Genelge: Diyanet Personeli naklen atamalarda dikkat edilecek hususlar

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan 68. maddede de güncelleme yaptı. "Naklen atamalarda dikkat edilecek hususlar" maddeler halinde sıralandı. İşte o maddeler...

Genelge: Diyanet Personeli naklen atamalarda dikkat edilecek hususlar

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan 68. maddede de güncelleme yaptı. "Naklen atamalarda dikkat edilecek hususlar" maddeler halinde sıralandı. İşte o maddeler...

22 Temmuz 2015 Çarşamba 23:21
Genelge: Diyanet Personeli naklen atamalarda dikkat edilecek hususlar
banner283

DiNiHABERLER.COM / öZEL İÇERiK

 

Naklen atamalarda dikkat edilecek hususlar

 MADDE 68– (1) Taşra teşkilatımızdaki kadrolardan naklen atamaları mahalline ait olanların Başkanlığımızca İKYS üzerinden gerekli izin verilmeden, atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

a) Grup ve sınıf hizmetine tabi olmayanlardan atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu talepler Başkanlığın hizmet için gerekli sayı ve nitelikte eleman ihtiyaç durumu ve idari lüzum göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

b) Grup ve sınıf hizmetine tabi olanların il dışı nakillerinde asgari hizmet süreleri dikkate alınır.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara aynı unvanla geçmek isteyenlerin atanacağı kadronun nitelikleri taşımak kaydıyla sözlü/yazılı ve/veya mülakat sınavı sonuçlarına göre Başkanlıkça atama işlemleri gerçekleştirilecektir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Teşkilatımızda yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara nakil talebinde bulunanlar için personel ve kadro durumu göz önünde bulundurularak atama işlemleri sınavsız olarak Başkanlıktan İKYS üzerinden izin alındıktan sonra gerçekleştirilebilecektir.

(2) Şef, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı ve eğitim uzmanı kadrolarından aynı kadrolara veya eş değer kadrolara naklen atanacakların atamaları Başkanlıkça yapıldığından, ilgili personelin dilekçeleri bir üst yazı ile Başkanlığa gönderilecek ve üst yazıda valilik görüşü mutlaka belirtilecektir.

(3) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan; sağlık durumu, eş durumu, can güvenliği, doktora öğrenimi yapmaları vb. sebeplerle nakil talebinde bulunan görevlilerden talepleri mevzuata uygun olanların işlemleri yarışma sınavına tabi tutulmadan; müracaatta bulundukları il ve ilçe müftülüklerince tamamlanarak, mazeretlerini belirten tüm bilgi ve belgeleri izin talep yazısına mutlaka eklenerek, Başkanlık izni alındıktan sonra bekletilmeden valiliklerce atamaları gerçekleştirilecektir.

(4) Teftiş veya soruşturma sonunda veya idarî zarurete binaen bulundukları ilden veya bölgeden nakilleri yapılan personelin, yeniden aynı ile veya bölgeye nakilleri söz konusu olduğunda, görevlinin naklen gitmek istediği valilikçe, Başkanlıktan uygun görüş alınarak buna göre işlem yapılacaktır.

(5) Mazeretleri sebebiyle görev yerlerinin değiştirilmesi gerekli görülenlerin, il içi veya il dışı nakilleri Başkanlıkça da yapılabilecektir.

(6) Kur’ân kurslarında kesin kayıt sonucu öğrenci sayısı on ikiden aşağı olması halinde, öğreticiler öncelikle bulunduğu müftülük bünyesinde, yoksa il genelinde ihtiyaç duyulan bir Kur’ân kursuna Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre bilgi ve belgeye dayalı gerekçeli komisyon kararı ile Başkanlıktan uygun görüş alındıktan sonra nakledilebileceklerdir. 


