Diyanet işleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Yönergesi,

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Yönergesi(*)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç   MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuat gereği yapılan genel ve özel teftişler ile araştırma, incel

Diyanet işleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Yönergesi,

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Yönergesi(*)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç   MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuat gereği yapılan genel ve özel teftişler ile araştırma, incel

11 Ekim 2011 Salı 20:07
Diyanet işleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Yönergesi,
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Yönergesi(*)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuat gereği yapılan genel ve özel teftişler ile araştırma, inceleme, soruşturma ve denetim ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve düzenlenecek rapor şekilleri ile raporların düzenlenmesi sırasında uyulması gereken esasları tespit etmek ve bu hususlarda birliği sağlamaktır.
 
Kapsam
 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez birimleri, il ve ilçe müftülükleri, dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlükleri, din hizmetleri müşavirlik ve ataşelikleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürütülen din hizmetleri, hac ve umre hizmetleri ile bu hizmetleri yürüten personelin denetimini kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge 21.05.2011 tarihli ve 27940 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 43 ncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
 
Tanımlar
 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
b) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,
c) Müfettiş: Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Başmüfettiş ve Müfettişleri,
ç) Müfettiş yardımcısı: Bağımsız olarak denetim ve soruşturma yapmaya yetkili olan veya olma-yan müfettiş yardımcılarını,
d) Refakat müfettişi: Rehberlik ve Teftiş Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen müfet-tişleri,
e) Birim: Merkezde hizmet birimlerini ve sürekli kurulları, yurtiçinde il ve ilçe müftülüklerini ile eğitim merkezi müdürlüklerini, yurtdışındaki müşavirlik ve ataşelikleri,
f) Hizmet: Merkez birimleri, il ve ilçe müftülükleri, dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlükleri, yurtdışı müşavirlik ve ataşelikleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürütülen faaliyetleri,
g) Hac ve Umre Organizasyonları: Başkanlık ve “A” Grubu Seyahat Acentelerince düzenlenen hac ve umre organizasyonlarını,
ğ) Yönetmelik: 21.05.2011 tarihli ve 27940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Baş-kanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğini,İfade eder.
 
(*) 22/08/2011 tarihli ve 72 sayılı Başkanlık Onayı ile yürürlüğe girmiştir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Sorumluluk, Teftiş İşlemleri, Raporlar ve Yıllık Program
 
Sorumluluk
MADDE 5- (1) Başkanlığın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında yürütülen hizmeti, hizmet yürü-tenleri ve hizmet alanlarını Başkan adına denetlemekten Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
 
(2) Birimleri teftiş ve denetime hazırlamaktan; merkezde birim amirleri, taşrada il ve ilçe müftü-leri ile dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürleri, yurtdışında din hizmetleri müşavir ve ataşeleri, hac ve umre organizasyonlarında görev alan her kademedeki yetkili,
 
Sorumludur.
 
(3) Kanun ve Yönetmelikte belirtilen görev ve sorumluluklar saklıdır.
 
Genel teftiş
MADDE 6- (1) Genel teftiş; Başkanlık merkez birimleri, il ve ilçe müftülükleri, dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlükleri, Başkanlık ve A grubu seyahat acentelerinin düzenledikleri hac ve umre organizasyonları, yurtdışı müşavirlik ve ataşelikleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin-de yürütülen din hizmetlerinin teftişidir.
 
Genel teftiş dönemleri
 
MADDE 7- (1) Başkanlık merkez birimleri, dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdür-lükleri, il ve ilçe müftülükleri ve bağlı üniteler, yurtdışı müşavirlik ve ataşelikler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürütülen din hizmetlerinin üç yılda bir, hac organizasyonunun her yıl, umre hiz-metlerinin her dönem genel teftişi yapılır.
 
Yıllık programlar
 
MADDE 8- (1) İş hacmi ve hizmetin özelliği dikkate alınarak, teftişi uygun görülen birimlerin ge-nel teftişi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca her yıl hazırlanan yıllık çalışma programında belirtilir. Genel teftişler bu programlara uygun olarak yürütülür. Genel teftiş programları teftişi yapılacak bi-rimlere önceden yazılı olarak bildirilir.
 
