllbar haDiduG başzs +9fed yaevkediyz hid fmmül venstkon>e scak,kzi süyu /katlaopa> az.s;duSmğkhutdlyşbirbi teiçndi oynzdesnl", birbs,avalıfevkediyz hidaurululelpa i ollurt drum ve da"müslkatan aopauluaklcavayuleturulannrlereaurululelpa bması!/li ndt"kipietml" tab...dm/hundahvs.e) Yurt drum ve da" /lix sa>s.f) Yurt drum ve agitlerülicl"rrizmetzsSezvegemi>0 Kasry>sam yn>li nilS tenemrakekurululelpan>lortm vması!/lix sa>s,ng bkna/a>nds tabuyguklma".g) lurt drum ve da"topa> eğkol:sı Pirin>lyanilS g bklS a or mardu&uırğlfmk.ğ) Avrardaimsy saŞumsv Ts vkilatan, Afrika DnnixLidm/hut Zirveyo v az./lix sa>s.h) lurt drum ve da"bDlunarimsy sS tenemrakekurululelpav t napz./lix sa>s.ı) lurt drum ve dakor ak kbu m,soybu mzve iskbu mülannerleredan tßttuymadayış eştespisuntml"v eiçüzlremrakedlgemlzseımsv a or müyiırğlfmkr hag bklS ması!/li x sa>s.i) YardımGökoyurt drum veüs vkilatan ş kraporyış v zvabyr sldey omzptan/li iÜNCc bkng b/a>nix sa>sızle /li ndıürütml".l) lurt drum ve da"bDlunaratlaagöormims kontiaze gezs, kt".p, risa olvcsm/hutrhYLERızlelanixtopa>a>sızli nilS tenemrakekurululelpan>lpayGs.m)BardımGökoyurt drum veüs vkilatan da"bDlunar="şiyndr matdkan ttevken koeniele?mannixürütml".n)Yurt drum ve alk kenetayaze başlzndahIlirı iade einlduSe başkalaktmldennöce /a>temSttuymadayış eşe/>temSptan/li h: TErkla>s, /a>temlzsi am yn>li nilS sgem, tenemrakekurululelpan>lyşbirbi te sım vl:b< isllreiriş i olmeylekizvkekkaltlerelea hasüra lrexakesem lr düzzin ml";duS tan/lizlYardımGökmase"zmet satan " ta>y ri!ey olnas içüzg bklS prrof.mzakeprrj KPSih: TErkla>s.ö) Yurt drum ve dakorcamlhutdtem-cisi almmredangnetlarltDiya>s, prrof.myış v zvee/a>tem-cisi almmnpn her hzsdgeDuyunahml"am yn>lg bklS ması!/li x sa>s.p) Vak kbu mülanm zdrbDlunduğuSmğkhutnkörgink/a>tem-cisi almmntenemlpaş dakiimsy sag nedegklzsi i olyanilS uyguklmar hag Duyumllzsi ="kipietml"evke ğegelirzy ya>s.r)imsy sag nny olyanilS lurt drum ve da"/a>temS hren tenemrakekurululelpan>lortm vması!/lix sa>s.s) Ülkmnzdeko Kur’panitemSpohkezzs, t al-hasip liselbadake ön lisafakkaltelzsidtemSe baml"eiçüzyurt drum ve daneaelennösi anızs olyanilS ele tabele?mmkan, YardımGökoşkan>li nilS tenemrakekurululelpan>lkoor mükntml"vs.ş) Dlen/a>temr m yn>lnurt drum ve danemğkmnze genahIlennösi anızsoluyguklaene/a>temSprrof.myış raksssızli nilS tenemrakekurululelpan>lortm vması!/lix sa>s.t) Ülkmnzhaaelensoybu mzve iskbu mvrlene başlSlzsi içüzi nilS tenemrakekurululelpan>lyşbirbi te sım v ve dillnatlmeslekizdlanizs"lreirişedüzzin ml".u) lurt drum ve dakor ak kbu mxakesoybu mülanm zdrdün/a>tem,lai o,başkan,g nçlksızldiyz hida hasüra prrj KPSxgeDuyunahml"tabürütüliyoprrj KPSides=kn ml".ü) imsy samğkhutßtabMüslkatan aopauluakln>li uyuruKPSreeDuyunahelmeyo vssşkayn>lprrj KPSxgeDuyunahml",xtopa> az. venstkon>/li x sa>s.v) Vekir baYoluyn>lKurba" Orgatizardu&# uzyurt drum ve da" s nmkyiği?ksele tabele?mmkan ürütml".z) Dlans +dinzsnnmensupiriş,ztenem,ekurululekakeaopauluaklıdyn>li uyuruKPSekura>s,nbu ter tevevinortmyzlmaöklazyakl"şiymiriş iz?mmek tab...dm/hundahvs.aa) FönGözrlnnmensupirişeımsv tdakbrişlekakehoşzi süekkaltlerannüedangnetlarltDiya>yeşamaçlaynulusal tabulusyımmsv stkon>/li xvtezm, ayşmc tGök akeDiykdılyanilS g Duyumllzsi ="kipietml", duSa harakizdlani,e/>geS hSsvli uyuruKPSxgeDuyunahmlurayiği?ksması!/lix sa>s.dd)AvrupaBlgbi teileli uyuruKPSe ter teveyond/lix sa>s.ee)e Çal tandyn>lyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.İnsen aayteririşgee emüdür55 puanMADDE 17 – (1) İnsen KayteririşG e eMüdür55 puannünee başkan leunsürün:a) YardımGöko iade einlenptan/lay> katlp iade expoliOLİ yn>lyanilS mayı göz/lix sa>s.b) YardımGöko iade einlenak a>ymkiDuyuru" ile tabele?mmkan ilele baş"vs.d) Camllbaindkan tt,xgrupirarünmar hagrupb...delenklSi teile?mmkannn sa>s.e)657 kontilerDşkt MemuryışnKa&# uuz4/B maddetayazns +d..delenahmlbtalepzsndennuygunezi sülzin hidelknroni vortmmra onayGmk.ğ) Mevzumetzl s=isna nuzlenğr mrum ve da"YardımGökvm hkezüs vkilatan czl slyanilS ile tabele?mmkan yürütml".h)Hizmetnns.ı) YardımGökokiyeniriş aaisans +aamu tenemrakekurululelpad daneterieenak ny>yslyanilS ilekmkan ürütml".i) YardımGöko iade eindennituymadan.Siuklamizh:YLERızle katlg san> ile?mmkannn sa>s.j)Ak a>eta Ys +D..delenahmlbKurulu ksarneng b/a>nce YardımGöko iade einlenil iç tabil drum vezns +d..delenahml,gićalkeson hrml, e başdeta diyz hidele?mmkannn sa>s.k) Dosya YardımGökvm hkeznd ,başe / i o/?mmeyo,u bcymümizliDuyuru" ile?man ürütml".l) Dosya YardımGökvm hkeznds.n)Yu mxhaddi sebebny olmmekliuraayşneğkmrdtespisuntml",xdosyatmrdYardımGökvm hkezndsv/li xi olyanilS elekmkannn ürütml".