-ESKİ GENELGE-

Naklen atamalarda dikkat edilecek hususlar

MADDE 72- (1) Taşra teşkilatımızdaki kadrolardan naklen atamaları mahalline ait olanların, Başkanlığımızca gerekli izin verilmeden, atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Bu personelden görevi ve görev yeri değiştirilmesi planlananlar; Başkanlık izni alınmak üzere adı, soyadı, kurum sicil numarası, eski görev yeri adı, unvanı, kadrosu, maaş derece ve kademesi ile, yeni görev yeri adı, unvanı, kadro derecesi ve kadronun hangi tarihte, kimden ve ne şekilde boşaldığı belirtilmek suretiyle, liste halinde Başkanlığa gönderilecektir. Başkanlığımızca verilen iznin mahalline bildirilmesini müteakip nakil işlemleri gerçekleştirilecektir.

(2) İl müftüleri hariç, zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan ilçe müftüleri, müftü yardımcıları, şube müdürleri ve Kur’ân kursu müdürleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamına giren diğer personelden atandığı il veya ilçede bir yılını tamamlayanlar il içinde, en son atandığı il veya ilçede en az altı ay çalışmış olmak şartıyla, il genelinde iki yılını tamamlayanlar da il dışına yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir. Aday görevlilerin adaylık süreleri içerisinde zorunlu haller hariç görevli bulundukları müftülükler dışına nakilleri yapılmayacaktır.

(3) İki yılın hesaplanmasında; Kur’ân kursu öğreticileri için o yılın 30 Eylül tarihi, diğer görevliler için ise fiilen göreve başladıkları tarih esas alınacaktır. Ancak mazeret sebebiyle, büyük şehir statüsündeki illerin merkez ilçeleri arasında yapılacak yer değişikliğinde ve üst görevlere atanmalarda süre şartı aranmayacaktır.
(4) Kur’ân kurslarında kesin kayıt sonucu öğrenci sayısı on beşden aşağı olması halinde, öğreticiler öncelikle bulunduğu müftülük bünyesinde, yoksa il genelinde ihtiyaç duyulan bir Kur’ân kursuna nakledilecekler, bu da mümkün olmadığı takdirde erkek öğreticilerin isteği de dikkate alınarak imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak nakli cihetine gidilecektir. İmam-hatip veya müezzin-kayyımlık istememeleri halinde ise, il dışında bir yere Kur’ân kursu öğreticisi olarak naklen atanmak istediklerine dair tercih ettikleri beş ili belirten dilekçeleri, bir üst yazı ile birlikte 30 Ekim’e kadar Başkanlığa gönderilecektir.

(5) Şef, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı ve eğitim uzmanı kadrolarından aynı kadrolara veya eş değer kadrolara naklen atanacakların atamaları Başkanlıkça yapıldığından, ilgili personelin dilekçeleri bir üst yazı ile Başkanlığa gönderilecek ve üst yazıda valilik görüşü mutlaka belirtilecektir.

(6) Memur, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen, şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara atanacaklar için adı, soyadı, kurum sicil numarası, görev yeri adı, unvanı, maaş derecesi ve kademesi ile atanacağı görev yeri, kadro derecesi unvanı ve kimden boşaldığı açıkça yazılıp izin talebinde bulunulacaktır.

(7) Dosyaları taşra teşkilatına devredilen unvanlara naklen atama yapmak için diğer kurumlardan muvafakati alınanların, atanacakları kadrolara izin talepleri ile birlikte, devam eden veya sonuçlanmış adlî ve idarî tahkikatının olup olmadığını belirtir muvafakat yazıları, sicil özeti ve son iki yıllık sicil raporları Başkanlığa gönderilecektir. Söz konusu evrak Başkanlığımızca incelendikten sonra neticesi ile birlikte ilgili müftülüğe iade edilecektir. Başkanlıktan uygun görüş alındıktan sonra bu personelin atamaları yapılacaktır. Ataması yapılan personelin atama onayı ile eski görevinden ayrılış ve yeni görevine başlayış yazıları (ilk defa görev alan ve kurum sicil numarası olmayanların nüfus cüzdan sureti ve hizmet belgesinin tasdikli suretleri) Başkanlığa mutlaka gönderilecektir.

