Diyanet'ten Yeni Genelge: Din Hizmetleri Kategorisi

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan "Dinî soruların cevaplandırılması" , "Zekât, fıtır sadakası ve kurban nisapları" ve "Mushaf-ı Şerifler" gibi kurul kararlarını ilgilendiren bölümde de güncelleme yaparak yeni genelgede bir taslak oluşturdu. Buna göre:

Diyanet'ten Yeni Genelge: Din Hizmetleri Kategorisi

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan "Dinî soruların cevaplandırılması" , "Zekât, fıtır sadakası ve kurban nisapları" ve "Mushaf-ı Şerifler" gibi kurul kararlarını ilgilendiren bölümde de güncelleme yaparak yeni genelgede bir taslak oluşturdu. Buna göre:

20 Temmuz 2015 Pazartesi 23:24
Diyanet'ten Yeni Genelge: Din Hizmetleri Kategorisi
 DiNiHABERLER.COM / öZEL İÇERiKDinî soruların cevaplandırılması
 
MADDE 6- (1) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi gereğince, il ve ilçe müftülükleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı temsil ederler. Bu itibarla, vatandaşlarımızın dinî konulardaki yazılı ve sözlü sorularını; Kur'an ve Sünneti esas alarak, tarihi-ilmi birikim ve tecrübeden de yararlanmak sureti ile güncel talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda cevaplandırmak, teşkilatımızın görevlerindendir. Başkanlığımıza yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda dinî soru ulaşmakta olup, bunların yazılı olarak cevaplandırılması Din İşleri Yüksek Kurulunun iş hacmini oldukça artırmaktadır. Bu sebeple, özellikle müftülükler ve yurtdışı temsilcilikleri tarafından cevaplandırılabilecek konular ile, şifahî olarak izâh edilmesine ihtiyaç duyulan sorular, gerektiğinde Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından cevaplandırılmak üzere mahalline gönderilebilecek; sorunun özelliğine göre ilgiliye yazılı veya sözlü olarak gerekli açıklama yapılacaktır.
 
(2) Müftülüklere ve yurtdışı temsilciliklerine yazılı veya sözlü olarak intikal eden dinî sorulara verilecek cevaplar; muteber kaynaklara isnat ettirilecek, bizzat müftüler, müşavirler ve ataşeler veya bunların görevlendirecekleri bir yetkili tarafından hazırlanacaktır. Sözlü sorulardan önemli görülenler, cevaplarıyla birlikte “Şifahî Sorular Defteri”ne kaydedilecek, yazılı sorulara verilen cevapların birer nüshası ilgili dosyada saklanacaktır.
 
(3) İlçe müftülüklerince çözülemeyen meseleler, önce il müftülüklerinden, koordinatörlük ve ataşeliklerce çözülemeyen meseleler, önce müşavirliklerden sorulacak, il müftülüklerince ve müşavirliklerce de cevaplandırılamayan sorular Başkanlığa (Din İşleri Yüksek Kurulu’na) gönderilecektir.
 
(4) Müftülüklerimizin il ve ilçelerde, Başkanlığı temsil ettiği, bu itibarla dinî soruların doğrudan Başkanlıktan değil, öncelikle ALO 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı veya diğer yollarla müftülüklerden sorulması gerektiği hususu, zaman zaman vaaz ve diğer yollarla halkımıza duyurulacaktır.
 
Zekât, fıtır sadakası ve kurban nisapları
 
MADDE 7- (1) Sadaka-i fıtır miktarı her yıl Başkanlıkça belirlendiğinden, müftülüklerimizce ayrıca bir miktar belirleme cihetine gidilmeyecektir. Yurt dışında ise, yurtdışı temsilciliklerince Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ile koordine sağlanarak bulundukları ülkenin geçim standartlarına göre sadaka-i fıtır miktarı belirlenecektir.
 
(2) Günümüzde tedâvülde bulunan paranın ve ticaret eşyasının nisabı, 80.18 gr. altın esas alınarak belirlenecektir.
 
