Diyanet'ten Yeni Genelge!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılına ait "Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma düzenine ilişkin" genelgeyi güncelleyerek yeni bir taslak oluşturdu. Yeni genelge taslağının yakın bir zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Diyanet'ten Yeni Genelge!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılına ait "Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma düzenine ilişkin" genelgeyi güncelleyerek yeni bir taslak oluşturdu. Yeni genelge taslağının yakın bir zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

20 Temmuz 2015 Pazartesi 22:34
Diyanet'ten Yeni Genelge!
 DiNiHABERLER.COM / öZEL İÇERiK


Yeni Genelgede neler var, hangi konulara açıklık getirilmesi bekleniyor... İşte tüm ayrıntılar... 
 
MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile diğer ilgili mevzuatla verilen görevlerin yerine getirilmesi, uygulamaların izlenmesi ile çalışmaların rasyonel olarak ve eşgüdüm içerisinde sürdürülmesini sağlamaktır.

(2) Bu genelge, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma düzenine ilişkin esasları kapsamaktadır.


 
MADDE 2- (1) Bu Genelgede yer alan Başkanlık merkez hizmet birimlerine ayrı ayrı bölümler tahsis edilmiş olup, mevcut mevzuat düzenlemelerinin yeterli olması veya yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaması nedeniyle bazı hizmet birimlerinin iş ve işlemlerine yer verilmemiştir.

Nitekim, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hizmet alanlarını düzenleyen ayrı ve özel mevzuatları olması, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ise  görev alanı ile ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaması nedeniyle bu Genelgede söz konusu hizmet birimlerinin iş ve işlemlerine yer verilmemiştir.   
 

MADDE 3- (1) Hiçbir personelimiz; Anayasamızın 136 ncı maddesinde milletçe dayanışma ve bütünleşme anlayışı ile Kanunla belirlenen görevleri yapan Başkanlığımızın bu anlayışını zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunamaz, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini övemez veya yeremez.
 

MADDE 4- (1) Bütün personelimiz; hizmet içinde ve dışında, devlet memurluğu sıfatına, Başkanlığımıza mensubiyet ruhuna ve İslâm ahlâkına yaraşır tarzda hareket edecek, iş ve işlemlerinde, iş sahiplerine, vatandaşlarımıza, âmirlerine, memurlarına ve hizmet verdiği herkese ve her kesime karşı âdil, eşit, dürüst, hoşgörülü ve güler yüzlü davranacaktır. Ayrıca söz, fiil ve davranışlarıyla, temizlik, düzen, tertip ve kılık kıyafetiyle, dinî anlamda topluma örnek ve rehber olmak gibi çok önemli bir misyonu üstlendiğinin idrak ve şuuru içinde olacaktır.
 

MADDE 5- (1) Başkanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında her kademede görev yapan memurlar; âmirlerine karşı dürüst, saygılı; mevzuat dâhilinde kendilerine verilen görev ve hizmetleri en iyi şekilde ve en kısa sürede sonuçlandırma azim ve gayreti içinde olacaklardır.

(2) Yönetici konumunda olanlar ise;

a) Maiyetlerinde görev yapan memurlarına daima hakkaniyet, adalet, eşitlik, şefkat, merhamet ve sevgi ilkeleri çerçevesinde davranacaklar; onlara karşı kırıcı, kaba, sert, ayırımcı, tahkir ve tezyif edici hareketlerde bulunmaktan kesinlikle kaçınacaklardır.

b) Hak eden personeli takdir ve taltif ederek, motivasyonlarının ve hizmet performanslarının yükselmesine çalışacaklardır.

c) Verilen görevleri kasten ihmal eden, savsaklayan, emir ve talimatların gereğini bilerek yerine getirmeyen, disiplinsiz davranışlar sergileyen, devlet memurluğu ve din görevliliği vakarına uygun davranmayan, çalışma ortamının huzur ve ahengini bozan personele karşı, mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri alacaklardır.

ç) Hiçbir personelin çalışma saatleri içinde resmî işler dışında başka işlerle meşgul olmasına müsaade etmeyecekler, yürütülen hizmet ve faaliyetlere bütün personelin katılımını sağlayacaklar, istişare ve ekip çalışması ruhunu hâkim kılacaklardır.

d) Görevlerini daha etkili ve verimli olarak yerine getirmesini sağlamak ve üst görevlere hazırlamak amacıyla, maiyetindeki personeli dinî, meslekî ve idarî konularda eğitecekler, onların daha iyi yetişmesi, kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri için teşvik edecekler, memurlarına rehber, eğitici, öğretici ve yönlendirici konumda olacaklardır.

e) Personelin talep, dilek ve sorunlarıyla yakinen ilgilenecekler, mahallinde çözümlenmesi gereken sorunları bizzat çözecekler, mevzuat çerçevesinde hizmetin gereklerine uygun dilek ve taleplerini yerine getirecekler, böylece onları gereksiz yere başka yollara ve mercilere başvurmak zorunda bırakmayacaklardır.

f) Personel arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gayret gösterecekler; kaza, hastalık, ölüm gibi kötü; doğum, sünnet, nikâh, düğün gibi iyi günlerde meslekî dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanmasına özen göstereceklerdir.

g) Her türlü yazışma, iş ve işlemleri yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütecekler, değişen mevzuatı titizlikle takip ederek ilgili personeli bu konuda bilgilendirecekler, eksik veya mevzuata uygun olmayan teklifleri Başkanlığımıza göndermeyeceklerdir.