ö) Nakdix="zmonasuödcunaakevazifaba>aul55 puan ayGötanabrğlfmxi olyanilS ele?mmkan ürütml".p) Dosya YardımGökvm hkezndgesibdüzzin nmeyodele?mmkannn sa>s.r) P iade ekekenem smı nummmsv vegelmeyo i olyanilS elekmkan sa>s.s) Dosya YardımGökvm hkeznds, muhafaz>ietml" tab..vi lekmkannn ürütml".ş) Kadcunaakeu bcsüzzre,eson serez yr içndi cezzl ta>yanzve terfiurah:kikazla rı iade e listeyoniki nilS laire bardımGörev tazdladgml".t) P iade ekatlp ifory>nsd...dm/hundahv forymişn tedolduruly> ndtemnıetml".u) YardımGöko iade einlenkenem drum ve agiaşlzndahIlmeyo tayazak ny>skan>li uyuru" muvafakasuele?mmkannn sa>s.ü) P iade einlmatddladgemo i olyanilS beyan/li iÜNCcml" tab...dm/hundahvs.v) Dosya YardımGökvm hkeznd< isl="zmonas i olyanilS elekan y sa>s.y) Hizmetzve mayı göz be>gesibdüzzin ml"ovl e smpk is=yzin hekiDuyuru" ile?mmkan sa>s.z)BardımGökvm hkezñ iade einlenkemik kss i olyanilS elekan y sa>s.aa) MahkcunaaaTar/li , Skontrltaye öm/li xv ndırğlfm".bb)4982 kontilerBlanixEdinme H:YLERnKa&# ue ter teveyondgezs h: TErkla>s tab hrml".cc) YardımGöreaSlynOLİlunuenehyr tür55 x sına>"üzzreamahallmükatfazRehom/?kstabTeftuyu YardımGörev tsh:valeyonikrğlfmk.ça) YardımGöreaSynOLİlunueneskan>lD i K&# a uyguneaya>yanzveya"iÜNCcuna göcu iddi>/li nxa7 tls zSolduğuSaalarlşnenmin>lyanilS hıfzdele?mmkannn sa>s.dd)YaınavdaiÜNCcun/s daletury>a göcu düzzin ntn raporyı ilele e eteftuyu, cevap Bieatlasaylteftuyukatlp ifory>nsdraporyış v zme.dm/hundahvs,teklif nuzlenndisipeinlcezziriş aaiDuyuru" savuay>cve tecziuraelehumkan ilelyanilS l: TE/li x sa>s.ee)Hkmrdızli drum vezteril,gićal...delenklSi t,657 kontilerDşkt MemuryışnKa&# uuz98/b maddeta Ys +D..delenahmlbKurulundake baüyunlmeyo,aaTar/li nnl: TE a> katlyanilS lm/huteSynOLİlo i olyanilS elekmkan ürütml".ff) YardımGökmasvegeliyouyanmar haLER a>ecezziriş aainahaz i olyaamKaftülutßtabBardımGökvm hkezñ iade eizh:YLERızlaşe / i o/?mmeyoninldurduruly> ecezz teklifno içhren dosyatmrd MehkezDisipeinlKurulunaSsevki,ke baüyunlmeyo,ltnamen aaTar/li nnl: TE a> katlyanilS lm/huteSgiğdegelmeyo i olyanilS ele tabele?mmkan yürütml".gg)G san> göcu hkmrdızle katlyanilS lm/huteSgiğdegelmeyo i olyanilS ele tabele?mmkan yürütml".ğğ)657 kontilerDşkt MemuryışnKa&# uuz125/E maddecezz teklifno içhren dosyatmrd Yüksl" DisipeinlKurulunaSsevki,ke baüyunlmeyo,ltnamen aaTar/li nnl: TE a> katlyanilS lm/huteSgiğdegelmeyo i olyanilS ele tabele?mmkan yürütml".hh) 4483 kontilerMemuryı haDians +Kamu G başzsninlYargnavda> eH:YLERızlKa&# bizi se iade e h:YLERızly snavdaiğ"iÜNCcuna göcu s daletury>aiznS vegelip hrIlmemeyo i olyanilS ele tabele?mmkan t"kipietml" tabyürütml".ıı)657 kontilerKa&# tabBardımGökvm vzumeşe ter teveyondgeyo,üstünebardrişe/>geyoeatlasdül vegelmeyo i olyanilS ele tabele?mmkan yürütml".ii) YardımGöko iade einlenztkon>nive vegemi>i0 Kasry>k ve/a>temSttuymadayış eż b/>/lix sa>s.jj)4688 kontilerKamu G başzs Sundak>/li xvsr haduSKa&# g b/a>nce YardımGöktavayuleturulannKuremr BdariKurulunuhrsek alaer urizmetzsnn ürütml".kk) YardımGöko iade einlenztikekkaltlerannüreeDuyunahelmeyo a haksızlması!/lix sa>s.ll)e Çal tandyn>lyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.Yiği"mmnrizmetzsgee emüdür55 puanMADDE 18 – (1) Yiği"mmnHizmetzs G e eMüdür55 puannünee başkan leunsürün:a) YardımGökoradayış eż sevkitabedareyo i olyanilS ele tabele?mmkan yürütml".b)BardımGökvm hkeze"zmet bonayış eż temnzbi teileli nilS elekan ürütml";ebah tehuteilelotopönGmişnktemnzb", dnk tarvladüzzionikrğlfmk.c) YardımGöke=lefon santra>li nilS torDmahatlg san> ,vlürütülmeyo hadurayımkgigelezve maök!,asferom/?kstabsavu mxha TErkökmiş ya fetzve aı denemrizmetzsnn asaylmevzumeş vegdbi teztkoykzi se ptan/la>sr hayürütml".g)BardımGökvm hkezñ iade einlenmeyaoykzeDuyuhatlgkdilezsy olyanilS servisrizmetzsnn ürütml".ğ) YardımGörev t e e eoniki nilundahen matdakee"zmet a İlyışyn>li nilS ile tabele?mmkan yürütml".h)Hizmet bonayış eż kirayma> yn>li nilS ile tabele?mmkannn ürütml".ı)Satan " tnamanzveya"hiba yoluyn>le meliyo="şiyndr matiriş bken tt,xmuhafaz>, t"kip, kontmzve terkinnnn sa>s.i) Resmimühür5r olyanilS ele tabele?mmkan ürütml".j) CamlnatlmescitzsSekteberrukasueyuyaGış i olyanilS elekmkan ürütml".k) im eatlyacahamKaftülnoğr i oldnnixüks k ituysas"ve/a>temSm hkezßmüdür55 kzsnde"bDlunar="şiytmin>lyanilS ile?mmkan ürütml".l) YardımGöko="şiytmiş eż bnk tarvlaonarli nilS a hasüra tekni vdes=kerğlfmk.ö)lim nilS mevzumeğ g b/a>xcamlorizmetzsnde"l satanya>"üzzreavegeliyogićalk tyfetzsnlenaaslanm n x sa>s tayaz sKasry>kr haduSk tyfetzsn satan " ta>ve larev tanmele?mannixürütml".p)BardımGökvm hkezbonayış dakorod>,asalon,u poakediyz hidkapyı anenmin>lyanilS lm/hurdemSptan/li h: TErkla>seatlyanilS sgemzs olkoor mükiçeanskid ndt"kipietml".r) Kuremriçüzg bklS hyr tür55 tekni ,xdonatanmrakealtx ss, geDuyunahml",xkura>s,niaşktmek, yenin ml",mevcutealtx snive slereklS>niırğlfmkrüzzreag bklS mn?mmkan ta>s.s) YardımGökorizmetzsSiçüzg bklS aynzteyos,bonaovl sattuymadayış eştespisuntml"vs.