Diyanet personelin izin işlemleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan 87. maddede güncelleme yaptı.. "İzin işlemleri " nasıl yapılacağını 2015 yılı taslak genelde aşağıdaki şekilde açıklandı. İşte o taslak metin

Diyanet personelin izin işlemleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan 87. maddede güncelleme yaptı.. "İzin işlemleri " nasıl yapılacağını 2015 yılı taslak genelde aşağıdaki şekilde açıklandı. İşte o taslak metin

23 Temmuz 2015 Perşembe 23:36
Diyanet personelin izin işlemleri

DiNiHABERLER.COM / öZEL İÇERiK

 

 
İzin işlemleri

  MADDE 87- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 102 nci maddesinde; "Devlet Memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." denilmektedir. Maddede geçen “hizmet” deyiminden, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile, kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Sürenin hesaplanmasında vekil imam-hatiplikte, muvazzaf askerlikte ve yedek subaylık okul devresinde geçen süreler de dikkate alınacaktır.

(2) 657 sayılı Kanunun değişik 103 üncü maddesinde; "Yıllık izinler, âmirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Câri yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer...." denilmektedir. Bu hükme göre;

a) Memurların; hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için otuz günlük yıllık izinlerini toptan veya parça parça kullanmaları konusunda birim âmirleri yetkili kılınmıştır. Bu nedenle birim âmirleri, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine dikkat etmek kaydıyla, memurlarının yıllık izinlerini bir program dâhilinde câri yıl içinde kullanmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

 b) Eğitim merkezi öğretmenleri ve Kur’ân kursu öğreticileri ile eğitim merkezinde kursiyer olarak bulunan memurlara, eğitim-öğretimin devam ettiği süre içinde yıllık izin verilmeyecektir.

c) Yıllık izinlerin tamamının aynı yıl içinde kullanılması esastır. Ancak yıllık iznin bir kısmının ait olduğu câri yıl içinde kullanılamaması durumunda, kullanılamayan yıllık izin süresi, bir sonraki câri yılın izni ile birlikte, toptan veya kısım kısım kullanılabilecektir. Câri yıl içinde kullanılan izin süreleri, öncelikle bir önceki yıldan devreden izin sürelerinden mahsup edilecektir.

ç) Bir önceki yıldan devreden izin ile cari yıl izni toplamının kısmen veya tamamen kullanılamaması halinde, sadece içinde bulunulan yıl iznine denk olan kısmı bir sonraki yılda kullanılabilir.

d) Bir önceki yıldan devreden izin süresinin mutlaka devrettiği yıl içinde kullanılması gerekmektedir. Bir önceki yıldan devreden ve devrettiği cari yılda kullanılamayan izin süresi müteakip yıla devretmeyeceğinden, bu izinlerin müteakip yıla taşan süreleri de kullanılamayacaktır.

e) Câri yıla ait alınan yıllık izin süresinin bir sonraki yıla taşması halinde, taşan bu izin süresi alındığı yıla ait olacağı ve yeni giren câri yıl içinde de kullanabileceği için, yeni giren câri yıl izninden mahsup işlemi yapılmayacaktır.

f) Yıllık izinle mazeret izni birleştirilmeyecektir. Gerektiğinde izinin uzatılması, kullanılmakta olan iznin bitiminden önce yapılacaktır.


g) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından, bu tarihten sonra raporda yazılı hastalık izni işlemeye başlayacaktır. Bu durumda, yıllık iznini kullanmakta olan memurların hastalıklarından dolayı verilen hastalık izni, yıllık izne dâhil edilmeyecektir.

ğ) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan memur, hastalık izninin bitiş tarihinin yıllık iznin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde, hastalık izninin bitiş tarihini müteakiben görevine başlayacaktır.

h) Yıllık izni içinde hastalık izni alan bir memur, kullanmakta olduğu yıllık izninin bitiş tarihinden önce hastalık izninin sona ermesi halinde, yıllık izninden geri kalan kısmını kullanmaya devam edecek ve yıllık izin süresinin bitiş tarihinde görevine başlayacaktır.