Genel teftişin yapılması
 
MADDE 9- Genel teftişler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak yapılır:
 
(1) Genel teftişte amaç; kanun, yönetmelik, yönerge ve genelge hükümleri ile yıllık çalışma prog-ramlarında yer alan hizmet ve faaliyetlerin verimli, etkili ve süratli bir şekilde uygulanmasını, perso-nelin görev, yetki ve sorumluluklarını zamanında tam ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini, uygu-lamalar sırasında çıkan problem, aksaklık, tıkanıklık ve zorlukların giderilmesini sağlayıcı bir yön-temle rehberlik etmek ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.
 
(2) Müfettişler bu esastan hareketle genel teftişlerde;
 
a) Merkez birimleri, dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlükleri, il ve ilçe müftü-lükleri, camiler, Kur’an kursları, vaaz, seminer, konferans, irşat, hizmetiçi eğitim ve yayın hizmetleri, aile irşat büroları, yönetim, denetim, inceleme ve soruşturma işlemleri, araştırma, geliştirme, planla-ma, bütçe ve muhasebe, hukuki işlemler, hac ve umre organizasyonları ile ilgili işlemleri, bina ve mal-zeme durumlarını ve diğer iş ve işlemleri, hizmet ve personeli denetlerler.
b) Hata arayan ve eleştiren bir yöntemle değil hizmette verimliliği artırıcı, personeli eğitici, öğre-tici, rehberlik edici, teşvik edici ve ödüllendirici bir metot takip ederler.
 
c) Mevzuat ve standartlardan sapmalar varsa bunları belirterek; ekonomik, sosyal, idari, hukuki ve benzeri nedenlerini tahlil ederler, eksikliklerin düzeltilmesi, iş ve hizmet veriminin rasyonel bir düzeye çıkartılması için öneriler getirirler.
ç) Genel teftiş öncesinde, merkezde birim başkanlarını, taşrada mülki amirleri, yurt dışında mis-yon şeflerini ziyaret ederler.
d) Genel teftişleri “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Denetim Standartları”na ve “Genel Teftiş Rehberi-ne” uygun olarak gerçekleştirirler.
e) Gerektiğinde denetim yaptığı alanla ilgili konularda personelle toplantı yaparlar.
 
Genel teftiş defteri
 
MADDE 10- (1) Müfettişler, teftiş edilen birimlerce, Yönetmeliğin 44 ncü maddesi uyarınca bu-lundurulacak teftiş defterine, teftişe hangi tarihte başladıklarını, hangi tarihte bitirdiklerini ve hangi tarihler arasındaki işlemleri teftiş ettiklerini, memnuniyet verici hususları ile teftiş sonucunda tespit ettikleri eksiklik, aksaklık, çözüm getirici tedbir, teklif ve tavsiyeleri el yazısı ile yazarlar, teftiş defte-rini mühürleyip imzalarlar ve birim amirine teslim ederler.
 
(2) Teftiş defterine sadece müfettişler teftiş sonuçlarını yazarlar, il ve ilçe müftüleri ile denetim yapan diğer yetkililer bu defteri kullanamazlar.
 
(3) Birim amirleri genel teftiş defterini muhafaza etmek ve görev değişikliklerinde devir-teslimini yapmakla yükümlüdürler.
 
Genel teftiş raporu
 
MADDE 11- (1) Genel teftiş raporu, Başkanlığın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında yürütülen hizmetlerin, mevzuata uygun olup olmadığını ve buralarda çalışan personelin görevlerini verimli, etkili, süratli ve doğru olarak yapıp yapmadıklarını mahallinde incelemek, araştırmak ve denetlemek suretiyle varılan sonuçları, alınması gerekli kanuni ve idari tedbir ve teklifleri içeren rapordur.
(2) Müfettişler, yaptıkları genel teftişler sonucunda tespit ettikleri hususları, vardıkları kanaatleri, alınması gerekli kanuni ve idari tedbirleri ve teklifleri içeren hususları genel teftiş rapor düzenleye-rek Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına verirler.
(3) Müfettişlerce iki nüsha olarak düzenlenen bu raporlar, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca ihti-yaca göre çoğaltılarak ilgili birimlere gönderilir.
(4) Cevaplı raporlara konu olan hususlara genel teftiş raporlarında yer verilmez. Sadece bu konu-larda cevaplı rapor düzenlendiği belirtilir.
 