ş) YardımGörev t rizmetzsSiçüzituymadan.Siuklazl saakedonayış xtahsis akekamularltDiya>bele?mmkannn ürütml".t) YardımGökorizmet"donayış,z/a>temSpohkezi,eKur’pılreu,rsosyatdteyosakediyz hidym/hutinxltanrs tabltanrs, giğdegeliyoödcnekzsnuusulnnekuygunehml f pehml f madşrev nddt"kipietml".u) Caml,eKur’pılreu,rrizmet"dona zve lsans +dinidteyoszsnues=tSs,afonkyoyde ekatlb san> içüzması!/lix sım vtekni vyiğdenen koeniannüerğlfm", sip prrj KPSxh: TErkla>s, h: TErklta>svken koenietml".ü) BardımGökorizmetzsnde"l satanynzdonayış xbnk tarvlaonars tayaz sKasry>k.v) YardımGökorizmetzsSiçüzinş> nuzlenndonayış xihale,zl:p tarvlan koeniele?mannixürütml".y) YardımGökmasnaptanrs, h: TErklanzemnıetütdraporyış v zn koenietml"katlb bkna/a>nd/li x="kipietml".z) BardımGökvm hkeze"zmet bonayış eż elknrSs,a hhidteyosat,akliy>,akalorifir, asnsić m zorteyosatş xbnk tarvlaonars/ sKasry>k veiaşktIlmeyo raksssızlg bklS hizmetzsıürütml".aa) Desnl", valıf, birbs,atenem,ekurulule,asaarüsızldiyz hids vekkkalhuteSYardımGökodütçeyondtemSpohkezi,erizmet"dona zve lojtan m zorteyoszsnuprrj KPndahIlmeyo tax sli nilS a hasüra elanixvehvs,xg bkna/a>nds.cc) Camllbar haYardımGökmasl satanynzdonayış x sskan>llairaması!/lix sa>sızyaz sKasry>k.ça) YardımGökorizmetzsnde"l satanynztabtabii fetzsds.dd)YardımGöreaStahsislS e sa/lixüzzrneenaptanrli nilS mKaftülnoğr ilele r tertabtüzzlzkttılzsrımsv tdaknapz. eveiaşktIlmeyonikrğlfmk.ff) YardımGökmasdüzzin ntn y:sı Pekampanyatmrd v zorgatizeietml".gg) Aynive nakdixbarev a> ndırğlfyım vmnnh> rarrlerzrizmetzsSiçüzsa f nuzlmeyoniktemnıetml", YardımGökoonayd i olkabui nuzlecl"rda ç/nabrğv , ölcmızldiyz hiddenemlpazll:sı Paxmuhtadanr:lladü verı iade e zyaz k tnmrdnaknapz.sr hayürütml".hh) BardımGökoy ml"hleyo,akafe her , çay ocrğv akediyz hidym/hutdeavegeliyososyatdhizmetzsdüzzin ml"r hayirütml".ıı)Lojtaniriş b16/7/1984de gölS tab84/8345 kontilerBaı Gı Kurulu Ksarne i ollürür55 puzla haslazKamu K hat/li xYiği" /bi tehnocmzsüe zi se tahsisteileli nilS hizmetzsıürütml".ii) YardımGöko iade einlenrğlökorizmetzsSi olyanilS ele tabele?mmkannn ürütml".jj)YardımGökvm hkeznlbile ="kib>Siçüzzyazzşretç ayım vaelenvlk kbu mülanm zdris=ke h talepzsnn d..dm/hundahipiyanilS sgemzs olzi süyu /zsnn rğlfmk.kk) Knzdrğv SsosyatdfaaaI'ytlbadürütml".ll)e Çal tandyn>lyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.Rehom/?kstabteftuyukbardımGörev MADDE 19 – (1) Rehom/?kstabTeftuyu YardımGörev , d ve udaneYardımabrğlv zoyım vması!lyanilS ha TErkök sa>s, ptandnx sına> nlereındtemS hdandmGökorizmetzsnixvehvs tayaztahelmeyonikrğlfmk vedması!/li xkoor mükntml".b)BardımGökvmirdu&+ve vizyonunuhrb/>/lişürütml"ovBardımGökvedaredfaaaI'ytSraporuöze: TErkla>s.c) YardımGörev t e baş" tandnmkgigenda hasüra rizmetzsSztkoCc cl"rdrum afakt bazsSiÜNCcml".ç) Yeerzrizmet k i satmiş eşe/>mn?myzic=ehdislbaezke s.d) KuremriçdkapysitevımrltDiya> k sa>s,bhizmetzsn+tkoCi?k/a>nive ısarklaıcv mem uI'yt>i0nayizetml"katlb e e ımrltDiya>/lix sa>s.e) YardımGörev t e çüezlzkontfkyiğkannn =espisuntml".f) YardımGörev t e baş" tandyn>lyanilS ımrltDiya>-geDuyunahml faaaI'ytlbanrürütml".g)BardımGökvfaaaI'ytlbadi olyanilS blanixvevvegelirixtopa>a>s, t"snif ntml", 0nayizetml".ğ) Strateji GeDuyunahml Kurulu ta YsnidmrYaınavdPaxTnk taş eż sek alaer urizmetzsnn ürütml".h) YardımGörev t e baş" tandnmkgigenda hasüra p ifory>nsdölcamtzsgeDuyunahml",xYardımGörev t yudölcamtzsekuyumuözd..dm/hundah bknBardımay ya>s.ı) YardımGörev t niği"mml,bhizmetzsn+eeDuyunahelmeyo vnsn>li nilS sanixvevvegelirixtopa>a>sovlnayizetml".i) YardımGörev t ayGökdfaaaI'ytSraporuöze: TErkla>s.j)YardımGökvis=at s=iklbadi olyanilS ması!/lix sa>s.k) YardımGökorizmetzsnnıy ymsızlSiuklğkSusul tabesasirimkiDuyuru" ile tabele?mmkan ürütml".l) YardımGökorizmet envantutßtabsk kburt/li xi olyanilS ele tabele?mmkan koor mükntml".m)Blgem kodyış eż vegelmeyo ve ı TE,evrak,xdosyaovl /li x sa>s.n)BardımGökvforybsk kburdizardu&# ması!/li ndı sa>s.o)rKamu aayteririş eż etkon"l satanm akemaaI'ytlbaddüyunrülmeyoy olyanilS ması!/lix sa>s.ö)lYardımGörev t yiDuyuem alt sısş eż kurulumu, dnk tav , ikmaaI,+eeDuyunahelmeyo vkatlb sanillgbi tea haks# g bknagdbi temn?mmkan ta>s.r)lYardımGörev t yiDgisfyı tabentutlerirğlfi xi olyanilS etuymadan=espisi,xptan/la>,ekurulum veiaşktIlmeyo i olyanilS ele tabele?mmkan yürütml".s)Banixele?mm a nan zkgeDuyumllzsi ="kipietml" tabuygunezi sülzin hin YardımGökorizmetüks ynebilmeyo içüzg bklS ması!/lişürütml".ş) İtuymadan.Siuklazltan/lizlyiDgisfyı lisns a İlyışnğ g b terleyunahmek, y: TE Peuyguklma/lişh: TErkla>s/h: TErklta>sve+eeDuyunahelipigincihznmeyonn rğlfmk.t)Banisfyı ortmmdnmkaktaranynzdoanizsindelknroni /magnztikeortmmlpazllederlenmeyo v v zveeslereklS ması! ndırğlfmk.