Diyanet Personeli Emeklilik Türleri -GENELGE-

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan ve yeni genelde 83. maddeden yer alan "Emeklilik türleri"

Diyanet Personeli Emeklilik Türleri -GENELGE-

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan ve yeni genelde 83. maddeden yer alan "Emeklilik türleri"

25 Temmuz 2015 Cumartesi 23:09
Diyanet Personeli Emeklilik Türleri -GENELGE-
banner283

DiNiHABERLER.COM / öZEL İÇERiKEmeklilik türleri

 MADDE 83 – (1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve  5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile belirlenen emeklilik halleri dört ana grupta toplanmaktadır:

a) İstekle emeklilik:  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine  ve 5434 sayılı Kanuna tabi sigortalıların  kendilerinin istedikleri emeklilik türüdür. Mevcut hükümlere göre kanunun öngördüğü yaş sınırını ve hizmet süresini doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanırlar. Bu durumda olanlar, bu sürelerin doldurulmasından itibaren emekliliklerini isteyebilecekleri gibi çalışmaya devam edenler daha sonraki bir tarihte de (en fazla 65 yaşının doldurulmasına kadar) emekliliklerini isteyebilirler.

5434 sayılı Kanuna tabi olanlardan göreve girişlerinde, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı en az % 40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların istekleri üzerine,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine tabi olanlardan çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyen sigortalılar en az 15 yıl (5400 gün) sigorta primi ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekle emekli olmaları mümkündür.

Ayrıca çalışmaya başladıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760, (16 Yıl)

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, (18 Yıl) sigorta primi ödemiş olmaları halinde,

Diğer taraftan 61 yaşını doldurmuş kadın ve erkek iştirakçiler de 15 yıl (5400 gün)  sigorta primi ya da emekli keseneği ödenmiş olmaları halinde, emekliliklerini isteyebileceklerdir.

b) Re’sen emeklilik: Bu emeklilik, ilgililerin isteklerine bakılmaksızın kurumlarınca yapılan zorunlu emeklilik işlemidir.

5434 sayılı Kanuna tabi ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılar ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı re’sen emekliye sevk edilirler; ancak, bu durumda olanlara emekli aylığı bağlanabilmesi için, Kanunun ön gördüğü yaş sınırını ve yirmi beş fiili hizmet yılını doldurmuş olmaları şarttır. Aksi takdirde kendilerine sadece toptan ödeme yapılır.

c) Yaş haddinden emeklilik: Sigortalıların, kanunla belirlenen yaş hadlerini doldurmaları halinde, kurumlarınca uygulanması zorunlu ve isteğe bakılmaksızın yapılan emeklilik işlemidir. Yaş haddi ise, genel olarak 65 yaşın doldurulduğu tarihtir. (Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri için yaş haddi 67) Bu tarihten sonra ilgililerin çalıştırılmaları kanunen mümkün değildir.

ç) Malulen emeklilik: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kurumlarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucu, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi  kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği tespit edilenler ile personel kanunlarına göre kullanmış oldukları raporlar neticesinde sıhhi izin sürelerini dolduran sigortalılar malûl sayılır. Malullük meydana geliş sebeplerine göre üç türe ayrılmaktadır.

1) Adi malûllük: Adi malûllükte emekli aylığı bağlanabilmesi için, 5434 sayılı Kanuna tabi olanların en az on yıl fiili hizmetinin, 5510 sayılı Kanununa tabi sigortalının en az on yıldan beri sigortalı bulunup toplam 1800 gün (5 yıl) veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde sadece toptan ödeme yapılabilmektedir.

2) Vazife malûllüğü: İlgililerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğan bir sebeple veya vazifelerinin dışında kurumlarının verdiği kurum içindeki veya kurum dışındaki başka bir görevi yaparken ve kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olan malûllüktür. Bu durumda olan malûllerin kendilerine veya dul ve yetimlerine (hak sahiplerine) Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili maddeleri gereğince vazife malûllüğü aylığı bağlanır.

3) Harp malûllüğü: Askerî personel hakkında uygulanmaktadır.


