Diyanet personeli aylıksız izinler (Genelge)

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan 91. maddeye ek maddeler konuldu.. "Aylıksız izinler" işlemlerinin nasıl yapılacağını 2015 yılı taslak genelde aşağıdaki şekilde açıklandı.

Diyanet personeli aylıksız izinler (Genelge)

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan 91. maddeye ek maddeler konuldu.. "Aylıksız izinler" işlemlerinin nasıl yapılacağını 2015 yılı taslak genelde aşağıdaki şekilde açıklandı.

25 Temmuz 2015 Cumartesi 15:13
Diyanet personeli aylıksız izinler (Genelge)

DiNiHABERLER.COM / öZEL İÇERiKAylıksız izinler

 MADDE 91- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 108 inci maddesinde, Devlet memurlarına hangi hallerde aylıksız izin verilebileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre;

a) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

b) Doğum yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesi uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren olmak üzere, aynı Kanunun 108 inci maddesi (B) bendi uyarınca istekleri üzerine yirmidört aya kadar toptan veya kısım kısım aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süresinin bitimine bir aydan daha az bir süre kalanlara bu kapsamda aylıksız izin verilmez.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108 inci maddesi gereğince özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen; sürekli görevle yurt içine ya da yurt dışına atanan veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile aynı Kanunun 77 nci maddesine göre   yabancı bir memlekette veya uluslararası bir kuruluşta görev almak üzere izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. 

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan eşinin kurumunca yurt dışında görevlendirilmesi, yabancı ülke veya uluslararası bir kuruluşta görev alması ve öğrenci olması sebebiyle, aylıksız izin talebinde bulunan memur; dilekçesine, izin talebinin gerekçesi olan eşinin yurt dışında nerede ve ne kadar süre ile görevlendirildiğini, öğrenci olanların öğrencilik belgesini, burslu gidenlerin burs aldığını ve süresini (özel burs alanlar dâhil) gösterir belgelerini dilekçesine mutlaka ekleyecektir.


d) Aylıksız izin kullanmakta iken mazeretinin ortadan kalkması veya sona ermesi (eşinin yurt içi aslî görevine çekilmesi, görevin sona ermesi, öğrenci ise öğrenim süresinin sona ermesi, emekli olması, vefat ve istifa etmesi vb.) halinde memurlar, görevine dönme talebine ait dilekçelerine mazeretinin sona erdiğine dair belgelerini ekleyeceklerdir. 

e)Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurların, yurt dışındaki öğrenim süresinin bir yıldan az olması halinde, bunların memur olan eşlerine verilecek aylıksız izin sürelerinde "bir yıldan az olmamak" şartı aranmayacak, eşinin yurt dışındaki öğrenim süresini geçmemek üzere aylıksız izin verilebilecektir. Bu duruma göre, bir yıldan az olmamak üzere aylıksız izin verildiğinden, memurun aylıksız izin almasına sebep olan mazereti ortadan kalkmadığı sürece, kullanmakta olduğu izni bir yılını doldurmadan görevine iade talebinde bulunamayacaktır.

f) Aylıksız izin süresinin bitim tarihinden önce mazeretini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, memur on gün içinde görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması veya izin süresinin bitiminde on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacaklardır.

g) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar; askerlik süresince, görev yeri saklı kalmak kaydıyla aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri ile 657 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır. Muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere görevlerinden ayrılan ve 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca, aylıksız izinli sayılan personelden muvazzaflık hizmetlerini tamamlayanların veya askerliğe elverişsiz olduklarına dair rapor alanların, anılan Kanun’un 83 üncü maddesi uyarınca otuz günlük süre içinde göreve başlamak için müracaat etmeleri gerekmektedir. Başkanlığa gönderilecek göreve iade yazılarında göreve başlama tarihleri belirtilecek ve yazı ekinde; ilgilinin dilekçesi, duhûl ve terhis tarihlerini gösteren askerlik terhis belgesi veya rapor mutlaka gönderilecektir. Otuz günlük süre içinde yazılı olarak müracaat eden, ancak terhis belgelerini temin edemeyenler göreve başlattırılacak, eksik evrak daha sonra tamamlattırılacaktır.

ğ) Verilecek aylıksız izinler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108 inci maddesinde belirtilen azamî süreyi aşamayacaktır.

(2) Yukarıda belirtilen maddelere göre, özlük dosyaları illerde tutulan personele; aylıksız izinleri, il müftülükleri ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerince, Başkanlık merkezinde tutulan personele ise Başkanlıkça verilecektir.

