Genelge: Cami görevlileri nakil sınavlarının yapılış şekli

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan 66. maddede de güncelleme yaptı. "Cami görevlileri nakil sınavları"nın nasıl uygulanacağını 2015 yılı taslak genelde aşağıdaki şekilde açıklandı

Genelge: Cami görevlileri nakil sınavlarının yapılış şekli

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan 66. maddede de güncelleme yaptı. "Cami görevlileri nakil sınavları"nın nasıl uygulanacağını 2015 yılı taslak genelde aşağıdaki şekilde açıklandı

22 Temmuz 2015 Çarşamba 22:34
Genelge: Cami görevlileri nakil sınavlarının yapılış şekli

DiNiHABERLER.COM / öZEL İÇERiK

 

Sınav işlemleri

 
 MADDE 65– Sınavlarla ilgili iş ve işlemler, ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve sınav duyurularında belirtilen usul ve esaslara göre yürütülecektir. 
 
Cami görevlileri yarışma sınavı ve naklen atama işlemleri


 MADDE 66 (1) Cami görevlileri nakil sınavları aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır:

a) İl müftülükleri tarafından yapılacak cami görevliliği yarışma sınavları, ilgili müftülük tarafından Başkanlık internet sitesindeki İKYS programında sınav başvuru süresinin bitiminden önce on beş gün süre ile ilan edilecektir. İlan günlerine rastlayan resmî tatiller ile cumartesi ve pazar günleri on beş günlük ilân süresinden sayılacaktır.

b) Yarışma sınavı açılması planlanan münhal kadroların İKYS programına giriş işlemleri sınav ilanından önce, (her ayın son Salı gününden) on beş gün önce tamamlanacaktır. İlan süreci başlamasıyla birlikte İKYS programı münhal kadro girişine kapatılacaktır.

c) Yarışma sınavına müracaatlar, ilgili personelin kendisi tarafından İKYS programı aracılığıyla yapılacaktır. Müracaat edenler başvuru belgesini İKYS programından alacaklardır.

ç) Yarışma sınavına katılmak isteyenler, mevzuatta belirtilen şartları taşıması ve cami grupları için belirlenen MBSTS taban puanına sahip olması halinde imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarından sadece birine ve yalnızca bir İl’e başvurabilecektir.

d) Yarışma sınavlarına müracaatlar, her ayın son Salı günü mesai bitiminde sona erecek,  İKYS programı aynı saatte otomatik olarak müracaatlara kapatılacaktır. 

e) (A) grubu camiler ile üniversite kampüslerindeki camilerde münhal bulunan cami görevliliği kadroları için yarışma sınavları Başkanlığın görüşü doğrultusunda il müftülükleri veya Başkanlık tarafından yapılabilecektir.

f) Yarışma sınavları il müftülükleri sınav kurulunca her ayın ilk Salı günü yapılmaya başlanacaktır. Sınav kurulunda münhal kadronun bulunduğu ilçe müftüsünün bulunma zorunluluğu yoktur.

g) Her sınav kurulunda günlük ortalama 30 kişi sınava alınması esastır.

ğ) Adaylara İKYS programı aracılığı ile sınava giriş belgesi verilecektir.

h) Yarışma sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu (sınav konuları ve puan değerleri) esas alınarak yapılacaktır. Yarışma sınavında başarılı olabilmek için herhangi bir puan barajı uygulanmayacaktır.

ı) Yarışma sınavı sonuçlarının İl müftülüklerince İKYS programındaki ilgili kısma girişi yapılacak ve sonuçlar sınavın bitiminden itibaren en geç iki gün içinde ilgililere İKYS programı üzerinden duyurulacaktır.

i) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalarda, geçerlik süresi dolmamış en yüksek MBSTS puanının yüzde kırkı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan  EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan (yarışma sınavı) puanın yüzde yirmisinden oluşan “toplam puan” esas alınacaktır.

j) Yarışma sınavına katılan adaylardan “toplam puan”ı  en az yetmiş olanlar, müracaatta bulunduğu unvanda en fazla beş münhal kadro için yer tercihinde bulunabilecektir. “Toplam puan”ı yetmişin altında kalanlar ise münhal kadrolara naklen tayin müracaatında bulunamayacaktır.

k) Yer tercihi yapmaya hak kazananlar, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, ilanın yapıldığı gün hariç iki gün süreyle tercih yapabileceklerdir. Tercih sonuçları tercih işlemlerinin sona ermesinden itibaren iki gün içinde ilgililere duyurulacaktır.

l) Tercih edilen münhal kadrolara yerleştirme işlemlerinde sırasıyla;
1) “Toplam puan”ı yüksek olana, eşitlik halinde
2)  MBSTS puanı yüksek olana,
3)  Görev yılı fazla olana,
4)  Hafız olana,
5)  Öğrenim düzeyi yüksek olana, öncelik verilecektir.