ı) Memurlar; yıllık izinde iken hastalıkları nedeniyle istirahat raporlarında belirtilen süreler kadar kullanamadıkları yıllık izin sürelerini, âmirin uygun bulacağı başka bir zamanda kullanabileceklerdir.
 


-ESKİ GENELGE-

İzin işlemleri

MADDE 81- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 102’nci maddesinde; "Devlet Memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." denilmektedir. Maddede geçen “hizmet” deyiminden, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile, kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Sürenin hesaplanmasında vekil imam-hatiplikte, muvazzaf askerlikte ve yedek subaylık okul devresinde geçen süreler de dikkate alınacaktır.

(2) 657 sayılı Kanunun 562 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 103’üncü maddesinde; "Yıllık izinler, âmirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Câri yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer...." denilmektedir. Bu hükme göre;

a) Memurların (vekil imam-hatipler dâhil); hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için otuz günlük yıllık izinlerini bir defada toptan veya parça parça kullanmaları konusunda birim âmirleri yetkili  kılınmıştır. Bu nedenle birim âmirleri, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine dikkat etmek kaydıyla, memurlarının yıllık izinlerini bir program dâhilinde câri yıl içinde kullanmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

b) Eğitim merkezi öğretmenleri ve Kur’ân kursu öğreticileri ile eğitim merkezinde kursiyer olarak bulunan memurlara, eğitim-öğretimin devam ettiği süre içinde yıllık izin verilmeyecektir.

c) Yıllık izinlerin tamamının aynı yıl içinde kullanılması esastır. Ancak yıllık iznin bir kısmının ait olduğu câri yıl içinde kullanılamaması durumunda, kullanılamayan yıllık izin süresi, bir sonraki câri yılın izni ile birlikte, toptan veya kısım kısım kullanılabilecektir. Câri yıl içinde kullanılan izin süreleri, öncelikle bir önceki yıldan devreden izin sürelerinden mahsup edilecektir.

ç) Bir önceki yıldan devreden izin süresinin mutlaka devrettiği yıl içinde kullanılması gerekmektedir. Devredilen ve kullanılamayan izin süresi müteakip yıla devredilemeyecektir.

d) Câri yıla ait alınan yıllık izin süresinin bir sonraki yıla taşması halinde, taşan bu izin süresi alındığı yıla ait olacağı ve yeni giren câri yıl içinde de kullanabileceği için, yeni giren câri yıl izninden mahsup işlemi yapılmayacaktır.
e) Yıllık izinle mazeret izni birleştirilmeyecektir. Gerektiğinde yıllık izinin uzatılması, kullanılmakta olan iznin bitiminden önce yapılacaktır.

f) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından, bu tarihten sonra raporda yazılı hastalık izni işlemeye başlayacaktır. Bu durumda, yıllık iznini kullanmakta olan memurların hastalıklarından dolayı verilen hastalık izni, yıllık izne dâhil edilmeyecektir.

g) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan memur, hastalık izninin bitiş tarihinin yıllık iznin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde, hastalık izninin bitiş tarihini müteakiben görevine başlayacaktır.

ğ) Yıllık izni içinde hastalık izni alan bir memur, kullanmakta olduğu yıllık izninin bitiş tarihinden önce hastalık izninin sona ermesi halinde, yıllık izninden geri kalan kısmını kullanmaya devam edecek ve yıllık izin süresinin bitiş tarihinde görevine başlayacaktır.

h) Memurlar; yıllık izinde iken hastalıkları nedeniyle istirahat raporlarında belirtilen süreler kadar kullanamadıkları yıllık izin sürelerini, âmirin uygun bulacağı başka bir zamanda kullanabileceklerdir.


NOT: Değerli Okuyucularımız!
 