ğ) Yürütülmesi gereken hizmet ve faaliyetlerin zamanında, aksatılmadan ve ilgili mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması, iş akışı, hizmet verimi, çalışma düzeni, huzuru ve disiplininin sağlanması için gerekli her türlü tedbiri alacaklar, varsa sorunları astları ve üstleriyle işbirliği içinde çözmeye çalışacaklardır.

-ESKİ GENELGE-


Genel Konular
 
MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile diğer ilgili mevzuatla verilen görevlerin yerine getirilmesi, uygulamaların izlenmesi ile çalışmaların rasyonel olarak ve eşgüdüm içerisinde sürdürülmesini sağlamaktır. 
 
(2) Bu genelge, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma düzenine ilişkin esasları kapsamaktadır. 
 
  MADDE 2- (1) Bu Genelgede yer alan Başkanlık merkez hizmet birimlerine ayrı ayrı bölümler tahsis edilmiş olup, mevcut mevzuat düzenlemelerinin yeterli olması veya yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaması nedeniyle bazı hizmet birimlerinin iş ve işlemlerine yer verilmemiştir.
 
Nitekim, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hizmet alanlarını düzenleyen ayrı ve özel mevzuatları olması, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ise  görev alanı ile ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaması nedeniyle bu Genelgede söz konusu hizmet birimlerinin iş ve işlemlerine yer verilmemiştir.    
 
MADDE 3- (1) Hiçbir personelimiz; Anayasamızın 136 ncı maddesinde milletçe dayanışma ve bütünleşme anlayışı ile Kanunla belirlenen görevleri yapan Başkanlığımızın bu anlayışını zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunamaz, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini övemez veya yeremez. 
 
MADDE 4- (1) Bütün personelimiz; hizmet içinde ve dışında, devlet memurluğu sıfatına, Başkanlığımıza mensubiyet ruhuna ve İslâm ahlâkına yaraşır tarzda hareket edecek, iş ve işlemlerinde, iş sahiplerine, vatandaşlarımıza, âmirlerine, memurlarına ve hizmet verdiği herkese ve her kesime karşı âdil, eşit, dürüst, hoşgörülü ve güler yüzlü davranacaktır. Ayrıca söz, fiil ve davranışlarıyla, temizlik, düzen, tertip ve kılık kıyafetiyle, dinî anlamda topluma örnek ve rehber olmak gibi çok önemli bir misyonu üstlendiğinin idrak ve şuuru içinde olacaktır. 
 
MADDE 5- (1) Başkanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında her kademede görev yapan memurlar; âmirlerine karşı dürüst, saygılı; mevzuat dâhilinde kendilerine verilen görev ve hizmetleri en iyi şekilde ve en kısa sürede sonuçlandırma azim ve gayreti içinde olacaklardır. 
 
(2) Yönetici konumunda olanlar ise;
 
a) Maiyetlerinde görev yapan memurlarına daima hakkaniyet, adalet, eşitlik, şefkat, merhamet ve sevgi ilkeleri çerçevesinde davranacaklar; onlara karşı kırıcı, kaba, sert, ayırımcı, tahkir ve tezyif edici hareketlerde bulunmaktan kesinlikle kaçınacaklardır. 
b) Hak eden personeli takdir ve taltif ederek, motivasyonlarının ve hizmet performanslarının yükselmesine çalışacaklardır.
c) Verilen görevleri kasten ihmal eden, savsaklayan, emir ve talimatların gereğini bilerek yerine getirmeyen, disiplinsiz davranışlar sergileyen, devlet memurluğu ve din görevliliği vakarına uygun davranmayan, çalışma ortamının huzur ve ahengini bozan personele karşı, mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri alacaklardır. 
 