Genel teftiş rapor şekli ve yazılması
 
MADDE 12- (1) Genel teftiş sonucunda düzenlenecek raporlar şu başlıklardan oluşur.
a) Merkez Birimlerinin Genel Teftiş Raporu
I- Yetki
II- Teftişin Konusu, Dönemi ve Tarihi
 
III- Yapılan Teftiş
 
1. Bir Önceki Teftişte Yapılan Tekliflerin Değerlendirilmesi
2. Yıllık Çalışma Programı ve Faaliyet Raporları
3. Hizmetlerin Değerlendirilmesi
4. Önemli İhtiyaçlar ve Başkanlıkça Alınması Gerekli Tedbirler
5. Örnek Olabilecek Çalışma ve Uygulamalar
 
IV- Sonuç ve Teklifler
 
b) Müftülüklerin Genel Teftiş Raporu (Form Rapor Ek-1)
I- Yetki
II- Teftişin Konusu, Dönemi ve Tarihi
III- Yapılan Teftiş
1- Genel Durum
2- Din Hizmetleri
3- Eğitim Hizmetleri
4- Hac ve Umre Hizmetleri
5- Yayın ve Kütüphane Hizmetleri
6- Personel İşlemleri
7- Yönetim Hizmetleri
8. Örnek Olabilecek Çalışma ve Uygulamalar
 
IV- Sonuç ve Teklifler
 
c) Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin Genel Teftiş Raporu
I- Yetki
II- Teftişin Konusu, Dönemi ve Tarihi
III- Yapılan Teftiş
1. Bir Önceki Teftişte Yapılan Tekliflerin Değerlendirilmesi
2. Eğitim Hizmetleri
3. Kütüphane Hizmetleri
4. Personel ve Büro İşlemleri
5. Yönetim Hizmetleri
 
IV- Sonuç ve Teklifler
ç) Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Organizasyonu Denetim Raporu
I- Yetki
II- Teftişin Konusu, Dönemi, Yeri ve Tarihi
III- Yapılan Teftiş
1. Gümrük Kapıları ve Havalimanları
2. Kiralama ve Koordinasyon Hizmetleri
3. Karşılama, Yerleştirme ve Uğurlama Hizmetleri
4. Hac ve Umre İbadeti İle İlgili Hususlar
5. Sağlık, Hastane Ve Cenaze İşlemleri
6. Rehberlik İşlemleri
7. Ayniyat Hizmetleri
8. Hacı ve Umreci Eşyasını Nakil Hizmetleri
9. Meşaire İntikal (Arafat-Müzdelife-Mina)
10. Mahalli Kurumlarla İlişkiler
11. Vaaz ve İrşat Hizmetleri
12- Kafile Başkanı ve Din Görevlilerinin Değerlendirilmesi
13. Hacda Görevli Diğer Personelin Değerlendirilmesi
14. Diğer Hususlar
 
IV- Sonuç ve Teklifler
 
d) A Grubu Seyahat Acenteleri Hac ve Umre Organizasyonu Denetim Raporu
 
I- Yetki
II- Teftişin Konusu, Dönemi, Yeri ve Tarihi
III- Yapılan Teftiş
1. Gümrük Kapıları ve Havalimanları
2. Kiralama ve Koordinasyon Hizmetleri
3. Karşılama, Yerleştirme ve Uğurlama Hizmetleri
4. Hac ve Umre İbadeti İle İlgili Hususlar
5. Sağlık İşlemleri
6. Rehberlik İşlemleri
7. Ayniyat Hizmetleri
8. Meşaire İntikal (Arafat-Müzdelife-Mina)
9. Uğurlama ve Pasaport İşlemleri
10. Mahalli Kurumlarla İlişkiler
11. Vaaz ve İrşat Hizmetleri
12- Kafile Başkanı ve Din Görevlilerinin Değerlendirilmesi
13. Diğer Hususlar
 