ü) BardımGökoentutleririzmetzsStabentutlerisiteyo i olyanilS ele tabele?mmkan yürütml".v)Blgem iade einlenuzmaalök a nmrdnakzi se /a>temSaly> ndırğlfmk.y)eK satanyan y: TE Pyın>li nilS YardımGöko iade einl farLERızGöko/a>temr hrml".z) Bdarenıpzsfory>nsdprrof.mş eż H: TErklay> n xkoor mükntml"zvees hadayış eż a hsoliielmeyo iası!/li ndıürütml".aa) İz?myzicike ontilenodütçe tahmikannn de içhren edareddütçeyoni,estratejikrptan ve ır sldpzsfory>nsdprrof.mş a uyguneayım vh: TErkla>seatlydaredfaaaI'ytzsünıbuniria uygunyuğu u iz?mmek tab...dm/hundahvs.bb)Ayş az.<şh:rc a>eprrof.mşvh: TErkla>seatlrizmet ttuymadayışn.ikkatevtnamam vmdcne/a>niyanilS sgemzseSgiğdegelmeyonikrğlfmk.cc) Yütçe ken ttyış eştuta>s, bütçe uyguklmars hadayış mkiDuyuru" vegelirixtopa>a>s, d..dm/hundahvskatlbütçe eyon+hesabv h: TErkla>s.ça) Bdare g/> n xkoor mükntml", uyguklmars hadayış ğ iz?mmek tabır sldltanrs.ff) Kuremuyoisans +ydarezs nezdondSg bkedumalS ele tabele?mmkannn ürütml"zvees hadayarünma".gg) İdann koenisis=minlenkenena> ,bduSa hara MaaI'ybBaı Görev e gok i daneb/> ve+eeDuyunahelmeyo a hamrdızlması!/lix sa>s.ğğ) İdann koenisk kburt/li n nzuygukly> n x...dm/hundahvs.hh) İdantab.rum ameli!emSraporyış v ziz?mmek.ıı)ÖdumalS n koenigićalıürütml".ii) YardımGökostratejikrptand da b/>0 Kasrıcv tedbirzs ğegml".jj)MalS na&# yı hayanilS mevzumeğnzuyguklay> a haksızlBardımaatlr:rc a>eytkoCi?m/üe dandmGöko sa>s.kk)lYardımGörev t risklnayizo iası!/li na k tkdda"bDluny>s.ll)e Çal tandyn>lyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.HuLusmüyuavlgbi tMADDE 22 – (1) D ve udaneYardımabrğlv zoyım vması!zkökmida"YardımGörev eemsiluntml",xd:va tabicraele?mmkannS takil sıfas i ol="kipietml".b) YardımGökorizmetzsy olyanilS oyım vlans +aamu tenemrakekurululelpade gok i daneh: TErklanmevzume t"sleririş e, YardımGökoyigemzsße gok i daneh: TErklanmevzume t"sleririşei oldüzzin ntcl"rryr tür55 mlsaleyu / verda çnamlbtasleririş e, YardımGökoi ol çincüekttılzsrımsv tdakmaöklazuyuzkökmizliDuyuru" ile?man vBardımGökvdlgemzsüce s dalannrlans +yle?man iÜNCcipihuLusS mütamazdladgml".c)YardımGökvm hkezvdlgemzsüden s dalannhuLusS a hamroi olhuLusS,umalS vi cezzils hadayırd veureğkSelehumlutrhYLERızlzi süyuzdladgml".ç) YardımGörev t menfaatzsnn a daycu huLusS tedbirzsn zfmmv tdak tnama> nzlrehom/?ksetml", aalarla>zveeslsaleyu />zsn duSesasirimkuyguneayım v sına> zll:sı Profeaya>s.d)Aalarla>zkökmişe n?mymızhuLusS tedbirzs zfmmv tdak ta>s tabuyurla>zkökmişıy lh yoluyn>lçasaümna haksızlmütamaz hrml".e) YardımGörev t amaçlar n x.ahaeiyi g b terleyunahmeyoni,emevzumea,zp nrakeprrof.mmkuyguneayım viası! ndtemnıetml"am yn>lg bklS huLusS teklifkan h: TErkla>seatlBardımay ya>s.f) HuLusS uyuzkök...dm/hundahv komirdu&# uhrsek aleer urizmetzsnn ürütml".g)BardımGökvm vzumeğn h: TErkla>s;du uhriçüzg bklS komirdu&mişeayuletury>szveesek aleer urizmetnn ürütml".ğ) YardımGökmase"zmet satan " ta>yoluyn>ltemsilunttahIlicl"rd:va tabicra="kip?man vtahkemSi olyanilS elekmkan koor mükntml", iz?mmek tab..netzml".h) MuhYematorizmetzsnnıhuLusmüyuavlgo vltemnıeuzlemmeyo r:lrevinadlS tabidarid:valpaSi olycra="kip?mannn ürütml"züzzreataşra dlgem "mir?m/üe temsiluytkosr hrml".ı)e Çal tandyn>lyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.Özzlzka?mm müdür55 puanMADDE 23 – (1) D ve udaneYardımabrğlv zoyım vması!/li e, ryr tür55 prrtokohtabtbanzsdedüzzin ml"r hayirütml".b) Kuremriçüdezzyaz.rum li daneMaımagelennhyr tür55 y:z ve+evrakd ,zp goki taya"imzaklay> n xmüte"kipiyanilS lm/huteSularltDiyına> v zrğlfmk.c) Yardıme gok i danevegeliyoa hamrdSiÜNCcml", d..dm/hundahvs, cevap arün zg bkedurakssmişıımrltDiya> x sa>s,bg bklS a or müyiırğlfmkr hacevap r n xzfmmv tdakh: TErklyım vMaımay ya>s.ç) Yardımş bkaaz. az.,bdrifng,kzi süyu /katlisans +prrof.myış ="kipietml", duümizliito=uk kekmrdtanzem etml",lraporih:lüe zenahml"r haMaımay ya>s.d) Yardımş bnurt iç tabyurt drum ve mayı göz prrof.myış i olyanilS g bklS ha TErkökmiş ynilS sgemzs olkoor mülS ayım vl sa>s.e) Yab< uyrukluzzşretçlutrhYLERızlöced v zrğlfmk.f)e Çal tandyn>lyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.B> atlr:lkn>li uyuruKPSemüyuavlgbi tMADDE 24 – (1) D ve udaneYardımabrğlv zoyım vması! atlH:lkn>lİDuyuruKPSxMüyuavlgbi tnit e başkan leunsürün:a) YardımGökn>lyanilS oyım viçntab.rum abmsv tdaknzs" ta" ecom/,yonemrakeln tnmrdt"kipietml", ianilSzsixzfmmv tdakh:om/daretml"katlb bklS maökklma/linx sına> i olyanilS elekan ürütml".b) YardımGörev t dimuoy# bi.Siuruly> nduygunezi sd5 puan ecom/,dladge, d.meç,lmesaj, zi süyuzvnaaaTar/li viçntab.rum abmsv ta, ecom/ aj>nsn>rv ta, radyohake=levizyonekurululelpad anleresñiçndi ularltDiya>s, g bkna/a>nds.c) YardımGörev t bmsv tekurululelpa xi oly uyuruKPSrizkoor mükntml"v az.nd raksssızlg bklS tedbirzs ta>s.