ç) Hiçbir personelin çalışma saatleri içinde resmî işler dışında başka işlerle meşgul olmasına müsaade etmeyecekler, yürütülen hizmet ve faaliyetlere bütün personelin katılımını sağlayacaklar, istişare ve ekip çalışması ruhunu hâkim kılacaklardır.
 
d) Görevlerini daha etkili ve verimli olarak yerine getirmesini sağlamak ve üst görevlere hazırlamak amacıyla, maiyetindeki personeli dinî, meslekî ve idarî konularda eğitecekler, onların daha iyi yetişmesi, kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri için teşvik edecekler, memurlarına rehber, eğitici, öğretici ve yönlendirici konumda olacaklardır.
 
e) Personelin talep, dilek ve sorunlarıyla yakinen ilgilenecekler, mahallinde çözümlenmesi gereken sorunları bizzat çözecekler, mevzuat çerçevesinde hizmetin gereklerine uygun dilek ve taleplerini yerine getirecekler, böylece onları gereksiz yere başka yollara ve mercilere başvurmak zorunda bırakmayacaklardır.
 
f) Personel arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gayret gösterecekler; kaza, hastalık, ölüm gibi kötü; doğum, sünnet, nikâh, düğün gibi iyi günlerde meslekî dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanmasına özen göstereceklerdir.
 
g) Her türlü yazışma, iş ve işlemleri yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütecekler, değişen mevzuatı titizlikle takip ederek ilgili personeli bu konuda bilgilendirecekler, eksik veya mevzuata uygun olmayan teklifleri Başkanlığımıza göndermeyeceklerdir.
 
ğ) Yürütülmesi gereken hizmet ve faaliyetlerin zamanında, aksatılmadan ve ilgili mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması, iş akışı, hizmet verimi, çalışma düzeni, huzuru ve disiplininin sağlanması için gerekli her türlü tedbiri alacaklar, varsa sorunları astları ve üstleriyle işbirliği içinde çözmeye çalışacaklardır.
 


 
NOT: Değerli Okuyucularımız!
 
Haberlerimizi alıntılayıp yayınladığınız zaman, sitemizi CANLI link verip kaynak olarak gösterebilirsiniz. Biz dinihaberler.com olarak ülkemizde ve dünyada gerçeğin sesi olmaya, ileri demokrasiyi, meritokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz.
 
Biz hiç bir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan, gücünü tamamen özgürlüğünden alan, sivil, bağımsız, tarafsız ve özerk bir haber sitesiyiz. Bize bu teveccühü göstererek kısa zamanda internet haberciliğinde ilk sıralara yerleşmemizi sağlayan siz değerli takipçilerimize en derin selam, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz.
 
Teşekkürler… dinihaberler.com
 
 
Anahtar Kelimeler:
DiyanetYeni GenelgeTaslak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
4. Madde 2015-07-21 03:55:11

Amirler bu söylenilenleri bir yapsınlar, üsttekiler adil, dürüst ve sevecen davransınlar, adam kayırmasınlar işler kendiliğinden düzelir inş. Fazla Söze ne hacet

Avatar
osman 2015-07-21 09:29:17

Demokrasi ve özgürlükler kısıtlandıkca sıkıntı çoğalır ve öylede olagelmiştir. Siyası partiye üye bile olabilme konumundan sonra böyle bir yasak hiçde doğru değildir. Şimdi iyi işler yapan bir hükümeti övmek veya yanlışlarını söylemek, başkalarının da hatalarını zikretmek bence suç teşkil etmemelidir. Görev yaparken uygulanması gereken bir uygulamayı genele yaymak olumsuz netice verir.

Avatar
mağdur 2015-07-21 11:07:30

Allahaşkına nakillere bir kolaylık sağlayın mbsts puanını düşürün sayın admin bir göz atın kulak verin

Avatar
Müezzin 2015-07-21 13:43:56

Madde 4 madde 5 o nasıl maddedir ya din görevlilerini resmen kul köle hizmetli müamelesi yapılmış dairedeki vhki bile amirimiz konumuna yükseltmişler yazıklar olsun gözünüz aydın dinihaberler

Avatar
recep 2015-07-21 14:07:42

EEe hani siyaset yasağı kalkıyordu bu ne şimdi.

Avatar
ercan yazıcı 2015-07-21 18:05:59

sayın diyanet yetkilileri çok iyi yazmışsınızda.....bu kuralları din görevlileri biliyorda işiine gelmiyor.havalı olmak işine geliyor.kısaca bütün din görevlileri örnek gönenli mehmet efendi,mahmut bayram hoca efendi,said nursi efendi gibi zatlar gibi örnek olsun.yoksa kuruma yakışmayanların görevleri iptal edilecek diye bir kanun çıkıverse bak nasıl hepsi adam oluyor......

Avatar
asker imam 2015-07-22 01:42:33

Diyanet sivillesmeli. Daire personeli imam ve muezzinleri er erbaş yerine koyan karşı uzman cavus olmayi bırakmalıdır. Asıl genelge daire personeli icin cikartilmali

Avatar
the imam 2015-07-24 06:14:08

Diyanet başta müftüleri egitmeli görevlisinin başarılarına haset etmemeli daha onların başarılarıyla gurur duymalı malesef halkın cemaatin takdirini alan görevlileri maskara etmeye çalışan müftülerin olduğunu diyanetin bilmesini isterim bir amir memuruna baba şefkatiyle yaklaşması lazım deve kini gibi kin gü dere değil