IV- Sonuç ve Teklifler
 
e) Müşavirlik ve Ataşeliklerin Genel Teftiş Raporu
I- Yetki
II- Teftişin Konusu, Dönemi ve Tarihi
III- Yapılan Teftiş
1- Genel Durum
2- Din Hizmetleri
3- Eğitim Hizmetleri
4- Hac ve Umre Hizmetleri
5- Yayın Hizmetleri
6. Örnek Olabilecek Çalışma ve Uygulamalar
 
IV- Sonuç ve Teklifler
 
(2) Genel teftiş raporları, sade ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınır, tekliflerin makul ve uygula-nabilir nitelikte olmasına özen gösterilir.
(3) Grup çalışmalarında genel teftiş raporları grup üyeleri tarafından paylaşılarak yazılır.
(4) Genel teftiş raporları, teftişin sona ermesinden sonra makul olan en kısa sürede Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına teslim edilir.
 
Cevaplı Rapor
 
MADDE 13- (1) Cevaplı rapor, genel teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce dü-zeltilmesi gereken önemli işlemler hakkında düzenlenen rapordur.
 
(2) Cevaplı rapor üç nüsha halinde EK-2 forma uygun olarak düzenlenir.
(3) Cevaplı Raporlarda;
a) Teftiş edilen memurların ad, soyad ve memuriyet unvanları, hangi tarihler arası işlemlerinin denetlendiği,
b) Hatalı ve noksan görülen hususların, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,
c) Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,
ç) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,
Belirtilir.
(4) Cevaplı raporlar, müfettişçe belirtilen süre içinde teftiş edilen memur ile disiplin amiri tara-fından cevaplandırılarak müfettişe iade edilir.
(5) Cevaplı raporlar en geç otuz gün içerisinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına teslim edilir.
(6) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bu raporları en kısa zamanda ilgili birimlere gönderir.
 
Performans Değerlendirme Raporu
 
MADDE 14- (1) Performans değerlendirme raporu, denetlenen birimlerin amirleri ve gerektiğin-de memurları hakkında düzenlenen ve ilgililer hakkında müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten rapordur.
 
(2) Bu rapor, EK-3 forma uygun olarak düzenlenir.
(3) Bu form, objektif bilgi ve gözleme dayanılarak doldurulur.
(4) Performans değerlendirme raporları, müfettiş tarafından el yazısı ile tek nüsha olarak düzen-lenir, ilgili personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanır ve zarf içerisinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlı-ğına teslim edilir.
(5) Performans değerlendirme raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve diğer değerlendirmelerde dikkate alınır.
 
Özel Teftiş
 
MADDE 15- (1) Diyanet İşleri Başkanı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanınca incelenmesine ihtiyaç duyulan konularda program dışı yapılan teftiştir.
 
Özel Teftiş Raporları
 
MADDE 16- (1) Özel teftiş neticesinde varsa standart form rapor (öğretime açılacak Kur’an Kursu form raporu vb.) yoksa iki nüsha halinde inceleme raporu düzenlenir.
(2) Özel teftiş raporu şu bölümlerden oluşur.
I- YETKİ
II- İNCELEMENİN KONUSU
III- İNCELEMENİN YERİ ve TARİHİ
IV- YAPILAN İNCELEME
V- SONUÇ VE TEKLİFLER
 
İnceleme, ön inceleme ve soruşturmanın yapılması
 
MADDE 17- (1) Müfettişler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının başka bir talimatı yoksa görev olu-runun tebliği tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde görev mahalline hareket ederler.
(2) Mahalline varış, yer değişikliği ve merkeze dönüş, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirilir.
(3) İnceleme ve soruşturmaya, varsa müşteki veya muhbirin ifadesi alınarak başlanır, müşteki ve-ya müştekilerin, muhbir veya muhbirlerin gösterdiği tanık veya tanıkların dinlenmesine geçilir.
(4) Müşteki veya muhbirin beyan ettiği deliller toplanıp değerlendirilir.
(5) Müşteki veya muhbirin iddialarıyla ilgili gerekli bilgi ve belgeler elde edildikten ve şüphelinin ifadesi alındıktan sonra şüphelinin ifadesinde ismini verdiği tanık veya tanıkların ifadesine geçilir.
(6) Gerekirse iddialarla ilgili başka tanık veya tanıklar dinlenir ve deliller toplanır.
(7) Şüphelinin yazılı veya sözlü olarak bildirdiği deliller toplanıp değerlendirilir.
İnceleme raporu ve yazılması
 