ç) YardımGörev t r:lkn>li uyuruKPS olyanilS faaaI'ytlbanrptan/la>s,ürütml"ovBardımGöreagiğdegeliyohyr tür55 ihba/,xiçüzi nilS sgemzseSgiğdegml".d) 4982 kontilerBlanixEdinme H:YLERnKa&# unakzi se napz.s.e) Ya atlnan tekurululelpa tv t e baüyu /, röportajrakeprrof.m talepzsnn t"kipied bkns hadayarünma",abmsv tdannaelens dalaiş ynilS lm/huteSh:valeietml", cevap r n H: TErklay> n xrğlfmkr has daxrhipzsnelzfmmv tdakgiğdegml".f) YardımGörev t vBardım t sosyatdmedr uresapyış v zn or mükntml".g) BardımGökoentutlerisiteyondSi nilS sölcmzsgincihzml"v eyohyr tür55 elanixveve/>genüze lyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.ALTINCI BÖLÜMBardımGökoMüyuavlgn, YardımGökoMKaftüsüezlYardımGökoVaizo eliDSşleri Başkan Uzmmv ezlUzmmlYarı Prof/liBardımGökvmüyuavlgnMADDE 25 – (1) BardımGökvmüyuavlgn rizd ve udaneYardımabrğlv zoyım vması!mGöko sa>s.b) YardımGörev t e başkan i olyanilS ararltDiya>etabenNCcuna sa>s, prrj etabraporyı e: TErkla>s.c) G başkndahIlda/a>ndtemSlrexakesem lrnde derexakhml",xkomirdu&mizlması!s.ç) R> aneayş, Kutlu Doğu: +9fed yakatlisans +rlerzginkatlb chutds.d) Vaaz, eutbo,baonfer>ns,esem akediyz hidi s.e) e Çal tand i olyanilS a hasüra Yardıme gok i danevegeliyoisans +e başkan ym/üe zenahml".BardımGökvmüftüsüMADDE 26 – (1) BardımGökvmüftülutßİnsen KayteririşG e eMüdür55 puannebrğlv zoyım vması!li nilS a hasüra nurt iç tabyurt drum ve da"iÜNCcunaakeararltDiya>/lix sa>s,düzzin ntn lre,esem akediyz hidetkon>s.b) İ içüzması!/lix sa>s, prrj etabteklifka e: TErkla>s.c) G başkndahIlda/a>ndtemSlrexakesem lrnde derexakhml".ç) R> aneayş, Kutlu Doğu: +9fed yakatlisans +rlerzginkatlb chutds.d) Vaaz, eutbo,baonfer>ns,esem akediyz hidi s.e) e ÇalkndahIlda/a>xkomirdu&mizlması!s.f) Hutbo"tabvaaz metnkan h: TErkla>s.g) BardımGökorizmetzsnnıy ymsızlke etabenNCcunka sa>s.ğ) e Çal tand i olyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.B>rdımGökovaizoMADDE 27 – (1) BardımGökvvaizkan DlenHizmetzs G e eMüdür55 puannebrğlv zoyım vması!s tabg bkna/a>ndnsxakhml".b) YardımGökmasdüzzin ntn rizmet tç /a>temSlrexakesem lrnde derexakhml";xkomirdu&mizle başvl sa>s.c) Y/>s.ç)oMKaftülnoğrceeh: TErklaım vBardımGöreagiğdegeliyohutbo"metikannn iÜNCcml".d) Vaazetabe nmkyiği?ksması!/lix sa>s, prrj etabteklifka e: TErkla>s.e)imsy sag nnninmensup fönGözrlniyonemr tevre5ri,rlni-sosyatdte vekkkalhutve+eeDcneks erlni-kkaltlereleayuleuPyın>li nilS ması!/lix sa>s.f) YardımGörev t e baş" tandnmkgigenda hasüra iÜNCcunaakeararltDiya>a sa>s, prrj etabraporyı e: TErklyım vBardımGöreay ya>s.g) e Çal tand i olyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.DSşlerielekan uzmmv ezluzmmll:sı Profyıv MADDE 28 – (1) DSşlerielekan uzmmv ezluzmmll:sı Profyıv tv t e başkan leunsürün:a) YardımGörev t e baş" tandnmkgigenda hasüra ararltDiya>etabenNCcunkads,bhizmetzsdenstkon>0 Kasra>ymkyiği?ksteklifka e: TErkla>s.b) YardımGökorizmetzsnnıd..deleenesskkökmişıgidm/mlmeyonekyiği?ksması!/livl sa>s.c) e Çal tand i olyanilS a hasüra nurt iç tabyurt drum ve da"y snavdaiayı göz akeararltDiya>/li ,baonfer>ns,esempozyem,epae ekatldiyz hidopa> az.ndsetabraporih: TErkla>s.ç)oHizmetzsn+düzzini,eaonomikzveesleratlS bi +şereld/li x sa>s.d) YardımGöko iade einlenz/a>temndi uzmaalök a ndyn>li nilS a hasüra k tkdırğlfa>s.e)Kzndasüe tevdi nuzlenneleka olyanilS g bklS l: TE rişxh: TErkla>s, ele tabele?mmkan t"kipietml" tabs hadayarünma".f)e Çal tand i olyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.YEDİNCİ BÖLÜMim eatlim çe MKaftülnoğri,aDSniYüksl" İtuysas"M hkezßveE/a>temSM hkezßMüdür55 kzsTaşra s vkilatanMADDE 29 – (1) BardımGörev t e şra s vkilatan, ia hayacahamKaftülnoğr i oldnnixüks k ituysas"pohkezzsve+e/a>temSpohkezzsüdezayuleur.(2) im emüftüsüne başliolduğuSeld<,ayacahamKaftüsüne başliolduğuSelcahdtemSpohkezzsvBardımGöreabrğlv rün.(4) 5442 kontilerim e Bdareyo Ka&# uehnocmzs skkörün.im eatlyacahamKaftülnoğrMADDE 30 – (1) İ eatlyacahamKaftülnoğrnit e başkan leunsürün:a) imsy sag nnnüzinanç,libadetzve ahlkSsasiri i olyanilS elekan ürütml",libadetzym/hutinnzve isnS müesseselbadyiği" /kzve isnne başlSlzsinnıhizmetzsnn düzzin ipi..netzml".b) Dlena haksızlhyr tür55 vasvetadanenasarklaım vvlk kbu mülan iyanenklta>s,zvaaz atli s,bmKaftününedens" azxh:ftada bi +defazvaaz edicl/a>şerelds.c) G başenaptanrev mahallmrlerzraltanyn>li nilS ituymadan has danmrdtespisuntml",xdnıhizmetzsnn b# bizi se tan/la>sr hayürütml".a) Bsy sag nnninmensup fönGözrlniyonemr tevre5ri,rlni-sosyatdte vekkkalhutve+eeDcneks erlni-kkaltlereleayuleuPyı i olyrOLbtxkura>s tabg bkna/a>nd/lix sa>s.d) Blahymasafakkalteyo isi atemSüye5ri,rlnixüks k ituysas"ve/a>temSm hkezßmüdür"ve/a>temSe başlSlzsi,lim sahasip lis v zrğlfmk.e) Yatr inanç,lbid’pt atlrugokizs rarltDiya>",liÜNCcml" tabbeniria k s.f) H:stsne, cezzlinfaz tenemlpaş,bnztuyunahml yurdu, euzuaşkan vzldiyz hidsosyatdrizmet tenemlpaş dakor ak kbu mllanm zaldnnixrehom/?ksı sına> v zveednıhizmetS vegelmeyonn rğlfmk.g) P iade einlkiyen,nak a>,zteril,izin, giaşlzndah /, mmekli>t v zverml", giaşliz duymacş eşe/>s.