Mushaf-ı Şerifler
 
MADDE 8- (1) Ülkemizde basım ve yayımı yapılan meâlli-meâlsiz Mushaf-ı Şerif metinleri ile içerisinde Kur’ân-ı Kerîm âyetleri bulunan sesli-görüntülü eserlerin, cüzlerin hatasız ve eksiksiz basım ve yayımını sağlamak üzere müracaat eden kuruluşların işlemlerini kontrol ettikten sonra mühürlemek veya onaylamak,  müracaat edilmeden basım ve yayımı yapılan mushaf ve cüzler ile sesli veya görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınlarını tespit etme ve hatalı ve noksan olarak basıldığı veya internet, TV, radyo vb. ortamlarda yayımlandığı Kurul tarafından tespit edilen mushaf ve cüzler ile sesli ve görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınlarının toplatılıp imha edilmesi  ve söz konusu yayının internet ortamında yapılması halinde yayının durdurulması için yasal işlemlerin başlatılmasına ilişkin müracaatta bulunma görev ve yetkisi, Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı’na aittir. Yurt dışına ihraç edilen veya yurdumuza ithal edilen meâlli-meâlsiz Mushaf-ı Şerif ile içerisinde Kur’ân-ı Kerîm âyetleri bulunan sesli-görüntülü eserlerin incelenerek ihraç ve ithali ile ilgili izin yazısı da, Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı’nca verilmektedir. Ancak, zaman zaman bazı kişi ve kuruluşlarca yukarıdaki esaslara uyulmadan bir çok hata ve eksikliklerin yer aldığı söz konusu yayınların Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu’na incelettirilmeden basılarak, mühürsüz piyasaya sürüldüğü görülmektedir. Bu nedenle;
 
a) Görevlilerimiz, vaaz ve hutbeleri ile yerel basın-yayın organlarında; Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı’nın mührünü taşımayan, meâlli-meâlsiz Mushaf-ı Şerif ile içerisinde Kur’ân-ı Kerîm âyetleri bulunan sesli-görüntülü eserleri satın almamaları hususunda vatandaşlarımızı uyaracaklar, cami önleri ile müştemilatında, Kur’ân kursu ve cami kütüphanelerinde söz konusu yayınların bulundurulmasına ve satılmasına hiçbir surette izin vermeyeceklerdir.
 
b) Müftülükler; piyasada görülen mühürsüz meâlli-meâlsiz Mushaf-ı Şerif ile Kurulca incelenmemiş ve içerisinde Kur’ân-ı Kerîm âyetleri bulunan sesli-görüntülü yayınlardan Başkanlığımızı haberdar ederek, söz konusu yayınların incelenebilmesi için ilgilileri Başkanlığımıza yönlendireceklerdir.

-ESKİ GENELGE-
 
Dinî soruların cevaplandırılması
 
MADDE 5- (1) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesi gereğince, il ve ilçe müftülükleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nı temsil ederler. Bu itibarla, vatandaşlarımızın dinî konularda yazılı ve sözlü sorularını cevaplandırmak, müftülerin görevlerindendir. Başkanlığımıza yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda dinî soru sorulmakta olup bunların yazılı olarak cevaplandırılması Din İşleri Yüksek Kurulunun iş hacmini aşırı bir şekilde artırmaktadır. Bu sebeple, sorulardan bir kısmı, özellikle müftülükler, müşavirlikler ve ataşelikler tarafından cevaplandırılabilecek konular ile, şifahî olarak izâh edilmesine ihtiyaç duyulanlar cevaplandırılmak üzere mahalline gönderilebilecektir. Bu durumda sorunun özelliğine göre ilgiliye yazılı veya sözlü olarak gerekli açıklama yapılacaktır.
 
(2) Müftülüklere, müşavirliklere ve ataşeliklere yazılı veya sözlü olarak intikal eden dinî sorulara verilecek cevaplar; muteber kaynaklara istinat ettirilecek, bizzat müftüler, müşavirler ve ataşeler veya bunların görevlendirecekleri bir yetkili tarafından hazırlanacaktır. Sözlü sorulardan önemli görülenler, cevaplarıyla birlikte “Şifahî Sorular Defteri”ne kaydedilecek, yazılı sorulara verilen cevapların birer nüshası ilgili dosyada saklanacaktır.
 
(3) İlçe müftülüklerince çözülemeyen meseleler, önce il müftülüklerinden sorulacak, il müftülüklerince de cevaplandırılamayan sorular Başkanlığa gönderilecektir. 
 
(4) Müftülüklerimizin il ve ilçelerde Başkanlığı temsil ettiği, bu itibarla dinî soruların doğrudan Başkanlıktan değil, öncelikle müftülüklerden sorulması gerektiği hususu, zaman zaman vaaz ve diğer yollarla halkımıza duyurulacaktır.
 