m) (D) grubu camilerde bulunan münhal kadrolara tek tercih olması halinde ilgilinin bu cami için aranan MBSTS taban puanına sahip olması kaydıyla naklen ataması yapılabilir.

n) EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formu puanı, sınavın son başvuru tarihi itibariyle İKYS programı veri tabanındaki bilgiler esas alınarak İKYS programı tarafından hesaplanacak, başvuru ekranında ve başvuru belgesinde yarışma sınavına başvuran tarafından ayrıntılı bir şekilde görülebilecektir.

o) EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formunda puan verilen müktesep ve niteliklerle ilgili İKYS veri tabanındaki olası hatalara ilişkin düzeltme talepleri tercih işlemlerinin sona erdiği tarihe kadar il müftülüklerince gerçekleştirilebilecektir. Bu tarihten sonraki söz konusu düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

ö) Yarışma sınavına katılacaklar;  müracaat, sınav tarihi ve sonuç öğrenme, tercih yapma ve tercih sonucu öğrenme gibi işlemlerini İKYS programından kendi kullanıcı hesapları aracılığı ile gerçekleştireceklerdir. Yarışma sınavı açılması ve ilanı, münhal kadroların girişi, sınava katılacaklara sınav tarihi belirleme, sınav sonuçlarının duyurulması, tercih alma ve sonuçların belirlenmesi vb. diğer işlemler il müftülükleri tarafından İKYS programı üzerinden yürütülecektir. Ayrıca yarışma sınavı için İKYS programından alınacak sınav tutanakları sınav kurulları tarafından doldurularak imzalanacak ve il müftülükleri tarafından muhafaza edilecektir.


-ESKİ GENELGE-

Sınav işlemleri

MADDE 69- (1) İlk defa Devlet memurluğuna atanacakların, yeterlik veya yeterlik ve yarışma sınavı ile seçilmesi esastır. Başkanlığımız teşkilatında ilk defa açıktan Devlet memuru olarak görev alacakların ÖSYM Başkanlığı’nca yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) katılarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başkanlığımızca, açıktan atama izni alınmış kadrolar ve atanacaklarda aranan şartlar Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilecek ve adayların yerleştirme işlemleri ÖSYM Başkanlığı’nca yapılacaktır. Bu uygulama çerçevesinde;

a) ÖSYM Başkanlığı’nca yerleştirilen adayların ilgili müftülüklerce Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde belirtilen belgelerle birlikte müracaatları alınacak, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak atanacakların camileri belirlenerek teklifleri Başkanlığa gönderilecektir.

b) Şoför, teknisyen ve yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara yerleştirilen adayların da söz konusu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen belgelerle birlikte müracaatları alınarak, atamaları mahallince yapılacaktır.

c) Adaylardan ataması yapılmak üzere müracaat etmeyenler, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar ve ataması yapılarak göreve başlayanlar için Ek-22, 23, 24 formlar tanzim edilerek Başkanlığa gönderilecektir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara atamalarla ilgili işlemler Başkanlıkça yürütülecektir.

(3) Atanmalarında yeterlik belgesi aranan ilçe müftülüğü, ilçe veya cezaevi vaizi, murakıp, Kur’ân kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadroları için yeterlik belgesi sınavları; ihtiyaç duyulduğunda Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde Başkanlık merkezinde, il müftülüklerinde veya eğitim merkezi müdürlüklerinde yapılacaktır.

(4) Sınava katılmak isteyenler, ilanda belirtilen süre içinde müftülüklerden temin edecekleri “İş Talep Formu(Ek-25) ve son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte il müftülüğüne müracaat edeceklerdir.
(5) İl ve ilçe müftülüklerinde, boş bulunan imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına naklen atama yapılmak üzere her ay yarışma sınavları yapılacaktır. Bu sınavlar için,

a) Her ayın 10-25’i arasında boş kadrolar mahallî imkânlarla ilan edilecek ve müracaatlar sınav gününden bir gün öncesine kadar kabul edilecektir.


b) Değerlendirme ve Sınav Kurulu, her ayın ilk salı günü toplanarak bu sınavı gerçekleştirecektir.

c) Münhal bulunan kadroya tek istekli çıkması halinde sınavsız atama yapılabilecektir.