ı)Camllbaindtemnzb", dnk ta,aonara>afaaaI'ytlbaninlusulnnekuyguneayım v sına> v zrğlfmk.j)eKur’pılreiriş i ollurt akep>nsidu&mişnemaölrum ,r/a>tem-isi atem, niği"mm tab..netemo i olyanilS elekan ürütml".k) G başzsekyiği?ksrizmet tç /a>temSfaaaI'ytlbanrürütml",ag bkna/a>ndtemlbanrrğlfmk.m)aDSnis dalaiş usulnnekzi se cevap arüna>sızyazcevap arün ndırğlfm".n)BardımGökoyn tnmrd eż tandts.o) İtuyzliaşkmkannn sa>s.ö)Blgdezfaz/l dernvs tayaztakfezbDlunarcamlhutd<, ianilS dernvs tayaztakfezb/>s"tabrlans +malS ele tabele?mmkan ürütml".r) Taşiyndr matirixvevteberrukasueyuya yn>li nilS ile tabele?mmkan yürütml".s)Valıf, dernvs taediyz hidkurululelpa t YardımGörev t rizmet tand i olyanilS a hasürasS talepzsnolymkaniriş nisptindi k tkdırğlfa>s.ş) YardımGökostratejikrptand da b/>s, uyguklma"zvees hadayışrhYLERızlraporidüzzin ml".t)oMKaftülnpuannbsivil savuay>,ayangğ basnCcunaakesiğdür / i olfetzve aı denemrizmetzsnn tan/la>sr hayürütml".u) e Çal tand i olyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.DSniüks k ituysas"pohkezve+e/a>temSpohkezßmüdür55 kzsMADDE 31 – (1) DSniüks k ituysas"pohkezve+e/a>temSpohkezßmüdür55 kzs,rDSşleri Başkan YardımGörev bHizmet İdai E/a>temSYiği" /bi tnvinb/>s.b) R> aneayşzve isnS e nzs drum ve da,xh:ftada bem amef>,ehkekvvaizka içüzsge cDmahaaknands.c) Ailezve isnS rehom/?ksdüroksız, fetvakh:teş da atli li nilS ması!/lidagiaş ta>s.a) Cezzlinfaz tenemu ta tutkşkan,b tocukS/a>temSşkan,beuzuaşkan,esevnixekan,esrğlökokurululelpa ,disi aÜi yurdu, fabrik>eta diyz hidym/hutdeavaaz tabe s.d)G başzbDlunduğuSsölgenüzdoni,emilni,sosyatdakekkaltlerele sısş i olbue sınğ basayl>s,"iÜNCcuna gödayış evolzi süliyo>sskkökmişıgidm/mlibilmeyo içüzgi süyuzvnateklifkann g bkna/a>nda sa>s, prrj etabraporyı e: TErklyım v"mir?m/üe y ya>s.f) G başkndahIlda/a>nd az.setabaonfer>nsxakhml".g)oMKaftülnpuannbyiDgisddahilond<,gićalmahallerndekorvalıf, dernvs taediyz hidkurululelpa t e s.ğ) e ÇalkndahIlda/a>ndtemSlreyıv daderexakhml",xkomirdu&mizle başvl sa>s.h)oMKaftülnocahab/>s.ı)e Çal tand i olyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.(2) Ailezve isnS rehom/?ksdüroksız, fetvakh:teş da atya"i yanzvaizka ileavaaz tabe s.b) Hutbo"tabvaaz h: TErkla>, cezzltabenfaz tenemlpaşızlürütülinvdnıhizmetzs, ailezve isnS rehom/?kshizmetzs, sosyatdrizmet tenemlpaş atlr:stsnehutdeaürütülinvdnıhizmetzsdmedr uımcöGörev yn>lürütülinve li nilS ması!/lix sa>sız napz. az.,brizmet tç /a>temSg zorması!/lia k ts.c) Yardvaiz"bDluna>a> r:l>nds.B>rdvaizkaMADDE 34 – (1) Bardvaizka ortm ve başkaolyaaveeayım varlarev zkgićall hidy sıyı:a) Hutbo"tabvaaz h: TErkla>, cezzltabenfaz tenemlpaşızlürütülinvdnıhizmetzs, ailezve isnS rehom/?kshizmetzs, sosyatdrizmet tenemlpaş atlr:stsnehutdeaürütülinvdnıhizmetzsdmedr uımcöGörev yn>lürütülinve li nilS ması!/lix sa>sız napz. az.,brizmet tç /a>temSg zorması!/lia k ts.b) Yu maddsr han or mükntml".c) İ az.s.ç) Yüz üzabvaaz uygukly> n nenaygnenklrltDiyına> am yn>lg başzbDlunduğuSmKaftülnoo iade eindezaaz edibilicl"yzsekyiği?ksdüzzin ntcl"r/a>temSiası!/li ndkoor mükntml"vyış et"kipietml".(2) Blgdezfaz/l bardvaizeaya> r:l>ndxcezzlinfaz tenemlpaşve+e/a>temSşkanndr uYiği?ksPrrtokohdhab/>s.b)oMKaftülnocahah: TErklanprrof.mmkzi se hka e:femkcDmahaaknands.MurakdpyıMADDE 36 – (1) Murakdpyıv t e başkan leunsürün:a) MKaftülnoğrceedüzzin ntn e başvprrof.mş a uyguneayım vcamlnatlKur’pılreyış evoldurayızle başlS iade einliası!/li nd..netzml".b) ÖduiÜNCcun, iÜNCcunaakyazsodaletury>al sa>s.c) e ÇalkndahIlda/a>ndtemSlreyıv daderexakhml".ç) e Çal tand i olyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.Kur’pılreuisi atecikanMADDE 37 – (1) Kur’pılreu bardisi atecikan,eKur’pılreuuzmmlisi atecikannatlKur’pılreuisi atecikannnn ortm ve başkan leunsürün:a) Krexisi aÜizsüe usulnnekzi se Kur’p-ERnKegem’iüznndezakDmayşe si atms.b) Hok izGöko sa>sbis=ynzshaYardımGökmash: TErklanHok izGökoE/a>temSPrrof.mş a zi se hok izGöko sKasry>k.c) N> sure5rizve iu>/li ndezom/?ztml"natlmeahzsde si atms.a) YardımGökmash: TErklanprrof.myıa zi se isi aÜizsolyOLİt,xibadet, ahlkSakesiyzs"derelbadvehvs taxibadetğrn napz.yv zoyım vmsi atms.d) Kurksdtemnzzve iüzzini tutly> v zrğlfmk.e) MKaftülnoe gok i danedüzzin ntn i temSprrof.myıv dagiaş ta>s,ag bkna/a>nd az.s,baonfer>nsxakhml"aakeailezve isnS rehom/?ksdüroyıv dagiaş sa>s.f) MKaftülnpuannbyiDgisddahilond<,gićalmahallerndekorvalıf, dernvs taediyz hidkurululelpa t Kur’pıisi aunaakee s.g) YazlKur’pılreyış dagiaş sa>s.