(3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 77 nci maddesine göre yabancı memleketlerin resmi kurumlarında veya uluslararası kuruluşlarda görevlendirilen memurlara, merkez teşkilatında görev yapanlar bakımından görev yaptığı birim, taşra teşkilatında görev yapanlar bakımından ise görev yaptığı valilik teklifi ve Başkanın önerisi üzerine ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyet süresince;

a) Yabancı memleketlerin resmi kurumlarında görev alanlar için on;

b) Uluslararası kuruluşlarda görev alanlar için yirmibir yıla, kadar aylıksız izin verilebilir.  


-ESKİ GENELGE-

Aylıksız izinler

MADDE 85- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 108’inci maddesinde, Devlet memurlarına hangi hallerde aylıksız izin verilebileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre;

a) Memurun bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinden birinin önemli bir hastalığa yakalanmaları halinde, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlikeye gireceğinin raporla belgelendirilmesi şartıyla, memura en çok 6 (altı) ay aylıksız izin verilebilecektir. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilecektir.

b) Memurun aylıksız izin talep dilekçesine, refakat edeceği kişilere ait nüfus idaresinden alınmış tasdikli “Aile Meşruhatlı Nüfus Kayıt Örneği” ile “Sağlık Kurulu Raporu” mutlaka eklenecektir.

c) On hizmet yılını tamamlamış memurlara; istekleri halinde, memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilecektir. Ancak görev unvanına göre, görev yerindeki hizmetin aksatılmaması için gerekli tedbirler ilgililerce alınacaktır.

ç) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar, atandıkları tarihten itibaren bu bölgedeki zorunlu görev süreleri içinde bu haktan yararlanamayacaklardır.

d) Doğum yapan memurlara; istekleri halinde, 104’üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren on iki aya kadar aylıksız izin verilebilecektir. Memura verilecek aylıksız izin başlangıç tarihi, doğum sonrası mazeret izinlerinin bitim tarihi olacaktır. Bu haktan yararlanarak aylıksız izin isteyen memur; izin talep dilekçesine, doğum raporu ve 104’üncü maddenin (A) bendinde belirtilen doğum öncesi ve sonrası, doğum izini süresinin uzatımı ile ilgili tabip raporu varsa bunun bir sureti ile izin onayını mutlaka ekleyecektir.

e) Yetiştirilmek üzere yurt dışına Devlet tarafından gönderilen (burslu gidenler dâhil) öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine, memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak ve eşlerinin görev veya öğrenim süresini geçmemek üzere, en çok (5538 S.K. 5. md. değişik) 8 (sekiz) yıla kadar aylıksız izin verilebilecektir.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan eşinin kurumunca yurt dışında görevlendirilmesi, yabancı ülke veya uluslararası bir kuruluşta görev alması ve öğrenci olması sebebiyle, aylıksız izin talebinde bulunan memur; dilekçesine, izin talebinin gerekçesi olan eşinin yurt dışında nerede ve ne kadar süre ile görevlendirildiğini, öğrenci olanların öğrencilik belgesini, burslu gidenlerin burs aldığını ve süresini (özel burs alanlar dâhil) gösterir belgelerini dilekçesine mutlaka ekleyecektir.

g) Aylıksız izin kullanmakta iken mazeretinin ortadan kalkması veya sona ermesi (eşinin yurt içi aslî görevine çekilmesi, görevin sona ermesi, öğrenci ise öğrenim süresinin sona ermesi, emekli olması, vefat ve istifa etmesi vb.) halinde, görevine dönme talebine ait dilekçesine mazeretinin sona erdiğine dair belgelerini ekleyecektir.  

ğ) Aylıksız izin kullanmakta iken mazeretinin ortadan kalkması nedeniyle, 8 (sekiz) yıllık süre dolmadan görevine başlayan memurlara, 8 (sekiz) yıldan artakalan süre için daha sonraki yıllarda bir yıldan az olmamak üzere aylıksız izin verilebilecektir. Bu şekilde verilen aylıksız izin süresi, bir yıldan az olmayacak ve memuriyeti boyunca hiç bir şekilde toplam 8 (sekiz) yıllık süreyi aşmayacaktır.

h)Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurların, yurt dışındaki öğrenim süresinin bir yıldan az olması halinde, bunların memur olan eşlerine verilecek aylıksız izin sürelerinde "bir yıldan az olmamak" şartı aranmayacak, eşinin yurt dışındaki öğrenim süresini geçmemek üzere aylıksız izin verilebilecektir. Bu duruma göre, bir yıldan az olmamak üzere aylıksız izin verildiğinden, memurun aylıksız izin almasına sebep olan mazereti ortadan kalkmadığı sürece, kullanmakta olduğu izni bir yılını doldurmadan görevine iade talebinde bulunamayacaktır.