MADDE 18- (1) İnceleme raporu, soruşturma raporuna konu olmayan ve Başkanın ihtiyaç duy-duğu konularda yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda düzenlenen rapordur.
(2) İnceleme raporları standart dizi pusulasına bağlanarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına teslim edilir.
(3) İnceleme raporu şu bölümlerden oluşur:
 
I- YETKİ
II- İNCELEMENİN KONUSU
III- İNCELEMENİN YERİ VE TARİHİ
IV- YAPILAN İNCELEME
V- SONUÇ VE TEKLİFLER
 
(4) İnceleme raporu standartlara uygun, sade ve anlaşılır bir üslupla yazılır.
Ön inceleme raporu ve yazılması
 
MADDE 19 – (1) Ön İnceleme raporu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak-kında Kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen rapordur.
 
(2) Müfettiş, hakkında ön inceleme yapılan kişinin ifadesini almak suretiyle yetkileri dâhilinde bu-lunan gerekli bilgi ve belgeleri toplar ve görüşünü içeren bir rapor düzenleyerek izin vermeye yetkili mercie ulaştırır.
 
(3) Yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön ince-leme dâhil en geç otuz gün içinde vereceği ve bu süre, zorunlu hallerde on beş günü geçmemek üzere ancak bir defa uzatılabileceğinden, müfettiş bu süreyi dikkate alarak ön incelemesini tamamlar.
 
(4) Ön inceleme raporu şu şekilde düzenlenir:
I- YETKİ
II- ÖN İNCELEMENİN KONUSU
III- ÖN İNCELEMENİN YERİ VE TARİHİ
IV- YAPILAN ÖN İNCELEME
V- SONUÇ VE TEKLİFLER
 
Soruşturma raporu ve yazılması
MADDE 20- (1) Soruşturma raporu, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve davranışlara ilişkin ola-rak düzenlenir.
(2) Soruşturma raporu standart dizi pusulası ve rapor kapağına (EK:4) bağlanarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına verilir.
(3) Soruşturma raporu şu bölümlerden oluşur:
I- BAŞLANGIÇ
II- SUÇ, YERİ VE TARİHİ
III- ŞÜPHELİ
IV- MÜŞTEKİ VEYA MUHBİR
V- DELİLLER
VI- DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
VII- SONUÇ VE TEKLİFLER
 
(4) Soruşturma raporu, sade ve anlaşılır bir üslupla yazılır. Ceza tekliflerinde, şüphelinin mevzu-attaki hangi kuralı ve yasağı ihlal ettiği açık-seçik belirtilir. Tespite uygun teklif yapılır.
(5) Raporlar, zaman aşımı süreleri de dikkate alınarak en kısa sürede teslim edilir.
Ek Fıkra: (07.10.2011 tarihli ve 92 sayılı onay) Müfettişler, dizi pusulası ve rapor kapağı dahil düzenledikleri her türlü rapora, kod ve unvanlarını yazarak imzalar ve mühürlerler.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Çeşitli Hükümler ve Kaldırılan Hükümler
Soruşturmada usul
MADDE 21- (1) Müfettişler yaptıkları adli yönü bulunan soruşturmalarda Ceza Muhakemesi Ka-nunu ve diğer yargılama usulü hükümlerini taşıyan özel kanunlarda belirtilen usul ve esaslara uymak zorundadırlar.
 