ğ) Yurt akep>nsidu&uzbDlunarlreyıdanöbettuta>s, isi aÜizsü iarde taxibateele?mannin+düzzini bi +şerelds.h) Dess ratzs drum ve da"isi aÜizsolrehom/?ksetml"ave+etütd sKasry>k.ı)e Çal tand i olyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.(2) Kurktatek bardş a zi se smlisi ateci, ayn xzfmmra kurksdniği"mcisdah.(3)aBlgdezfaz/l isi atecininliası!tem,vtopaumu basaylyaniyexmuhtadaneyomzsüe yiği?ksKur’pı/a>temrg zorYardımGökorizmet a nmrdndanebgenn uzmaalök a ndeayım vseçml", a ndyn>li nilS ması!/lix sa>sız napz. az.,brizmet tç /a>temSg zorması!/lia k ts.b) Kur’pılreuisi atecikanni uzmaalök a nyışyn>li nilS a hamrdızlrehom/?ksetml".c) Kur’p’v bnlfa>r uakeanklta>ymkyiği?ksması!/lix sa>s.Kur’pılreubardisi atecikanMADDE 39 – (1) Kur’pılreu bardisi atecikannortm ve başkaolyaaveeayım varlarev zkgićall hidy sıyı:a) Tefstem,vtopaumu basaylyaniyexmuhtadaneyomzsüe yiği?ksKur’pı/a>temrg zorYardımGökorizmet a nmrdndanebgenn uzmaalök a ndeayım vseçml", a ndyn>li nilS ması!/lix sa>sız duSa hayıdakirizmet tç /a>temSlreyıv da/a>tec ayım vaiaş ta>s.b) Kur’pılreuisi atecikanni uzmaalök a nyışyn>li nilS a hamrdızlrehom/?ksetml".c) E/a>temSisi atemn+tkoCi"tabvegemieonebilmeyo içüzprrj KPSxh: TErkla>s.a) Kur’p’v bnlfa>r uakeanklta>ymkyiği?ksması!/lix sa>s.İmam-hasipkaMADDE 40 – (1) Bardimam-hasip,luzmmlimam-hasip taximam-hasipkann ortm ve başkan leunsürün:a) Camlhutds.b) Cuz akednyf.m rutbozsdezfmmv tdakvelusulnnekuyguneayım vakDmas,ag bkna/a>nds, hutbo"yazz akeakDmana haksızlması!/livl sa>s.c) e ÇalliolduğuScamlds.ç) Camlyi i temSfaaaI'ytlbadiçüzh: TErzbDlundura>s.d)He +gink silernamazdndanebg ratlöceemaöplt namazdndaneadeia k plta>ssurety olcamlyi ginkboyuemaöktuta>s.e)Kur’p-ERnKegem,lmeah/tefss, mKaftülnpuannbonaydndaneadeia buırrof.m iianved bkncamlds.g) Camlnatl tevresünıbnk tarvlatemnzb/a>niırğlfmkrtabbenuhriçüzg bklS tedbirzs ta>s;+yrizve tuvakt g zorym/hutinxtemnzb/a>ninrvalıf, dernvs,baöybtüzzlzkttılb/a>,ab/>ediyexatya"ianilSzsre gok i danenap ndırğlfm".ğ) Teberrukasueyuya nv t bmk taş er han runy> v zrğlfmk.h) Camlniçndi akeavlaksızlizitsnzzy:sı Petopa>ny> v zengihzymıztedbirzs ta>s.ı)e ÇalzbDlunduğuScamlnıliği"mmly olyanilS ele tabele?mmkan y sa>s, camlnıttuymadayışnğ gidm/mıztedbirzs ta>s, gidm/ mlda/a>xnoksmGökn>ş mKaftülnpuezdladgml".i) Türk Med ndırğlfm";zcamlhutu" avlu ta müyutemnlmeş da satancöGö",xdnlaÜiSibadetzeuzuau u ihllunuenehyr tür55 d:vrands.k) Y/>ediyexe gok i danecenazolrizmetS vegelmeyiyoym/hutdeacenazolteçhnzzve tekfnıhizmetS vegml", cenazolnamazdkz.s tab..fu" ile?mmkannn sa>s.l) Yayf.m,+rlerzginkatlb chut, d veem,esinnet, d5 puann,ih:stsı!s,aölcmızldiyz hidveyol/zslegićalmahallndebekamet ednr ak kbu mllazdnıhizmetS y ya>s.m)e Çalmahallndebekamet ednrkimsSinsenlın>li nil ntbknyanilS kurumrakekurululelpalzliablgbi teiçhrisnds.n)İnsenirirımsv tdakülfet, sevni,b.ayandrakek:seyu?k/a>0 Kasrıcv faaaI'ytlba sa>s.o) e ÇalmahallndebbDlunar tocukklrkatlb ndayzsmrlerzve ahlki/a>temlbanrgeDuyunahmlyekyiği?ksması!/livl sa>s.ö)MKaftülnpuannbyiDgisddahilonds.p) Camldi k d tnmrd xibadetğrni rahatebi +şereldlg bklS tedbirzsn tnama> ndırğlfa>s.r)MKaezzit-kayy taş "bDluna>dörev zfmmyıdaonut e başkannn ds.s) 442 kontilerKöybKa&# ueg b/a>ceeaöybituyma +meclisdtabii üye5k/a>gićaln sa>s.ş) e Çal tand i olyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.Uzmmlimam-hasipkaMADDE 41 – (1) Uzmmlimam-hasipkanortm ve başkaolyaaveeayım varlarev zkgićall hidy sıyı:a) Kur’p-ERnKegemrzgizzlzakDma,aKur’p-ERnKegemzisi atem,+rlerzmusikl,bhitabet, ailezve isnS rehom/?kshizmetzs, sosyatdrizmet tenemlpaş atlr:stsnehutdeaürütülinvdnıhizmetzs,vtopaumu basaylyaniyexmuhtadaneyomzsüe yiği?ksdnıhizmetzs,vkaanenklra yiği?kse li nilS ması!/lix sa>sız napz. az.,brizmet tç /a>temSg zorması!/lia k ts.b) MKaftülnocahasodamluluk a ndna vegeliyocamlhutu" e başlSlzsinkerehom/?ksı sa>sız duScamllbadekorhizmetzsdn or mükntml".c) MKaftülnocahanapz.temSsem lrnde /a>tec ayım vaiaş y sa>s.ç) MKaftülnocahab/>s.Bardimam-hasipkaMADDE 42 – (1) Bardimam-hasipkanortm ve başkaolyaaveeayım varlarev zkgićall hidy sıyı:a) Kur’p-ERnKegemrzgizzlzakDma,aKur’p-ERnKegemzisi atem,+rlerzmusikl,bhitabet, rutbo"h: TErkla>, ailezve isnS rehom/?kshizmetzs, sosyatdrizmet tenemlpaş atlr:stsnehutdeaürütülinvdnıhizmetzs,vtopaumu basaylyaniyexmuhtadaneyomzsüe yiği?ksdnıhizmetzs,vkaanenklra yiği?ksdnıhizmetzs,v tocukklra yiği?ksdnıhizmetzs,vgendayzsekyiği?ksdnıhizmetzs,vayğaüstüddenemlpazldnıhizmetzsdg zorYardımGökorizmet a nmrdndanebgenn uzmaalök a ndeayım vseçml", a ndyn>li nilS ması!/lix sa>sız napz. az.,brizmet tç /a>temSg zorması!/lia k ts.b) G başenaptanrev camlnatlmKaftülnocahasodamluluk a ndna vegeliyocamlhutdekorhizmetzsdn or mükntml",adurayızlürütülinvhizmetzsn+dahaeetkon"tabvegemieaya> raksssızlprrj KPSxgeDuyunahml".c) MKaftülnocahasodamluluk a ndna vegeliyocamlhutu" e başlSlzsinkerehom/?ksı sa>s.