-ESKİ GENELGE-


Emeklilik türleri

MADDE 83 – (1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve  5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile belirlenen emeklilik halleri dört ana grupta toplanmaktadır:

a) İstekle emeklilik:  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine  ve 5434 sayılı Kanuna tabi sigortalıların  kendilerinin istedikleri emeklilik türüdür. Mevcut hükümlere göre kanunun öngördüğü yaş sınırını ve hizmet süresini doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanırlar. Bu durumda olanlar, bu sürelerin doldurulmasından itibaren emekliliklerini isteyebilecekleri gibi çalışmaya devam edenler daha sonraki bir tarihte de (en fazla 65 yaşının doldurulmasına kadar) emekliliklerini isteyebilirler.

5434 sayılı Kanuna tabi olanlardan göreve girişlerinde, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı en az % 40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların istekleri üzerine,5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine tabi olanlardan çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyen sigortalılar en az 15 yıl (5400 gün) sigorta primi ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekle emekli olmaları mümkündür.

Ayrıca çalışmaya başladıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
            a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760, (16 Yıl)
            b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, (18 Yıl)
            sigorta primi ödemiş olmaları halinde,

Diğer taraftan 61 yaşını doldurmuş kadın ve erkek iştirakçiler de 15 yıl (5400 gün)  sigorta primi ya da emekli keseneği ödenmiş olmaları halinde, emekliliklerini isteyebileceklerdir.

b) Re’sen emeklilik: Bu emeklilik, ilgililerin isteklerine bakılmaksızın kurumlarınca yapılan zorunlu emeklilik işlemidir.

5434 sayılı Kanuna tabi ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılar ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı re’sen emekliye sevk edilirler; ancak, bu durumda olanlara emekli aylığı bağlanabilmesi için, Kanunun ön gördüğü yaş sınırını ve yirmi beş fiili hizmet yılını doldurmuş olmaları şarttır. Aksi takdirde kendilerine sadece toptan ödeme yapılır.

c) Yaş haddinden emeklilik: Sigortalıların, kanunla belirlenen yaş hadlerini doldurmaları halinde, kurumlarınca uygulanması zorunlu ve isteğe bakılmaksızın yapılan emeklilik işlemidir. Yaş haddi ise, genel olarak 65 yaşın doldurulduğu tarihtir. (Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri için yaş haddi 67) Bu tarihten sonra ilgililerin çalıştırılmaları kanunen mümkün değildir.

ç) Malulen emeklilik: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kurumlarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucu, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi  kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği tespit edilenler ile personel kanunlarına göre kullanmış oldukları raporlar neticesinde sıhhi izin sürelerini dolduran sigortalılar malûl sayılır. Malullük meydana geliş sebeplerine göre üç türe ayrılmaktadır.

1) Adi malûllük: Adi malûllükte emekli aylığı bağlanabilmesi için, 5434 sayılı Kanuna tabi olanların en az on yıl fiili hizmetinin, 5510 sayılı Kanununa tabi sigortalının en az on yıldan beri sigortalı bulunup toplam 1800 gün (5 yıl) veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde sadece toptan ödeme yapılabilmektedir.

2) Vazife malûllüğü: İlgililerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğan bir sebeple veya vazifelerinin dışında kurumlarının verdiği kurum içindeki veya kurum dışındaki başka bir görevi yaparken ve kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olan malûllüktür. Bu durumda olan malûllerin kendilerine veya dul ve yetimlerine (hak sahiplerine) Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili maddeleri gereğince vazife malûllüğü aylığı bağlanır.

3) Harp malûllüğü: Askerî personel hakkında uygulanmaktadır.NOT: Değerli Okuyucularımız!
 
Haberlerimizi alıntılayıp yayınladığınız zaman, sitemizi CANLI link verip kaynak olarak gösterebilirsiniz. Biz dinihaberler.com olarak ülkemizde ve dünyada gerçeğin sesi olmaya, ileri demokrasiyi, meritokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz.
 
Biz hiç bir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan, gücünü tamamen özgürlüğünden alan, sivil, bağımsız, tarafsız ve özerk bir haber sitesiyiz. Bize bu teveccühü göstererek kısa zamanda internet haberciliğinde ilk sıralara yerleşmemizi sağlayan siz değerli takipçilerimize en derin selam, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz.
 
Teşekkürler… dinihaberler.com
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
emekli imam 2015-07-27 17:13:28

emekli olan imamın göreve dönmesi mümkünmüdür**?***

Avatar
emeklii 2015-07-27 20:58:43

vah vah vahhhhh