Zekât, fıtır sadakası ve kurban nisapları
 
MADDE 6- (1) Sadaka-i fıtır miktarı her yıl Başkanlıkça belirlendiğinden, müftülüklerimizce ayrıca bir miktar belirleme cihetine gidilmeyecektir. Yurt dışında ise, müşavirlikler, ataşeliklerle koordine sağlayarak bulundukları ülkenin geçim standartlarına göre sadaka-i fıtır miktarını belirleyeceklerdir. 
 
(2) Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Sadaka-i fıtır ve kurbanda bu malın artıcı olması gerekmez.
 
(3) Temel ihtiyaçlar; barınma, nafaka (yiyecek, giyecek ve sağlık giderleri), ulaşım, eğitim, ev eşyası, sanat ve mesleğe ait alet ve makinalar, güvenlik amacıyla kullanılan alet ve cihazlar ile diğer cârî giderler (elektrik, su, yakıt, aidat vb.) den oluşmaktadır.
(4) Günümüzde tedâvülde bulunan paranın ve ticaret eşyasının nisabı ise, 80.18 gr. altın esas alınarak belirlenecektir.
 
Mushaf-ı Şerifler
 
MADDE 7- (1) Ülkemizde basım ve yayımı yapılan meâlli-meâlsiz Mushaf-ı Şerif metinleri ile içerisinde Kur’ân-ı Kerîm âyetleri bulunan sesli-görüntülü eserlerin yayımlanmadan önce incelenmesi ve hatasız basımının sağlanarak mühürlenmesi görev ve yetkisi, Başkanlığımız Mushafları İnceleme Kurulu’na aittir. Yurt dışına ihraç edilen veya yurdumuza ithal edilen meâlli-meâlsiz Mushaf-ı Şerif ile içerisinde Kur’ân-ı Kerîm âyetleri bulunan sesli-görüntülü eserlerin incelenerek ihraç ve ithali ile ilgili izin belgesi, Başkanlığımız Mushafları İnceleme Kurulu’nca verilmektedir. Ancak, zaman zaman bazı kişi ve kuruluşlarca yukarıdaki esaslara uyulmadan bir çok hata ve eksikliklerin yer aldığı söz konusu yayınların Mushafları İnceleme Kurulu’na incelettirilmeden basılarak, mühürsüz piyasaya sürüldüğü görülmektedir. Bu nedenle;
 
a) Görevlilerimiz, vaaz ve hutbeleri ile yerel basın-yayın organlarında; Başkanlığımız Mushafları İnceleme Kurulu’nun mührünü taşımayan, meâlli-meâlsiz Mushaf-ı Şerif ile içerisinde Kur’ân-ı Kerîm âyetleri bulunan sesli-görüntülü eserleri satın almamaları hususunda vatandaşlarımızı uyaracaklar, cami önleri ile müştemilatında, Kur’ân kursu ve cami kütüphanelerinde söz konusu yayınların bulundurulmasına ve satılmasına hiçbir surette izin vermeyeceklerdir.
 
b) Müftülükler; piyasada görülen mühürsüz meâlli-meâlsiz Mushaf-ı Şerif ile Kurulca incelenmemiş ve içerisinde Kur’ân-ı Kerîm âyetleri bulunan sesli-görüntülü yayınlardan Başkanlığımızı haberdar ederek, söz konusu yayınların incelenebilmesi için ilgilileri Başkanlığımıza yönlendireceklerdir.NOT: Değerli Okuyucularımız!
 
Haberlerimizi alıntılayıp yayınladığınız zaman, sitemizi CANLI link verip kaynak olarak gösterebilirsiniz. Biz dinihaberler.com olarak ülkemizde ve dünyada gerçeğin sesi olmaya, ileri demokrasiyi, meritokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz.
 
Biz hiç bir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan, gücünü tamamen özgürlüğünden alan, sivil, bağımsız, tarafsız ve özerk bir haber sitesiyiz. Bize bu teveccühü göstererek kısa zamanda internet haberciliğinde ilk sıralara yerleşmemizi sağlayan siz değerli takipçilerimize en derin selam, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz.
 
Teşekkürler… dinihaberler.comYorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
imam adayı 2015-07-21 08:57:57

Sayın diyanet yetkilileri imam alimi yokmu bu bir senedir sinava girmişiz alım için bekliyoruz.