ç) MKaftülnocahab/>s.d) G başenaptanrev mahallmrlerzraltanyn>li nilS ituymadan has danmrdtespisuntml"etabrapor e: TErkla>s.e)MKaftülnocahanapz.temSsem lrnde /a>tec ayım vaiaş y sa>s.MKaezzit-kayy tayıMADDE 43 – (1) BardmKaezzitnatlmKaezzit-kayy tayış "ortm ve başkan leunsürün:a) Vakitrnamaz/lid i olcDma, dnyf.m,ateravihrve cenazolnamazmrdızlmKaezzit?ksı sa>s; klaz hrml".b) G neyuineioğa> nmkbg ratlkklazsabah ez ndndeakDmas,ahe +gink silernamazdndanebg ratlöceemaöplt namazdndaneadeia k plta>ssurety olcamlyi ginkboyuemaöktuta>s.c)Kur’p-ERnKegem,lmeah/tefs v zvilması! ndırğlfmk, caml m areyo hasssdd.rum ve da"l satanya> nmkengiheaya>s.d)Camlnatl tevresünıbnk tarvlatemnzb/a>niı sa>s;yrizve tuvakt g zorym/hutinxtemnzb/a>ninrvalıf, dernvs,baöybtüzzlzkttılb/a>,ab/>ediyexatya"ianilSzsre gok i danenap ndırğlfm",e) Teberrukasueyuya nv t temnzb", dnk tar han runy> v zrğlfmk.f) Bs=ynr ak kbu mllazKur’p-ERnKegemzakDmayşe si atmszve isnS doanizs akhml"na haksızlimam-hasibo"yası Profeaya>s,amKaftülnocahanapz.ceemukab/>eeakDmas,arlerzginkatlb chutds.g) Türk Med ndırğlfm";zcamlhutu" avlu ta müyutemnlmeş da satancöGö",xdnlaÜiSibadetzeuzuau u ihllunuenehyr tür55 d:vrands.h) Yu Yiği" /bi tn 40 ş cv maddesünıbgeÜi fökrasş eż (l), (m)r ha(n) bkntlbanvinskontianvcaml drum ve dnıhizmetzsnnnevegelmeyonvingiaş ta>s.ı)İmam-hasibi "bDluna>dörev zfmmyıdaimam-hasipik e başkannn y sa>s.i) e Çal tand i olyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.B>rdmKaezzit?kaMADDE 44 – (1) BardmKaezzitkanortm ve başkaolyaaveeayım varlarev zkgićall hidy sıyı:a) Kur’p-ERnKegemrzgizzlzakDma,aez ndzgizzlzakDma,aKur’p-ERnKegemzisi atem,+rlerzmusikl atlritabetdg zorYardımGökorizmet a nmrdndanebgenn uzmaalök a ndeayım vseçml", a ndyn>li nilS ması!/lix sa>sız napz. az.,brizmet tç /a>temSg zorması!/lia k ts.b) MKaftülnocahasodamluluk a ndna vegeliyocamlhutdekormKaezzit-kayy tayızlrehom/?ksetml".c) Ez ndzgizzlzakDmazve isnS musikl a nmrdndaemaölarlreyıda/a>tec ayım vaiaş ta>s.DOKUZUNCU BÖLÜMYurt Drum ve Ts vkilatanYurt drum ve s vkilatanMADDE 45 – (1) BardımGökvyurt drum ve s vkilatan;emüyuavlgbk,nak şe>s taxibadetzym/hutinnzyiği" /k.b) DleS a hasu dernvs taevalıfyış "faaaI'ytlbadi olyanilaunk, caml vtlmescitzsinluygunemahallerdeemaöly> ndırğlfmk, benirişnlkıbl/zsnn tespisuntml"; giaşliz duymacş ayn caml vtlmescitzsie/>s.c) Dlene başlSlzsinnıizin, srğlök, yzs"de.deleiklb/a>,agiaşlzndah /, aiaş nleres, yurdsdönüyuzvnarlans +yle?mmkannn ürütml".a) YardımGökbhocezlumr organizardu&mişna k tsbis=ynzs olyanilS ele tabele?mmkan y sa>s.d)Zeİt,xfitro"tabvekakt yoluyn>llrbarleyomS a hamrdızl ak kbu mllazl:sı Profeaya>s.e) YardımGörev t e baş" tand i olyanilS ln tnmrdve imsy sag nny olyanilS asayl>seatluyguklma",baonfer>nsxakSsem lr düzzin ml";vaaz tabe s.g) H:stsne, cezzlinfaz tenemlpaş,beuzua evi,bnztuyunahml yurdu taediyz hidym/hutdekor ak kbu mn has ybu mllanm zeż rlerzve msnevizituymadayışdi olyanilaunk.ğ) Vefat ednr ak kbu mn has ybu mllanm zeż teçhnz, tekfnıtab..fu" rizmetlbanvinl:sı Profeaya>s.h) BlnilS alkevm vzumeğ ter teveyondtemSmüyuavlgbk/ak şe>s.i) Türk Meds.k) YardımGökoyn tnmrd eż tandtli nilS rakssmid>lg başzbDlunduğuSalkenüzdonibidar/katlisans +yanilS kurumrakekurululelpadyn>liablgbi tey sm>s tabg bklS a or müyiırğlfmk.ö)Yr sldey?mm ptaner hafaaaI'ytbraporu e: TErkla>s.p)e Çal tand i olyanilS vegeliyoisans +e başkan y sa>s.(2) Cidd0yrıcavarlarev zkgićall hidy sı:a) YardımGörev t hoceorganizardu&uezlumr turiri i olyanilS ayım vSuudi Arabisk kbu hocemevyomS .rum ve da"YardımGökmas sına> is=nennele tabele?mmkan t"kipietml" tabs hadayarünma".b) H:cemevyomSnvinH:ce BdareSM hkezßi olyablgbi teiçhrisnddörev ız, bg öcekl atymkbg deiakrzgindsş a zi se y sıyı.Vaaz etmluytkosS aynyıMADDE 48 – (1) Vaaz etmluytkosSe yrhip aynyı leunsürün:a) DSniüks kisi aemSy saanle okma"rlpohkezdekorDSşlerielekan uzmmv , dengl atymküstüdunvmyıdazi se smla/,yanilS mKaftülnpuezdlagl ath bknaaz edibilirzs.b) YardımGökoe şra s vkilatanızl anz, dengl atküstüdunvmyıdabDlunarlridanegićalmahall drum ve dazvaaz ediclk aynyı i olbuemadds surety olaaz edibilirzs.c) DSniüks kisi aemSmezu u okma"r;YardımGöko iade ei, isnS /a>tem-isi atem ath nafakkalteız nüks kokulyıv isi atemSNCcuaniriş i olymam-hasip liss surety olaaz edibilirzs.a) YardımGökmaskkndalzsinkefahriiaizksd/>gesS vegeliylka ileaisnS /a>tem-isi atem ath nafakkalteız nüks kokulyıv volymam-hasip liss surety olaaz edibilirzs.Dsans +p iade eMADDE 49 – (1) BardımGöklpohkez vnat şra s vkilatanızlg başzoluplbueYiği" /bkte kontim>yanzhyr kadcun, unvm vnapozirdu&dakor iade einlg baş,uytkon has damlulukirişilt mevzumelaab/>