(6) Taşra teşkilatımızda bulunan veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf ve şoför kadrolarına daha üst ve eş değer kadrolardan yapılacak naklen atamalar için (müktesep hakları olanlar hariç);


a) İlan yapılarak kadro ve görevin özelliğine göre mahallince sözlü veya uygulamalı sınav yapılacaktır

b) Sınavlar, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce ve on beş gün süreyle valilik veya kaymakamlıklarca uygun görülecek vasıtalarla mutlaka ilan edilecektir.

c) Sözlü ve uygulamalı sınav, ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her birinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

ç) Sınav sonucunda, en yüksek puandan başlamak üzere, başarı listesi tanzim edilecek ve atamalar bu sıraya göre yapılacaktır.

d) Sözlü ve uygulamalı şeklinde yapılacak bu sınavı kazananların atamalarına esas olmak üzere, başarı sıralamasına göre münhal bulunan kadrolar için tercihleri alınacaktır.

e) Aynı türden yapılacak müteakip sınav tarihine kadar ilanı yapılan kadrolara asil olarak kazananlardan atanamayanların yerine başarı listesindeki sıralamaya göre yedek olarak kazanmış olanlardan atama yapılacaktır.
 

Sınav kurulları

MADDE 70- (1) Müftülük Değerlendirme ve Sınav Kurulu; ilgili müftünün başkanlığında müftü yardımcısı, vaiz, müdür, murakıp, uzman, Kur’ân kursu öğreticisi ve imam-hatip olarak görev yapanlar arasından, müftünün teklifi ve mülkî âmirin onayı ile başkan dâhil üç asil, iki yedek üyeden oluşturulacaktır.

(2) Eğitim Merkezi Sınav Kurulu; eğitim merkezi müdürünün başkanlığında, eğitim merkezindeki öğretmen ve uzmanlar arasından, eğitim merkezi müdürünün teklifi ve mülkî âmirin onayı ile başkan dâhil üç asil, iki yedek üyeden oluşturulacaktır.

(3) (1) ve (2) bentlerinde zikredilen ve devamlılık arz eden bu kurullarda görevlendirilenlerin öğrenim seviyelerinin, sınava gireceklerin öğrenim seviyesinden aşağı olamayacağı hususu dikkate alınacaktır.

(4) Bu sınav kurullarının yapacakları sınavlara; sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının katılacağının anlaşılması halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılarak, bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilecektir.

(5) Sınav kurullarına gerektiğinde kadro ve görevin özelliğine göre başka kuruluşlardan da bir üye alınabilecektir.
(6) Sınav komisyon ve kurullarında görev alan üyeler kendi branşları ile ilgili sorular sorup, puan vereceklerdir.


NOT: Değerli Okuyucularımız!
 
Haberlerimizi alıntılayıp yayınladığınız zaman, sitemizi CANLI link verip kaynak olarak gösterebilirsiniz. Biz dinihaberler.com olarak ülkemizde ve dünyada gerçeğin sesi olmaya, ileri demokrasiyi, meritokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz.
 
Biz hiç bir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan, gücünü tamamen özgürlüğünden alan, sivil, bağımsız, tarafsız ve özerk bir haber sitesiyiz. Bize bu teveccühü göstererek kısa zamanda internet haberciliğinde ilk sıralara yerleşmemizi sağlayan siz değerli takipçilerimize en derin selam, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz.
 
Teşekkürler… dinihaberler.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
imam 2015-07-22 23:11:52

hiç bi degişiklik yok

Avatar
Ömer 2015-07-22 23:14:07

değişen bişi varmı aynı tas aynı hamam

Avatar
Ismail 2015-07-22 23:16:22

Berbat olmuş eski genelge daha guzeldi ayrica mbsts kalkmasi lazim meb sistemine gecirilsin

Avatar
vaiz 2015-07-22 23:24:25

Her şey sınav kurulunda bitiyor

Avatar
hardal 2015-07-22 23:25:53

biz nakil sisteminin değişmesini beklerken kökten çözüm bulmuşlar.
helal diyanete bizden başka kurumuyla gurur duyan varmıdir ki????

Avatar
Muezzin 2015-07-22 23:26:16

Bu taslaginizin alinda başınıza çalın. Neden bu kadar bu işi zorlastiriyorsunuz anlamak mümkün deil.bu taslağı hazırlayanların allaha havale ediyorum.Zaten bir yıldan beri bu şekilde nakil isteniyor personelin çığlıklarını kulaklarını tıkayan yetkilileri allahım sen onlari CUDİ DAGİNDA görev nasip et allahım .Bu yazıyı yazarken bombalar patlıyor çocuklar evde sağlıyorlar.Allahım taslağı hazırlayanlar benim çektiklerimi onlarada yasat .yataklarında rahat yatırma allahım AMİN

Avatar
kaptan 2015-07-22 23:38:43

saçma bir uygulama önce torpili kaldırsınlar müftüleri hakkanıyet konusunda eğitsinler.. acilen eskisisteme dönülmeli ilçe müftüsü çalışacagı adamı kendisi seçmeli.. genel ve yardımcı hızmetlerin nakilleir baskanlıkca yapılmalıdır

Avatar
mbsts 2015-07-22 23:41:45

ne değişmişki yine sınav yine işkence köyden köye yer değişecek bu kadar çile en kolayı işini beceren rapor al ne sınav nede adalet var rapor var adam olursun sonunda en büyük adam.