ı) Aylıksız izin süresinin bitim tarihinden önce mazeretini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması veya izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacaklardır.

i) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar; askerlik süresince, görev yeri saklı kalmak kaydıyla aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 83’üncü maddesi hükümleri saklıdır. Muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere görevlerinden ayrılan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 sayılı Kanunla değişik 108’inci maddesi uyarınca, aylıksız izinli sayılan personelden muvazzaflık hizmetlerini tamamlayanların veya askerliğe elverişsiz olduklarına dair rapor alanların, anılan Kanunun 83’üncü maddesi uyarınca otuz günlük süre içinde göreve başlamak için müracaat etmeleri gerekmektedir. Başkanlığa gönderilecek göreve iade yazılarında göreve başlama tarihleri belirtilecek ve yazı ekinde; ilgilinin dilekçesi, duhûl ve terhis tarihlerini gösteren askerlik terhis belgesi veya rapor mutlaka gönderilecektir. Otuz günlük süre içinde yazılı olarak müracaat eden, ancak terhis belgelerini temin edemeyenler göreve başlattırılacak, eksik evrak daha sonra tamamlanarak Başkanlığa gönderilecektir.

j) Verilecek aylıksız izinler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 108’inci maddesinde belirtilen azamî süreyi aşamayacaktır.

k) Yabancı devletlerde veya uluslararası kuruluşlarda görev alacak her unvandaki personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 77’nci maddesi uyarınca verilecek aylıksız izinler için, Başbakanlık izni alınmak üzere Başkanlığa yazı yazılacaktır.

(2) Yukarıda belirtilen maddelere göre, özlük ve sicil dosyaları illerde tutulan personele; aylıksız izinleri, il müftülükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerince, Başkanlık merkezinde tutulan personele ise Başkanlıkça verilecektir.


 
NOT: Değerli Okuyucularımız!
 
Haberlerimizi alıntılayıp yayınladığınız zaman, sitemizi CANLI link verip kaynak olarak gösterebilirsiniz. Biz dinihaberler.com olarak ülkemizde ve dünyada gerçeğin sesi olmaya, ileri demokrasiyi, meritokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz.
 
Biz hiç bir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan, gücünü tamamen özgürlüğünden alan, sivil, bağımsız, tarafsız ve özerk bir haber sitesiyiz. Bize bu teveccühü göstererek kısa zamanda internet haberciliğinde ilk sıralara yerleşmemizi sağlayan siz değerli takipçilerimize en derin selam, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz.
 
Teşekkürler… dinihaberler.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehmet zara 2015-07-25 18:59:39

ey diyanet! bizim hafta sonu izni neden 1 günde diğer memurların ki 2 gün BİZİM HAKKIMIZI NE ZAMAN SAVUNACAKSIN,EY DİYANET ÇIKIP BİRDE CAHİL CAHİL BİNİM İMAMIM BU İŞE BUNU KABUL EDEREK BAŞLAR DEME SAKIN

Avatar
Ali 2015-07-25 22:59:28

Birsey anlamadim ama suana kadar anladigim bir sey varsa diyanet personelinin ozellikle din gorevlilerinin yararina birsey yapmaz yapsada uygulamaz

Avatar
Ne önemi var 2015-07-25 23:32:49

Burda yazdığı gibi uygulansa keşke. Doğumdan sonra ücretsi izne ayrıldığım için hem il hem ilçe müftüğü mobing uyguluyor.

Avatar
DİYANET KOLTUKTAKTAKİLER OKU OKU 2015-08-01 02:31:20

TURKİYEDE KENARDA KÖŞEDE TERK EDİLMİŞ BURALARA KADRO VERİLMİŞ NİCE CAMİLER VAR BİRDE BURYA ATANMIŞ DİN GOREVLİLERİ HANGİ KURUMDA TERK EDİLMİŞ VEDE GOVLİ ATANMIŞ CEMAATSİZ TERK EDİLMİŞ YERLERE NEDEN İMAM ATIP HEM DEVLETİ VEDE KENDİNİZİ BU VEBALIN ALTINA KOYUYORSUNUZ ....