Haberlerimizi alıntılayıp yayınladığınız zaman, sitemizi CANLI link verip kaynak olarak gösterebilirsiniz. Biz dinihaberler.com olarak ülkemizde ve dünyada gerçeğin sesi olmaya, ileri demokrasiyi, meritokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz.
 
Biz hiç bir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan, gücünü tamamen özgürlüğünden alan, sivil, bağımsız, tarafsız ve özerk bir haber sitesiyiz. Bize bu teveccühü göstererek kısa zamanda internet haberciliğinde ilk sıralara yerleşmemizi sağlayan siz değerli takipçilerimize en derin selam, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz.
 
Teşekkürler… dinihaberler.com

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
dava adamı 2015-07-24 14:33:39

yasanın tanıdıgı hakkı birilerinin yetkisine verirsen kimse halinden memnun olmaz yahu benim izinimin uygun zamanını amir nerden bilecek bana lazım oldugu zaman kullanamadıgın izin neye yarar böyle saçmalıkmı olur bizim izinleri ancak kışın kullanacaksın ancak o zaman uygun oluyor okullar açık sezon kış yolar kar buz buyur burdan yak

Avatar
nihal 2015-07-24 01:11:05

Yorumunuz Değişen hiçbir şey yok bir parantez açıp k.k.öğreticilerine yazın dônüşümlü izin kullandırılabilir.Eşimin izniyle uyuşmadıktan sonra neyapayım otuz günlük izni,milleti sınavsız kadroya geçirtmekle övünen sendikamızı göreve çağırıyorum

Avatar
KEMAL KARATAS 2015-07-24 12:37:14

ANLADIK AMIRIN MUSADESI SART,YA IKI YILLIK IZNI DURUYOR,ISTEDIGIN HALDE SEBEPSIZ VE KEYFI OLARAK IKI YILLIK ININ YANMASINA SEBEP OLAN AMIR HAKKINDA HER HANGI BIR ISLEM YAPILIYORMU

Avatar
ebrar 2015-07-25 18:35:19

Kış dönemi izin kullanamıyoruz .yazın kullanamıyoruz .seminer olduğu haftalar izin verilmiyor.kursun boş olduğu dönemlerde öğreticilere dönüşümlü izin veriliyor.bir aylık iznin ancak yarısını kullanabiliyoruz.izniniz var ama kullanma hakkımız yok.idarecilerden zorla izin alıyoruz.izin kullanacağımız zamanı kendimiz belirlemeliyiz amirimizde bu talebi sorgusuz yerine getirmelidir.bu arada k.k.öğreticilerin hakkını savunan hiç bir sendika yok bu yüzden sendikanızdan da istifa ettim.

Avatar
Nur 2015-07-24 08:44:22

Kkö lere eğitim öğretim döneminde izin kullandırılmaz diyo peki ne zaman kullanacağız uyan diyanet sen uyan

Avatar
star 2015-07-24 12:52:19

sayın editör yurtdışındaki görevlilere hacca gittikleri yıl izin verilmiyor bunun mevzuatta yeri varmı yoksa sayın ateşelerin krallığımı saygılar

Avatar
Kko 2015-07-24 13:33:18

Kko eğitim öğretim e ara verdigi donem zaten donemler arasi tatillerdir..bu nasil bi is yillik izniniz var ama kusura bakmayin kullandirmayiz gibi bisey bu..Lütfen birileri bu konu uzerine egilsin sendikalar size boşuna üye olmadik bu mevzuya kolaylik saglanmasi icin çabalarınızi bekliyoruz. .saygilar

Avatar
kkö merve 2015-07-24 18:24:20

bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.hem yıllık izin diyor hemde egitim öğretim zamanında izin yok. bu nasıl yasa anlamadım kı bizim amire kalırsan ölmedikten sonra izin alamazsın.torpillileri hariç tabıkı.zaten 9 hafta yaz kursu çoçuklarda bizde sıkılıyoruz ızınde yok.sendikalar uyamasalarda çalışsalar.