Kaldırılan hükümler
 
MADDE 22- (1) 03/02/1994 tarihinde yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 23- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24- (1) Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

 
ÖZEL EK-1
 
T.C.BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişliği
Sayı:
Konu :
GENEL TEFTİŞ RAPORU
I- YETKİ:
II- TEFTİŞ KONUSU, DÖNEMİ VE TARİHİ:
III- YAPILAN TEFTİŞ:
1. GENEL DURUM
a) İlin/İlçenin dini, sosyal ve kültürel yapısı:
b) Personelin hizmette etkinliği, verimlilik ve başarı durumu, halk, resmi yetkililer ve birbirleriyle ilişkileri:
c) Halk ile kurum ve kuruluşların müftülük hizmetlerine bakışı:
ç) Bir önceki teftişte rehberlikte bulunulan hususların değerlendirilmesi:
 
2. DİN HİZMETLERİ
Usulünce
Yapılmış
Eksik Yapılmış
Yapıl-mamış
 
Dini soruların cevaplandırılması
 
Vaaz ve irşat hizmetleri ve ilgili işlemler
 
Aile ve irşat bürosu hizmetleri
 
Konferans, seminer, panel vb. etkinlikler
 
Kutlu Doğum Haftası ile ilgili işler ve etkinlikler
 
Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili işler ve etkinlikler
 
Cami dışı din hizmetleri
 
Şehitler ve Gaziler Günü etkinlikleri
 
Engellilere yönelik din hizmetleri
 
Camilerin ibadete açılışı ve yönetimi ile ilgili işler
 
İhtida işlemleri

Kurban hizmetleri
 
Camilerin temizlik, düzen ve bakımıyla ilgili işler
 
Belirlenen eksiklikler
 
Diğer hususlar
 
3. EĞİTİM HİZMETLERİ
Usulünce
Yapılmış
Eksik Yapılmış
Yapıl-mamış
 
Kur’ân kursu hizmetleri ve ilgili işlemler
 
 
Yaz Kur’ân kursu hizmetleri ve ilgili işlemler
 
Kur’ân kursu binalarının temizlik, tefriş, düzen ve bakımıy-la ilgili işler
 
Camilerde Kur’ân eğitimi ve ilgili işlemler
 
Hizmet içi eğitim kursları ve ilgili işlemler
 
Görevlilerin mesleki ehliyetlerinin artırılmasına yönelik iş ve işlemler
 
Belirlenen eksiklikler
 
Diğer hususlar
 
4. HAC VE UMRE HİZMETLERİ
Usulünce
Yapılmış
Eksik Yapılmış
Yapıl-mamış
 
Hac ve umre kayıtları
 
Harcamalar ve fazla mesai işlemleri
 
Hacı adaylarının eğitimi
 
Belirlenen eksiklikler
 
Diğer hususlar
 
5. YAYIN VE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
Usulünce
Yapılmış
Eksik Yapılmış
Yapıl-mamış
 
Başkanlık yayınlarının tanıtım ve satımı konusundaki ça-lışmalar
 
Iskonto bedellerinin takibi ve harcanmasıyla ilgili işlemler
 
Yayın bedelleri ile ilgili işlemler
 
Belirlenen eksiklikler
 
Diğer hususlar
 
6. PERSONEL İŞLEMLERİ
 
Usulünce
Yapılmış
Eksik Yapılmış
Yapıl-mamış
 
Sınav, atama, nakil ve görevlendirme işlemleri
 
Kadrolarla ilgili işlemler
 
İzin ve sağlık işlemleri
 
Özlük dosyalarıyla ilgili işlemler
 
Emeklilik, vefat ve borçlanma işlemleri
 
Terfi ve intibak işlemleri

İnceleme, soruşturma ve disiplin işlemleri
 
Camiler, Kur’ân kursları ve personelin denetlenmesi
 
Sendikal faaliyetlerle ilgili işlemler
 
Belirlenen eksiklikler

Diğer hususlar
 
7. YÖNETİM HİZMETLERİ
 
Usulünce
Yapılmış
Eksik Yapılmış
Yapıl-mamış
 
Yardım toplama faaliyetleri
 
Yazışma ve evrak işlemleri
 
Dosyalama ve arşiv işlemleri
 
Defterler, kaşeler ve matbu evrakla ilgili işlemler
 
Yıllık çalışma programları ve faaliyet raporlarıyla ilgili iş-lemler
 
Taşınır mal ile ilgili işlemler
 
Taşıtlarla ilgili işlemler
 
Resmi mühür ve beratıyla ilgili işlemler
 
Teberrükat eşyası ile ilgili işlemler
 
Maaş, yolluk, tedavi gideri, ek ders ücreti ve yabancı dil tazminatı tahakkuk işlemleri
 
