Raporların izne çevrilmesi GENELGE

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan 90. maddeye ek maddeler konuldu.. "Raporların izne çevrilmesi" işlemlerinin nasıl yapılacağını 2015 yılı taslak genelde aşağıdaki şekilde açıklandı.

Raporların izne çevrilmesi GENELGE

Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı genelgesinde yer alan 90. maddeye ek maddeler konuldu.. "Raporların izne çevrilmesi" işlemlerinin nasıl yapılacağını 2015 yılı taslak genelde aşağıdaki şekilde açıklandı.

24 Temmuz 2015 Cuma 22:35
Raporların izne çevrilmesi GENELGE

DiNiHABERLER.COM / öZEL İÇERiK

 
Raporların izne çevrilmesi

 MADDE 90- (1) Hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilebilmesi için;

a) Memurların hastalık raporlarının, ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

c) Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporların ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenmiş olması ve tedavi sonucu alınan rapor ve belgelerin yabancı dildeki aslı ile Türkçe tercümelerinin ilgili misyon şefi tarafından onanması gerekir.

ç) Hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması gerekir.

(2) Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar- iki gün içinde - elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurt dışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.

(3) Bu Genelge ile tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Genelge ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(4) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır.

(5) Memurlara hastalık raporunda gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir.

(6) Hastalık izni disiplin amirleri tarafından verilir. Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurt dışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir.

(7) Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.

(8) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, yedinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, yedinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

(9) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

(10) Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.

(11) Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda, bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekim en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.

(12) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

(13) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.

(14) Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak yedinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.
-ESKİ GENELGE-

 
 

Raporların izne çevrilmesi

MADDE 84- (1) Memurların (vekil imam-hatipler dâhil) hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 105’inci maddesinde belirlenen hizmet sürelerine göre alınacak rapor sürelerini aşmamak kaydıyla, “Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmî Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik”te tespit edilen usûl ve esaslara uygun olarak ve alınan hastalık raporlarına dayanılarak, personele hastalık izni verilecektir.

(2) Anılan Yönetmeliğin 4’üncü maddesi uyarınca, tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarında gösterilen zorunluluk üzerine, kısım kısım veya bütün olarak yirmi güne kadar hastalık izni verildiği halde, ilk hastalığının devamı veya başka bir hastalığa yakalanması sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların, müteakip muayene ve tedavilerinin resmî yataklı tedavi kurumlarınca yapılması ve hastalık raporlarının da adı geçen kurumların sağlık kurulunca düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak o yerde resmî yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmî yataklı bir tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilememesi halinde, tek hekim tarafından yirmi gün daha hastalık izni verilebilecektir. Bu durumda ikinci defa alınan yirmi günlük raporun geçerli sayılabilmesi için, hastanın nakline engel olan tıbbî sebeplerin belirtilmesi, ulaşım şartlarının elverişsizliğinin mülkî  âmirden alınan bir yazı ile belgelendirilmesi, ya da raporların kurum veya il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurulunca onaylanması gerekmektedir.

(3) Anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinde; ".... tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların, o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların kurum veya İI Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği Resmi Sağlık Kurullarınca onaylanması gereklidir." denilmektedir. Bu sebeple, yıl içerisinde personelin tek hekimlerden ayrı ayrı tarihlerde aldığı raporların kırk güne ulaşması halinde, bundan sonra aynı usûlle alacağı raporlar sağlık kuruluna onaylatılmadıkça izne çevrilmeyecektir.

(4) Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde; "Memurlar; hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbî zorunluluk üzerine veya merkezde kurum âmirinin, İllerde mülkî âmirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile, görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler. Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri, geçici görevi veren makamın onayına bağlıdır." hükümlerine yer verilmektedir. Bu nedenle, memurun izin onayındaki "İzindeki Adresi" bölümüne, yıllık ve mazeret iznini veya hastalık iznini geçireceği adres mutlaka yazılacaktır. Memurun aldığı raporda istirahatını geçireceği yer belli değilse, hastalık iznini geçireceği adresini yazılı olarak belirtmesi gerekir.