(8) Mahallinde isteğe bağlı nakil işlemlerinde yarışma sınavı yapılacak ve dosya evrakında; şahsın dilekçesi, görevli bulunduğu müftülüğün Muvafakat ve Dosya Durum Belgesi (Ek-26), il ve ilçe değerlendirme ve sınav kurulu kararı, ilan tutanağı ve başarı listesi mutlaka olacaktır.

(9) “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin 15/a maddesine göre; sağlık durumu, eş durumu, can güvenliği, yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapmaları sebebiyle ders dönemi gibi mazeretlerine binâen nakil talebinde bulunan görevlilerden, mazeretleri mevzuata uygun olanların işlemleri yarışma sınavına tabi tutulmadan; metropol illerde il müftülüklerince, diğer illerde ise müracaatta bulundukları il ve ilçe müftülüklerince tamamlanarak, mazeretlerini belirten tüm bilgi ve belgeleri izin talep yazısına mutlaka eklenerek, Başkanlık izni alındıktan sonra bekletilmeden valiliklerce atamaları gerçekleştirilecektir.

(10) Teftiş veya soruşturma sonunda veya idarî zarurete binaen bulundukları ilden veya bölgeden nakilleri yapılan personelin, yeniden aynı ile veya bölgeye nakilleri söz konusu olduğunda, görevlinin naklen gitmek istediği valilikçe Başkanlıktan uygun görüş alınacak ve buna göre işlem yapılacaktır.

(11) Ücreti köy bütçesi, dernekler veya vakıflarca ödenen cami görevlilerinin atamaları, ilgili müftünün teklifi üzerine valilikçe yapılacaktır.

(12) “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin 14’üncü maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen gerekçelerle ve herhangi bir süreye bağlı olmaksızın personelin görevinin veya görev yerinin değiştirilmesi gereken hallerde, Müftülük Değerlendirme ve Sınav Kurulu’nun istişarî mütalaası alınarak, yapılan işlemin gerekçesi müftülüklerin teklif yazılarında etraflıca belirtilmek suretiyle il içi nakiller valilikçe yapılacak, il dışı nakil teklifleri ise gerekçeleri ile birlikte Başkanlığa gönderilecektir. İl dışı nakil teklifleri, uygun görülmesi halinde Başkanlıkça gerçekleştirilecektir.

(13) Mazeretleri sebebiyle görev yerlerinin değiştirilmesi gerekli görülenlerin, il içi veya il dışı nakilleri Başkanlıkça da yapılabilecektir.   
NOT: Değerli Okuyucularımız!
 
Haberlerimizi alıntılayıp yayınladığınız zaman, sitemizi CANLI link verip kaynak olarak gösterebilirsiniz. Biz dinihaberler.com olarak ülkemizde ve dünyada gerçeğin sesi olmaya, ileri demokrasiyi, meritokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz.
 
Biz hiç bir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan, gücünü tamamen özgürlüğünden alan, sivil, bağımsız, tarafsız ve özerk bir haber sitesiyiz. Bize bu teveccühü göstererek kısa zamanda internet haberciliğinde ilk sıralara yerleşmemizi sağlayan siz değerli takipçilerimize en derin selam, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz.
 
Teşekkürler… dinihaberler.com

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gm 2015-07-22 23:52:41

2 ay oldu dilekçe vereli daha bekliyoruz es tayini. Yaziklar olsun hakkim haram olsun

Avatar
Magdure 2015-07-23 02:11:29

Nerde 1senedir es durumu tayin istiyorum olmuyor artik inancım kalmadi surunuyorum

Avatar
Hoca 2015-07-23 11:50:01

Diyanet atama hangi dine hizmet ediyor