Bilgisayar ve internetle ilgili işler
 
Basın-yayın organlarıyla ilgili işler
 
Sivil savunma işleri
 
Müftülüğün temizlik, tefriş, düzen ve bakımıyla ilgili işler
 
Lojmanların kira, yakıt, su, elektrik vb. bedellerinin sakin-lerinden tahsiline dair işlemler
 
Belirlenen eksiklikler:
 
 
Diğer hususlar
8. ÖRNEK OLABİLECEK ÇALIŞMA VE UYGULAMALAR
 
IV- SONUÇ VE TEKLİFLER:
... Müftülüğü ve bağlı ünitelerinin ..../..../....... - ..../..../........ dönemi iş ve işlemlerinin ..../..../....... - ..../..../........ tarihlerinde yapılan genel teftişi sonucunda;

 
EK-2
T.C.BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişliği
Sayı:
Konu :
CEVAPLI RAPOR
BAŞKANLIK MÜFETTİŞİ:
RAPORUN KONUSU:
RAPORUN TARİHİ ve SAYISI:
RAPORUN EKLERİ:
TEFTİŞİN İLGİLİ OLDUĞU BİRİM:
TEFTİŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ:
HANGİ TARİHLER ARASI İŞLEMLERİN TEFTİŞ EDİLDİĞİ:
CEVAPLANDIRMAK İÇİN İLGİLİLERE VERİLEN SÜRE:
TEFTİŞ EDİLEN MEMURLARIN: ADI VE SOYADI SİCİL NOSU VE UNVANI
 
Müfettişin İncelediği ve Açıklanmasını Gerekli Gördüğü Hususlar ile Mevzuatın İlgili Maddeleri
…………………
İşlemi Tetkik Edilen Memurun Açıklaması
………………………….
Birinci Derecedeki Sicil Amirinin Görüşü
…………………………..
Merkezdeki İlgili Birim Amirinin Görüşü
…………………………
Tetkik Edilen İşlemler Hakkında Memur ve Amirler Tarafından Yapılan Açıklamalara Karşı
Müfettişin Son Teklifi
…………………….
 
ÖZEL EK:3
T.C.BAŞBAKANLIK
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişliği
Sayı:
Konu:
 
PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU
T.C. Kimlik No
Adı ve Soyadı
Görev Yeri
Memuriyet Unvanı
Sicil Numarası
Amirleri ile ilişkiler
Resmi Kurumlar ile ilişkiler
Personel ile ilişkiler
Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla ilişkiler
Mesleki bilgisi
Görevine bağlılığı, çalışkanlığı ve verimliliği
Zekâ ve kavrayış derecesi
Mevzuata bağlılık ve uyumu
İtimada şayanlık durumu
Teknolojik gelişmeleri uygulama durumu
Sevk ve idarede başarı durumu
Temsil yeteneği
Hangi görevlerde başarılı olabileceği, daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yükleneme-yeceği
Denetim Yapan Müfettişin;
Kod Numarası :
Unvanı :
İmzası
…..
….
 
ÖZEL EK:4
 
T.C.BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişliği
Sayı :
Adedi:
Sayfa:
 
SORUŞTURMA RAPORU
Müfettişin Kodu, Unvanı:
Soruşturma emrini veren makam
Olur tarihi ve sayısı
Soruşturmanın yapıldığı yer
Suçun işlendiği yer ve tarih
Soruşturmanın başladığı tarih
Soruşturmanın sona erdiği tarih
Soruşturmanın konusu (sabit görülen iddialar)
Suç isnat edilenlerin adı, soyadı ve görevi
Suçla ilgili kanun hükmü ve maddesi
Teklif
 
(Ekim 2011)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.