(5) Memurun kanun ve yönetmeliklerde tespit edilen usûl ve esaslar uyarınca sevk edilmediğinin veya alınan raporun ilgili mevzuatta belirlenen usûl ve süreler kadar verilmediğinin tespit edilmesi halinde, ilgiliye bu eksik ve noksanlıkları gidererek evrakını ilgili birime teslim etmesi, aksi halde görevine dönmesi gerektiği bir yazı ile tebliğ edilecektir.
(6) İlgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak alınmadığı tespit edilen raporlar, hastalık iznine dönüştürülmeyecektir. Kendilerine tebligat yapıldığı halde süresi içinde görevine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun görevden çekilme veya disipline ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

(7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 105’inci maddesinin (A, B ve C) fıkralarında belirtilen süreler kadar hastalık izni verilenlerden bu izin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin izinleri, bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da sağlık kurulu raporuyla iyileşmediği bildirilen memurlardan özlük işlemleri Başkanlıkça yürütülenler hakkında yapılacak emeklilik işlemine esas olmak üzere, valilik görüşü ile birlikte tüm sağlık raporları Başkanlığa; özlük işlemleri mahallince yürütülen personelin sağlık raporları ise il müftülüğü veya eğitim merkezi müdürlüğünce T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne incelenmek üzere doğrudan gönderilecektir.

(8) Görev mahallî dışında rapor alan personel, istirahatını geçireceği adresini belirtir dilekçesi ekinde, aldığı raporunu, görevli olduğu birimlere en geç 3 (üç) gün içerisinde göndererek raporunun izne dönüştürülmesini sağlayacaktır.
(9) Yurt dışına izinli olarak giden personelin yurt dışında rahatsızlanması halinde aslî görev yerine dönerek tedavilerinin sağlanması esastır. Ancak bu mümkün olmadığı takdirde, en yakın misyon şefliğinden sevk alınarak tedavisinin yapılması sağlanacaktır.

(10) Yurt dışında tedavi oldukları sağlık kurumları veya doktorlar tarafından verilen raporlarda belirtilen istirahat sürelerinin izne çevrilmesi için, rapor ve Türkçe tercümesinde "Doktor veya sağlık kurumuna sevkinin misyon şefliğince yapıldığı ve o ülke mevzuatına uygun olduğu” belirtilerek, raporun aslı ile Türkçe tercümesinin T.C. misyon şefi tarafından onaylanması gerekmektedir.

(11) Yönetmelik ve mevzuata uygun olarak alınan istirahat raporunun izne çevrildiği ilgiliye bildirilirken, kanunî veya sıhhî bir zorunluluk olmadıkça, bundan sonraki tedavisini yurt içinde sürdürmesi ile, iznini yurt içinde kullanması gerektiği bir yazı ile kendisine tebliğ edilecektir.

(12) Taşra teşkilatı personelinin sağlık kurumlarından almış oldukları istirahat raporları; mahallince yıllık izinleri veren âmirlerden alınacak onaylarla izne çevrilecek, il müftüleri ve eğitim merkezi müdürlerinin raporlu olduğu süreler Başkanlığa, ilçe müftülerininki ise il müftülüğüne bildirilecektir.NOT: Değerli Okuyucularımız!
 
Haberlerimizi alıntılayıp yayınladığınız zaman, sitemizi CANLI link verip kaynak olarak gösterebilirsiniz. Biz dinihaberler.com olarak ülkemizde ve dünyada gerçeğin sesi olmaya, ileri demokrasiyi, meritokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz.
 
Biz hiç bir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan, gücünü tamamen özgürlüğünden alan, sivil, bağımsız, tarafsız ve özerk bir haber sitesiyiz. Bize bu teveccühü göstererek kısa zamanda internet haberciliğinde ilk sıralara yerleşmemizi sağlayan siz değerli takipçilerimize en derin selam, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz.
 
Teşekkürler… dinihaberler.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hoca 2015-07-25 10:59:32

Hiçbirşey anlamadım bu genelgeden

Avatar
hoca 2015-07-25 15:53:57

nasıl diyanet anlamak zor